Új Szó, 1997. február (50. évfolyam, 26-49. szám)

1997-02-01 / 26. szám, szombat

ÚJ SZÓ 1997. FEBRUÁR 1. RÉGIÓ 3 Eddig több mint 420 dialízist végeztek el a komáromi kórház új osztályán, a műveseállomáson Februártól: három műszakban Tavaly november 4-én a komáromi kórházban új részleg kezdte meg műkö­dését: a műveseállomás. A részleget Ľubomír Ja­vorský egészségügyi mi­niszterjelenlétében január közepén adták át. KAMONCZA MÁRTA Milan Líška kórházigazgató el­mondta: a műveseállomás létre­hozása kb. nyolcmillió koronába került. Másfél millót a miniszté­rium adott, az összeg többi ré­szét pedig a kórház szponzorok­tól szerezte. - Műveseállomásunk felszerelé­se országos viszonylatban is az egyik legmodernebb - állítja dr. Gabriel Kollárik, a részleg ve­zetője. - Öt gépünk van, egy műszak alatt öt beteget keze­lünk. Ha minden igaz, idén júli­us elsejétől újabb gépeket ka­punk, és egy műszak alatt a mostani öt páciens helyett nyol­cat tudunk majd ellátni. A műveseállomáson kilenc ápo­lónő és egy orvos egyelőre két Betegeik zöme veseátül­tetésre vár. műszakban dolgozik. Ez február elsejétől megváltozik, három műszakban fogadják majd a pá­cienseket. Az itt kezelt betegek­nek hetente három alkalommal van szükségük dialízisre, s amíg Komáromban nem volt művese­állomás, kénytelenek voltak he­tente háromszor Nyitrára, Ga­lántára vagy Érsekújvárba utaz­ni. November 4-től mostanáig több mint 420 dialízist végeztek el. Amint azt Kollárik doktortól megtudtuk, betegeik zöme vese­átültetésre vár. Legfiatalabb pá­ciensük 24 éves, ő már kétszer kapott vesét, ám szervezete mindkét alkalommal képtelen volt befogadni az idegen szer­vet. A fiatalember most ismét veseátültetésre vár, s amíg erre Korábban hetente há­romszor mentőautó vitt Érsekújvárba. sor kerülhet, addig hetente há­rom alkalommal „befekszik" a műveseállomásra. Kollárik doktor végigvezet a részlegen. A két helyiségben öt páciens fekszik. Ők tudják csak igazán értékelni, mit jelent az, hogy Komáromban is működik műveseállomás. - Korábban he­tente háromszor mentőautó vitt Érsekújvárba, és már az utazás is kimerítő volt számomra. Most, hogy a műveseállomás helyben van, legalább nem kell utaznom, és nekem már ez is óriási segítség - mondta az egyik beteg. Csemadok A szerkezet nem változik Idén is lesz Tompa Mihály Vers­és Prózamondó Verseny Rima­szombatban, tudtuk meg Polgári Lászlótól, a Csemadok területi vá­lasztmányának elnökétől. - Feb­ruárban kezdenénk a versenyt, és március végéig akarjuk lebo­nyolítani az iskolai, a körzeti, a járási és a kerületi döntőket. A körzetieket Rimaszombatban és Tornaiján tartjuk, a kerületi dön­tőt a közép-szlovákiai verseny­zők részére Losoncon. Az orszá­gos seregszemle a tervek szerint április 24-től 27-ig lesz Rima­szombatban. Tornaija és vidéké­nek néhány települése elkerült a Rimaszombati járástól, ennek el­lenére a járás egyik körzeti dön­tőjét mégis Tornaiján tartanák. Polgári László szerint ugyanis a Csemadok struktúrája semmit sem változott. - Ezek a települé­sek továbbra is a mi választmá­nyunkhoz tartoznak, csak Gö­mörpanyit helyzete kérdéses, ahol vannak olyan hangok, hogy szeretnének a Rozsnyói TV-hoz csatlakozni, (farkas) Szívesen emlékszik vissza a losonci iskolában töltött évekre Ajándék a professzortól A napokban néhány soros leve­let kapott a Losonci Magyar Tannyelvű Alapiskola pedagó­gusi kollektívája. A levelet az is­kola egykori tanulója, a jelenleg Tajvanon tanító Erdélyi Péter ír­ta, Demecs Dezsőnek, az arkan­sasi egyetem nyugalmazott ta­nárának kérésére, aki a két vi­lágháború között Losoncon járt iskolába. Az ipolybolyki származású De­mecs Dezső a második világhá­ború után Olaszországba emig­rált. Előbb filozófiából, később Amerikában közgazdaságtanból kapott doktori diplomát. Mint Erdélyi Péter íija, az idős ember szívesen emlékszik vissza a lo­sonci iskolában töltött évekre, és hálájának kifejezéseképpen ezer amerikai dollárt adományoz a Losonci Magyar Tannyelvű Alapiskolának. Egyben kéri az is­kola pedagógusait, írják meg, mire szeretnék az összeget fordí­tani. Kérdésünkre Princ Katalin iskolaigazgató elmondta, az adományt az angolnyelv-oktatás színvonalának emelésére és szá­mítógép vásárlására fordítják. A számítógépet természetesen a gyerekek vehetik majd birtokuk­ba. Pedagógus felügyeletével, nem kötelező tantárgyként ­úgy, mint eddig - ismerkedhet­nek a számítógéppel, (kas) A vasmű Nagyidára is kiterjesztette forródrótos információs hálózatát Idejében jelzik a gázveszélyt NAGYIDA Amint arról hírt adtunk, a Kelet­szlovákiai Vasműben január kö­zepén üzembe helyezték a le­vegő szénmonoxid-tartalmát fo­lyamatosan ellenőrző mérő­jelző berendezést. A gyár képviselői lapunknak el­mondták: a kilencven darab ér­zékelő készülék mindegyikét a vasmű belterületén helyezték el, tehát a gyáróriás közvetlen kö­zelében lévő Nagyidán egyelőre nem mérik a levegő szénmono­xid-tartalmát. Peter Széki mérnök kérdésünk­re ezzel kapcsolatban megje­gyezte, hogy Nagyida lakossá­gának ilyen szempontból nem kell aggódnia, nyugodt lehet, a korszerű berendezés az esetle­ges gázfelhő mozgásáról is azonnal és pontosan tájékoztat­ja az irányító központot. Ladis­lav Jakubec szerint a többi az ügyeletes szakemberek felada­ta, a biztonsági előírások szerint kötelesek idejében figyelmeztet­ni Nagyida lakosságát is a gáz­veszélyre. Műszakilag ez pilla­natok alatt megoldható, ugyanis a közelmúltban a vasmű Nagyi­dára is kiterjesztette az úgyne­vezett forródrótos információs hálózatát, (gazdag) VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: MÉRSÉKELTEN FELHŐS IDŐ, 0 és MÍNUSZ 4 FOK KÖZÖTT ELŐREJELZÉS ORVOSMETEOROLÓGIA A Nap kel 07.22 - nyugszik 16.50 órakor. A Hold kel 00.57- nyugszik 11.14 órakor. A Duna vízállása: Pozsony: 280, árad; Medve: 75, változatlan; Ko­márom: 140, árad; Párkány: 65, árad. Mérsékelten felhős idő, az ország északi, illetve keleti ré­szén össze­függő felhőta­karó alakul ki, helyenként hózá­porok is lehetnek. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 0 és mínusz 4 fok között alakul. Közepes erejű északnyugati szél várható. Vasárnap és hétfőn többnyire derült, helyenként mérsékelten felhős idő valószínű. Az éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 12 fok, a nappali csúcshőmér­séklet mínusz 1 és mínusz 5 fok között alakul. Az uralkodó időjárás hatá­sára számos egészségi probléma ne­gatív hatása mérséklődik. Ennek ellenére a (főleg reumatikus eredetű) mozgásszervi betegségekben szenvedők állapota nem javul. A pszichikailag labilis emberek­nél megnövekszik a depresszió valószínűsége. Az alacsony vér­nyomásúakra viszont egyér­telműen kedvező hatást gyako­rol az uralkodó időjárás - aktí­vabbakká válhatnak. Javul a koncentrálóképesség és a reak­cióidő. A csúcsminőséget képviselő német Frecenius cég műszerei segítik az orvosok munkáját. A berendezé­sek értéke 8 millió korona, ebből másfél milliót a szaktárca állt. (TA SR-felvétel) PÁRKÁNY RIMASZOMBAT A petíciós ívek aláírhatok... Rimaszombatban az ellenzéki pártok járási irodáiban aláírha­tok azok a petíciós ívek, amelyek a közvetlen elnökválasztást támogatják. Ezenkívül a Kék Koalíció és a Magyar Koalíció pártjainak járási vezetői és aktivistái naponta 14-től 17 óráig a régi posta épülete előtt, az utcán tartanak ügyeletet, és gyűjtik az aláírásokat, (-tt-) Lakásvásárlás kötvényekért is A párkányi képviselő-testület január 28-án tartott tanácskozá­sán többek között elfogadta az idei költségvetést és azt a javas­latot, mely szerint a városi lakások vásárlásakor a vevő a priva­tizáció második hullámából származó vagyonalapi kötvénnyel is fizethet. Amint azt Nagy Tibortól, Párkány alpolgármeste­rétől megtudtuk, a város tulajdonában még ötszáz lakás van, ezek megvásárlásakor fizetőeszközként elfogadják a már emlí­tett kötvényeket. Ami érdekes, hogy egy ilyen kötvényt nem a minimálisan meghatározott 8160, hanem 10 000 korona értékben számítanak be. (kamoncza) NAGYMIHÁLY Megszűnik a múzeum? Úgy tűnik, a megszűnés veszélye fenyegeti a nagymihályi székhelyű Zempléni Múzeumot. Két évvel ezelőtt a kerületi bí­róság döntése alapján a kastély-épületegyüttes két szárnyépü­lete visszakerült eredeti tulajdonosához. A bérleti szerződés szerinti évi 900 ezer koronát a múzeum tavaly már nem tudta fizetni, ezért az egyik szárnyépületből ki kellett vonulnia. Félő, hogy ha a kulturális tárca, a város illetékesei és a szponzorok nem segítenek, az intézményt hamarosan felszámolják, mert a városban és környékén más, erre a célra megfelelő épület nem található, (kat) Lakossági fórumra készülnek Az iskolai bizonyítványok kizárólag államnyelven való kiállítá­sa ellen tiltakozik az MKDM Komáromi Területi Választmánya és városi alapszervezete, s ez ügyben nyilatkozatot is elfogad­tak. Nagy Géza, a területi választmány elnöke elmondta, szer­dai tanácskozásukon annak a lakossági fórumnak az előkészü­leteivel is foglalkoztak, amely február 21-én lesz Komárom­ban, és amelyen az MKDM országos vezetői találkoznak az ér­deklődőkkel. (kamoncza) Veszett kölyökkutya Veszettség ütötte fel a fejét a Bártfai járásban. Osikovban egy szabadon futkározó kölyökkutyánál észlelték a betegséget. Fel­tehetően veszett rókától fertőződött meg. Tizenkét személyt ­6 gyermeket és 6 felnőttet - kellett védőoltásban részesíteni. A betegséget sikerült lokalizálni, (k-t) A minap kaptuk lencsevégre Nagykürtösön a kórház és ren­delőintézet előtti autóparkolónál a szeméttől „túlcsorduló" konté­nereket. Kiderült, nem is annyira a kórházból, mint inkább a tőszomszédságában található fogászati rendelőből hordják oda a hulladékot. Persze ez mit sem változtat a lényegen: gusztustalan látványt nyújt a kukák mellett felhalmozódott szemét, különösen egy egészségügyi létesítmény közelében. Kép és szöveg: -bgy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom