Vasárnap - családi magazin, 1997. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-22 / 4. szám

12 1997. január 22. Kultúra Heti kultúra Filmbemutató A függetlenség napja Újabb szuperprodukció csalogatja moziba a kíván­csi nézőket. A forgalmazó örömére minden idők leg­sikeresebb filmjének ígér­kezik. A függetlenség nap­ja: a bemutatót követő első hat napon százmillió dollár bevételt könyvelhettek el. A több mint kétórás mozi­darab igazi műfaji kaval- kád: katasztrófafilm - sci-fi és klasszikus háborús ele­mekkel. A történet alap­helyzete roppant félelme­tes: 1996. július 2-án az USA műholdas megfi­gyelőállomásairól jelzés ér­kezik, hogy egy 550 km át­mérőjű, gigantikus űrhajó közeledik bolygónk felé. A híradások rövidesen a világ legnagyobb városai fölött lebegő óriási űrjárművekről tudósíta­nak. A hadügyminisztéri­um mozgósítja speciális alakulatát, az elnököt biz­tonságos helyre menekítik. Az USA fővárosát ért táma­dást követően az egész or­szágon úrrá lesz a káosz, az emberek fejveszetten menekülnek a városokból. Két nappal az óriás méretű űrhajók megjelenése után nyilvánvalóvá válik, hogy az idegen égitestről érke­zett lények az emberiség megsemmisítésére készül­nek. A világ összes hadse­rege készen áll, hogy felve­gye a harcot a betolako­dókkal szemben... A három kitűnő színész - Bili Pullman, Jeff Gold- blum, Will Smith - mellett a film igazi főszereplője a komputertechnika. A mozi­darab különös látványvilá­gát létrehozó bonyolult munkát a rendező, Roland Emme így jellemezte: „Az ember egyidejűleg két fil­met forgat. Az egyiket a szokásos módon, valóságos helyszínen, színészekkel, de a képzelet teremtette, nem létező elemek miatt szükségszerűen hiányosan. Ilyenkor számításba kell venni azt a másik filmet is, amit majd a komputer-ani­máció szakemberei vará­zsolnak a celluloidszalag­ra.” Rossz hír Van Damme elvonón Szinte hihetetlen: napjaink egyik filmbálványa, az amerikai akciófilmek legyőzhetetlen hőse, a bel­ga származású Jean-Claude Van Damme a kokain rabja lett. A 35 éves filmsztár az idén nyáron szokott rá a kábítószerre, amikor a fele­sége váratlanul egyik nap­ról a másikra elhagyta. Bár a neves filmszínészt rajon­gó hölgyek sokasága pró­bálta vigasztalni, de Van Damme-ot rendkívül meg­viselte, hogy a neje elment egy másik férfival. Az együttérző nők helyett in­kább a kábítószert válasz­totta. Szerencsére a milliók kedvencének számító szí­nésznek megjött a jobbik esze. Novemberben önként jelentkezett elvonókúrára az egyik Los Angeles-i kór­házban. A hat hétig tartó, napi 150 ezer dollárba(l) kerülő kezeléstől Van Damme azt reméli, hogy végleg sikerül megszaba­dulnia a káros, önpusztító szenvedélytől. A gyógyu­lásra minden esélye meg­van, annál is inkább, mert úgy tűnik, a felesége visszatér hozzá, végleg mellette akar maradni. Gyors Jászai-díj és egyre nagyobb sikerek a Mikroszkópnál, még nagyobbak a tévében Hofi van, Hofi lesz Kossuth-díjat még nem mertek adni neki Fotó: Rédei Ferenc Uj Péter Szilveszteri képződmény. Szil­veszterkor lett Hofi. 1968. de­cember 31-én este. Marton Fri­gyes hívta akkor a rádiókabaré­ba az ismeretlen parodistát, be­lökte a stúdióba: a téma a tánc­dalfesztivál, tessék, adás! Az ország meg feküdt a röhö­géstől. Akkor túl volt már Kőbá­nyán, a téglagyár hátamögén, az érettségin, a téglagyári kul- túrcsoporton, az üzemi színját­szás slágerein, rövid porcelán- festői karrieren (ipari!), siker­telen színművészetis felvételi­ken, Rózsahegyi színiiskoláján, a Szendrő József-fé- le debreceni színház beugrás szerepein, alkalmi kocsmai pa- rodizálásokon, re­ménytelen szabad­úszáson, megalázó vendéglátózáson, két pesti elutasítá­son (Vidám Szín­pad, Kamara Varie­té). 1968 szilveszterén egy harminckét éves fergeteges énekes-parodistát is­mer meg a közönség. Ez a vo­nal: énekes számok, főleg feke­ték paródiái. Louis Armstrong- ban nagyon erős. A legfeketébb hangú magyar énekesnek is mondják. Koós Jánossal ökör- ködik, beteljesítve az országos sikert. Az igazi történet a Mikroszkóp Színpadnál kezdődik, 1969-től. Komlós János társulatába ke­rül, önálló műsorrészt kap, egy­re nagyobb szeletet. „Lehet a rendszer mellett is röhögni!” - ez volt Komlós jelszava, és főleg ő hajtotta Hofit a politika felé. így lett kiszabva Hofi fa­zonja, így került elő a nagyszá­jú melósfigura, így alakult ki a közönséggel beszélgetős, be- szólós viccelődés, így tűnik el az éneklés, a táncdalfesztivál, így hatódik át minden politiká: val, így lesz Hofiból hivatásos rendszertámadó. Aztán várat­lan eltűnés és átigazolás a Ma­dách Kamarához. 1983-tól már ott megy a Hofélia, aminek utódja, az Élelem bére még ma is fut, 1983-tól egyre nagyobb területet játszik be a lazuló rendszerben. Jól csinálja, mint­ha a rendszer az ő kemény po­énjaitól lazulna. A nézőtéren egyre kevesebben szisszennek föl a húzósabb dumákra. A szó­lásszabadság növekedésével csökken Hofi jelentősége. Nép­szerűsége viszont nem. 1989- ben tízezer ember előtt „kon­certezik” a Kisstadionban. Ilyen se volt még ebben a műfajban. A rendszerváltásba majdnem belehal. Infarktus, a súlyosab­bik fajtából. Azt mondja később, hogy nemcsak a nagy hajtás készítette ki a szívét, ha­nem a sok mocsok is, amit ka­pott a nyakába. Komcsizták. Hogy Kádár-restaurátor, hogy az újban aláás. Még az is előke­rült, hogy Hoffmann eredeti­leg. Kilencvenegyben tér vissza a Ma- dáchba, óvatosan, heti egy előadással, orvosi felügyelettel, minden poénnál fi­gyeli a pulzusát, a függöny mögött vérnyomásmérés, drótok, műszerek. A közönség pedig jön. Sőt: özönlik. Hofit ez gyógyítja, ez tartja életben. És újra hazai pályán van, fürödhet a közéleti hülyeségekben, há- boroghat, nevettethet halálra. Alig gyógyul meg, újabb beteg­ség, szemműtétek, félvakság, családi tragédiák, de a műsor megy, sokkal túl az ezredik előadáson, még mindig, heten­te háromszor. Mindig dugig, pótszékek, a fal mellett is áll­nak, hónapokra előre sem lehet jegyet kapni. Hofi viccei túléltek. Illetve: a fi­gura élt túl, mert a viccek több­nyire újak. „Nem én vagyok időtálló, hanem mások hülyesé­ge.” Ennyi. A hülyeségekben, az időtálló hülyeségekben erős. Erre az alapra építi a poénjait, és ez az alap stabil, rendszer­független. Valamikor vele jelöl­ték ki a szólássza­badság határát. Lesz- e Hofi? Nem lesz Ho­fi? Betiltották? Bör­tönben van? Komoly kérdések voltak ezek. Tényleg. Hofi nem volt börtönben, vi­szont eljárt néha vadászni. És kedvelték felső körökben is. Le­számítva a kivételesen csökötte- ket. Érted haragszom, nem ellened? Nagyszájúsága, fölényességei, beolvasásai mögül mindig is elősejlett a szocializmus, a ha­za, a közös nemzetközi ügy fél­tése - így védték őt a Népsza­badságban, pedig ennyire azért nem kellett volna. Hofi nem a rendszerrel szemben volt ke­mény, hanem a hülyeségekkel szemben. Az más kérdés, hogy mennyire volt egymásba kava- rodva rendszer és hülyeség, mennyire volt része, létfeltétele egyik a másiknak. Hofi nyilvánvalóan hitt a hülyeség nél­küli szocializmus­ban. Utópista. „Én éltem abban a rend­szerben, és nem ta­gadom le.” Hofi lassan fordul visszafelé a politi­kából. Más bajai vannak. Aki 1988-ban még a munkamorál, a demokratizmus és az adózási kérdések köré szórta a poénjait, aki azzal foglalkozott, hogy a munkás miért osztály, a paraszt az miért csak ,,-ság”, most saját betegségén viccel. Hogy félva­kon csoszog a kórházban. („- Régen láttam, művész úr! - Ja, régen én is láttam.”), hogy nem találja a Parlamentben a leejtett tisztikeresztet, amelyet Göncz Árpád tűzött volna föl neki („...pont olyan színe van, mint a szőnyegnek. Az a rohadt vörös csillag legalább kiabált.”) A színpadi lendület, az erő most is nagy. Sokkal nagyobb, mint a színpadon kívüli. Hofi színpadon kívüli élete nem nyilvános. Elzárkózik. Ke­rítést húz. Interjúkat nem ad, vagy ha igen, akkor is csak azt mondja, amiket a színpadon, illetve még kevesebbet. Fél­mondatokat. Már nincsenek vadászatok és haknik sem. És raportok sin­csenek. A szakma nagyon nagyra tartja. A humorszakma vagy mi. Hogy Kellér Dezső óta Hofi a legnagyobb ebben az egyszemélyesben. A viccmon­dásban. Van Jászai-díja, kőbá­nyai díszpolgársága, tisztike­resztje. Kossuth-díjat még nem mertek neki adni. „Nem én vagyok időtálló, hanem mások hülyesége.” „Az a rohadt vörös csillag legalább kiabált.” Mindenki szeretheti, pedig csak kis történeteket, hétköznapi dalokat ír rólunk, magáról, másokról Dusán szerint ez a legszemélyesebb Presser-album PÉCSI ÁGNES _________________ Ké t évvel a Csak dalok után megjelent Presser Gábor má­sodik szólólemeze. A Kis tör­ténetek a BMG kiadótól szár­mazó információ szerint már boltokba kerülése előtt arany­lemez lett. Ez - ismerve a pia­cot - nem tekinthető rossz kezdésnek. Az újságíró, ha végighallgatta a dalokat és nem akar lemez- kritikát írni, több dolgot te­het. Például enged a csábítás­nak, és kikotyogja a szerzőtől hallott s nem is nagyon rejte­getett műhelytitkokat. Neve­zetesen, hogy Presser Pici egyik nagy példaképét, a má­sodik szólólemezen is köz­reműködő Garth Hudsont bu­dapesti tartózkodásakor, egy hajnalon a Hűvösvölgyben miként tette „hűvösre” a pol­gárőrség, amikor magnójával madárdalt, neszeket-zajokat gyűjtött. Az egész a süketek párbeszédére emlékeztethe­tett, hiszen a „közeg” magya­rul kérdezte a számára gyanú­san bozontos szakállú öreg­urat, az pedig angolul magya­rázta, mit is keres az erdőben e szokatlan órán. De mesél­hetne az LGT-nek ajánlott Ki­csi vonat című dalról is, amely eredetileg huszonegy perces, rögtönzésekkel tűzdelt monstre változatban készült el, majd átmenetileg tizenegy perces verzió lett belőle, míg végül megszületett a lemezre került végleges, hétperces változat, amit négy világsztár zakatol végig a szerző társa­ságában: Omar Hakin, dob; Don Alias, ütőhangszerek; Garth Hudson, szaxofon és Lew Soloff, trombita. Vagy idézheti e sorok írója a szerzőtársat, Sztevanovity Dusánt, aki Presser legsze­mélyesebb lemezének nevezte az új albumot. S bizonyára igazat is kell adni neki, hiszen ezúttal csak öt dal szövegének megírása jutott neki, a másik négy szerzője maga a zene­szerző, Presser Gábor - aki különben (és ezt kevesen tud­ják, mert nem szokott dicse­kedni vele), nem most kezdte a szövegírást, hiszen már né­hány LGT-, sőt régi Ómega- dalba is adott egy-egy ötletet, sort, szlogent, bemondást, olykor akár ennél is többet. S persze van más lehetőség is: az új album ürügyén vissza­idézni egy sikerekben gazdag zeneszerzői pálya fontosabb állomásait. Talán csak azért, mert az aranylemez vásárlói között nyilván szép számmal képviselteti magát az a nem­zedék, amelyik nagyjából ak­kor született, amikor az LGT alakult. De hát aligha lehetne nekik is újat mondani. Ami végül a töprengő újságíró számára a legfontosabb kér­dés: e lemezen, amely szép dallamokkal és szövegekkel tiszteleg Leonard Bernstein, a mozi, az LGT előtt s amelyen döbbenetes erejű a Nem sze­rethet mindenki szomorú, őszinte ráébredést tükröző nóta, miért olyan bánatot su­galló, rossz hangulatú majd­nem mindegyik dal? Erre persze tudjuk a választ, hiszen csak ki kell nézni az ablakon vagy bele kell nézni az újságba, de azért nem árta­na megint egy kicsit vidá­mabb Presser-album. Talán majd legközelebb. Remél­hetőleg még az idén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom