Vasárnap - családi magazin, 1994. január-június (27. évfolyam, 1-26. szám)

1994-01-23 / 4. szám

ú <5 c i 1— r 1 9 Kálmán azonban nem fogadta el ezt a döntést, mert a királyi gyű­léseken szerzett tapasztalatai nyo­mán úgy érezte: műveltsége, fel- készültsége, szellemi képességei ré­vén ő is meg tud felelni az uralko­dói követelményeknek. Mivel a ki­rály választása nem reá esett, tilta­kozása, egyet nem értése jeléül el­hagyta az országot. Lengyel földre ment, ahol már nagyatyját és apját is jó szívvel fogadták, s támogatták őket hatalmi terveik kivitelezésé­ben. Feltehetően ezt remélte Kál­mán is. Erre minden esélye megvolt, hiszen László 1093-as beavatkozása óta ellenséges volt a magyar-lengyel viszony. Kálmán - többek számára bi­zonnyal meglepőnek tűnő — lépése után Magyarországon trónviszály robbant ki: a két testvér a főhata­lom kérdésében 1095 tavasza-nyara óta szemben állt egymással. László halálakor - 1095 júliusának végén - a királyi akarat ellenére is a trón sorsa még megoldatlan volt. A forrásokból nem állapítható meg, hogyan zajlott le a harc a kirá­lyi hatalomért. Valószínű, hogy László már halott volt, amikor hívei buzdítására Kálmán hazatért Len­gyelországból. De az uralkodó osz­tály már ezt megelőzően két cso­portra, két „pártra“ szakadt: az egyik csoportosulás Kálmánt, a má­sik Álmos ügyét karolta fel. A ké- -Ábbi krónikások véleménye is megoszlott, amikor arról kellett nyi- latkozniok, hogy miért és miként dőlt el a hatalom kérdése. Olvasha­tó a magyar krónikában olyan beál­lítás, amely Álmosnak kedvez. Eszerint „Szent László pedig úgy rendelkezett, hogy utána Álmos uralkodjék. Ö azonban őszinte egyenességtől vezettetve annyira tisztelte Kálmánt, a testvérét, hogy átadta neki az ország koronáját, mivel úgy vélte: az elsőszülöttség jogán amazt (ti. Kálmánt) illeti meg“. E felfogás alapján Kálmán csupán László jelöltje, Álmos jóvol­tából lett király. Ez a nézet egyéb­ként különösen alkalmas volt arra, hogy a későbbiekben Álmos utódai­nak (II. Bélának és II. Gézának) jogát a koronához elméletileg is megvédelmezze a trónkövetelő Bo­risz herceggel szemben, aki - magát Kálmán fiának tartva - igényt for­mált az atyai örökségre. Egy másik krónikás — Kálmán érdekeit képvi­selve - a következőképpen fogal­maz: László „egri püspöknek akarta megtenni (ti. Kálmánt). Ennek hal­latára az még azon éjjel eltávozott Lengyelországba... (A király pedig) összehíván főembereit, követet kül­dött Kálmánhoz,... hogy térjen vissza Magyarországra.“ Ez a hír­adás csak úgy értelmezhető, hogy László azért hívatta haza Kálmánt, mert őt kívánta utódának jelölni. De van a krónikáshagyományban egy harmadik állásfoglalás is. Ez azt tartalmazza, hogy „ez a Kálmán, amint mondják, váradi püspök volt, de miután testvérei... előtte meg­haltak, pápai engedéllyel uralkodás­ra kényszerült“. Ez a krónikaszerző tehát Lászlónak semmiféle szerepet nem tulajdonít a trónutódlásban. Álmost pedig - Lampert fiának téve meg - messze elkülöníti a lehetsé­ges trónörökösök közül azáltal, hogy nem Kálmán testvéreként, ha­nem csak unokatestvéreként szere­pelteti. Kétség nem fér ahhoz, hogy a ro­konság foka, az elsőszülöttség té­nye, László akarata, a pápa engedé­lye, Álmos félreállása valamilyen mértékben mind közrejátszott a fő­hatalom kérdésének eldöntésében. De az is nyilvánvaló, hogy a megha­tározó szerepet nem ezeknek a té­nyezőknek kell tulajdonítani. Külső katonai segítség - legalábbis ilyen­ről a kútfők nem tudnak - egyik félnek sem állt rendelkezésére. Ily módon a korona sorsának alakulása a belső erőviszonyoktól függött. A végeredményből, abból ugyanis, hogy - majdnem egyéves trónvi­szály után - 1096-ban Kálmán és nem Álmos lett a koronás király, csak egy következtetés adódik: az uralkodó osztály többsége - az egy­házi és a világi előkelők nagyobb része - László kívánsága ellenére is fokozatosan Kálmán mellett sora­kozott fel. Forrásszegény korszakról lévén szó, nincs módunk a két főúri frak­ció összetételének, nagyságának be­mutatására. Néhány adat azonban található a kútfőkben, amelyek se­gítségével legalább érzékeltetni le­het azt, hogy Kálmán jelentős egy­házi és világi méltóságok támogatá­sát élvezte. Tudjuk például, hogy Márk többekkel együtt elkísérte Kálmánt lengyel földre, később a ki­rály legfőbb tanácsadói közé tarto­zott. Lengyelországból Marcel pré­post és Péter ispán kísérte haza a herceget, az előbbi püspökként, az utóbbi ispánként szolgálta az­után a királyt. Koppány I. László alatt udvari káplán volt, Kálmán idejében püspöki méltóságot nyert el. László korában Hartvik győri püspök, Szerafin esztergomi érsek volt, ezt a méltóságukat megtartot­ták Kálmán uralkodása idején is. Gyula, aki egy időben László nádo­ra volt, később Kálmánnak is bizal­mi embere lett. Ők és a hozzájuk hasonló urak azzal, hogy Kálmán­hoz csatlakoztak, átmentették ko­rábbi pozícióikat az új uralkodó időszakára is, vagy egyenesen csat­lakozásuk alapozta meg későbbi pá­lyafutásukat. Az egyéni érdek mellett más té­nyezők is hatással voltak a főurak magatartására. Talán nem téve­dünk, ha úgy véljük: Kálmán ügyé­nek számos előkelőt nyert meg mű­veltsége, képzettsége, szellemi ki­válósága, amelynek csillogtatására, bizonyítására az ország dolgainak tárgyalása, intézése során bőven volt lehetőség. Azután az egyháziak előtt különösen kedvezőnek tűnhe­tett az, hogy Kálmán révén egy közülük való főpap kerülhet a trón­ra, akitől királyként az egyház a papság érdekei iránt nagy megér­tést remélhetett. Meggyőződésünk, hogy a frontvonalak, az erőviszo­nyok alakulásában külpolitikai jel­legű megfontolásoknak is komoly szerepük volt. A XI. századi Magyar- ország függetlenségét egyetlen kül­ső hatalom fenyegette, a német bi­rodalom. 1030-tól kezdve 1079-ig a német uralkodók számos alkalom­mal vezettek hadat a királyság el­len, több ízben dúlták fel az ország földjét, Péter és Salamon személyé­ben vazallus királyokat támogattak. Fel kell tételeznünk: mindezek ha­tására a magyar társadalom jelentős részében - az urak és a középréte­gek számottevő csoportjai körében - erőteljes németellenesség alakult ki az idők során. Ezek a körök László németbarát politikáját nem fogadhatták kedvezően. S emiatt álltak Álmossal szemben Kálmán táborába, mert amíg az előbbi ese­tében a császárpárti politika folyta­tásától tartottak, addig Kálmántól a korábbi, az 1091 előtti biroda­lomellenes irányvonal felújítását várták. Az erőviszonyok tehát Kálmán fölényét biztosították, ezért Álmos engedni kényszerült: lemondott a trónigényéről, egyúttal a horvát koronáról is, cserében viszont a her­cegséget kérte. Kálmán elfogadta az alkut, erre késztette őt az, hogy Álmos egyáltalán nem elhanyagol­ható erőt tudhatott maga mögött. Miután pedig a pápától megjött az engedély, amely feloldozta Kálmánt a papi felszentelés alól, s egyúttal lehetővé tette, hogy megváljék a püspöki méltóság jelvényeitől, el­hárult minden akadály királlyá ko­ronázása elől. Az egyezség szerint 1096 tavaszán - miként a krónika írja - „Kálmánt... megkoronáz­ták, és ő teljesen átadta Álmos her­cegnek a dukátust“. A magyar királyság belső hatalmi viszonyainak elrendeződése iránt a német birodalom és a pápaság is nagy érdeklődést tanúsított. Koráb­bi kapcsolatainak megfelelően- Kálmán megkoronázása után- a pápa az új magyar királyhoz, a német uralkodó pedig a dukátus urához fordult levélben. II. Orbán levele 1096. július 27-én kelt fran­cia földön, ahol Odilo apát révén . értesülhetett a magyarországi ese­ményekről. A pápa egyáltalán nem titkolta őszinte megelégedettségét amiatt, hogy Magyarország királya a tudós és a kánonjogban képzett Kálmán lett: „Nem kis örömmel örvendeztünk, hallva, hogy Nagy­ságod a mindenható Isten rendelé­séből Magyarország kormányzására emelkedett. Mert elmondotta ne­künk tisztelendő fiunk, Odilo, Szent Egyed apátja, hogy világiaknál szo­katlan jártassággal tűnsz ki az egy­házi írások tudományában, és ami még inkább illik a bírói hatalomhoz, a szent kánonok ismeretében.“ (A levelet Makkai László és Mezey László alapján idézzük.) Ezután - I. László királyságának utolsó éveire célozva - keserűen jegyezte meg II. Orbán, hogy a ma­gyar királyság külpolitikája bizo­nyos ideje nem kedvez Rómának. „A magyarok népe már régtől fogva téves útra tért, és üdvösségének pásztoraitól elhagyatva idegen nyáj nyomába szegődött “ Ennek ellen­példájaként I. Istvánra hivatkozott, aki a pápai állítás szerint - Rómától nyervén el vallását és királyi méltó­ságát - nemcsak maga tisztelte a pá­paságot, hanem elrendelte ezt utó­dainak is. Majd kifejezte reményét, hogy Magyarország az invesztitúra- harc további küzdelmeiben - a ko­rábbiaktól eltérően - Kálmán révén a szentszék javára változtatni fog magatartásán. „Országod már régen elszakadt az apostoli szék iránti engedelmességtől, és a hamisság fe­jedelmeinek meghódolván, a széles úton tévelygett. Most azonban az isteni kegyelem a Te személyedet magasztalta fel, hogy elvedd népé­nek szeméről az ellenzőt.“ Végül bejelentette Kálmánnak: a magyar király álláspontjának megismerése céljából Odilo apát személyében követet fog küldeni hozzá. Nem sokkal a pápa levelének megérkezése után - 1096 őszén - kaphatta meg IV. Henrik levelét Álmos herceg. Ebben a német ural­kodó - miután megdicsérte Álmost, amiért a dalmát városok ügyében és a lengyel kérdésben megbízható hí­vének bizonyult - buzdította a her­ceget: az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is támogassa őt, és üldöz­ze ellenségeit. Cserébe megígérte neki: „mi is hasonló módon barátai leszünk barátaidnak, halálos ellen­ségei ellenségeidnek“ (Marczali Henrik fordításában adjuk a leve­let). IV. Henrik utalt a Lászlóval kötött szövetségre, és szerette vol­na elérni azt, hogy Kálmán folytassa elődjének politikáját. Ehhez Álmos segítségét kívánta igénybe venni: „Kérünk tehát igen kedvesen, hogy a te közbenjárásoddal bátyád tegye jóvá, hogy eddig egyéb elfoglaltsága miatt a mi ügyünkben hanyagabbul járt el. És mivel győzelmes jobbjá­val visszaszerezte az ő végvárait, úgy nézze a mi bajunkat, mint ahogy hű baráthoz illik. Minthogy seregével azon vidékre indult, hol ellenségeink tartózkodnak..., itt a hely és az alkalom, hogy ellensé­geinknek ártson és minket barátság­ra kötelezzen.“ Amikor levelében a Kálmán által visszaszerzett végvárakra és a ki­rály seregének felvonulására utalt, IV. Henrik tulajdonképpen a ma­gyar uralkodó és a keresztesek kö­zötti összecsapásokra célzott. Az első keresztes hadjáratot II. Orbán pápa 1095. november 27-én hirdet­te meg francia földön, és a csapatok elindulását 1096 augusztus közepé­re tűzte ki. Az első keresztes töme­gek azonban már 1096 tavaszán útnak eredtek, és hamarosan Ma­gyarország nyugati határaira érkez­tek. Kálmán gyanakvás nélkül, jóin­dulatúan fogadta őket, és engedélyt adott nekik arra, hogy szabadon átvonulhassanak az országon. Ugyanakkor biztosította azt is, hogy készpénz fizetése fejében min­den szükséges árucikket - főleg az élelem volt fontos számukra - meg­vehessenek maguknak a piacokon és a vásárokon, amelyeket a lako­sok az utak mentén egyenesen a ré­szükre tartottak. A királyság belse­jében azonban - látva az orszáe földjének gazdagságát - több ke­resztes csapat rabolni, fosztogatni és gyilkolni kezdett. Voltak közöt­tük olyanok, akik azt vallották, hogy a keresztes háborút Magyaror­szágon kell kezdeni, hiszen a ma­gyarok - szerintük - éppen olyan pogányok, mint a keresztény hit keleti ellenségei, a Szentföld elfog­lalói. Ezek a keresztes vezérek hí­veik körében fennen hirdették: „a pogányok és a magyarok legyilkolá- sa között nincsen különbség“. Ezzel természetesen csak további olajat öntöttek a tűzre, s a felháborodott keresztesek vandalizmusa, garáz­dálkodása még jobban fokozódott. Egyes keresztes csapatok Moson vá­rát is ostrom alá vették, s vezéreik azon tanakodtak, hogy győzelem esetén ki legyen közülük Magyaror­szág királya. Kálmán rendkívül felháborodott „Krisztus vitézeinek“ hitszegő, ga­rázda magatartásán, egy pillanatig sem habozott, katonáit azonnal a dúló, pusztító rablók ellen mozgó­sította. Kemény kézzel csapott szét közöttük, könyörtelenül szétverte őket, maradékaik véres fejjel mene­kültek ki az országból. Moson vé­delmét a király személyesen irányí­totta, ennek során Kálmán komoly hadvezéri képességekről tett tanú- bizonyságot, és sikerült a nagy erő­vel támadó ellenséget feltartóztatni, majd szétverni és a királyságból kikergetni. Az ezután érkező hatal­mas keresztes sereget Kálmán csak határozott óvintézkedések mellett volt hajlandó országába beengedni. A békés, nyugodt átvonulás biztosí­tása érdekében túszként magánál tartotta a keresztes lovagok vezéré­nek testvérét s annak kíséretét. Ugyanakkor ő és Álmos herceg csa­pataikkal tisztes távolságból követ­ték és ellenőrizték a keresztesek áthaladását. Kétség fér ahhoz, hogy Kálmán teljesen jogosan járt el a ke­resztesekkel szemben, ezt számos korabeli nyugati kútfő is elismeri, a magyar krónika mégis - rosszin­dulatú elfogultságtól vezérelve min­denáron sötét képet igyekezvén raj­zolni Kálmán uralkodásáról — a ki­rály magatartását kárhoztatta és el­ítélte. Álmos - nyilvánvalóan IV. Hen­rik kérése alapján - megkísérelte bátyját megnyerni a német uralko­dó ügyének, de ez nem járt sikerrel. Kálmán hatalomra kerülése teljes fordulatot idézett elő a magyar kül­politikában: a németpártiságot fel­váltotta a pápával létesített szövet­ség. Erre késztette őt papi nevelte­tése s az, hogy a trónért vívott küzdelemben őt elsősorban né­metellenes . erők támogatták. De a magyar királynak azt is figyelem­be kellett vennie, hogy riválisa, Ál­mos herceg a német uralkodóval jó viszonyban volt, s ennek ellensú­lyozására természetes szövetséges­ként eleve a pápa jöhetett szóba. Ez az utóbbi mozzanat is jelzi, hogy politikája formálásában Kálmánnak tekintettel kellett lennie Álmosra. A király egész uralkodására rá­nyomta bélyegét az öccsével folyta­tott s állandóan kiújuló harc. Az áldatlan rivalizálás, amely végig be­árnyékolta Kálmán huszonegy éves országlását, a király erejének, ener­giájának és idejének jelentős részét kötötte le, amelyet éppen ezért nem tudott mindig a királyság külső és belső gyarapítására fordítani. (Folytatjuk) Álmos herceget egy vadászaton Kálmán felbérelt kémei veszik körül, Kálti Márk Kénes Krónikáiéból

Next

/
Oldalképek
Tartalom