Új Szó, 1997. október (50. évfolyam, 225-251. szám)

1997-10-22 / 243. szám, szerda

ÚJ SZÓ 1997. OKTÓBER 2912. KULTÚRA - OK TATÁS 9 Farkas Veronika: „A Dúdor István-emlékkiállítás megrendezéséhez várjuk a barátok, ismerősök segítségét is." Villódzva az egyetemességig December tizénegyedikén nyílik a Dúdor István-em­lékkiállítás a Dunaszerda­helyi Kortárs Magyar Galé­riában. Rendezője Farkas Veronika. A művészettör­ténésszel a kiállítás kap­csán ültünk le beszélgetni. • TALLÓSI BÉLA Novemberre tervezte a meg­nyitót, amely most, ugye, csú­szik egy kicsit. Novemberre, mert a kiállítás megrendezését illetően nem Dúdor István halálának, hanem a születésének az évfordulója a súlypont, s mert a novemberi hónap végigkíséri az egész dúdori imázst. Milyen értelemben? Először is, hogy novemberben született. Másrészt, hogy a ka­raktere volt „novemberi". Villó­dzó, önemésztő és nehéz ember volt. Aki arra vágyott, hogy sze­ressék, és azt akarta, hogy a képzőművészet kellő súlyt kap­jon a szlovákiai magyar társada­lomban. Legalábbis olyan hord­ereje és súlya legyen ennek a művészeti ágnak is, mint az iro­dalomnak volt. Pista egyike volt azoknak, akik azon fáradoztak, hogy a képzőművészet egy szintre kerüljön az irodalom­mal. A hetvenes években a Feke­te éjszaka antológia szerzői, az ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Bauer Edit, az Együtt­élés alelnöke a mozgalom teg­napi sajtóértekezletén érdekes­nek nevezte a Magyar Polgári Párt Országos Választmánya ál­tal szorgalmazott választási párt létrehozásának gondolatát. Hozzáfűzte, hogy ezt a lehetősé­get csak abban az esetben lehet­ne komolyan fontolóra venni, ha a választási törvényben alter­natívaként a választási párt is szerepelne. Bauer Edit biztos abban: ha a Magyar Koalíció pártjai jogi szubjektivitásuk megőrzése mellett hoznának létre választá­si pártot, választási csalással vá­dolnák meg őket. Max van der Stoelnak, az EBESZ kisebbségi főbiztosának múlt heti látogatásáról szólva az Együttélés alelnöke megjegyez­te: szinte hagyománnyá vált, hogy távozása előtt cáfolnia kell bizonyos, személyével kapcso­latos, illetve neki tulajdonított kijelentéseket. Bauer Edit saját tapasztalataira hivatkozva alá­támasztotta: az EBESZ főbizto­sa nem mondott le a magyaror­szági szlovákokról; ahol csak le­het, síkraszáll parlamenti képvi­seletük pozitív diszkrimináció révén való szavatolása mellett. Bauer Edit szerint Vladimír Mečiar miniszterelnök a Michal Kováč államfővel közösen ki­új nemzedék, a legfiatalabbak nagyon előreszaladtak. Akkor kezdődött egy igazán avantgárd megújulás. Mára azok az embe­rek beértek. Sajnos, Pista már nincs köztük. „Novemberisége" abban is megnyilvánult, hogy iszonyatosan rapszodikus volt. Ez a jellemvonása persze nem­csak a hónaphoz kötődik, ha­nem ahhoz is, hogy honnan jött. Nagyon is szlovákiai magyar volt, nagyon is benne volt a fáj­dalma az egész létünknek. A génjeiben hordozta azt, hogy itt, a Kárpát-medencében kell élni, megmaradni, és megpróbálni Szlovákiában, Gömörben egye­temes művészetet csinálni. És azzal a hittel ment el, hogy ezt meg lehet csinálni? Igen. Határozottan. Annak elle­nére, hogy az akkori művészeti élet intézményesen nem tudott eljutni az egyetemességig. Most vajon jól érezné magát? Változott volna „novemberi­sége"? Egy kicsit szenvedne, egy kicsit örülne. Örülne, hogy a fiatal művészeket már nem lehet el­tántorítani attól a színvonaltól, vv Nagyon is szlová­kiai magyar volt, nagyon is benne volt a fájdalma az ** egész létünknek. \\ attól a mélységtől, amely a mér­ce. Saját mércéjük és mindegyi­künké, hogy nem lehet máskép­pen élni az életet, csak úgy, hogy a maximumot adja az em­ber. Dúdor is így élt, és így dol­gozott mindig. Ezért lett áldo­adott pénteki nyilatkozattal konkrét célt követett: az EU­integrációs kudarc miatti fele­lősség megosztását. Közölte: a miniszterelnök mostanában mindent megtesz, hogy a parla­ment kezében maradjon a Feke­te Péter. Mint mondta, ezt a célt szolgálják a kormányfő által ja­vasolt kerekasztal-megbeszélé­sek is, amelyektől jogalap hiá­nyában nem várható eredmény. A Szlovák Demokratikus Koalí­ció és a Magyar Koalíció terve­zett közös nyilatkozatáról Bauer Edit nem tudott új információ­kat adni. Megjegyezte ugyanak­kor: az biztos, hogy az MK nem hajlandó aláírni semmitmondó, senkit meg nem szólító deklará­ciót. Az Együttélés elnöke részlete­sen beszámolt az Európa Tanács legfrissebb, 1345. számú ajánlá­sáról is. A dokumentum a ki­sebbségekkel való párbeszéd folytatására szólítja fel a tagor­szágokat. A jövő évi költségvetéssel össze­függésben felrótta a kormány­nak, hogy kozmetikázza az ada­tokat, és ismét megváltoztatja a költségvetési törvény kidolgo­zásának módszerét. Mint isme­retes, a pénzügyi tárca csak fis­kális hiányról beszél, a várható tényleges hiányt (beleértve az államadósság törlesztésére for­dítandó összeget is) pedig el­hallgatja. (horváth) Spmogyi Tibor felvételei az, hogy hova kerül a műve. Ba­rátja lett egész Szlovákia, és a szívekben ott van ő ma is. Hogy elégedett volna-e? Biztosan mondaná most is, hogy nem sza­bad megalkudni, élni kell, har­colni kell. A hagyatéka is vala­hol ez, hogy teljesen, teljes ér­tékkel élni. Milyen koncepcióval válogat­ja majd össze az anyagot? Ezt a kiállítást végül is azért ren­dezzük meg, mert rengeteg mű­ve lappang barátoknál, itt-ott. Dúdor szétadta magát. Minden vagyonát szerteosztotta. De az volt a nagyszerű benne, hogy úgy osztogatott, hogy tudta, ki­nek ad. Szeretnénk felhívással fordulni a szlovákiai közvéle­ményhez, hogy akinél van Dúdor-alkotás - teljesen mind­egy, milyen módon jutott hozzá, egy sörözőasztal mellett vagy két cigaretta között -, adja köl­csön erre a kiállításra, juttassa el a dunaszerdahelyi galériába. A kiállítással a teljes kép kialakítá­sára törekszünk, ezért kérjük a közvéleményt, segítsen nekünk ebben, és hozzák el a tulajdo­nukban levő műveket. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. A harmadik szektor ak­tívan a demokráciáért mottó je­gyében kerül sor arra a konferen­ciára, amelyet október 28-29-én tartanak Kassán. A tanácskozá­son megválasztják a Harmadik Szektor Grémiumát, a kormá­nyon kívüli nonprofit szerveze­tek koordinációs testület. A kon­ferencia célja, hogy kezdemé­nyezze a harmadik szektor, illet­ve a kormány, az állami szervek, a vállalkozói szféra és az önkor­mányzatok közötti együttműkö­dést, A tanácskozásra meghívták Rudolf Schuster kassai főpolgár­mestert, valamint az Éurópai \\ Biztosan mon­daná most is, hogy nem szabad megalkudni, élni kell, harcolni kell. > hogy vannak mások is, csak én még nem tudom. A kortársai közül Lőrincz Zsuzsa. Megfor­mált karaktereivel Lipcsey György. Minden művész egy ré­teget tud befogni a receptorai­val. Lipcsey azért a Csallóköz szobrásza, mert benne lüktet a csallóközi ember - magatartá­sával, mozgásával, lépésének a ritmusával. A kiállítás tehát, ha meghall­gatásra talál az ön felkérése, és összegyűlnek azok az alko­tások, amelyek magántulaj­donban vannak volt barátok­nál, ismerősöknél, minden­képpen más lesz, mint az ed­digiek? Annak is, aki ismeri a dúdo­ri életművet, új színfolt lesz, mert biztosan lesz néhány meg­lepetés. Annak viszont, aki most találkozik vele először, mindenképpen áttekintést fog adni. A maga avantgárd módján Dúdor erős személyiség volt, és nagyon fontos, hogy azt a he­lyet töltse be a művészeti élet­ben, amelyet kiharcolt ma­gának. Ez a kiállítás ezt kell, hogy erősítse. Unió és az Egyesült Államok kép­viselőit is. A Harmadik Szektor Grémiuma tegnap arról is tájé­koztatott, hogy már megalakul­tak a kerületi grémiumok is. Fel­adatuk, hogy kapcsolatot létesít­senek a kerületi államigazgatási, illetve a majdani önkormányzati szervekkel. A polgári egyesületek és alapítványok uniója levélben fordult Gustáv Krajči belügymi­niszterhez, s politizálással vádol­ta meg a grémiumot. Pavol Demeš szóvivő kijelentette, hogy a testület nem politizál, csupán azt az alkotmányos jogot szeret­né gyakorolni, mely szerint min­den állampolgár részt vehet a közügyek intézésében, (gaál) ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony, Budapest. Anna Maj­kútová, a földművelési tárca szóvivője lapunk kérdésére megerősítette, hogy ma kerül sor Pozsonyban a hágai bíróság Bős-Nagymarossal kapcsolatos döntésének végrehajtásáról szó­ló tárgyalássorozat első forduló­jára. Hasonló értelemben nyi­latkozott tegnap Nemcsók Já­nos, a budapesti miniszterelnö­ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Tegnap a kormány megtárgyalta és jóváhagyta a hozzáadottérték-adóról szóló törvény módosítását. Erre azért kerül sor, hogy a jogszabályt Szlovákia az EU normáihoz iga­zítsa. Ha a parlament elfogadja a törvényt, január elsejétől egyes árucikkek átkerülnek a 6 százalé­kos adósávból a magasabb, 23 százalékos sávba, néhány árufé­leség pedig a magasabb adósáv­ból az alacsonyabba. A maga­sabb adóteher miatt drágulna például a telefonálás, az alacso­nyabb adósávba való átcsoporto­sítása miatt csökkennie kellene egyes húsfélék, tejtermékek, zöldségfélék, valamint a gyü­mölcs, a cukor és a gabonából ké­szülő élelmiszer-féleségek árá­nak. A módosítás nyomán drágul a dohányáru. A tegnapi kor­ki hivatal államtitkára, a ma­gyar küldöttség vezetője. Nem­csók közlése szerint bár a ma­gyar fél nem kapott hivatalos meghívót, az előzetes tájékozta­tásban szerda szerepelt. Majkútová információi szerint a mai megbeszélésen szlovák részről jelen lesz Peter Baco kül­döttségvezető és helyettese, Jú­lius Binder, valamint a jogi és a vízgazdálkodási albizottság ve­zetője. (ga) mányülésen saját kérésére részt vett Ivan Gašparovič házelnök, hogy megbeszélést folytathasson a kabinet tagjaival. Ľudmila Buláková kormányszóvivő tájé­koztatása szerint Gašparovič a gyorsított eljárással elfogadandó törvényekről kívánt tárgyalni. Ennek apropóján tegnap közöl­ték, hogy az állami költségvetést a kormány november 15-éig a törvényhozás elé terjeszti. Magda Pospíšilová miniszterel­nöki szóvivő a Max van der Stoel EBESZ-főbiztos szlovákiai láto­gatásával kapcsolatban megje­lent sajtóértékelések kapcsán tegnap kijelentette: nem teljesült Vladimír Mečiar kormányfőnek a főbiztoshoz intézett kérése, hogy a kisebbségi nyelvhasználati tör­vénnyel kapcsolatban „terjesszen elő konkrét, más európai orszá­gok gyakorlatát tükröző javasla­tokat". (gyor) Magda Pospíšilová a köztársasági elnök mandátumáról Hányan beszélgettek? ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Magda Pospíšilová kormányszóvivő tegnap nyilat­kozatban reagált az államfő szó­vivőjének kijelentésére, hogy Michal Kováč megbízatási ideje nem február 15-én, hanem már­cius 2-án telik le. Kováč szóvivője cáfolta, hogy az államfő a kér­désről tárgyalt volna Vladimír Mečiar miniszterelnökkel, tehát eleve nem egyezhetett bele a feb­ruár 15-i távozásába. Pospíšilová közölte: „Vladimír Mečiar vilá­gosan kifejtette nézetét, hogy a kérdésben az alkotmánybíróság­nak kell döntenie." A szóvivő le­zártnak tekinti a kérdést, és re­méli, hogy az államfő szóvivője „a továbbiakban nem zaklatja a nyilvánosságot ezzel a kérdés­sel". A tegnapi kormányülésen részt vevő Ivan Gašparovič, a parlament elnöke állítólag kije­lentette: Michal Kováč „nyilván nem fogta fel, hogy miről beszél­gettek ők hármasban", (g) zat. Felemésztette önmagát, a testét, amely halandó volt. Na­gyon intenzíven élte az életet, és tette a jót, ahol csak lehetett. A művei nem voltak sohasem „ve­hetők", mert számára nem a pénzérték volt a döntő, hanem Hogy látja, van utóda Dúdor Istvánnak? Jár valaki hasonló úton? Igen, Szabó Ottó. Mégpedig mélységében, a dolgokhoz való viszonyában, etikájában, tartá­sában, kiállásában. De biztos, RÖVIDEN sSSIiii 1:111 Michal Kováč Romániába látogat Pozsony. Vállalkozók kíséretében a jövő héten Romániába lá­togat Michal Kováč. Az elnök október 29-én találkozik Emil Constantinescu román államfővel és Victor Ciorbea miniszter­elnökkel, valamint a bukaresti parlament vezetőivel. (ČTK) Szakemberek a családterápiáról Kassa. A sacai kohászati szakmunkásképző intézet és gimná­zium pártolóinak alapítványa, valamint a Szlovák Pszichoterá­piái Társaság rendezésében tegnap második alkalommal ke­rült sor a családterápia kérdéseivel foglalkozó nemzetközi konferenciára. A hazai pedagógusok és gyerek-szülő kapcso­lattal foglalkozó pszichológusok előtt több szlovákiai, magyar­országi és csehországi szakember tartott előadást, (g-f) Nyugtalanító a közigazgatási reform Pozsony. Michal Sýkora és Peter Kresánek elnök vezetésével tegnap tanácskozást tartott a Szlovákiai Városok és Falvak Tár­sulásának, valamint a Városok és Falvak Uniójának elnöksége. Mindkét fél nyugtalanítónak találta az önkormányzatok jogállá­sát és a közigazgatási reform nyomán előállt helyzetet. (TA SR) Előválasztásokat vezet be a DSZM Pozsony. „A helyhatósági választásokon DSZM-színekben in­duló jelölteknek jövőre úgynevezett előválasztásokon kell részt venniük" - jelentette be Vladimír Hagara, a mozgalom szóvivője. Hagara azzal indokolta az újítást, hogy „a legutóbbi helyhatósági választások nem a mozgalom elképzelései sze­rint végződtek, ezért jövőre csak olyan jelölt indulhat, aki az előfordulóban elnyeri a választók bizalmát". (TA SR) Pokolgép robbant az autó mellett Kassa. Vasárnap éjszaka pokolgép robbant Ivan K. Ford gép­kocsija mellett. Megrongálódott a Ford mellett parkoló BMW személygépkocsi is. Tulajdonosának, Karol K.-nak a nevét gyakran emlegetik Róbert Holub kassai miffiafőnök meggyil­kolásával kapcsolatban. Holubot a Dérer Kórház intenzív osz­tályán lőtték le néhány hete. (TA SR) Megalapozatlan az EU kritikája? Pozsony. Az SZNP a brit bevándorlási hivatal magatartásából, hogy nem ad ki letelepedési engedélyt a szigetországba érkező szlovákiai romáknak, arra következtet, hogy megalapozaüanok a Pozsony kisebbségpolitikáját kritizáló EU-nyilatkozatok. „El­lenkező esetben a romák megkapnák a menekültstátust" - nyi­latkozta tegnap Anna Malíková, a párt alelnöke. (TA SR) Ľubomír Dubecký helyett Ján Izák Pozsony. Milica Suchánková, a kormányhivatal vezetője teg­nap visszahívta tisztségéből Ľubomír Dubeckýt, a Szlovák In­formációs Ügynökség vezetőjét, és helyére Ján Izákot ne­vezte ki. (TA SR) Együttélés: Bauer Edit szerint a kormány kozmetikáz Tanácskozást tart a Harmadik Szektor Grémiuma Mečiar a felelősséget akarja megosztani Politizálással vádolták meg a testületet Hágai döntés - ma szlovák-magyar egyeztetés Először Pozsonyban Kormányülés Ivan Gašparovič házelnök részvételével Változnak az adók

Next

/
Oldalképek
Tartalom