Új Szó, 1997. március (50. évfolyam, 50-73. szám)

1997-03-29 / 73. szám, szombat

fývánunfci tiszteit oCvasóiníqiak č Egy magazin csak Neked és Önnek, szóval és képpel, A tartalomból: • Buddhista doktor Szencen • Robbie Williams története • Scully ügynök titkai • Milyen az ideális férfi? • Kövérek és soványak • Szektaveszélyül • A magányos MacGyver • Up a lapban - POPMÁNIA i i Az IFI Pozsonyban a Media-Press ' standjain is kapható! VK-20/4 Ára 6 korona 50. évfolyam, 73. szám A krasznahorkaváraljai emlékmű, amelyet a leleszi alkotással együtt az elmúlt héttől a helyi és a kör­nyékbeli lakosság éber szeretetével együtt remélhetően már a törvény is véd. (Prikler László felvétele) Az SZDSZ véleménye szerint akadozik a szlovák-magyar párbeszéd Rosszabbodó kapcsolatok Még szemmel tartják az emlékműveket Elfogulatlan döntést hozott a bíróság Szombat, 1997. március 29. Krasznahorkaváralja, Le­lesz. Csütörtökön beszá­moltunk arról, hogy a kas­sai kerületi bíróság szer­dán érvénytelenítette a le­leszi és a krasznahorkai millecentenáriumi em­lékmű lebontására hozott hivatali döntéseket. Össze­állításunkban a lakosság véleményére voltunk kí­váncsiak. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS „Az Új Szóból értesültem az örömhírről" - mondta Prékop Mária, a Csemadok helyi alap­szervezetének elnöke. - A hírt olvasván örömömben felkiáltot­tam. Nagyon boldog vagyok... Mégis jó hozzánk a magyarok Is­tene: nagy ajándékot kaptunk húsvétra. Az emlékmű mellett felállított őrbódé még a helyén van, de ab­lakában már nem látni fürkésző tekinteteket. - Már nem őriz­zük, de azért még az emlékműn tartjuk a szemünket - mondja a közelben lakó Völgyák József. ­Egy kicsit megnyugodtunk, de később eszünkbe jutott, hogy törvényesen ugyan már nem bonthatják le, de azért megkáro­síthatják, ezért éberek vagyunk, éjszakánként továbbra sem en­gedjük le teljesen a redőnyt. Az emlékmű alkotói, Ulman István és Baffy Lajos csütörtökön kül­földön tartózkodtak, ők később értesültek a bírósági döntésről. - Könnybe lábadt a szemem, amikor az idősebb fiam újságol­ta a hírt - mondja még mindig meghatottan Baffy Ilona, Lajos édesanyja. - Kezdettől fogva ra­gaszkodtunk az emlékműhöz, nemcsak mi, hanem az egész fa­lu. Ez kiderült az elmúlt hóna­pokban. A szerdai tárgyaláson a Csema­dok Rozsnyói Területi Választ­mányát Fábián Edit, Kraszna­horkaváralja önkormányzatát pedig Prékop Péter képviselte. - Mivel az igazság mellettünk állt, reménykedtem, hogy ilyen döntés születik - mondta Fábián Edit. - Hogy miben reményked­tem? Mert korábban egy politi­kailag kilátástalannak tűnő pert, a leváltott Tóth Sándor pe­rét már megnyertük, a bíróság akkor is szakmai szempontokat és nem a „közhangulatot" vette figyelembe. így történt most is, a bírák a tények alapján döntöt­tek. Az ítélethirdetés után egy­fajta elégtételt éreztem a meg­hurcoltatásokért. Prékop Péter Krasznahorkavá­ralja alpolgármestere: „A bíró­ság szerint a járási hivatal nem szakmai szempontból közelítet­te meg az emlékmű kérdését. Mindenképpen el kell intéznünk az építkezési engedélyt, s az ille­tékesek már beleegyezésüket adták annak kiállítására. Remé­lem, hogy az engedély utólagos elintézése most már nem ütköz­het komoly akadályokba." A millecentenáriumi em­lékművek kapcsán kirobbant huzavona idején sokan úgy gon­dolták, mire való ez a magyar­kodás, csak konfliktusok szár­maznak belőle, ám a lelesziek többsége úgy gondolta, csupán az ősöknek való tiszteletadásról, s nem többről van szó. Most a kerületi bíróság döntését nagy­vonalú igazságtételként fogják fel. A falu közhangulatának fel­mérésekor kiderült, hogy a hely­beliek a békés egymás mellett élésre való törekvés példájaként tekintenek a bírósági döntésre. Öröm és megnyugvás telepedett a községre, az emberek rögtön megértették: olyan dolog tör­tént, amiben nincs politika, nincs megkülönböztetés, sére­lem és sértés. Őseink bejövetele történelmi tény, ezen nem lehet változtat­ni, s remélhetőleg ezek után a többi millecentenáriumi em­lékművet sem fenyegeti a lebon­tás veszélye, (f-o, kat) ÚJ SZÓ-TU DÓSlTÁS Pozsony. Pető Iván, a Szabad Demokraták Szövetségének el­nöke a pártdelegáció csütörtöki, pozsonyi tárgyalásai alapján re­ménykeltőnek nevezte a Magyar Koalíció és a Kék Koalíció viszo­nyát. Azt tapasztalta: kibontako­zóban van egy olyan politikai erő Szlovákiában, amely alternatívá­ja lehet a jelenlegi kormánykoalí­ciónak. A megbeszélések köz­ponti témáját a szlovákiai ma­ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Mától minden szombaton újra megjelenik a népszerű Családi Kör, az Új Szó hétvégi magazin­ja. Ez a jó hír a mi húsvéti aján­dékunk tisztelt olvasóinknak. Amikor tavaly októberben meg­változtattuk napilapunk tartal­mi szerkezetét és grafikai arcu­latát, akkor a legtöbben azt kifo­gásolták, hogy miért szűntettük meg legnépszerűbb mellékle­tünket. Olvasóink kérése számunkra mindennél fontosabb, ezért minden igyekezetünk arra irá­nyult, hogy a Családi Kört mi­előbb újra indíthassuk. Szeret­gyarság helyzete és a szlovák­magyar alapszerződés teljesítése képezte. Pető szerint a két ország kapcsolatát jelenleg a változé­konyság, sőt a rosszabbodás jel­lemzi. Ennek egyik okát abban látja, hogy a szlovák kormány nem teljesíti az alapszerződésbe foglalt kisebbségi vonatkozású megállapodásokat. Szerinte a szlovákiai demokratikus erők­nek, Magyarországnak és a kül­földnekjogában áll számon kérni a kormánytól kötelezettségek be­nénk, ha a a hétvégeken ez a melléklet hasznos és szórakoz­tató társ lenne. Szeretnénk, ha a család minden tagja találna ér­deklődési körének megfelelő ol­vasnivalót, amely közösségi ér­tékrendjüket, korszerű élet­szemléletüket formálja és tudá­sukat is gyarapítja. Szeretnénk, ha a Családi Kör a maga sajátos eszközeivel hetente erősítené a kis közösségek együvé tartozá­sának tudatát, az egymásra fi­gyelés és az embertársi szolida­ritás nemes eszméit. Hétvégi magazinunk még tartalmasabb lehet, ha tisztelt olvasóink hoz­zászólásaikkal, írásaikkal hoz­zájárulnak. tartását. Eörsi Mátyás, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságá­nak elnöke nem titkolta: a szlo­vák és a magyar törvényhozás külügyi bizottságai között aka­dozik a párbeszéd. Kérdésünkre, milyen stádiumban van a szlo­vák-magyar alapszerződés telje­sítését felügyelő vegyesbizottság felállítása, elmondta: bizottsága szerdán foglalkozott ezzel a kér­déssel, s úgy tapasztalta, hogy a szlovák kormány mást mond, és mást csinál, (horváth) CSALÁDI KÖR I. OLDAL • Ki fog emlékezni arra, hogyan várták a húsvétot apáink és nagyapáink? II. OLDAL •Mielőtt fogyókúrázni kezdünk, mérlegeljük a kockázatot és a hasznot! III.OLDAL •Akit idehoznak, arról so­sem lehet tudni, élve hagy­ja-e el a kórházat és ha igen, milyen állapotban. IV. OLDAL •Felgöngyölítették a szö­gesdrótot, megnyílt előt­tünk a világ, utazhat, aki megengedheti magának. HATTER Albert Camus utca? Albert Camus-nek Közép­Európában elsősorban mi, magyarok vagyunk adósai. Nem csak azért, mert nagy író volt, s munkásságát 1957-ben Nobel-díjjal ju­talmazták. Az a néhány re­gény, elbeszélés, dráma és esszé, amit rövidre szabott életében írt, közkincse az emberiségnek. 2. oldal REGIO Feladatuk az életmentés A Slovakia Közúti Mentőszolgálat 1990-ben kezdte meg működését. Igazgatója az egykori au­tóversenyző, Jozef Štude­nič. Párkányban 1995. de­cember 15-től működik a szervezet helyi állomása. 3. oldal POLITIKA Bocsáss meg, Atyánk! Hihetetlenül sokrétű ün­nep a húsvét. Sok minden találkozik benne. A biza­lom, a csalódás, a kétség­beesés, a kétkedés, a leg­mélyebb szakadékba való zuhanás, aztán az újraszü­lető bizalom és egy útnak a kezdete - mondja Kubická Kucsera Klára művészet­történész. 5. oldal Kubická Kucsera Klára Nyári időszámítás Újra itt a nyári időszámí­tás. Ezért szombatról va­sárnapra virradó hajnal­ban 2 órakor az órákat állítsuk 3 órára. IDŐJÁRÁS Esős, borús idő várható. A hőmérséklet 4 és 8 fok kö­zött alakul. 3. oldal Olvasóink figyelmébe Az Új Szó legközelebbi száma április elsején, kedden jelenik meg. Mától szombatonként újra itt a Családi Kör Olvasóink kérésére A képen a kétpupú Fatima minap világot látott csemetéje látható, amely 20 kilót nyom, hetven centi magas, s Brünnben született. Jó kilátásokkal néz a jövőbe. (ČTK/AP)

Next

/
Oldalképek
Tartalom