Új Szó, 1998. február (51. évfolyam, 26-49. szám)

1998-02-02 / 26. szám, hétfő

Ára 7 korona 51. évfolyam, 26. szám Beszélgetés Pék Zoltánnal A Szlovák Televízió Ma­gyar Adása koncepciójá­nak legújabb változatát 1997. szeptember elsejé­vel hagyta jóvá a tévéta­nács. Ennek értelmében a műsor egyórás, és január elsejétől a szombati adást ismétlik. Pék Zoltán, az SZTV Magyar Adásának vezető szerkesztője nyilat­kozott a program szerke­zetéről, a változásokról. 5. oldal Pék Zoltán: „Műsoridőnk kétszáz százalékkal bővült az előző időszakhoz viszo­nyítva." Kilenc bajnoki cím A nyári és a téli országos bajnokságon nem keve­sebb, mint kilenc aranyér­met harcolt ki. Csémy Krisztián szinte minden nap „felbukkan" a komá­romi fedettben, az elmúlt évben több mint 2000 km-t úszott. 10. oldal IDŐJÁRÁS Helyenként gyenge hava­zás, hószállingózás, reggel országszerte ködképződés is előfordulhat. A legma­gasabb nappali hőmérsék­let -8 és -3 C-fok között alakul. 3. oldal Iraki válság: Moszkva ragaszkodik a békés rendezéshez Akció két héten belül? Washington/London/ Jeru­zsálem/Moszkva. William Cohen amerikai védelmi miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem azért mérne csapást Irakra, hogy lerombolja az országot, vagy megdöntse Szaddám Húszéin rend­szerét. MTI-HÍREK Az esetleges katonai fellépés cél­ja: csökkenteni Irak képességét tömegpusztító fegyverek gyártá­sára és a szomszéd országok fe­nyegetésére. Hozzátette azon­ban, hogy a csapások jelentősek és kiterjedtek lennének. Értésre adta azt is, hogy még nem mond­ták ki a végső igent a támadás megindítására, hanem szeretnék megvárni, vajon van-e még esély a diplomáciai megoldásra. Kato­nai megfigyelők véleménye sze­rint az amerikai hadvezetés több napon át tartó, hatalmas erőt fel­vonultató csapásokat fontolgat, ha a diplomáciai erőfeszítések végleg zsákutcába jutnak. A brit kormányfő, valamint a brit és az amerikai külügyminiszter is úgy vélte szombaton, hogy az iraki válság békés megoldására fordítható idő a végéhez közele­dik. Valamennyien arra figyel­meztették a bagdadi rezsimet, hogy biztosan számítania kell ka­tonai csapásra az ENSZ fegyver­ellenőrzési tevékenységének to­vábbi akadályozása esetén. Tony Blair brit miniszterelnök - aki az­zal egy időben tett hivatalos nyi­latkozatot kormánya nevében szombaton, hogy Robin Cook brit és Madeleine Albright ameri­kai külügyminiszter Londonban egyeztette a további közös fellé­pés menetrendjét - kijelentette: a diplomáciának nincs semmi esélye, ha Szaddám Huszeinnek a nemzetközi közösség nem hoz­za egyértelműen tudomására, hogy „megvan a megfelelő kato­... a csapások jelen­tősek és kiterjedtek lennének. nai erő is a diplomácia nyomaté­kosítására". Közölte: az ENSZ el­lenőrei a háború vége óta 48 Scud rakétát találtak elrejtve, emellett 38 ezer vegyifegyver­töltetet, 30 olyan rakétafejet, amelyet vegyifegyver-alap­anyaggal lehet feltölteni, 690 tonna olyan nyersanyagot, amelyből vegyifegyver-töltet ké­szíthető, és 3 ezer tonna egyéb alapanyagot. Az Egyesült Államok kész „tekin­télyes" erőt alkalmazni Irakkal szemben, ha a diplomáciai erőfe­szítések nyomán nem oldódik meg az ENSZ fegyverzetellenőr­zése körül kialakult válság - kö­zölte tegnap Jeruzsálemben Madeleine Albright. Sajtóérte­kezletén megismételte: Wa­shington az iraki válság diplomá­ciai eszközökkel való rendezését részesíti előnyben. E lehetőségek azonban egyre szűkülnek, s ha kimerülnének, az amerikai veze­tés fenntartja magának a jogot az erő alkalmazására. A brit sajtó név nélkül idézett diplomáciai forrásokra hivat­kozva azt írta, hogy két, de leg­később három héten belül vár­ható a közös brit-amerikai kato­nai fellépés Irak ellen. A The Sunday Times által felvázolt for­gatókönyv szerint a bagdadi re­zsim nyilvánvalóan továbbra sem engedélyezi az ENSZ fegy­verellenőreinek tevékenységét az „érzékenynek" minősített helyszíneken, s emiatt a Bizton­sági Tanács hamarosan igen erőteljes hangvételű határoza­tot hoz Irak ellen. Tegnap Bagdadban az ENSZ­szakértők és az iraki kormány közt megkezdődtek az ötnapos­ra tervezett tárgyalások, s az ira­ki fővárosba várták ismét Viktor Poszuvaljuk orosz külügymi­niszter-helyettest is. Moszkvá­ban jelezték: az orosz vezetés továbbra is ragaszkodik a válság békés rendezéséhez. ÚJ SZÓ-TU DÓSlTÁS Pozsony. A Magyar Polgári Párt parlamenti és helyhatósági vá­lasztásokra való felkészülését értékelte a hétvégén a párt or­szágos választmánya. A DSZM által kilátásba helyezett választójogitörvény-módosítás válaszút elé állítja a Magyar Ko­alíciót; a már felmerült három lehetséges megoldást, a fúziót, a választási párt létrehozását, il­letve az egy párt listáján való kö­zös indulást vitatták meg a kül­döttek. A szombat délutáni vil­lám-sajtótájékoztatón A. Nagy László elnök kijelentette: A leg­jobb természetesen a koalíció­ban való indulás lenne az 1994­es felállás szerint. Hozzáfűzte, mindenképpen jogilag tiszta, tá­madhatatlan megoldást kell ki­dolgoznia a Magyar Koalíció­nak, viszont elzárkózott annak közlésétől, személy szerint me­lyik lehetőséget tartja üdvös­nek. Mint ismeretes, annak ellenére, hogy az MK koalíciós tanácsa mindhárom indulási lehetőség kidolgozását jóváhagyta, Duray Miklós, az Együttélés elnöke zsákutcának nevezte a választá­si párt létrehozását. Értesüléseink szerint az MPP or­szágos választmányának tagjai közt nagyon komoly vita folyt a hétvégén a párt és az Együttélés további közeledéséről, (hol) Petr Korda öröme jogos. A cseh teniszező 30 évesen felért a csúcs­ra, tegnap, életében először diadalmaskodott az Australian Openen. (ČTK/AP-felvétel) csak így gondolja a főiskolai végzettségűek 62,5 százaléka, az érettségizettek 52,4 százalé­ka, az érettségi nélküli középfo­kú végzettségűek 45,6 százalé­ka, valamint az alapfokú vég­zettségűek 28,7 százaléka. A férfiak 48,9, a nők 37,8 százalé­ka tartja szükségesnek a NATO­tagság elérését. Arra a kérdésre, milyen követ­kezményekkel jár Szlovákia ki­maradása a bővítés első köré­ből, a megkérdezettek 35,9 szá­zaléka válaszolta azt, hogy rom­lik az ország nemzetközi meg­ítélése. A megkérdezettek 32 százaléka van meggyőződve ar­ról, hogy országunk hátrányos helyzetbe kerül az első körbe bekerült államokhoz képest, 14,1 százaléka szerint növek­szik Oroszország befolyása Szlovákiára, és 13,8 százaléka szerint emelkednek az ország védelmére fordított költségek. TA SR-INFORMÁCIÓ Pozsony. Szlovákia NATO-tag­ságával kapcsolatban október­ben a Szlovák Statisztikai Hiva­tal közvélemény-kutatást vég­zett. Ebből kiderül: a megkér­dezettek 43,1 százaléka szüksé­gesnek tartja, hogy hazánk ­miután kimaradt a bővítés első köréből - még nagyobb erőfe­szítéseket tegyen a NATO-tag­ság eléréséért; 22,9 százalékuk úgy véli, hogy Szlovákiának csak saját magára kell számíta­nia, 18,5 százalékuk szerint nem kell változtatni a jelenlegi meneten, és 12,8 százalékuk nem tud hozzászólni a kérdés­hez. A magyar nemzetiségű vá­laszadók- akik leginkább támo­gatják Szlovákia NATO-tagsá­gát - 64,4 százaléka gondolja úgy, hogy intenzívebbé kellene tenni a NATO-csatlakozást elő­segítő tárgyalásokat. Ugyan­Gál Zoltán, a magyar Országgyűlés elnöke a kisebbségek parlamenti képviseletéről Átmeneti megoldást javasol MTI-HŔEK Budapest. A magyar Országgyű­lés elnöke a parlament előtt álló feladatokról nyilatkozott, s kifej­tette: a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó jelenlegi kormányjavaslat elfogadását - a frakciók ellenvéleménye miatt ­ebben a ciklusban esélytelennek tartja, bár tartalmával egyetért. A kérdés megoldása azonban nem halogatható tovább. Átmeneti megoldásként ezért Gál Zoltán elképzelhetőnek tartaná a dele­gálás és kooptálás rendszerét. Eszerint a megfelelő legitimáció­val rendelkező, a választások eredményeképpen létrejött or­szágos kisebbségi önkormányza­tok neveznék meg jelöltjeiket, akiket az új parlament alakuló ülésén megválaszthatna. Alkot­mánymódosításra, tehát kéthar­mados többségre ehhez is szük­ség van, de a házelnök lát re­ményt a kellő támogatás meg­szerzésére. Bőssel kapcsolatban a házelnök szerint nem várható e ciklusban parlamenti döntés. Többek közt e két témával is fog­lalkozott tegnap az MSZP ország­gyűlési frakciójának és választ­mányának Budapesten tartott együttes ülésén Horn Gyula párt­elnök, miniszterelnök. Bős kérdé­sével kapcsolatban a miniszterel­nök úgy fogalmazott: a többség érdeke a megegyezés Szlovákiá­val, akkor is, ha nem alakul ki konszenzus az ügyben. Az előké­szítés alatt álló magyar-szlovák megállapodásról annyit mon­dott: a Duna és a vízi energia kö­zös hasznosítását szolgálja. Horn politikai követelménynek nevez­te a kisebbségek parlamenti kép­viseletének biztosítását. A tartalomból I. OLDAL • Bemutatjuk a sportmániás légi Csölle fivéreket II. OLDAL • Gyevát György 30 éve emelgeti a súlyokat III. OLDAL • Kiss Sándornak nem kellett Jónyernek lennie Hétfő, 1998. február 2. EEUm 1 Hamm Félretájékoztatás művészete Egy nagyon fontos dolog ugyanis kimaradt. Nem esett szó tudniillik arról, hogy a szlovákiai magyar­ság parlamenti képvisele­tét nem standard feletti jogként kapta a szlovák kormánytól, hanem ugyanúgy, mint pl. a Szlo­vák Nemzeti Párt vagy a Demokratikus Szlová­kiáért Mozgalom hon­atyái, a parlamenti válasz­tásokon az elért szavaza­tok alapján jutottak be a mi képviselőink is a tisz­telt Házba. 2. oldal Közvélemény-kutatás Szlovákia NATO-tagságáról A magyarok igenlilc Szombaton ülésezett az MPP országos választmánya Jogilag tiszta megoldást Kétmilliárdos óriásfogás Kábítószer a kamionban Mojmírovce. Három férfit, köz­tük két külföldit tartóztatott le pénteken a rendőrség Mojmí­rovce (Nyitrai járás) közelében, miután egy konténerben 12,9t marihuanát talált. A vámnyilván­tartás alapján a kamion - az áru AÜantából érkezett - üvegtárgya­kat szállított, ám a rendőrök rész­ben a nyitrai Ferus-banda elfo­gott tagjaitól szerzett informáci­ók alapján rábukkantak a kábító­szerre, melyből kb. 25 millió da­rab marihuana-cigarettát készít­hettek volna. A lefoglalt áru érté­ke 2,08 milliárd korona. A kábító­szert a vágsellyei Duslóban már megsemmisítették. (TA SR, vm) Egyórás keresés után Megtalálták a holttestet Hernádcsány. Egyórás keresést követően a poprádi tűzoltóság búvárai péntek délután megta­lálták annak a 13 éves hernád­csányi (Kassai járás) fiúnak a holttestét, aki alatt csütörtök délelőtt beszakadt a jég, és a tó­ba fúlt. A szerencsétlenül járt fiú barátjával csúszkált a tavon, amikor a gyenge jég beszakadt alatta. Szülei csupán csütörtö­kön késő este szereztek tudo­mást a balesetről, mivel gyerme­kük barátja csak akkor tudott be­számolni a történtekről. (TA SR)

Next

/
Oldalképek
Tartalom