Új Szó, 1993. október (46. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám, péntek

ELÁRVULT FALU .. .a levélírók félnek a szövetkezeti vezetőktől. Félnek, hogy megtudja: panasztételre merészkedtek. Tisztában vannak vele, hogy ha kenyértörésre kerül a sor, ők húzzák a rövidebbet, noha a törvény értelmében nekik lenne igazuk. (4. oldal) FÜGGETLEN NAPILAP Péntek, 1993. október 1. II. kiadás Ára 3,20 korona XLVI. évfolyam, 229. szám LUXUS LESZ A TANULÁS? Az alkotmány szerint Szlovákiában még ingyenes az oktatás. Tény, az állami iskolákban (egyelőre) nem kérnek tandíjat. Az ingyenes oktatás mégis egyre többe kerül - a szülőknek és az államnak egyaránt. Még az alsó tagozaton is... (7. oldal) RUHE A NATO BŐVÍTÉSÉRŐL SZLOVÁKIÁT KIFELEJTETTE? Volker Rühe német védelmi mi­niszter és Manfred Wörner NA­TO-főtitkár szokatlan határo­zottsággal sürgeti a NATO mi­előbbi reformját, írta tegnap a né­met General-Anzeiger. A lap idézi Riihét, aki szerint a NATO jelenlegi formájában már el­avult. A lapnak adott interjújá­ban a NATO-főtitkár ugyanígy vélekedett, hozzáfűzve: a német védelmi miniszterhez hasonlóan ő is azt szorgalmazza, hogy vilá­gosan szabják meg a közép­európai reformországok számá­ra a tagság távlatait. Rühétől eltérően azonban Wörner sze­rint jelenleg még nem lehet szó új tagok felvételéről. (Folytatás a 2. oldalon) ÜGVKÖDIK A SZÁMVEVŐSZÉK KIEBRUDALANDÓ VÁLLALKOZÓK Amikor júliusban hosszú viták és többszöri halasztás után a parla­ment megválasztotta a számvevőszék elnökét, végre megteremtő­dött a pénzügyi folyamatok ellenőrzésének lehetősége. Ezt a hírt valószínűleg kedvezően fogadták azok a magánvállalatok is, ame­lyek 1990-óta a Slovniäso egykori pozsonyi vezérigazgatóságának épületében működnek. Elégedettségük azonban hamarosan szerte­foszlott, mivel kiderült, hogy éppen ezt az épületet szemelték ki az új központi hivatal székhelyéül. Néhány hónap alatt ugyanis meggyő­ződhettek róla, hogy amennyiben a kényelmükről van szó, a hatal­masok nem riadnak vissza semmitől. - Az egykori Slovmäso igazga­tójával 1990 július elsején kötöt­tünk szerződést arról, hogy 1995-ig több irodahelyiséget bérbe adnak számunkra - mond­ja Pavel Fabienek, a külkereske­delemmel foglalkozó ComSys részvénytársaság igazgatója. A bonyodalmak tavaly kez­dődtek, amikor a vezérigazgató­ságot a többi vízfejhez hason­lóan felszámolták, és a privatizá­ciós minisztérium az épületet té­rítésmentesen a kormányhivatal vagyonkezelő hivatalának adta. A lépés első érdekessége, hogy a Slovmäso több mint 40 millió koronával maradt adós a mező­Bill Clinton amerikai elnök tegnapra virradó éjszaka a Fehér Házban találkozott Andrej Kozirev orosz külügyminiszterrel. Clinton a megbeszélé­sek során teljes támogatásáról biztosította Borisz Jelcint. „Támogatjuk Jelcin elnököt abban az erőfeszítésében, hogy demokratikus parlamenti választáso­kat akar tartani. Csakis ily módon lehet biztosítani a reformokhoz vezető demokratikus átmenetet" - hangsúlyozta Clinton. Az amerikai elnök szerint Jelcin jelenti a garanciát arra, hogy Oroszországban a bonyolult helyzetben is betartják az emberi jogokat és a demokrácia alapvető elveit. (Az orosz helyzettel kapcsolatos hírek a 2. oldalon.) SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ­SZIGORÚBB FELTÉTELEKKEL CSAK 990 KORONÁT KAPNAK AZ ÁLLÁS NÉLKÜL MARADT PÁLYAKEZDŐK • TÖRVÉNY A VASUTAKRÓL (Munkatársainktól) Tegnap kerültek a parlament napirendjére a kormány szociális törvénytervezetei, amelyeket a tervezetcsomagból a képviselők elfogadhatónak tartottak. (A többi tervezetet a miniszter asszony kénytelen volt visszavonni). A szociális juttatásokról, a szociális ellátásról és a foglal­koztatásról szóló törvények módosítását minimális változtatásokkal a parla­ment jóváhagyta. Vita lényegében csak a szociális jut­tatásokról bontakozott ki. A KDM, illetve a DBP képviselői javasolták, hogy ne szüntessék meg a gyerme­kekre fizetett állami kompenzációs segélyt, mert ez a többgyermekes és alacsony jövedelmű családokat súj­taná. A végső szavazásnál ez a javas­lat ment át. Érdekes, hogy a kor­mánypárti képviselők is ezt támogat­ták, nem az eredeti kormány-előter­jesztést, amely a havi 200 korona folyósításának törlését indítványoz­ta. A november l-jétől érvénybe lépő törvénymódosítás szerint a szü­lői segélyt a létminimum alakulásá­tól függően kell valorizálni. A foglalkoztatásról szóló törvény módosítása szigorítja a munkanélkü­li-segély folyósításának feltételeit. A képviselők megszavazták a beter­(Folytatás a 2. oldalon) ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK LÉPÉSEGYEZTETÉSE (Munkatársunktól) Tegnap délben kétnapos munkalátogatásra Szlová­kiába érkezeti a Magyar Köztársaság alkotmánybíróságának elnöke, Só­lyom László. A szlovák alkot­mánybíróság székhelyén, Kassán tárgyal vendéglátóival. A magyarországi vendég és a szlovák alkotmánybíróság elnöke, Milan Čič délután közös sajtótájé­koztatót tartott. Elmondták: fontos­nak tartják, hogy a bíróságok a meg­történt rendszerváltással kapcsolatos alkotmányossági kérdéseket egyfor­mán döntsék el, és ezeknek az orszá­goknak az alkotmányos, demokrati­kus fejlődését integrálják az európai alkotmányos fejlődésbe. Az újságírók kérdéseire válaszol­va Milan Čič megjegyezte azt is: furcsállja, hogy a szlovákiai magyar pártok és mozgalmak képviselői a nemzetiségeket érintő egyes prob­lémás ügyekben, kérdésekben már az Európa Tanácshoz is fordultak, de a szlovák alkotmánybíróságot még nem kérték fel arra, vizsgálja meg, hogy a vitatott törvények és rendel­kezések összhangban vannak-e Szlo­vákia alkotmányával. (gazdag) gazdasági üzemeknek, a bérlők viszont 30 millió koronás vételá­rat ajánlottak fel az épületért. A kormányhivatal munkatár­sai nem is késlekedtek, sőt na­gyon hamar hallattak magukról. A minisztérium ugyan csak ta­valy november 11-én ajándé­kozta nekik az épületet (a kér­vényt egyébként még a benyúj­tása napján jóváhagyták), de a vállalkozókat a reménybeli tu­lajdonos október elsején felszólí­totta, hogy 12 napon belül köl­tözzenek ki az épületből. Ellen­kező esetben a kiköltöztetést is kilátásba helyezte. A vállalko­zók egy része azonban nem (Folytatás a 4. oldalon) EGYETEM KIRÁLYHELMECEN Pusztaszeri László, a Határon Túli Magyarok Hivatalának szó­vivője tegnapi Budapesti sajtóér­tekezletén bejelentette, hogy Entz Géza államtitkár, a Hatá­ron Túli Magyarok Hivatalának vezetője holnap megnyitja a Ki­rályhelmeci Egyetemet, ahol a budapesti Közgazdaság-tudo­mányi Egyetem tananyagát ok­tatják majd magyar nyelven. A most megnyíló új egyetem 30 hallgatóval indul. Az a diploma, amelyet itt szereznek majd a hallgatók, nemzetközi érvé­nyű, tehát Szlovákiában is elfo­gadják. Pusztaszeri László úgy vélte, hogy ugyanez érvényes azokra a diplomákra, amelyeket a Komáromi Városi Egyetem végzősei szereznek majd. (K) ÚJ SZÓ INFORMÁCIÓ MAGYAR-KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK Lapunkban is közzétettük a hírt, a Magyar Kulturális Központban magyar nyelvtanfolyan indul. A jelentkezés határideje szep­tember 30-a volt. Ezzel kapcso­latban tegnap a következő tájé­koztatást kaptuk a pozsonyi Ma­gyar Kulturális Központtól: A nyelvtanfolyamra kezdők és haladók is jelentkezhettek, és gyakorlatilag semmiféle korha­tárt sem állapítottunk meg. A több szlovák lapban is közölt felhívás alapján a határidő utol­só napjáig tizennyolcan jelent­keztek, akiket pozsonyi magyar nyelvtanárok oktatnak majd. Pontosabb tájékoztatást a részt­vevők életkoráról, illetve arról, hogy a 18 jelentkező között hány kezdő, és hány haladó van, október negyedikét, azaz a tan­folyam megkezdését követően adhatunk. (mn) UJ ÜZEMANYAGÁRAK Ma megváltozik néhány benzinfajta ára. Ezt a hírt a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumára hivatkozva adta ki a szlovák hírügynökség. A minisztérium 07/1993. számú rendelete a következő maximális üzemanyagárakat állapította meg: 91 oktános benzin - 19,10; 91 oktános UNI-benzin - 18,80; 96 oktános benzin - 20,10; 95 oktános UNI-benzin - 19,80; 95 oktános ólommentes benzin - 19,60; dízelolaj - 16,20 korona. AUTÓBEHOZATAL - OKTÓBER ELSEJE UTÁN KATALIZÁTORTÖRVÉNY ÉS EGYÉB VÁLTOZÁSOK Az autós-közvélemény részben már értesült róla, hogy október elején több lényeges korlátozás lép érvénybe a gépkocsik behozatalát, pontosabban forgalmi engedélyük kiutalását illetően. Minthogy azonban a legtöbben csak az úgynevezett katalizá­tortörvényről hallottak - és ennél jóval többről van szó -, az SZK Rendőri Testületétől kapott tájékoztatás alapján ismertetjük az új előírások minden lényeges pontját. Tesszük ezt elsősorban azért, mert áttanulmányozásukkal számos kelle­metlenségnek vehetik elejét mindazok, akik 1993. október 1-je után vásárolnak autót, akár itthon, akár külföldön. Mindenekelőtt: a fenti dátumot követően gyár­tott vagy behozott benzinüzemű gépkocsik kö­zül csak azok kaphatnak forgalmi enge- Nehogy egy gyönge p i„ anatunkban ilyet válasszunk > (Folytatás a Z. oldalon) mondjuk Németországban!... (A szerző felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom