Vasárnap - családi magazin, 1993. január-június (26. évfolyam, 1-22. szám)

1993-02-21 / 7. szám

Téli kendőbe bugyolált, kalácsképű parasztasszony Alfred Redl szolgálati szobájában, a galíciai laktanyában. Nem akar semmit, benézett, ez már csak természetes. „Hallottuk, hogy itt vagy... anyánk üdvözöl - szól halkan, megszeppenve nincs sok baj otthon, csak annyi, mint mindig.“ Redl ideges, láthatóan zavarja nővére jelenléte. Pénzt vesz elő. „Tessék! Ha kell, havonta küldök, de ide többet ne gyere!“ Az asszony csak néz, nem nyúl a pénzért, arcára kiül a döbbenet. Szóval szégyellesz engem, szégyened a nővéredet, megtagadod a saját származásodat, az egész családunkat, folytatná, de hallgat, aztán erőt vesz magán, és szó nélkül távozik. Szabó István Redl ezredes című filmjében Kádár Flóra epizódszerepet játszott. Mindig, minden filmben rövid, pár mondatos jelenete volt csupán, de ha meg sem szólalt, jelenlétének akkor is súlya volt. Nagy epizodista. A legjelesebbek közt is a legnagyobb. Erőteljes egyénisége tévé- és játékfilmek százaiban ragyogott már fel, alakításaival olyan figurákat tudott előtérbe hozni, amelyek nélküle a tömegben vesztek volna el. „Ha az epizódszereplőknek csak kevés hely jut a vásznon - írja Visszaforgatás című könyvében Andrzej Wajda, a neves lengyel filmalkotó -, akkor olyan színésszel dolgozzon a rendező, aki már a puszta megjelenésével magára vonja a nézőközönség figyelmét.“ Kádár Flóra ilyen színész. Képzőművészként bizonyára a miniatűrök mestere lenne. „Szeretni kell a kis szerepet, ugyanolyan hittel, szenvedéllyel, tudással kell eljátszani, mint a legnagyobbat. Az epizódfigurákhoz nagyon nagy emberismeret szükséges. Egyetlen pillanat, egyetlen bevillanás alatt egy teljes életet kell megéreztetni.“ • Hogyan lesz egy szí­nészből epizodista? Kény­szerből, vagy saját akara­tából?- Bihari Józsefből vagy Makláry Zoltánból hogyan lett epizodista? Játszottak, végez­ték a dolgukat, ez a lényeg. És hogy mind a ketten óriási te­hetségek voltak. • Három percben felmu­tatni egy egész életet... kitől tanulta, hogy kell csinálnia?- Figyelem az embereket. Ülök a villamosban és nézem őket, megpróbálok ráérezni a belsőjükre. Számomra a ki­szolgáltatottak sorsa a legmeg- jndítóbb a világon. Én melle­a melegség, a megértés, a segítőkészség.- Édesapám tanító volt egy kis faluban, ö nevelt az embe­rek elfogadására, az előítéle­tek legyőzésére és a szép dol­gok szeretetére. Édesanyám is csodálatos teremtés volt. Ő varrt. Otthon, hogy mindig velünk lehessen. Csendes, visszahúzódó gyerek voltam, az ikertestvérem viszont annál nak élek, engem a jelen izgat, nem a jövő. • Nem fáj a színésznek, ha a nevét újra és újra a sze­replőlista alján látja?- Ha a kis dolgokat is úgy csinálja meg, mintha azok na­gyok lennének, akkor nem. Vágytam, persze hogy vágy­tam nagy szerepekre, még harcolni is tudtam értük, de másnak ezzel nem okoztam „Inkább szakadékok... “ (Oláh Csaba felvétele) tűk álltam mindig. Visszahúzó­dó, magányos szemlélődő va­gyok, aki egyszerűen szereti az embereket. • Ha kenyeret sütött a filmben, érezni véltem az illatát. Ha azt mondta, tojá­sokat visz kicsi kis kosará­ban, eszembe se jutott, hogy másvalami lehet benne. Ha azon zsörtölődött, hogy tombol a vihar odakint, ak­kor tudtam: az ajtón túl ítélet­idő van. Mindent, de min­dent elhitet a nézővel.- A színészi adottságon kí­vül kell ám ehhez egy másfajta adottság is, amelynek lényege bent a lélekben, az agyban, a zsigerekben van. Igaz, hogy sok mindent láttam és hallot­tam az életben, ezernyi apró­ságot észrevettem, bizonyos dolgokra azonban rá kell, hogy érezzen az ember. Én ösztö­nös színész vagyok, és az is voltam mindig, ösztönös szí­nész, aki a lehető legnagyobb gondossággal munkálja ki a fi­gurát. De még mielőtt dolgozni kezdenék rajta, rá kell, hogy érezzék. Látnom kell kívül is, belül is. Mint a villamoson... előbb a kezét nézem az illető­nek, aztán a bőre alá megyek. A szem is fontos. Az arc nem mindig mond igazat. • Általában kedves, jósá­got árasztó, szeretnivaló né­nikéket játszik, idős, de jó erőben levő vidéki asszo­nyokat, akikből sugárzik Kádár Flóra epizódjai élénkebb. Nagy kert és kis er­dő vette körül a házunkat, ez volt talán a legnagyobb aján­dék számomra. Fák és virágok közt élni, csillagokat látni. Volt nekem egy barlangszerű he­lyem a fák között, ahol órákig el tudtam üldögélni. A háború aztán hol ide, hol oda kergetett bennünket, akármerre men­tünk, mindig jött utánunk. Ját­szani, rendezgetni Keszthe­lyen kezdtem el a kereskedel­miben. És akkor jött el az az időszak is, amikor nagy kam­pánnyal keresték a fiatal tehet­ségeket. Mi talán nem is a sa­ját boldogulásunkért választot­tuk a színészi pályát, hanem valamiféle gyönyörű szolgálat miatt. Gellért Endre is erre ta­nított bennünket, égi színház­ról beszélt és küldetésről, a földi színház azonban so­kunkat megviselt. • Pályája elején, gondo­lom, jelentős szerepeket ját­szott.-Augustias voltam a Ber- narda Álba házában és... igen, a dajkák, a komornák, a bejárónők később jöttek. Cí­meket kellene most mondani, tudom, csakhogy én nem szoktam megjegyezni egyet sem. Minek? Fényképeket sem tettem félre soha. Elját­szottam a szerepet és kész, ezzel le is zártam a dolgot. De nemcsak hátra, hanem előre sem nagyon nézek. Én a má­bánatot sosem. A csaták aztán hol így, hogy úgy végződnek. Nyerni, célt érni nagyszerű ér­zés, de a kudarcok valahogy mégis erősebben kalapálják az embert. Felnézni pedig azokra tudok, akik minden igyekezetükkel, minden tudá­sukkal a legjobbat akarják nyújtani. Az ilyen embereket tisztelni, becsülni kell. Igaz­ságtalan dolognak tartom, ha nem figyelnek rájuk. • A Madách Színházban, ahol tizenöt évet töltött, fi­gyeltek önre?- Nehéz kérdés. • Könnyebbé teszem, ha akarja. Tudott a Madách Színház szeretni, amíg ott játszott?- Igen. Egyeseket. • ön a kettesekhez vagy a hármasokhoz tartozott?- Én körön kívül álltam min­dig. Abban a hitben éltem, hogy csak dolgozni kell teljes odaadással és szenvedéllyel, s akkor majd beljebb visznek. Nem vittek. De tudom, így is nagyon sokan szeretnek és emlékeznek rám. Pedig amió­ta nyugdíjba mentem, nem is voltam színpadon. Visszavo­nultam. Végleg. A saját akara­tomból. • Nyolc éve már, hogy csak filmszerepeket vállal, noha játszhatna színházban is. Hívják, csalogatják, len­nének lehetőségei, mégsem él velük. Ilyen nagyok a sebei?- Elég nagyok, de ez nem a világ bűne. A világ olyan, amilyen, az embernek komp­romisszumot kell kötnie, hogy megéljen benne. A fű, a fa, az állat is alighanem így van ez­zel. Amíg fiatalok vagyunk, el­veink, eszményeink mellett ké­pesek vagyunk ilyen-olyan megalkuvásra, de idősödő fej­jel már egyre kevésbé. Én azt mondtam, nekem a belső bé­kém mindennél fontosabb, még a színháznál is. Igazgató­kat, rendezőket hibáztathat­nék, mégsem vádolok senkit. Volt, ami volt, befejeztem. Ha valami katartikusat látok, feliz- zik még bennem a parázs és égek rendesen, de reggelre ez is elmúlik. Nem engedem, hogy fájjon, mert ha enged­ném, eszméletlen mély fájdal­makat éreznék. A filmrende­zők nagy örömömre továbbra is számolnak velem, így nyu­godtan mondhatom: a legna­gyobb boldogságom, a legna­gyobb szenvedélyem továbbra is a színészet. • Az epizodisták ugye, sokkal csendesebb életet él­nek, mint azok, akik fősze­repből főszerepbe mennek.- Nem hiszem. Ebben nincs különbség színész és színész között. Ha jól fut a szekere, akkor az epizodista is rengete­get dolgozik, ha pedig nem, akkor attól ingerült és amiatt boldogtalan, hogy nem hívják. Az én szekerem is sokszor döcögött már, néha be is ra­gadt a sárba. Ilyenkor jó na­gyokat sír az ember, veszek­szik magával, aztán megy minden tovább, ahogy mennie kell. A hitem, a szeretetem és a szerencsém mindig kisegí­tett a bajból, szívós vagyok és sokat kibírok. Amióta meghalt a kedvesem, teljesen egyedül élek, és a magányt is jól vi­selem. • Azokon a napokon, amikor nem dolgozik, mivel foglalja el magát?- Könyvtárba járok, olvas­gatok. Nem unatkozom. Reg­gel ötkor már fent vagyok, szöszmötölök, hatkor, amikor a legtisztább az agyam és leg­nyitottabb a lelkem, levelet írok a testvéremnek Svédország­ba, aztán teszek-veszek ma­gam körül. Tervezgetni nem szoktam. Ettől a görcstől én már rég megszabadultam. Mi­nek tépelődjek azon, hogy mi lesz, majd meglátjuk, hogy alakul. Nem csinálok mártírt magamból. A telkemen is in­kább szakadékok vannak, nem sebek. Szakadékok, amelyeket szép lassan benő­nek a virágok. Szabó G. László 1993. H. 21. A videonézők népes tábora nagyon kedveli a küzdősport-filmeket, s cso­dálja főszereplőit, az erőtől duzzadó, öklükkel is ölni képes férfiakat, akik a rájuk támadó, akár tucatnyi ellenfelet is játszi könnyedséggel teszik harckép­telenné. E műfaj jeles képviselői közé tartozik Chuck Norris, Michael Dudi- koff, Jean-Claude van Damme, Steven Seagal, Brian Bosworth, s egyre ismer­tebbé válik a svéd származású, szőke óriás, Dolph Lundgren is, akit a Leszá­molás Kis-Tokióban című filmben lát­hatunk. Lundgren ipari szakközépiskolát végzett, majd Amerikában tanult tovább. Vegyészmérnöki diplomát szerzett Ausztráliában, s eközben kara­te-edzésekre járt. Neves sportoló vált belőle, háromdanos karatéssé küzdötte fel magát, s ő volt a kapitánya a svéd full kontakt karatecsapatnak az 1980- as és 81-es Európa-bajnokság elnyeré­sekor. Kisportolt izmainak köszönhető­en fotómodell lett, így került közel a filmhez. A Szemtől szemben a halál­lal című James Bond-történetben kapta első feladatát, majd Sylvester Stallone ellenfeleként tűnt fel a Rocky IV-ben (A legendás Sly mintegy 8000 pályázó közül választotta ki őt a kegyetlen orosz bokszoló szerepére.) Ezt követő­en Lundgren több akciófilmben játszott főszerepet. Ezekben már nem verték pépesre az arcát, mint a Rockyban, hanem ő volt a legyőzhetetlen „pozi­tív“ hős. 1988-ban forgatta a Vörös Skorpiót, 1989-ben a nagy sikerű A büntetőt. Ez a modern Batman, aki Frank Castle névre hallgat, saját szám­lájára dolgozik. Az a célja, hogy szám­űzze New Yorkból a bűnt, s a cél elérésében nem válogat az eszközök­ben; a rendőrség 125 gyilkosságot ró a számlájára. A Leszámolás Kis-Tokió- ban újabb állomás Lundgren pályáján. Ebben egy Los Angeles-i zsarut alakít, aki társával felveszi a harcot a város keleti negyedét, a Kis-Tokiót kábító­szerrel elárasztani készülő jakuzák el­len. (pm)

Next

/
Oldalképek
Tartalom