Új Szó, 1998. február (51. évfolyam, 26-49. szám)

1998-02-14 / 37. szám, szombat

GAZDASÁG ÉS FOGYASZTÓK - HIRDETÉS ÚJ SZÓ 1998. FEBRUÁR 14. TANÁCSADÓ A számlákat mindig meg kell őrizni F. P.: Az édesanyám szü­letésnapjára háztartási robotgépet vásároltunk. Hiába próbáltuk bekap­csolni a gépet, mert az egy­szerűen nem működik. Visszavittük az üzletbe, ahol vásároltuk, hogy cse­réljék be, de az eladó erre nem volt hajlandó. Először azt mondta, hogy aligha­nem rosszul próbáltuk be­kapcsolni, aztán pedig azt, hogy ki tudja, hol vettük. Mi viszont a vásárlásnál semmiféle számlát sem kaptunk. Mit mond erről a törvény? FEKETE MARIAN Elsősorban azt, hogy az ilyen jellegű árura is vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv 619. és következő paragrafusai, amelyek szerint a garanciális határidő hat hónap, és ez alatt a hat hónap alatt az el­adó felelősséggel tartozik azokért a hibákért, amelyek­re a vevő az áru átvétele után jön rá. Ilyen hiba például az anyaghiba, hiba lehet az is, hogy a háztartási robotból hiányzik a motor (mert erre is volt példa), lehet például a rövidzárlat is (habár ez már inkább áruszakértői kérdés lenne). A másrészt viszont tény az is, hogy a gyakorlat­ban ugyancsak nehéz lenne érvényesíteni a garanciális jogokat, ha nincs számlájuk az áru megvételéről, ha nem tudják hitelesen bizonyítani, hogy hol vették az árut, ha­bár évek óta kötelező a re­gisztrációs pénztárgépek al­kalmazása, és a számlák kiál­lítása. Talán a jövőt tekintve szol­gálhat ezért tanulságul az, hogy ha vásárolnak valamit, feltétlenül követeljék meg, hogy az eladó számlát állít­son ki az eladott áruról (eh­hez végül is törvényadta jo­guk van), és ezt a számlát te­gyék el, őrizzék meg akár hosszabb ideig is, mert szük­ség lehet rá mondjuk a ház­tartási biztosításból eredő jo­gok érvényesítésekor, de más esetekben is. VALUTAÁRFOLYAMOK Érvényben 1998. február16-án a Szlovák Nemzeti Bank által kiadott árfolyamok alapján Val uta Árfolyam Valut a Árfolyam Angol font 57,990 Osztrák schilling 2,765 Francia frank 5,806 Svájci frank 24,199 Kanadai dollár 24,647 USA-dollár 35,420 Német márka 19,463 ECU, EU 38,463 Olasz lira (1000) 19,713 Cseh korona 1,023 A forint árfolyama 100 egységre, koronában Vétel Eladás Altalános Hitelbank 16,040 18,460 A mezőgazdaság sajátos helyzetéből adódóan hátrányban van más ágazatokkal szemben Bővülő támogatási lehetőség Pozsony. A kormány az el­múlt héten vitatta meg és hagyta jóvá a mezőgazda­ságról szóló törvényt. Rég­óta várt jogszabályról van szó, amelynek alkalmazá­sa - parlamenti elfogadá­sát követően - várhatóan hozzájárul majd az ágazat fellendüléséhez, pozíciójá­nak megszilárdulásához. V. KRASZNICA MELITTA A mezőgazdaság sajátos helyze­téből adódóan hátrányban van más ágazatokkal szemben ­hangsúlyozza a törvényterve­zet. Ez mindenekelőtt a termé­szeti tényezőktől való függőssé­géből, a magasabb kockázatból, a termelés szezonjellegéből, a lassú pénzforgásból ered. A la­kosság élelmiszer-ellátásán kí­vül szerepe van a tájképzésben, a vidéki települések fennmara­dásában. A felsorolt specifiku­mok miatt lassú a pénzforgás - a növénytermesztésben egyéves a ciklus, az állattenyésztésben még ennél is hosszabb -, ebből eredően lényegesen kisebb a termelés hatékonysága. Ezért a nyugat-európai országokban Támogatják a szerke­zetváltást végrehajtó vállalkozókat. minden lehetséges módon, be­leértve a legiszlatív eszközöket, támogatják a mezőgazdaságot. „Az előterjesztett törvényterve­zet értelmében az ágazat széle­sebb körű támogatása válik le­hetségessé - tudtuk meg Zoltán Černáktól, a földművelésügyi minisztérium főosztályvezetőjé­től. - Eddig a rendszerjellegű Somogyi Tibor illusztrációs felvétele dotációk a hegyvidéki és hegyal­jai területeken gazdálkodókat illették meg. Ezentúl ez a támo­gatási forma kiterjed majd a me­zőgazdaság szempontjából ked­vezőtlen viszonyok között gaz­dálkodókra - és a hangsúly itt a kedvezőtlen kifejezésen van -, például az ivóvízforrások kör­nyékén termelőkre, a homokos, sekély talajokon gazdálkodókra stb. Ugyancsak támogatásban lehet részesíteni azokat a vállal­kozókat is, akik szerkezetváltást hajtanak végre." A gazdálkodókat az elmúlt évek során jelentős károk érték a kü­lönböző természeti katasztrófák következtében, és mivel leg­többjük a magas biztosítási díj miatt már évek óta nem biztosít­ja a termést, a veszteséget is ne­kik kell viselniük. Igaz, tavaly mintegy 500 millió koronát kap­tak a termelők a katasztrófákból eredő károk kompenzálására, de ez inkább kivételnek számít. A szóban forgó törvény erre is gondol. Költségvetési támoga­tás igényelhető majd a biztosítá­si díj egy részének megtérítésé­re, valamint a rövid és hosszú le­járatú hitelek kamatai egy ré­szének térítésére, amelyeket a közvetlen károk fedezésére vesznek fel a termelők. Ugyan­csak költségvetési támogatás jár a növénytermesztést sújtó - pél­dául szárazság, belvizek, kárte­vők okozta anyagi veszteség ­katasztrofális méretű károk 20 százalékának térítésére. „A hazai piac védelmére vonat­kozó előírások jelentős részét képezik a törvénytervezetnek. Ezek teljes mértékben össz­hangban állnak a Szlovákiára is vonatkozó nemzetközi előírá­sokkal - fejtette ki Zoltán Černák. - Ideiglenes behozatali korlátozásokat szezonjelleggel vezetünk be, vagyis akkor, ami­kor hazai termelésből is biztosí­tani lehet a lakosság zöldség- és gyümölcsellátását." Az utóbbi években tapasztalható fizetési fegyelem, pontosabban fegyel­mezetlenség miatt a legtöbb ter­melő másodlagos fizetésképte­lenséggel ktiszödik. Ezért szá­mukra rendkívüli jelentőséggel bír a tervezetnek a 6. paragrafu­sa, amely kimondja: azon adás­vételi szerződések megkötése­kor, melyeknek tárgyát élő vá­góállat, nyerstej, friss zöldség és gyümölcs képezi, a szerződő fe­lek az áru szállításától számított legfeljebb 14 napos fizetési ha­táridőben egyezhetnek meg. Amennyiben az átvevő nem tesz eleget kötelezettségének, a ter­melő végrehajtó által hajthatja be jogos követelését, és ehhez bírósági végzésre sem lesz szük­sége. A mezőgazdasági törvény­hez szorosan kapcsolódik majd A felsorolt specifiku­mok miatt lassú a pénzforgás. a raktárlevelekről szóló törvény, amely a gabonafélék értékesíté­sébenjelent majd előrelépést. Zoltán Černák végezetül megje­gyezte: az Egyesült Államokban a mezőgazdasági törvény elő­irányozza a költségvetésnek, hogy mekkora összeget kell el­különíteni az ágazat támogatá­sára. Nálunk szintén törvényből eredően jár majd a felsorolt tá­mogatás, ám összegét a költség­vetési lehetőségek szabják majd meg. Az emberiség igyekezete a jobb ter­méshozamok eléréséért olyannyira régi, mint maga a földművelés, Már emberemlékezet óta keressük annak módját, miképpen óvjuk mun­kánk gyümölcsét, s miképpen bizto­sítsuk az általunk termesztett termé­nyek magas hozamait és minőségét. A STEFES társaság 1984-ben Németor­szágban keletkezett és ma Európa tizenegy országában vállalkozik. Jó minőségű növényvédőszereket gyártunk és forgalmazunk. Fejlesztésünk az ismert hatóanyagok új formáinak keresésére irányul. Az általunk biztosított növényvéde­lem a termények széles választékára terjed ki - répafélék, gabonafélék, napraforgó, olajrepce, gyümölcsfák és szőlő. Cukorrépa védelmére a TANDEM STEFES FL, új növényvédőszert fejlesztettük ki. Eme, vízen alapuló szer kíméletes a cukorrépához, gyom­növények irtására hatékony és megfelel a környezetvédelem nagyigényű követelményeinek. STEFES Ochrana rastlín, s.r.o., Veterná 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Tel./Fax: 594 34 26, E-mail: stefes@stefes.sk VK-1045 Száz Ikarus érkezik Új buszok Pozsonynak Pozsony. A Pozsonyi Tömegköz­lekedési Vállalat Rt. épületében írták alá azt az adásvételi szerző­dést, amelynek értelmében az Ikarus Trade Kft. 1998. július 31­ig 100 darab Ikarus márkájú tö­megközlekedési eszközt szállít a szlovák fővárosnak. Konkrétan 65 csuklós buszról (Ikarus 435, 18F) és 35 hagyományos méretű buszról (Ikarus 415, 30A) van szó. Pozsony nagyon kedvező pénzügyi feltételek mellett ju­tott az új járművekhez. (TA SR) Csehország gazdasága Kedvezőtlen prognózis Prága. A Cseh Nemzeti Bank ed­dig bizalmasan kezelt prognózi­sa szerint Csehország gazdasága 2000-ig a stagnálás és a vissza­esés határmezsgyéjén fog inga­dozni, az éves gazdasági növeke­dés nem lépi túl az 1 százalékot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elkövetkező három évben a reálbérek is stagnálni fognak. „Ez katasztrófa" - nyilatkozta a Cseh Statisztikai Hivatal meg nem nevezett magas rangú kép­viselője. (MfD) A Bull Groupe beruházása Számítógép Szlovákiából Pozsony. A francia Bull Groupe számítógépgyártó óriáskonszern a Besztercebányán tavaly decem­berben létesült személyi számí­tógép-összeszerelő üzemének segítségével megteremtette saját fellendülésének feltételeit - je­lentette ki a Bull Slovakia Rt. ve­zérigazgatója. A központ jelen­leg havi 3000 számítógépet ké­pes előállítani, folytatta Miroslav Littmann, megfelelő keresletnö­vekedés esetén kapacitásuk bőví­tését helyezte kilátásba, (-sárp-) ZÖLDSÉGPIACI ÁRSÉTA Pozsony Komárom Losonc Rimaszombat Kassa február 12-én február 11-én február 12-én február 12-én február 13-án sárgarépa 16-20 Sk/kg 14-16 Sk/kg 10-19 Sk/kg 20 Sk/kg 18-20 Sk/kg petrezselyem 20-28 Sk/kg 18-22 Sk/kg 22-28 Sk/kg 26 Sk/kg 18-25 Sk/kg burgonya 7-10 Sk/kg 7-10 Sk/kg 7-8 Sk/kg 8 Sk/kg 7-8 Sk/kg paradicsom 30-50 Sk/kg 56 Sk/kg 49-55 Sk/kg 60 Sk/kg 56 Sk/kg paprika 80-90 Sk/kg 70-100 Sk/kg 63-115 Sk/kg 110 Sk/kg 65-100 Sk/kg karalábé 16 Sk/kg , 3-8 Sk/db 13-15 Sk/kg : 15 Sk/kg 15-20 Sk/kg kel 20-24 Sk/db 20 Sk/kg 13-32 Sk/kg 15 Sk/kg 20 Sk/kg káposzta 14-16 Sk/kg 8-14 Sk/kg 10-16 Sk/kg -ír i5 sk/kg 15 Sk/kg karfiol 28-40 Sk/db X 43 Sk/db 50 Sk/db 45 Sk/db sütőtők X x í> ?v* íí 5 Sk/szelet ••ÉHÉÉI x hagyma 24-28 Sk/kg 24-30 Sk/kg 26-30 Sk/kg 30 Sk/kg 19-25 Sk/kg savanyúkáposzta 20 Sk/kg 14 Sk/kg 20 Sk/kg * 15 Sk/kg fokhagyma 70-100 Sk/kg 46-65 Sk/kg 70-95 Sk/kg 75 Sk/kg 60 Sk/kg zeller 24-28 Sk/kg 8-12 Sk/db 20-22 Sk/kg 20 Sk/kg 18-25 Sk/db szárazbab 50-60 Sk/kg 40 Sk/kg 30-40 Sk/I 40 Sk/I 45-50 Sk/kg cékla 14 Sk/kg 10-12 Sk/kg 10 Sk/kg 20 Sk/kg 15 Sk/kg dióból 180 Sk/kg 160-200 Sk/kg 100 Sk/kg 120 Sk/kg 120-160 Sk/kg fd^ctorafal/ t v l\v Lvl vlyl>. X 3-6 Sk/db 10 Sk/kg 15 Sk/kg X alma 16-28 Sk/kg 10-24 Sk/kg 8-20 Sk/kg 26 Sk/kg 15-25 Sk/kg mak 100 Sk/kg 80-90 Sk/kg X X 80-90 Sk/kg méz 90-110 Sk/kg 70-95 Sk/kg 70 Sk/7dl 90-100 Sk/kg uborka 70 Sk/kg X 49-50 Sk/kg X 60 Sk/kg tojás 2,80 Sk/db 2,50-3,00 Sk/db 2,60-2,70 Sk/db 3,00 Sk/db 2,40-2,60 Sk/db

Next

/
Oldalképek
Tartalom