Új Szó, 1997. június (50. évfolyam, 125-149. szám)

1997-06-27 / 147. szám, péntek

ÚJ SZÓ 1997. JÚNIUS 20. POLITIKA 5 Beszélgetés Ferkó Barnabás parlamenti képviselővel (MKDM) az orvosi ügyelet igénybevételéről Kezelési költség - igen, nem? A parlament egészségügyi bizottsága jóváhagyta Ferkó Barnabás képviselő (MKDM) javaslatát, amelynek értelmében az orvosi ügyelet igénybevé­teléért 20, illetve 50 koro­nát fizetnénk. PÉTERFI SZONYA A Gyógyászati Rendtartást módosító javaslatával a bi­zottság egyetértett, a Magyar Koalíció képviselői viszont nem. A bizottságon belül már 1995 óta beszéltünk arról, hogy csök­kenteni kell az orvosi ügyelettel visszaélők számát. Akkor is, most is leszögeztem: nem kell tartani attól, hogy a javaslatom épp a legrászorultabbakat érinti majd. Pedig a médiumokban megje­lentek alapján erre lehet kö­vetkeztetni. kor 20 korona, ha mentőket hív a lakására, akkor pedig 50 korona kezelési költséget kell(ene) fizet­nie. A javaslat második része ki­mondja: a kezelési költség fizeté­se nem vonatkozik a nyugdíja­sokra, a rokkantakra, az indokol­tan sürgős betegellátást kérőkre és az életveszélyben levőkre. Mi a célja a kezelési díj beveze­tésének, hiszen a kis összegek aligha mentik meg a pénzhi­ánnyal küszködő egészség­ügyet? Elsődleges szempont az, hogy végre megszűnjenek az indoko­latlan kiszállások és az orvosi ügyeletek szolgáltatásaival való visszaélések. Nem titok, hogy a sürgősen ellátást igénylők 70-80 százaléka indokolatlanul megy délutánonként a rendelőbe vagy hívja a mentőket. Ugyanis ez így kényelmes. Nem kell várakozni a kezelő-, illetve szakorvos rende­lője előtt délelőtt, amikor délutá­nonként az ügyeletesre alig vára­kozik valaki. keli, hogy a beteg indokolatla­nul veszi igénybe a sürgős ellá­tást, az anyagiak átvételét pénz­aki a kezelést nem pontozhatja, vagyis nem kap pénzt. Ezért az­tán az ellentmondásos rendel­Ismétlem: a tényleg rá­szorulókat a módo­sítójavaslat nem érinti, esetükben a sürgős betegellá­tásban nem tör- .. ténik változás. NN Somogyi Tibor felvételei Azért, mert csupán a javaslat első részével foglalkoztak. Ha a bizto­sított keresi fel az ügyeletet, ak­Ha a biztosított keresi fel a az ügyeletet, akkor 20 korona, ha mentőket hív a lakására, akkor pedig 50 korona ke­zelési költséget . . kell(ene) fizetnie. \\ Hogyan történne a fizetés, és hova kerülne a pénz? Ha az ügyeletes orvos úgy érté­tári nyomtatványon igazolja. Egy példányt a beteg kap, a má­solat az egészségügyi intézmé­nyé. A pénz természetesen a gyógyintézetet illetné. Monda­nom sem kell, hogy a fizetésnek elsősorban nevelő-megelőző célzata volna, hiszen a 20 és 50 koronákból nem gazdagodhat meg a kórház. Ez rendjén van, de köztudott, hogy az ingyenes betegellátás a polgár alkotmányos joga. Meggyőződésem, hogy szó sincs alkotmánysértésről. Ugyanis a jelenleg is érvényben lévő Gyógyászati Rendtartás is gondolt a sürgős ellátással visszaélők „fegyelmezésével". A 21. paragrafus harmadik bekez­désében az áll, hogy a sürgős el­látással visszaélő köteles meg­téríteni a kiadásokat! Igaz, nem a kárt szenvedett gyógyintézet­nek, hanem az egészségbiztosí­tónak. Holott az intézetnek van többletkiadása, és az orvos az, kezést nem tartotta meg senki, és nem is hajtotta be a pénzt. Is­métlem: a tényleg rászorulókat a módosító javaslat nem érinti, esetükben a sürgős betegellá­tásban nem történik változás. Ennek ellenére meghallgatást kértem az alkotmánybíróságon is, nehogy törvénysértést köves­sünk el. Ha olyan döntést hoz, hogy a kezelési költség követe­lése ütközik az alkotmánnyal, visszavonom a módosító javas­latot, de nem mondok le róla. Miniszteri rendelet kiadásával szeretnék érvényt szerezni neki. Rendelőintézeti igazgatóként és orvosként a napi gyakorlat­ban szembesülök ezzel a gond­dal. Meggyőződésem, hogy szükség van erre a lépésre is. El­sősorban a rend kedvéért, hogy tudatában legyünk: a sürgős be­tegellátás nem téveszthető ösz­sze a járóbeteg-rendeléssel. Persze a parlament dönt majd arról, hogy elfogadja-e érvei­met, vagy sem. Süli János: a személyi kártyák szintén kétnyelvűek Üres tantermek a Selye János Gimnáziumban Ellenzi az államfő is „Ha agyoncsapnak is..." ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Kassa. Michal Kováč tegnap két­napos látogatásra Kelet-Szlová­kiába érkezett. Délelőtt néhány ipari cég képviselőjével, valamint az 1949-es Csorba-tavi cseh­szlovák-magyar államközi egyezmény miatt magukat meg­károsítva érző földtulajdonosok szóvivőivel találkozott. Délután sajtótájékoztatón elemezte a bel­politikai helyzetet. Az Új Szó kér­désére, hogy szerinte az oktatási minisztérium kétnyelvű bizonyít­ványok kiadását tiltó rendelete összeegyeztethető-e a demokra­tikus állam és a tolerancia elvei­vel, a köztársasági elnök ezt vála­szolta: „Nem látok okot a kisebb­ségek alkotmányos és törvényes jogainak csökkentésére, a prob­lémát párbeszéddel kellene ren­dezni. Nem értek egyet az oktatá­si minisztérium rendeletével, az a kellő tolerancia, továbbá a többség és kisebbség együttélé­séhez szükséges pozitív elemek alkalmazásának hiányát jelzi. Mindez a társadalom belső fe­szültségeinek művi úton való megtartását célozza." Az államfő válaszát követően a Szlovák Rá­dió munkatársa megemlítette az oktatási minisztérium munkatár­sának mai rádiónyilatkozatát, melyben elhangzott, hogy a tárca a nyelvtörvény szerint jár el, az pedig kimondja, hogy Szlovákiá­ban a hivatalos okmányok csakis szlovák nyelvűek lehetnek. Michal Kováč válasza erre az volt, hogy a kétnyelvű bizonyítványok megtiltása elvi szempontból hely­telen, mert ha a kisebbségek ezt igénylik, s azokat továbbra is az évtizedeken át bevett gyakorlat szerint állítanák ki, a szlováksá­got semmüyen kár nem érné. A minisztérium érveire reagálva a sajtótájékoztatón jelen levő Süli János óvárosi polgármester meg­kérdezte az államfőt, hivatalos okmánynak számít-e a személyi kártya. Miután természetesen igenlő választ kapott, elővette sa­ját igazolványát, s megkérdezte, hogy ha azon a szlovák mellett angolul is fel vannak tüntetve az adatok, a bizonyítványok miért ne lehetnének hasonlóképpen kétnyelvűek, (gazdag) Az alkotmánybíróság a szövetkezeti részjegyekről Csupán egy mondat ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Léva, Komárom, Pozsony. „A lévai járási tanügyi szervek ve­zetői június 18-án értekezletre hívták a régió magyar alapisko­lai igazgatóit. Ezen a gyűlésen Limberg és Baláž úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy pedagó­gushiány miatt a nyugdíjas, il­letve nyugdíj előtt álló tanítók munkaviszonyát is szeretnék meghosszabbítani. Ennek elle­nére Limberg úr - a magyar szü­lők kétnyelvű bizonyítványt kö­vetelő petícióját lobogtatva ­közölte velem, hogy július 30­ától nem tart igényt a munkám­ra, mert a tiltakozást én is aláír­tam - nyilatkozta lapunknak Belákné Szaló Krisztina, a lekéri alapiskola igazgatója. - Kapóra jött nekik, hogy nyugdíjaskorú vagyok, pedig szerettem volna még tanítani." Tegnap a lekéri alapiskolában megjelent Júlia Kondačová, a farnadi szlovák alapiskola pedagógusa, és arra hivatkozva, hogy Limbergék őt nevezték ki igazgatónak, Beláknét az iskola „átadására" kérte. „Több mint harminc éve tanítok itt. Ha agyoncsapnak, akkor is kétnyelvű bizonyít­ványt osztok ki. így búcsúzom az iskolától" - mondta Belákné Szaló Krisztina. Elbocsátották az érsekkétyi alapiskola igazga­tóját, a szintén nyugdíjaskorú Hálák Zitát is. Szerinte jogilag tiszta az ügy, hiszen ő kérte nyugdíjaztatását, bár nem zárja ki, hogy egyébként is megszaba­dultak volna tőle. „Már félévkor is kétnyelvű bizonyítványt állí­tottam ki, most szintén ilyet vit­tek haza a gyerekek már csütör­tökön" - tájékoztatott. Tímár Já­nos, a zselizi alapiskola igazga­tója is kérvényezte nyugdíjazta­tását. „Nem vártam meg, hogy kirúgjanak, inkább én mondtam fel." Amikor tegnap megkérdez­tük, hogy kétnyelvű bizonyít­ványt kapnak-e a gyerekek, így válaszolt: „Legyen ez még titok, annál kellemesebb lesz a megle­petés." A zselizi magyar alapis­kola élére Repka Istvánt, a lévai magyar alapiskola testnevelő ta­nárát nevezték ki. A komáromi Selye János Gimnázium vezető­sége „az előírásnak megfelelő! bizonyítvány mellett döntött. Ma üres tantermek fogadják a belépő tanárokat, mert a szülők tiltakozásul otthon marasztják gyermeküket. A patinás pozso­nyi gimnázium növendékei két­nyelvű bizonyítványt visznek haza. Kivételt csak az érettségi­zők képeznek. Ók már megkap­ták egynyelvű bizonyítványu­kat. (bp; v) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Kassa. Az alkotmánybíróság a szövetkezeti vagyoni viszonyok szabályozásáról elfogadott tör­vénymódosításnak csupán egyetlen mondatát találta alkot­mányellenesnek, konkrétan azt a rendelkezést, amely szerint „az a résztulajdonos, akit nem vettek fel a szövetkezet tagjai közé, in­dítványt terjeszthet a bíróság elé, hogy a felvételre a bíróság köte­lezze a szövetkezetet". A vagyoni viszony szabályozását és a va­gyoni igények rendezését rögzítő törvény több pontjának alkot­mánybírósági felülvizsgálatát harminc ellenzéki képviselő kér­te. A beadvány további pontjait az alkotmánybíróság elvetette. Milan Čič, az alkotmánybíróság elnöke elmondta: a 264/1995. sz. törvény a jogosult személyek­től nem vonta meg a tulajdonjo­got, csak a vagyonrész magáno­sításának formáját és módját ha­tározta meg. (gazdag) Könyvújdonság a Kalligram gondozásában Szlovákia 1996-ban ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Hamarosan kapható lesz a Szlovákia: 1996 - összeg­zőjelentés a társadalom helyze­téről és az 1997-es trendekről című kiadvány, amelyet a Köz­érdekű Kérdések Intézetének tegnapi megnyitóján mutattak be. A Kalligram gondozásában megjelent több mint 350 oldalas könyvet Martin Bútora, az inté­zet igazgatója állította össze. Ér­tékes forrásanyag lehet mind­azoknak, akik társadalomkuta­tással foglalkoznak, (gyor) RÖVIDEN Választások már januárban? Kassa. Ha a jelenlegi feszült belpolitikai helyzet egészen jövő októberig tartana, nemcsak a NATO-, hanem az EU­csatlakozásból is kimaradhat Szlovákia - nyilatkozta Michal Kováč államfő. Szerinte ezért is indokolt a parlamenti válasz­tások előrehozása. Mint mondta, a parlamenti választásokat akár már januárban is meg lehet tartani. (ČTK) Gavorník úgy érzi, lehallgatják Pozsony. Štefan Gavorník, a Nemzeti Vagyonalap igazgatóta­nácsának elnöke meg van győződve arról, hogy munkahelyi telefonjait lehallgatják, illetve megfigyelés alatt tartják, mivel „bizonyos politikai körök számára kellemetlenné vált". Gavorník elmondta, hogy a közelmúltban funkciójából adódó­an több nézeteltérése támadt Mečiar kormányfővel, a nézetel­térések okait azonban nem konkretizálta, (ú) „Rossz fényt vet a demokráciára" Pozsony. Miloš Mistrík, az SZTV 2 privatizálására kiválasztott Pro TV társaság igazgatótanácsának tagja szerint a parlamenti ellenzék megakadályozta, hogy Szlovákiában kiépüljön a duá­lis sugárzási rendszer, és „ez rossz fényt vet a szlovákiai több­pártrendszerre és demokráciára". (TA SR) Előbb kerekasztalt Pozsony. A DSZM az ellenzék győzelmeként értékeli az SZTV 2 privatizálásának megakadályozását, és attól tart, hogy a csator­na üzemeltetése a jövőben nagy anyagi terheket ró a gazdasági­lag nehéz helyzetben levő közszolgálati televízióra. (TA SR) Az SZNP a Öurica-könyvről Pozsony. Az Európai Bizottságban tiltakozást kiváltó Ďurica­féle történelemkönyv a Szlovák Nemzeti Párt szerint „értékes, objektív áttekintést nyújt" a szlovákság történelmérői. „Már nem kell elhallgatnunk azt, amiről az elmúlt demagóg rend­szerekben nem volt szabad szólni" - mondta Anna Malíková alelnök. Egyébként a legtöbb kifogás a könyv Tiso-rendszert tárgyaló fejezetét érintette, (ú) Tiltakozás Van den Broek kérése ellen Pozsony. A DSZM öt képviselője, kőztek Ján Smolec, Roman Hofbauer és Ján Cuper közös nyilatkozatban fejezte ki „afelet­ti megütközését", hogy Hans van der Broek EU-főbiztos arra kérte az oktatási minisztert, hogy a Ďurica-féle történelem­könyveket mihamarabb tüntesse el az üzletekből. „A cenzori parancshoz már csak az a záradék hiányzik, hogy azonnal égessék el őket" - írja az öt képviselő. (TA SR) Ifj. Rezník lesz Tužinský utódja? Pozsony. A Szlovák Rádió tanácsa ifj. Jaroslav Rezníket java­solja Ján Tužinský eddigi központi igazgató helyére. Rezník jelenleg a rádió kassai stúdióját vezeti. Kinevezésére leghama­rabb szeptemberben kerülhet sor. (TA SR) Mečiar levele Iliescuhoz Bukarest. Vladimír Mečiar kormányfő azt szeretné, ha Ion Ili­escu román exállamfő visszatérne a hatalomba, mert „hiszi, hogy Romániát, csakúgy, mint Szlovákiát, hazafias erőknek kellene irányítaniuk". Többek közt ezt tartalmazza az a levél, amelyet Mečiar küldött Iliescunak pártja kongresszusa előtt. A levelet a Romania Libera tegnap hozta nyilvánosságra.^ Koráb­ban Iliescu jelezte, hogy látogatást tesz Pozsonyban. (ČTK) Agócs Béla a kétnyelvű bélyegző hiányáról: Ez nem lehet akadály Nádszeg. Ügy tűnik, a helyi alapiskolában csak Agócs Béla harmadikosai kapnak kétnyelvű bizonyítványt. Noha a tantestü­let hajlandóságot mutatott két­nyelvű nyomtatványok kiadásá­ra, az utolsó pillanatban kide­rült, hogy nincs kétnyelvű bé­lyegző az iskolában. „Ez nem le­het akadály, mert utólag is lepe­csételhetők a bizonyítványok" ­mondta Agócs. (vk) A jövő héten már nincs értelme tárgyalni Mečiarral Ellenzéki összefogást! ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Pozsony. „Vladimír Mečiar kor­mányának nem érdeke sem a NATO-, sem az EU-csatlakozás" ­mondta Petőcz Kálmán, az MPP alelnöke a párt tegnapi sajtótájé­koztatóján. Kifejtette: az ellen­zéknek ebben nem szabad asz­szisztálnia Mečiarnak. A DSZM elnökének a jövő hétre szóló ke­rekasztal-meghívását Petőcz fe­lesleges lépésnek, illetve figye­lemelterelő manővernek tartja. Rámutatott arra, hogy az ellen­zéki pártok összefogása jelenti az egyetlen esélyt a jogállami­ság visszaállítására, ezért fon­tos, hogy az ellenzék „idejében felkészüljön minden eshetőség­re". Az ellenzék legnagyobb hi­bájaként rótta fel, hogy nem ké­pes megmagyarázni a lakosság­nak, milyen következményekkel jár Szlovákia kimaradása az euro-atlanti integrációból. A kétnyelvű bizonyítványokkal kapcsolatban Petőcz reményét fejezte ki, hogy a magyar iskolák többségében a pedagógusok nem hagyják magukat megfé­lemlíteni, és kétnyelvű bizonyít­ványokat adnak ki. Petőcz sze­rint a kormány olyan jogszabály kidolgozását fontolgatja, amely lehetővé tenné a kabinetnek az alkotmánybírósági döntések ér­telmezését. Mint mondta, ez lenne a kormány eddigi legdur­vább lépése, és közvetlenül ve­szélyeztetné a a testület függet­lenségét. (ga)

Next

/
Oldalképek
Tartalom