Új Szó, 1993. október (46. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-13 / 239. szám, szerda

MEČIAR ALKOTMÁNYA Tisztában van vele, hogy ezek sohasem lennének hajlandók arra, amire az ellenzéki sajtó már legalább egy hónapja néha burkoltan, máskor teljesen nyíltan ösztönzi a DSZM vezetőségének tagjait: menesszék Vladimír Mečiart. (4. oldal) FÜGGETLEN NAPILAP VÍZHIÁNY ÉS SZERETETHIÁNY Kecsőben igazából csak a háztartások ellátására használják a vizet. Sokkal nagyobb mennyiséget használ fel a Domica turistáit kiszolgáló szálló. (5. oldal) Szerda, 1993. október 13. II. kiadás Ára 3,20 korona XLVI. évfolyam, 239. szám TA SR - MTI A KAPCSOLAT JÓ A kis államok hírügynökségei közti együttműködés fejlesztésé­nek záloga a magas szakmai színvonal. Erre többek között a világméretű műholdas hírköz­vetítő hálózatba való bekapcso­lódás miatt is szükség van - mondotta többek között Du­šan Kleiman, a szlovák sajtóiro­da vezérigazgatója, aki tegnap a Magyar Távirati Iroda képvise­lőivel tárgyalt. A magyar tudósí­tók tapasztalatcserére érkeztek Pozsonyba. Oltványi Ottó, az MTI vezérigazgatója nagyra ér­tékelte a szlovák kollégákkal va­ló együttműködést. A két hír­ügynökség között rendkívül szo­ros a kapcsolat. A tanácskozáson jelen volt Boros Jenő, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykö­vete. JOBB KÉSŐN, MINT SEMMIT? A KORMÁNY (VEGRE) A SZOCIÁLIS JUTTATASOK Régen várt döntést hozott meg tegnap a kormány, amikor végre elhatározta néhány szociális jellegű juttatás megemelését. Az ülés közben tartott sajtóértekezleten Oľga Keltošová szociális és munka­ügyi miniszter elismerte, hogy ebben az Érdekegyeztető Tanáccsal már májusban megegyeztek, de nem fejtette ki, miért vártak ilyen sokáig a döntéssel. A tények: Kormányrendelet alapján november elsejei hatály­lyal a minimálbért 2200-ról 2450 koronára emelik. Ameny­nyiben ebbe a parlament is bele­egyezik, emelkednek a létfenn­tartási költségek, illetve a ház­tartás fenntartására leszámítható összegek is. A létfenntartási költségekre számított összeg például hatéves korig 900-ról 1100 koronára, 15 éves kor fe­lett pedig 1460 koronára emel­kedik, a háztartás fenntartására számított egy személy esetén 630, kettőnél 810, három, illetve négy esetében 1000, öt sze­mélytől pedig 1190 koronára EMELÉSÉRŐL DÖNTÖTT emelkedik. A nyugdíjak emelé­sét illetően Oľga Keltošová el­mondta, hogy szándékaik sze­rint erre december elejétől kerül sor. Jozef Tuchyňa belügyminisz­ter beszámolt arról, hogy április elején kezdik kiadni az új szlo­vák útleveleket, a szövetség út­ievek pedig 1997 végéig marad­nak érvényben - feltéve, hogy a jövő év végéig beüttetjúk a Szlovák Köztársaság jelzését. Jozef Zlocha környezetvédel­mi miniszter elmondta; új víz­szennyezési határértékeket álla­(Folytatás a 2. oldalon) CSEH ÁLLAMPOLGÁRSÁG • • H ENYHÜLŐ FELTÉTELEK A cseh parlament tegnap módosítot­ta, egészen pontosan szólva: enyhí­tette az állampolgárság megszerzé­séről és elvelsztéséről szóló tör­vényt. Az állampolgárság megszer­zésének ezentúl már nem kizáró oka, ha a kérelmező az utolsó öt évben szándékos bűncselekményt követett el. Eláll a törvény attól a követeléstől is, hogy a kérelmezőnek fel kell mutatnia a bizonylatot a szlovák állampolgárságból történt elbocsátá­sáról, nevezetesen abban az esetben, ha a kérelmező a mai Szlovákia területén született 1939 előtt, a szü­lei pedig Csehország mai területén születtek, s 1969. január 1-én cseh állampolgárok voltak. Nem kell fel­mutatniuk ezt a bizonylatot az idős embereknek sem. TÖMEGES SERTESPUSZTULAS A CSALLÓKÖZB AZ OK MÉG ISMERETLEN Az elmúlt hétvégén eléggé kellemetlen meglepetésben volt része a Dunaszerdahelyi járás néhány zootechnikusának, sőt szövetkezeti vezetésének. A hodosi, gellei és madi szövetkezetben, valamint a bősi állami gazdaságban minden különösebb ok nélkül, mint ősszel a falevél, hullani kezdtek a sertések. Értesüléseink szerint Hodosban mintegy 100, Gellén 80, Mádon 20 és Bősön szintén 20 állat esett áldozatul vélhetően a takarmánykeverékbe került eddig még isme­retlen anyag mérgező hatásának. Jónás Lóránd, a gellei szövetke­zet zootechnikusa úgy tájékoz­tatott, hogy a VÚL jelű tápkeve­réket pénteken hozták a duna­szerdahelyi felvásárlóüzemtől. A szombat reggeli etetés után délután 45 állat pusztult el, va­sárnap reggelre számuk 80-ra növekedett. Adagolását az eset nyilvánvalóvá válása után azon­nal leállították, így az állatok JAPÁN-OROSZ CSÚCSTALÁLKOZÓ JELCIN A PIACOT KÍNÁLGATJA Borisz Jelcin tegnap megkezdte többször elhalasztott hivatalos tokiói látogatását. Az orosz el­nököt és feleségét szálláshelyü­kön, az Akaszaka palotában üd­vözölte Akihito császár és Micsi­ko császárné. A katonai tisztelet­adás után az elnöki pár a császá­ri palotába látogatott. Az au­diencia során Jelcin tolmácsolta az uralkodónak mély együtt­érzését annak a kb. 600 ezer japán hadifogolynak a sorsával kapcsolatban, akiket a második világháború végén Szibériába hurcoltak, s ahol közülük 55 ezren elpusztultak. Jelcin találkozott a kormány tagjaival, majd a gazdasági szö­vetségek képviselőivel is. Igye­kezett őket meggyőzni arról, hogy Oroszország kiváló keres­kedelmi partner a japánok szá­mára, de úgy tűnik, nem járt sok sikerrel. A munkaebéd után a vállalkozók változatlanul úgy vélekedtek, hogy Oroszország (Folytatás a 2. oldalon) elhullása megszűnt, azonban az előzetes felmérés szerint mégis mintegy 300 ezer korona kár érte a szövetkezetet. Reményeik szerint a biztosító révén sikerül kárpótlást kapniuk. Szerettünk volna tájékozta­tást kapni a többi szövetkezettől is, a hodosiak azonban úgy véle­kedtek, amíg az ügy le nem zárul, nem lenne célszerű szel­Változatlan áron lőztetni az ügyet. Bősön viszont nem találtunk illetékest, aki tájé­koztatást adott volna. Amint azt Viola Józseftől, az említett takarmánykeveréket gyártó dunaszerdahelyi Pol'no­nákup Dunaj Rt. igazgatójától megtudtuk, az ominózus keve­rékből egy tételben 60 tonnát gyártottak. A saját laboratóriu­mi vizsgálataik, amelyet minden termék esetében elvégeznek, nem mutattak ki semmilyen fizi­kai-kémiai elváltozást. A takar­mánykeverékből 7 mezőgazda­sági üzem vásárolt, közülük 4-nél észleltek elhullást, a többi üzemben még idejében leállítot­(Folytatás a 2. oldalon) UJSZO -INFORMÁCIÓ DECEMBERTŐL NYUGDÜVALORIZÁLÁS? Vladimír Mečiar kormányfő vasárnapi tévébeszédében bejelentette: rövidesen valorizálni fogják a nyugdíjakat. Mikor és mennyivel kapnak majd többet a jogosultak, érdeklődtünk dr. Jana Buchelová­tól, az SZK Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma szociális ellátással foglalkozó osztályának vezetőjétől. - Elkészült a javaslat az idei má­sodik nyugdíjvalorizálásra. Az elvekről a kormány az elmúlt héten tárgyalt, és azokat átdol­gozásra visszaadta. Éppen teg­nap küldtük el az illetékeseknek véleményezésre és október 19­én ismét a kabinet ülésének na­pirendjére kerül az anyag. A nyugdíjak valorizálását tör­vény szabályoza: akkor kell emelni, ha a létfenntartási költ­Megjelent a színes ilasárnap részletes műsormelléklettel. A következő számtól már 32 oldalas Hang-Kép sok-sok érdekességgel. KOBERTO BAGGIO, 111 PM1 A következő számtól 32 oldalas színes; inellekle! ségek 10 százalékkal növeked­nek, vagy pedig az átlagkereset 5 százalékkal emelkedik. A de­cemberben várható valorizálás az átlagkeresetek 5,9 százalékos növekedése tette indokolttá. A tárca javaslata szerint az öreg­ségi, a rokkantsági, a részleges rokkantsági, a leszolgált évek alapján járó, az özvegyi nyugdí­jak, valamint az árvajáradék 5 százalékkal emelkedik. D. T. NAGY FOGÁS A VÁMON ÜDÍTŐ HELYETT SZESZ A pozsony-lígetfalusi határátkelőhe­lyen pénteken, október 8-án egy odesszai rendszámtáblájú, Oroszor­szágba tartó kamionban 15 300 iiveg a papírokon üdítőként feltüntetett 96 százalékos szeszt találtak a vám­őrök. Milan Hurný, a vámigazgató­ság igazgatója a sajtóirodának el­mondta: az áru után Szlovákia terü­letén vámot, fogyasztói és hozzá­adottérték-adót kellett volna fizetni, mégpedig összesen 7 110 262 koro­nát. Hogy hogyan tévesztette össze a kamion vezetője áz üdítőt a szesz­szel, azt a pozsonyi, V. városkerületi rendőrparancsnokságon magyaráz­hatja meg - a vámosok ugyanis oda továbbították az ügyet. LÓGTAK A FÁN... Franciaország északnyugati ré­szén, Metz körzetében 27 ejtőer­nyős számára szerencsétlenül végződött az éjszakai kiképzés. Az erdős területen a föld helyett a fákon landoltak. A kihívott tűzoltóknak csak két és fél órás kemény munkával sikerült le­szedniük a fákról a szokatlan őszi termést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom