Új Szó, 1998. július (51. évfolyam, 150-176. szám)

1998-07-01 / 150. szám, szerda

Újságkihordó örökös Joplin. Számos példa van arra, hogy valaki orvosára, házveze­tőnőjére hagy örökséget, az azonban elég kivételes, hogy va­laki az újságkihordójára testál­jon kisebb vagyont. Jack Lemons 50 ezer dollárt hagyományozott az immár 25 éves „újságosfiúra". A „fiú" 13 éves kora óta kézbesí­tette a 79 évesen jobblétre szen­derült Lemons úrnak a napi ol­vasnivalót. (PAN) ULSZO AUTOBORZE A tartalomból I. OLDAL • Citroen Xsara Break 1.9 TD II. OLDAL • Az úticél: Olaszország III. OLDAL • Ki mennyit biztosít? IV. OLDAL • Felicia Combi GLX 1.6 i Szerda, 1998. július 1. Ára 7 korona 51. évfolyam, 150. szám SPORT FRANCE 9a C o u ŕ B o u M o « o m Tegnap későn este befeje­ződtek a Franciaországban zajló 16. labdarúgó-világ­bajnokság nyolcaddöntői­nek küzdelmei. Ma és hol­nap szünnap lesz a vb-n, a negyeddöntő összecsapá­sait két nap alatt, pénte­ken és szombaton bonyo­lítják le... 10. és 11. oldal VELEMENY Két jelölt a DSZM-ből Egyre gyakrabban látni őt Mečiar oldalán, amiből egyesek szerint arra lehet következtetni, hogy az egyszerű képviselőséggel nem fogja beérni... A kiál­lítóközpont fejlesztéséért kölcsönösen érmeket ado­mányoztak egymásnak. 2. oldal POLITIKA Clinton Sanghajban Vang Jou-caj a múlt csü­törtökön, nyilvánvalóan Clinton Kínába érkezésé­hez időzítve, ellenzéki párt alapítására kért engedélyt a kínai hatóságoktól. A 31 éves Vangot a 15. helyen tartották nyilván a hatósá­gok körözési listáján, a Tienanmen téri tüntetések vérbe fojtása után. 4. oldal Clinton a Sanghaj 990 rá­dió telefonos kérdezz-fele­lek műsorában válaszolt ­tolmács közvetítésével - a beérkező kérdésekre. IDŐJÁRÁS Túlnyomórészt borult idő, s bár napközben helyen­ként csökken a felhőzet, csapadék bárhol előfordul­hat. A nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várha­tó, 1500 m magasságban 14 fok. 3. oldal A parlament az oktatásitörvény-tervezetről Mégis megtárgyalják Pozsony. Mečiar korábbi ígéretei ellenére, miszerint lehet, hogy a parlamentben napirendre sem tűzik az SZNP - általa is alkotmány­ellenesnek tartott - oktatá­sitörvény-tervezetét, a nem­zeti tanács tegnap mégis másképp határozott. SIDÓ ÁRPÁD A parlament 49. ülésszakának el­ső napján a korábbi forgató­könyv érvényesült: a koalíciós honatyák szinte menetrendsze­rűen leszavazták az ellenzéki ja­vaslatokat, köztük Szigeti László­ét, hogy a törvényhozás ne fog­lalkozzon a nemzetiek oktatási törvényével, amelyet korábban első olvasatban már elfogadtak. Úgyszintén elutasították Kvarda József indítványát, hogy vegyék le a parlament utolsó ülésszaká­nak programjáról a helyhatósági választásokat szabályozó tör­vényt, valamint Boros Zoltánnak azt a javaslatát, hogy tűzzék na­pirendre a kisebbségek nyelv­használatáról szóló törvényt. Le­szavazták Bárdos Gyulát is, aki a községi rendezési törvényterve­zet visszavonását szorgalmazta. A képviselők nem támogatták Ladislav Pittner (SZDK) indítvá­nyát sem, aki a kommandósok nyitrai akcióját kérte volna szá­mon a törvényhozásban Gustáv Krajči beügyminisztertől. Csu­pán egyetlen ellenzéki képviselő módosítása ment át: Ľudovít Černák (SZDK) azt szorgalmaz­ta, hogy ne foglalkozzanak az el­ső olvasatban a parlament elé ke­rülő törvényekkel, mivel azok el­fogadására már nincs lehetőség. Természetesen támogatták Peter Brňák (DSZM) javaslatát, hogy vegyék le az ülésszak programjá­ról a büntetőjogi törvény kor­mánytervezetét, valamint azt, hogy a legfőbb ügyészség terjesz­sze elő a működéséről szóló je­lentést. Elfogadták Roman Hof­bauer (DSZM) felvetését is, mely az állami tulajdon átruházásá­nak feltételeiről szóló tervezet ki­iktatásátjavasolta. A parlament tegnap első olva­satban elfogadta az államfői jog­körök átruházásáról szóló kor­mányjavaslatot, amely két válto­zatot is tartalmaz. Tudósításunk az 5. oldalon. A kassai Egyetemi Kórkáz Gyermekklinikájának intenzív osztályán alkalmazzák az új gyógyászati és di­agnosztikai eljárást, a koponya belső nyomásának mérését. A katétert bevezetik az agyszövetbe, a mért értékeket kivetítik a monitorra. Képünkön Jozef Filka főorvos egyik kis betegével. (ČTK-felvétel) Júliusban mégis Szlovákiába látogatnak az európai megfigyelők Slobodník kalózlevele Zenélni lehet a parlament bejárata előtt Slota nem muzikális VOJTEK KATALIN Pozsony. A parlament ülésére érkező képviselők alaposan vé­gignéztek az épület bejárata előtt muzsikáló Agócs Bélán és két kis­lányán, majd sietve eltűntek az ajtó mögött. Az érkezők között volt Ján Slota is. A nádszegi taní­tó megszólította és kérte, hall­gassa meg játékukat, de az SZNP elnöke arra hivatkozva, hogy rö­videsen kezdődik az ülés, elsie­tett. Csak a magyar képviselők képeztek kivételt, ők megálltak a trió előtt, elbeszélgettek Agócs Bélával és pénzt tettek a földön heverő nyitott hegedűtokba. A koncert okára utaló szlovák nyel­vű tábla mellett ott állt a falnak támasztva egy magyar feliratú is, de senkinek sem volt ellene kifo­gása. A rendőrök később igazol­tatták Agócs Bélát, majd udvaria­san közölték vele, hogy az érvé­nyes előírások értelmében tilta­kozni, tüntetni csak a bejárattól 100 méterre lehet. „Muzsikálni sem szabad?" - kérdezte Agócs. Kiderült, hogy erre vonatkozó til­tó rendelet nincs, így apa és lá­nyai a feliratos táblák nélkül foly­tatták a zenélést. A legnagyobb érdeklődést az újságírók mutat­ták, bár őket nem annyira a zenei produkció, mint inkább Agócs személye és kérdéseikre adott válaszai érdekelték. Agócs Béla nekik is elmondta: lassan össze­gyűlik az a 17 ezer korona, amit - büntetésül a kétnyelvű bizo­nyítványok kiadásáért - munka­adói megvontak tőle. Jó idő ese­tén legközelebb csütörtökön dél­után Komáromban, a Klapka té­ren fognak játszani. SITA-HÍR Pozsony. A szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke jú­nius elején levélben kérte az Euró­pa Tanács két megfigyelője e hó­nap végére tervezett látogatásá­nak elhalasztását. Dušan Slobod­ník kérelmét „komoly műszaki hi­ányosságokkal" indokolta, s java­solta, hogy a megfigyelők csak a választások után jöjjenek Szlová­kiába. Slobodník a leveléről senkit sem tájékoztatott. Az ET még a választások előtt akarta monito­rozni a szlovákiai helyzetet, hogy megelőzze a választásokba való beavatkozásról szóló vádakat. A megfigyelők sajnálatosnak tartot­ták, hogy a szlovákiai jelentést helyszíni szemle nélkül kellett volna kidolgozniuk, ezért úgy döntöttek, hogy a kérelem ellené­rejúlius 19-e és 24-e között mégis ellátogatnak Pozsonyba. Az ET hétfőn úgy döntött, hogy öt or­szágba küld megfigyelőket a vá­lasztásokra: Szlovákiába, Mace­dóniába, Lettországba, Albániába és Azerbajdzsánba. Ján Fígel', az SZDK külügyi szakértője hangsú­lyozta: az európai szervezet csak oda küld megfigyelőket, ahol ko­molyan megkérdőjelezhető a vá­lasztások tisztasága és a hatalom átadásának módja. Állítólag meneszteni akarják a dunaszerdahelyi járási elöljárót Nagyon inog Pošvanc széke ÚJ SZÓ-HÍR Dunaszerdahely. „A járási hi­vatal elöljárójának leváltása nagy megelégedéssel töltötte el a csallóközi régió minden de­mokratikusan gondolkodó és a kényszeruralomtól viszolygó la­kosát" - írja tegnapi, szerkesz­tőségünkbe küldött levelében egy olvasónk. A hír meglepő volt, mivel tudtunkkal az elöljá­rót nem váltották le. A kérdésre magától az érintettől, Ladislav Pošvanctól kértünk választ. „Egyelőre elöljáróként műkö­döm, a leváltásomról szóló hír nem igaz" - mondotta, majd ar­ra a kérdésünkre, készül-e elle­ne valami, így reagált: „Valami készül, de egyelőre nem igaz a hír. Innét Dunaszerdahelyről pályáznak a helyemre, s majd el­válik, hogyan végződik a dolog." Levélírónk kérte, hogy még júli­us 2-a előtt írjunk az ügyről, de az elöljáró kizárta, hogy máso­dikával visszahívhatnák őt, mi­WEE2Ž3 TAJEKOZTA TÁS A TIPPELŐKNEK VAR HA TÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBB! JÁTÉKOKBAN: vei a kormány legközelebb hete­dikén ül össze. „Hivatalosan még a belügyminisztériumban sem tudnak semmit" - jegyezte meg. Hogy ki pályázik a székére, azt Pošvanc nem árulta el, de dunaszerdahelyi forrásból úgy értesültünk, hogy a Demokrati­kus Szlovákiáért Mozgalom já­rási elnöke igyekszik őt elmoz­dítani posztjáról. Állítólag azért, mert nemrég leváltotta a Sme­tanov Háj-i szlovák alapiskola igazgatóját, (gaál) A válságos helyzet Nem lesz gyógyszer Pozsony. A Szlovák Gyógyszeré­szeti Kamara nyílt levélben fi­gyelmeztette Mečiart: az egész­ségügyi biztosítóknak egy hóna­pon belül kellene kifizetniük hát­ralékaikat a gyógyszertáraknak, de a magánkézben lévő patikák­kal szemben ezt a kötelességüket nem teljesítik. A gyógyszertárak eladósodnak, a betegek nem jut­nak hozzá a szükséges gyógysze­rekhez. A levél szerint a helyzetet csak a kormány anyagi támogatá­sával lehet megoldani. (SITA)

Next

/
Oldalképek
Tartalom