Új Szó, 1998. május (51. évfolyam, 100-123. szám)

1998-05-02 / 100. szám, szombat

A tartalomból I. OLDAL • Hol van Fatima otthona? II. OLDAL • Nyáron hűs, télen fűt... III.OLDAL • Szerelmi gesztusok IV. OLDAL • Május - pünkösd hava Äj Egy magazin — csak Neked és Önnek, szóval és képpel, mindenkinek! A tartalomból: • A Vasálarcos sztárjai • Valahol Szlovákiában - Rómeó és Júlia ü Erőszak az iskolákban • Csendélet pitbull-lal • Bugár Bélával a szervezett bűnözésről LI Lap a lapban - POPMÁNIA • Hello, itt Hollywoodi Az IFI a Mediaprint-Kapa standjain is kaphatói VK-56/5 Szombat, 1998. május 2. Ára 7 korona 51. évfolyam, 100. szám HATTER Te kit választanál? Megéltük hát, hogy a Ma­gyar Koalíció pártjainak belső vitája ezúttal nem a sajtó hasábjain zajlik. Va­lóban örömmel vehetjük tudomásul, hogy megszű­nik egy választópolgárakat idegesítő tényező, mely­nek következtében az em­lített pártok akár szavazó­ik egy részét is elveszíthet­nék. 2. oldal POLITIKA Interjú Pavol Hrušovskýval Vladimír Mečiar kijelen­tette: a Nyitrai kerületben biztos nem nyerné meg a DSZM a választásokat. Ugyanakkor a Komáromi, Lévai és Érsekújvári járás­ban kevés aláírást gyűjtött össze a petíciós ívekre a Magyar Koalíció, .akadozik a régióban az ellenzéki együttműködés. Minder­ről az SZDK nyitrai kerüle­ti koordinátorával, Pavol Hrušovský KDM-es képvi­selővel beszélgettünk. 5. oldal Pavol Hrušovský: „Még ak­tivizálható a lakosság." PANORAMA A honi sajtó helyzete Az összesítés alapján ta­valy harminchat ország­ban javult a sajtó helyzete, negyvenkét országban visszaesés mutatkozott. A beszámoló 67 országot so­rol a „szabad" kategóriá­ba, 54 a „részben szabad" sajtóval rendelkező álla­mok közé, 65 pedig a „nem szabad" csoportba. Románia 39, Szlovákia 47, Ukrajna 49 és Oroszország 53 ponttal egyaránt a „nem szabad" csoportban helyezkedik el. 7. oldal Napközben megnövekszik a felhőzet és az ország túl­nyomó területén záporeső, helyenként zivatar valószí­nű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul. 3. oldal Nyilatkozat a magyar pártok politikai megegyezéséről Végre lezárult a koalíciós vita Pozsony. Nem egész egy hét szünet után csütörtö­kön újra nyugodt légkör­ben folytatódtak a tárgya­lások a Magyar Koalíció pártjai között a szövetségi párt kialakításáról. MOLNÁR NORBERT A pártok nem vetették fel újra a vitás kérdéseket, vagyis az alap­szabálynak a vezetők megvá­lasztásával kapcsolatos részét. Az MKDM hivatalosan is értesí­tette partnereit, hogy a mozga­lom kérte módosított alapszabá­lyának bejegyeztetését a bel­ügyminisztériumban. Csáky Pál alelnök hangsúlyozta: az alap­szabály megmaradt eredeti for­májában, egy elnök és két alel­nök szerepel a dokumentum­ban. Lapunk kérdésére az MKDM alelnöke elmondta: vél­hetően a választási lista összeál­lítása után tárgyalnak újra a kér­désről. Az MK tanácsa ugyanis csütörtökön megkezdte a lista összeállításáról szóló vitát. Eb­ben a kérdésben sincs teljes egyetértés a felek között. Az egyik tábor az 1994-es választá­sok eredményeit, míg a másik az utóbbi három és fél év közvéle­mény-kutatási adatait szeretné alapul venni. Ami azonban biz­tos: a pártok maguk határozzák meg, hogy a kialkudott helyekre kit javasolnak. Három bizottság létrehozását is tervezi az MK. A közös kongresszust előkészítő bizottság szervezői ésjogi kérdé­sekben hivatott dönteni, a kampányelőkészítő bizottság feladata a stratégia kidolgozása és ehhez a pénzügyi feltételek megteremtése, harmadik a program-előkészítő bizottság, amelynek május végéig be kell fejeznie munkáját. A koalíciós tanács egy nyilatkozatot is elfo­gadott, egyebek mellett a nyilvá­nos viták lezárásáról (teljes ter­jedelmében lapunk második ol­dalán olvasható). ,A gusztusta­lan sajtóvitákat leállítjuk, mert öngólokat rúgtunk ezekkel az el­múlt hetekben" - nyilatkozta Csáky Pál az Új Szónak. A koalí­ciós tanács hétfőn folytatja a tár­gyalásokat. MTI-HIR Washington. Az amerikai sze­nátus közép-európai idő szerint péntek hajnalban elsöprő több­séggeljóváhagyta a Csehország, Lengyelország és Magyarország NATO-csatlakozásáról beter­jesztett ratifikációs határozatot. A döntést mindhárom érintett állam vezető politikusai üdvö­zölték. A bővítésre 80 szenátor adta szavazatát, s csak 19 ellenezte. Az USA Kanada, Norvágia, Dá­nia és Németország után az ötö­dik NATO-tagállam, amely rati­fikálta a csatlakozási jegyző­könyvet. A szavazás közeledtével a kor­mányzat a színfalak mögött erős lobbytevékenységet fejtett ki a ratifikálás és a kiszélesítést kor­látozó kiegészítő javaslatok el­utasítása érdekében. A kam­pányban részt vesz William Cohen védelmi miniszter, s még a távol-keleti körúton tartózko­dó Madaleine Albright külügy­miniszter is kihasználta a hiva­talos programjában lévő szüne­teket arra, hogy telefonon pró­bálja meggyőzni az ingadozó szenátorokat. ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Pozsony. Az államfőválasztás csütörtöki felvonása ismét ered­ménytelenül ért véget. A harma­dik kör második fordulójában a Demokratikus Szlovákiáért Mo­zgalom által indított Milan Se­čánsky, és a Demokratikus Bal­oldal Pártjának jelölte, Brigita Schmögnerová mérte össze ere­jét. Mint az várható volt, a szük­séges kilencven szavazatot, azaz a háromötödös alkotmányos többséget egyikük sem szerezte meg. Sečánsky 72 támogató sza­vazatot gyűjtött be, 13-mal töb­bet, mint az április 16-i forduló­ban, míg a baloldaliak jelöltje 47 voksot mondhatott magáénak. A korábbi eredményhez képest Schmögnerová így néggyel gya­rapította szavazatainak számát. A házbizottság döntése értelé­ben az elnökválasztás követke­ző körét május 29-én tartják. Arpád Matejka, a DSZM korábbi alelnöke szerint mozgalma Au­gustín Marián Húskát jelöli a legfőbb közjogi méltóság poszt­jára. Ján Slota, a Szlovák Nem­zeti Párt vezére szakítva a nem­zetiek eddigi államfőválasztási taktikájával, több jelöltjükről is említést tett. Eszerint a koalíció kisebbik pártja indítaná Jozef Prokešt, az SZNP tiszteletbeli el­nökét, illetve Ján Siteket, a Mečiar kabinet védelmi minisz­terét is. Slota hozzátette: a jelö­lést megelőzően tárgyalásokat folytatnak a kormánykoalíció másik két pártjának vezetőivel, sőt az ellenzéki pártokkal is, mi­vel a parlamenti matematika szerint az államfő megválasztá­sához az ellenzéki szavazatokra is szükség van. (sárp) A pártok a május elsejéből választási kampánygyűléseket csináltak és a szociális programok ismertetésére használták fel A nagy ígérgetések napja HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony, Besztercebánya. A Szakszervezetek Konföderációja május l-e alkalmából felhívással fordult a kormányhoz, a parla­menthez, a Nemzeti Vagyonalap­hoz és valamennyi munkáltató­hoz. Követelései között szerepel többek között az adótörvény mó­dosítása, a közalkalmazottak munkajogi helyzetét tisztázó tör­vény, a háromoldalú egyeztető tanácsról szóló törvény, a közvet­len elnökválasztást lehetővé tevő alkotmánymódosítás, a privatizá­ció teljes menetének ismertetése. A zsolnai ünnepségen Peter Magvaši, a Demokratikus Balol­dal Pártja alelnöke bírálta az ed­digi kormányokat, amelyek, úgy­mond, nem voltak képesek mun­kát biztosítani az embereknek. A „Jobb életet a tisztességes és dol­gos embernek" jelszóval rende­zett nagygyűlésen, amelyen mintegy félezren vettek részt, Magvaši elmondta: „350 ezer a munkanélküli, az életszínvonalaz 1989 előttinek csak 80 százalékát éri el, jelentős mértékben rosz­szabbodott az egészségügyi ellá­tás." A DBP választási programja tartalmazza azokat a módszere­ket, melyeknek alkalmazása ré­vén „Szlovákiában a dolgozó em­ber lesz az úr" - hangoztatta Magvaši. A pozsonyi Haltéren mintegy 500 ember vett részt a Szlovákia Kommunista Pártja május elsejei rendezvényén. Vla­dimír Ďaďo, az SZKP elnöke éle­sen bírálta a jelenlegi politikai helyzetet, s elmondta: ,A kom­munizmus idején az igú családok az örömtől ragyogva vettek részt a felvonuláson, mert tudták, hogy kapnak lakást és lesz munkájuk." „A jobboldal és a külföldi tőke Szlovákia totális kifosztására ké­szül, de az SZKP ezt még idejében megakadályozhatja" közölte, majd az USA-t és az EU-t vetette kritika alá: „Folyton a szemünkre vetnek valamit, de üzenem nekik: csináljatok először rendet az em­beri jogok megtartását illetően magatoknál, aztán beszéljetek!" Besztercebányán együtt ünnepel­tek a baloldali demokraták és a kommunisták. Pavol Kanis (DBP) a gyülekezetnek a vagyonjegyes kötvények kifizetését ígérte arra az esetre, ha a pártja kormányra kerül. Ugyanott Ján Lupták, a Szlovákiai Munkásszövetség el­nöke referendumot helyezett ki­látásba Szlovákia NATO- és EU­tagságáról. A szakszervezetek pozsonyi nagygyűlése politikai felhangot kapott. (ČTK-felvétel) Négy mérkőzéssel tegnap Zürichben és Bázelben elkezdődött a 62. jégkorong-világbajnokság. Részle­tes beszámolónk a 10. oldalon... (Fotó: ČTK) Albright Kínából telefonált az amerikai szenátoroknak Igen a NATO-bővítésre Az államfő megválasztásának negyedik fordulója május 29-én folytatódik Három elnökjelölt is akad

Next

/
Oldalképek
Tartalom