Új Szó, 1995. szeptember (48. évfolyam, 203-226. szám)

1995-09-02 / 203. szám, szombat

'J f ŕ­SZLOVÁKIÁI MAGYAR NAPILAP Eurocenter s r.o. K1NALATUNK ES SZOLGÁLTATÁSAINK: * pótalkatrészek árusítása * javítások (nagyjavítás) véuzése - DH 112 ^ - DH113 -.i m III - UNC 200 - UNK 320 - UN - 053 - UR-2 TRAKTOROK * Mindenféle hidraulikus henger javítása * RAKTÁR: * 930 01 VEĽKÉ BLAHOVO č 304 * Megrendelésre gondoskodunk a szállításról! TEL/FAX: 0709/5256-33 Tel.: 0709/5275-14^ .VK-358/1 Szombat, 1995. szeptember 2. Ara 4 korona XLVIII. évfolyam, 203. szám ERTEKELTEK A H0RN-MEČIAR TALÁLKOZÓT AZ OSZTRÁK RENDŐRSÉG LETARTÓZTATTA IFJABB MICHAL K0VÁČ0T A kormány hallgatott Vladimir Mečiar a kormány tegnapi ülésén tájékoztatta ka­binetje tagjait a Horn Gyula magyar miniszterelnökkel foly­tatott ótátrafüredi tárgyalása eredményeiről, ám nem vál­toztatta meg elhatározását, hogy ennek eredményeit csak parlamenti beszámolója után tárja a nyilvánosság elé. ÚJ Szó-tudósítás Eredménytelennek bizonyult az újságírók igyekezete, hogy a kormány sajtóértekezletén meg­tudjanak valamit a szóban forgó miniszterelnöki jelentés tartal­mából. Tomáš Hasala kormány­szóvivő sajnálkozva jegyezte meg: Vladimír Meőiart köti ma­gyar kollégájával való megál­lapodása, azt azonban elhallgat­ta, hogy ehhez - miként azt a magyar külügyminiszter bejelen­tette - a szlovák fél ragaszko­dott. A kormány ezenkívül napi­renden kívül foglalkozott az ér­dekegyeztetőtanácsszerdai ülé­sének lefolyásával is, ahonnan a szakszervezeti képviselők tün­tetőleg kivonultak. Lépésüket azzal indokolták, hogy.a mun­—^— 1 ' '' ' ügyében a kormány nem dolgo­zott ki konstruktív javaslatot. To­máš Hasala elmondta: Jozef Kal­man miniszterelnök-helyettes in­dokolatlannak nevezte a szak­szervezetek magatartását, mivel megítélése szerint konkrét ja­vaslatokkal állt elő a probléma megoldására. A jövőt illetően Ha­sala nem tudott semmi újat hoz­zátenni Kalman rádiónyilatkoza­tához, melyben egyebek között kijelentette: a szakszervezeti ve­zetők lépését a szociális partner­ség felbontásaként értékelik, és elvárják, hogy a KOVO hivatalo­san foglaljon állást képvi­selőinek döntésével kapcsolat­ban. Egyértelművé tette: olyan jellegű állásfoglalásra várnak, amely kimondja, hogy a KOVO konstruktív magatartást tanúsít­va kívánja folytatni a tárgyaláso­kat. Tomáš Hasala elmondta, az említett témakörök aprólékos meg vitatása miatt a kormány —— kezdt e meg kitűzött programja tárgyalását. (Folytatás a 2. oldalon) Elrabolták a köztársasági elnök fiát Csütörtök délelőtt ismeretlen tettesek Szentgyörgy mellett elrabolták, megkínozták és Ausztriába csempészték Ifjabb Michal Kováčot, a köztársasági elnök 34 éves fiát. Az esz­méletlen áldozatra bejelentés alapján a halnburgi rendőrség talált rá, majd pedig a bécsi kórházban - állító­lag az Interpol körözése alapján - az osztrák rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte. Michal Kováč köztársa­sági elnök pénteken kétszer Is, éjfél után és délután Ausztri­ába utazott, ahol találkozott a fiával. ČTK- és TA SR-hírek Ifjabb Michal Kováč BLD 46­41-es rendszámú ezüstszínű Mer­cedes 190D típusú gépkocsiját csütörtökön 10.30 és 11.00 kö­zötttartóztatta fel egy piros Seat Ibiza és egy egyelőre ismeretlen másik autó a Szentgyörgyről Po­zsony felé vezető úton. Vladimír Štefko, a köztársasági elnök szóvivője szerint a támadók nyolcan voltak. Egyikük, aki ka­tonai egyenruhát viselt, először együttműködésre szólította fel, azzal, hogy így estére már haza is érkezhet. Amikor ezt elutasí­totta, bilincsbe verték, fejére zsákot húztak, elektrosokkot al­kalmaztak, majd erőszakkal két üveg whiskyt öntöttek belé. Ez­után feltételezhetően a gépko­csija csomagtartójában Ausztri­ába csempészték. A hainburgi rendőrőrsöt csütörtökön dél­után 17.OO-kor valaki Szlovákiá­ból figyelmeztette, hogy az épü­let előtti Mercedesben található a keresett ifj. Michal Kováč, illet­ve a kesztyűtartóban vannak a megfelelő iratok. A szóvivő szerint ezek között olyan faxok is voltak, amelyeket a sértett soha nem hordott ma­gánál. Az egyik szerint a német fél egyetért azzal, hogy a neve­zettet szeptemberben tanúként hallgassák ki a szlovák főügyészségen. Elmondta äzt is, hogy a köztársasági elnök pén­teken, röviddel éjfél után a hain­burgi kórházban találkozott a fi­ával, akit később a bécsi kórház­ba szállítottak át. Michael Sik, a bécsi közbiztonsági hivatal ve­zérigazgatója szerint a münche­ni ügyészség már kérte is a ki­adatását. Mindezt megerősítet­te Manfred Wick müncheni állam­ügyész is, aki valószínűtlennek tartotta, hogy a kiadatásra még a hét végén sor kerül. Az Interpol nemzetközi bűnü­gyi rendőrség tegnap a szlovák rendőrségnek megerősítette, hogy ifj. Michal Kováčot pénte­ken az általa kiadott elfogatópa­rancs értelmében az osztrák rendőrség letartóztatta és át­szállította a helyi börtönbe. A köztársasági elnök ezután dél­után háromnegyed riéaii"^ Ausztriába utarair ""Vladimír Štefko szerint az elnököt nagyon megrázta az eset. Nem fia érde­kében szeretne intézkedni, mi­vel ezt az ügyet az érvényes előírások alapján kell megolda­ni, mindössze az egészségi álla­pota iránt érdeklődik. Hozzátet­te, hogy a sértettet az osztrák rendőrség egyelőre csak a rab­lással kapcsolatban hallgatta ki. Amennyiben az Interpol is sorra kerül, akkor is legfeljebb tanú­ként jön számításba, mivel nincs rajta a körözött személyek listáján. Hasonló volt a münche­ni ügyészség kérése is, amely ,-tefjesítésére ebben a hónapban egy német ügyész részvételével Szlovákiában került volna sor. Ľudovít Hudek belügyminisz­ter bejelentette, hogy az eset fel­derítésére szakértői csoportot hoztak létre, amely együttműkö­dik a Szlovák Információs Szol­gálattal és a külügyminisztéri­ummal is. A szlovák rendőrség— amelyet a rtesitett az -eSetrol, kéri mindazokat, akik csütörtökön a tetthely közelé­ben tartózkodtak, illetve észlel­ték az ezüstszínű Mercedes mozgását, hogy jelentkezzenek a legközelebbi rendőrőrsön, il­letve a 158-as telefonszámon. (Folytatás a 2. oldalon) IDEIGLENESEN SZÜNETEL A BOSZNIAI SZERBEK BOMBÁZÁSA Belgrád-Pale kiegyezés A NATO dél-európai erőinek nápolyi főparancsnokságán teg­nap délután megerősítették, hogy a szövetségesek légiereje ideiglenesen - feltehetően 24 órára - felfüggesztette a boszniai szerb célpontok elleni támadásokat. Franco Veltri szóvivő ugyanakkor hozzátette, hogy a hadművelet összes­ségében folytatódik, csak a célpontok bombázása szünetel. A döntéssel lehetőséget adnak az ENSZ és a NATO katonai parancsnokainak a kialakult helyzet értékelésére. Újvidéki munkatársunktól Harmadik napja tartott teg­nap a boszniai szerbek hadállá­sainak, a radarrendszereknek, a légelhárító berendezéseknek, a lőszerraktáraknak és egyéb ka­tonai objektumoknak a bombá­zása a NATO részéről. A hétfői szarajevói vérfürdő árát drágán fizeti meg a boszniai szerb had­erő: egyes feltételezések sze­rint a három nap alatt nagyobb veszteséget szenvedett, mint a háború kezdete óta együttvéve. A NATO rendkívül sikeresnek értékeli a bombázások eddigi hatását. A szóvivők közölték, hogy a szövetség harci gépei 300 bevetésben vettek részt, 90 célpontot támadtak. Tegnap reggel nyolc órakor ismét Pale, a boszniai szerbek fővárosa volt a támadás célpontja. Légitáma­dás érte az éjszaka folyamán Nevesinje hercegovinai város környékét is. A szerb parancs­nokság közleménye szerint mintegy 50 repülőgép több mint egy órán át támadott, 200 raké­tát lőttek ki. Az éjszaka folya­mán ismét megszólaltak az Ig­manon állomásozó gyorshad­test ágyúi is. Először csütörtök este fél nyolckor, aztán éjjel 11 órakor, majd kora hajnalban harmadízben nyitottak tüzet a Lukovina és Dobrinje külvárosi negyedek között húzódó szerb állásokra. Ratko Mladics tábor­nok, a szerb katonai parancs­nok mindeddig hallani sem akart arról, hogy visszarendelje tüzérségét a fegyvermentes zó­nából, a legújabb hírek szerint azonban maga ajánlotta fel, hogy tárgyaljanak erről a kér­désről. Miroszlav Tobolj, a paleí szerb tájékoztatási miniszter azt állít­ja, hogy él az az öt külföldi meg­figyelő, akiknek halálhíre kelt szárnyra a bombázás első nap­ján. Maga a szerb vezetés közöl­te akkor, hogy az első légicsa­pás során életét vesztette tizen­két polgári személy, közöttük öt külföldi megfigyelő. Az Európai Unió soros elnöksé­gének szóvivője Madridban teg­nap szintén megerősítette, hogy az öt EU-megfigyelő - köztük (Folytatás a 2. oldalon) SZLOVÁKIÁI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE Szolidaritás a galántaiakkal Új Szó-tudósítás A Szlovákiai Magyar Pedagó­gusok Szövetségének Országos Választmánya tegnap kezdte meg 5. ülését Rimaszombat­ban. A kétnapos tanácskozás központi témája a tanévnyitó előtt kialakult helyzet az ország magyar oktatási nyelvű iskolái­ban. Mint arra Sidó Zoltán, az SZMPSZ elnöke megnyitó be­szédében rámutatott, a galántai gimnáziumban lezajlott ese­ménysorozat egyfajta szakító­próba a hatalom részérői, amely azt próbálja kipuhatolni, mer­nek-e szolidaritást vállalni a töb­bi iskolák a galántai szülőkkel és pedagógusból, meddig ter­jed az érintettek "TOrá^iatára. Minden jel arra vall, hogyai tatási tárca a szalámitaktikát al­kalmazza, váltakozó módsze­rekkel, különböző helyszíneken valósítja meg a magyar óvoda­és iskolahálózat leépítését. Ez ellen csak közös összefogással, egységes, határozott fellépéssel védekezhetünk - hangsúlyozta Sidó Zoltán. Az SZMPSZ Országos Vá­lasztmánya állásfoglalással rea­gált a tanévnyitót megelőző ha­talmi intézkedésekre. (Az állás­foglalást a 2. oldalon teljes ter­jedelemben közöljük.) (vojtek) A Greenpeace és a Földanyáért környezetvédelmi szervezetek mintegy harminc aktivistája láncolta magát szerdán a pozsonyi francia nagykövetség bejáratához, tiltakozásul a francia kormány által a Mururoa szige­ten tervezett atomrobbantások ellen. Viado Gloss felvétele CASIO. ILLUMINATOR AD-300-1EV CASIO ^ ILLUMINATOR ORAKAT MEGTALÁLJA A LEGJOBB ÓRA-ÉKSZERBOLTOKBAN. 4 ÉVES A CASIO. DISZTRIBÚTORA RACIO Export - Import- Consulting akciójára nagy kedvezményekkel várjuk az óra viszonteladókat szeptember 4-től 8-ig. Cím: Krčméryho 11, Bratislava. Tel./fax: 07/371 015. VK-875

Next

/
Oldalképek
Tartalom