Új Szó, 1996. április (49. évfolyam, 77-100. szám)

1996-04-01 / 77. szám, hétfő

\ ÁPRILIS ELSEJE Van-e kedvünk tréfálkozni? - Az utolsó áprilisi tréfát éppen négy évvel ezelőtt követtem el. Akkor nyitott ugyanis az Ezeregy Tréfa boltja. A nevezetes dátumot „emlék­tábla őrzi", és bevallom, azóta Is jólesik naponta hallani a látogatók nevetését, derültségét a beépített nevető fogsoron és a „ČASŤ JEHO PAMIATKY!" emléktábla-paródia szövegén... - mondta kérdésünkre GÁLÁN GÉZA. Összeállításunkban arra kerestünk választ, vajon az egyes régiókban Ismert személyiségeknek van-e kedvük tréfálkozni, és hogyan fogadják az esetleges beugratásokat. mai indultam... Végezetül egy hamisí­UJ Szó-összeállítás - Ellenben azóta inkább mintha ve­lem űznének maradandó „tréfákat", ráadásul április elsejétől függetlenül - folytatta a pozsonyi vállalkozó. - Még fel sem tápászkodtam a '92-es kará­csonyi kilakoltatás óta (párját ritkító tréfa volt!), a napokban vettem kézhez az újabb kilakoltatási parancsot! Való­színű, egyetlen uzgul is sok itt, a belvá­rosban. Néhány napja a szlovák hatá­ron készítettek elő egy frenetikus po­ént: a leadott központi körözőlevél sze­rint egymillió dollár(!) értékű kábító­szert kellett volna kivinnem. A végső röhej talán azért maradt el, mert az utolsó pillanatban nem a saját kocsim­tatlan beugratás, humor-világbajnok apám szabóműhelyéből: az egyik se­gédje rendkívül kényes volt a szépen, frissen vasalt pantallójára. Szokása szerint a hokedliról beleugorva vette fel, nehogy összegyűrődjön. Ez a beug­rása április l-jén nem sikerült. Beugra­tása annál inkább, ugyanis alul mind­két nadrágszára el volt varrva! így hát aznap rövidnadrágban, lehorzsolt tér­dekkel jelent meg a randevún. LACZKÓNÉ ERDÉLYI MARGIT, a Nyitrai Pedagógiai Főiskola Hunga­risztika Tanszékének vezetője: - Jó néhány éve történt a dolog, amikor (Folytatás a 3. oldalon) SZÜLÉSI IDŐPONT Jelt ad a magzat Amerikai tudósok újabb bizonyíté­kokat találtak arra, hogy a magzat dönti el, mikor hajlandó megszületni. A legutóbbi kutatások, amelyeket majmokon végeztek, azt mutatják, hogy a magzat figyelemmel kíséri sa­ját fejlődését, és jelt ad az anyának, mikor kezdje meg a szülést. A tudósok szerint kutatásuk segít a koraszülés és az elkésett szülés jobb megénéséhez. - Az a lehetőség, hogy a magzat agya ellenőrzi a terhesség időtanamát, rendkívül izgalmas ­mondta a Reuter munkatársának Pe­ter Nathanielsz professzor. Nathani­elsz kijelentette: még sok munkát kell elvégezni, hogy megismerjük a rend­szer működését, de a kutatások rend­kívül izgalmasak. - Nagyon értékes volna, ha megis­mernénk, hogyan működik számítógép módjára a magzat agya. Feltétlenül meg kell tudnunk, milyen ez a rendszer, hogy segíthessünk, amikor nem műkö­dik normálisan - tette hozzá. MTI Keringtető melegvízszivattyúk Iker keringtető melegvízszivattyúk A 5 -nél több darab vásárlása esetén $ árengedmény 10%-ig ^ ^ WLVU**' ot t * Jótállási és egyéb szerviz NAGYKERESKEDES Tanácsadó szolgálat KISKERESKEDÉS fő, 1996. április 1. Ára 6 korona XLIX. évfolyam, 77. szám Elindult az olimpiai láng MTI-hír Görögországban, az ókori Olimpia városában a hét végén 'ellobbant az olimpiai láng. Tük­rök segítségével a napsugarak gyújtották meg a fáklyát szom­baton délben. Az eseményen meghívott vendégként részt vett és beszédet mondott Hillary Clinton, az amerikai elnök fele­sége is. Az olimpiai láng innen indult el sokezer kilométeres útjára. Először Athénba, az első újkori ötkarikás játékok színhelyére „vezet az útja". A fáklyáfáprilis 26-án Los Angelesbe viszik, majd kezdetét veszi nagy útja az Amerikai Egyesült Államokon keresztül: 42 állam érintésével mintegy tízezer futó 24 ezer kilo­métert tesz meg július 19-éig, az atlantai olimpiai játékok nyitó­ünnepségének a napjáig. Fotó: ČTK/AP SIGMACENTRUM Bohrová 3 851 01 BRATISLAVA tel.: 07/585 13 01 .U M I Štefánika 22 31 Nové Zámky J8 17/247 45 J817/289 21 ax: 0817/227 69 MIMO: TÁRSULTÁK TAJEKOZTATASA [ásfél év múlva már a belépésről isanna Agnelli olasz külügyminiszter szombaton Torl­íban tájékoztatta az EU-ba való felvételüket kérő kö­>p- és kelet-európai országok, valamint Ciprus és Málta ilügymlnlszterelt a maastrlchtl szerződést felülvlzsgá­kormányközi konferencia (IGC) hivatalos megkezdő­iről, a konferencia mandátumáról. A találkozón Szlová­át a Jura] Schenk külügyminiszter vezette küldöttség ípviselte. lálkozók, s szükség esetén az úgynevezett strukturált párbe­széd fórumai is. Az első tájékoztató találkozó nem egészen egy órát tartott, a 11 társult ország külügyminiszte­rei közül hatan kértek szót. Tori­nóban értelemszerűen még nem (Folytatás a 2. oldalon) MTI-és CTK hírek társult országok folyamatos koztatásáról már a tavaly ;mberi madridi EU-csúcsta­)zón megegyezés született, ek megfelelően most került a külügyminiszterekkel való találkozóra. A kormányközi ferencia ideje alatt a társult >rszágok külügyminiszterei latólag kéthavonta találkoz­az EU-elnökséggel. A folya­os tájékoztatásra lehetősé­adnak majd a kétoldalú ta­London nem köt csereüzletet John Major brit kormányfő tegnap Torinóban a leghatározottab­ban cáfolta, hogy Londonnak szándékában állna valamiféle cse­reüzletet kötnie európai partnereivel, amelynek értelmében fel­hagyna az Európai Unió jövőjével kapcsolatos fenntartásaival, s ennek fejében segítséget kapna tőlük a marhavész kapcsán előállt kritikus helyzet megoldásához. Major megerősítette, hogy az EU-val kapcsolatos brit álláspont elvszerű és nem lát okot an­nak módosítására. A londoni politikus úgy vélte, hogy a két kérdést külön-külön kell kezelni és London nem hagyja magát zsarolni a vágómarha piacán előállt feszült helyzet miatt. Ennek ellenére Lamberto Dini olasz kormányfő közölte, hogy az Európai Unió kész a marhakór felszámolásával kapcsolatos költségek egy részének az átvállalására. Gyújtogatás Losoncon Ú) Szó-hír Szombaton este fél tíz tájban riasztották a losonci, poltári és fü­leki tűzoltókat, mert Losoncon ki­gyulladt a Drevona raktára. A tűzoltók szerint a lángok 30-40 méter magasba csaptak, és a száraz faárut lehetetlen volt elol­tani. Becslések szerint a kár eléri a 3 millió koronát. A tűzoltóknak reggelig akadt munkájuk, ugyanis a létesítmény közelében álló há­zak ablakai megrepedtek a hőségtől. Kilenc tartálykocsi le­génysége birkózott a lángokkal, és sikerült a környező lakóháza­kat megóvnia. Szemtanúk szerint szándékos gyújtogatás történt, mivel néhány lakó két alakot lá­tott átmászni a kerítésen. Az egyiknek lángolt a ruhája; a hely­színen a rendőrök találtak is egy égett kabátot, inget és sapkát. A túz okát tovább vizsgálják, (-kas) HORN GYULA FÖLENYESEN GYOZOTT Suchman, a primadonna? Az MSZP V. kongresszusa szombaton este Ismét Horn Gyulát választotta meg a szocialista párt elnökévé, aki egyébként az egyedüli jelölt volt erre a posztra. A pártelnök személyéről döntő szavazásnál leadott 780 voks közül 750 volt érvényes, és ezekből 710 támogatta Horn Gyula újbóli megválasztását. Döntöttek a szocialista küldöttek a három alelnök szemé­lyéről is: Katona Béla 707, Jánosi György 662, míg Szekeres Imre 599 vokssal nyerte el az alelnöki posztokat. bízza, hogy a kormányban szá­mít-e a munkájára vagy sem.­Suchman Tamás azzal indokol­ta döntését: a tisztújítási szava­zásnál mindössze 38 százalékot kapott, így nem került be az el­nökségbe, s ezzel „könnyűnek_ találtatott" az általa képviselt ér­tékrend. Megerősítette, hogy döntése végleges. Suchman Ta­más a bejelentése után nyom­ban távozott a kongresszus helyszínéről. MTI-hírek Vasárnap hajnalban született meg az új pártelnökség névsora. Ugyancsak szombaton éjjel vá­lasztotta meg a kongresszus az MSZP központi pénzügyi el­lenőrző bizottságát. Suchman Tamás privatizáci­ós tárca nélküli miniszter az MSZP V. kongresszusán beje­lentette: lemond pártbeli tagsá­gáról és kilép a szocialista parla­menti frakcióból. Annak eldön­tését pedig a miniszterelnökre Suchman Tamás rámutatott, (Folytatás a 2. Oldalon) IYAR'PEDAGOGUSOK II. TALALKOZOJA :abán-díj Galántára Ú) Szó-Informació Czabán Samu Pedagógiai jlturális Napok keretében ; sor a hét végén Rozsnyón ívákiai magyar pedagógu­I. országos találkozójára, íen közel 200 pedagógus, lint hazai és külföldi ven­vett részt. A találkozót baton délelőtt Katrenics y, Rozsnyó alpolgármeste­Sidó Zoltán, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé­gének az elnöke nyitotta meg. A délelőtti történelmi előadá­sok sorát Pozsgay Imre kezdte, aki a magyarok 1100 éves törté­netét vázolta fel, Lénárt Béla miskolci előadó az ezeréves ma­gyar iskoláról szólt, Gái Sándor író pedig a szlovákiai magyar ok­tatásügy elmúlt 75 évéről tartott előadást. (Folytatás a 2. oldalon) ős, hűvös nyarat jósolnak bomír Minarovjech amatőr ĺitató, aki főleg az időjárás­:ások és természeti kataszt­előrejelzésével vált ismertté, í és esős nyarat jósol idén. A \rd-napi esők után nyár köze­nyugat- és Közép-Európában vas esők várhatók, amelyek hűléssel együtt Szlovákia ti és nyugati részének időjá­rását is befolyásolják majd. A ke­leti országrész valamivel szára­zabb időre számíthat. Minarov­jech 85 százalékos valószínűség gel állítja, hogy június 11. körül a Brit-szigetek térségében intenzív monszunhullám keletkezik, amely hatalmas esőket és rendkívül erős, akár 160 km-es sebességű szelet hoz magával. TA SR ISMÉT BUGÁR BÉLÁT VÁLASZTOTTÁK ELNÖKKÉ AZ MKDM SZOMBATI KÖZGYŰLÉSÉN Valós jövőképet a magyarságnak A Magyar Kereszténydemok­rata Mozgalom szombaton, Galántán megrendezett 8. országos közgyűlése egyet­értését fejezte kl a mozga­lom eddigi Irányvonalával szemben, és 146 szavazat­tal megerősítette Bugár Bé­lát elnöki tisztségében. Csáky Pált, aki 103 szava­zattal a második helyre szo­rult, a mozgalom külügyek­kel foglalkozó alelnökévé vá­lasztották. A belügyekkel foglalkozó alelnök Farkas Pál, a kultúra és oktatás te­rületével foglalkozó alelnök pedig Szigeti László lett. Ú] Szó-tudósítás Mivel a közgyűlésre csak a ko­alíciós partnerek kaptak meghí­vást, ezért Duray Miklóson, az (Folytatás a 2. oldalon) Duray Miklós a kereszténydemokrata vezérek gyűrűjében (Prikler László felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom