Új Szó, 1992. július (45. évfolyam, 153-179. szám)

1992-07-22 / 171. szám, szerda

NAPTÁR Szerda, 1992. július 22. Az év 204. na'pja Névnapjukon szeretettel köszöntjük Magdolna - Magdaléna nevű kedves olvasóinkat a NAP kel 05.02 - nyugszik 20.40 órakor A HOLD kel 23.07 - nyugszik 13.18 órakor A DUNA vízállása. Pozsony: 145, apad Medve: 145, változatlan Komárom: 160, apad Párkány: 130, apad • 1967-ben halt meg KASSÁK Lajos költó, író, esszéista, festő (szül. 1887) • 1967-ben halt meg Carl August SANDBURG anlprikai költó, író (szül. 1878). MILYEN IDÖ ¥ÁRHATÚ? Szlovákia területén nagyon meleg idö várható. Délután nyugat felől megnövek­szik a felhőzet, helyenként esővel is szá­molnunk kell. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 29-33 fok körül alakul. Előrejelzés csütörtökre és péntekre: Némileg enyhül a hőség, a hegyekben eső, zivatar is várható. Az éjszakai hő­mérséklet csütörtökön 18-14 fok, pénte­ken 16^12 fok, nappali hőmérséklet csü­törtökön 25-29 fok, pénteken 31 fok körül lesz. WB 3 SBM A melegre érzékenyek, főleg a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők -állapotára kedvezőtlenül hat a nagy me­leg. Ezért ajánlatos kerülni a fokozott megterhelést. Az időjárásérzékenyek tel­jesítőképessége jónak mondható. Csütörtökön és pénteken különösebb változás nem várható. EGY VICC - EGY SZÁZAS KUTYA A nagymama ágya előtt • bernáthegyi bundája mint szőnyegdarab. Amikor elő­ször pillantja meg a kisuno­ka nagyot néz: - Nekünk is van otthon ilyen kutyánk, de még nem tapostuk ennyire laposra. Mai nyertesünk: Kónya Erzsébet, Jó­ka, Galántai járás. ön is nyerhet naponta egy százast, az év végén pedig még egy ezrest, ha jó viccet küld az alábbi címre: Új Szó szer­kesztősége, 81915 Bratislava, Pribino­va 25. • Apropó - Az agorán • hifi - kíváncsi - Miénk a jövő? • Levél a börtönből • Sorsok - Zoltán és a nők • Titkok az „Eltűntek völ­gyében" • Ki a bűnös? - A véredet akarom • A lánctalpas férfiszív - Lui • Gergely Róbert - Az Emma­nuelle sikeréről, Szécsi Pálról és egyebekről • Vigyázat, Sátán ÚP-1380 • Mély megrendüléssel tudatjuk a roko­nokkal, ismerősökkel és barátokkal, hogy 1992. július 20-án 81 éves korában várat­lanul örökre itthagyott bennünket a drága férj, apa, nagyapa, testvér és após, Fábry István, az SZNT volt alelnöke, egykori interbriga­dísta, a fasizmus elleni harc volt résztve­vője. Temetése 1992. július 24-én, 9 órakor lesz a pozsonyi krematóriumban. Autóbusz indul 8.15-kor a Fraňo Kráľ utca 4. szám.elől. Ú-2092 SZúVÁ TESSZÜK FIZETNI ÉS FIZETNI... Rossz tapasztalatom van a komá­romi posta telefonszolgáltatásával. Városunkban több családban is fe­szültséget vált ki a hónap vége, amikor megérkezik a hívásokért és nem hívásokért a telefonszámla. Reklamálásainkkal nem sokat érünk el. A következő hónapban elfogad­ható ugyan az összeg, de utána ismét mélyen bélenyúlnak amúgy is lapos pénztárcánkba. Beosztásom, gyakori távollétem miatt hívásaimat nem mindig hazulról bonyolítom, mégis sokat fizetek. Olykor megha­ladja lakbérem összegét is, s ezt abnormálisnak tartom. Ha szóvá te­szem gyakran azt a választ kapom, örüljek, hogy telefonom van. Örülök, de jó lenne, ha havonta nem okozna gondot a túlszámlázás, mely nem­csak engemet, hanem a város lako­sainak zömét érintti. Hegedűs Valéria, Komárom KÖZLEMÉNYEK A Fiatal Népművészek Stúdiója és a Csemadok Nyitrai Területi Vá­lasztmánya népművészeti tábort szervez gyermekek részére a gimesi autókempingben 1992. július 26-a és augusztus 1 -e között. A résztvevők a szövés, fonás, hímzés, bábukészítés, batikolás, gyöngyfűzés, csipkeverés, kosárkö­tés, lószőrfonás alapjaival ismerked­hetnek meg, valamint érdekes elő­adásokon is részt vehetnek: Danczi Lajos: Zoboralja helytörténete; Jáki Sándor-Teodóz: A népdalok vará­zsa; Andraskó Vera: Zsérei népszo­kások. Esténként táncház. Érdek­lődni és jelentkezni az alábbi címen: Kosárné-Kiss Emese, 930 08 Či­lizská Radvaft 204., tel: 0709/994­04, ill. a helyszínen lehet. Részvételi díj: 790 korona, amely magába fog­lalja a faházakban való elszálláso­lás, napi háromszoros étkezés és a foglalkozások díját. xxx A veszprémi Petőfi Szinház július 30-án, 20.30 órai kezdettel bemutat­ja Sütő András Vigyorgó búbánat című zenés játékát. Az előadásra a komáromi Bástyaszínházban kerül sor. Jegyek a VMK-ban válthatók. (Ha esne az eső, az előadásra július 31-én kerül sor.) MAGYARSÁGISMERET Hazaérkeztek azok a tanulók, akik a kassai, komáromi és zselízi középiskolákat képviselték a veszp­rémi magyarságismereti táborban. A kezdeményezés életrehivója az MDF veszprémi szervezete, a fő­védnöke pedig Jeszenszky Géza a Magyar Köztársaság külügymi­nisztere volt. A mintegy 200 hallga­tó, akik Erdélyből, Felvidékről, Hor­vátországból, Vajdaságból, Kárpát­aljáról és Burgenlandból érkeztek, tíznapos programjuk keretében, a kikapcsolódáson túl, őket érintő témájú előadásokon vettek részt. Hallhattak többek között a nemzeti­ségi kérdésről és az egyházpolitika alakulásáról, de környezetvédelmi, szociális, sőt történelmi-politikai tár­gyú előadások is hozzájárultak a résztvevők tájékozottságának bő­vítéséhez. Nagy visszhangot váltott ki Jeszenszky Géza előadása, aki többek között a határokon túl élő magyarok helyzetét elemezte, -ág­Szerkesztöségunk üzenet­rögzítője szombatonként egész nap, a hét többi napján (vasárnap ts) este 19 orafől másnap dételőtt 11 óráig a 210/44-26-O8 pozsonyi tele­fonszámon veszi hívásaikat. HOROSZKÓP SZERDÁTÓL - SZERDÁIG 30. Hét Kos (március 21-április 19.) összeszedi magát, akaratereje elég ah­hoz, hogy a legnehezebb akadályoknak is nekivágjon. Társadalmi helyzete lényege­sen javul, amit a kezdeményezőkészsé­gének köszönhet, önelégültségre még nincs oka, mert a pénzügyei és partner­kapcsolata nem jól alakul. Mindkettővel óvatos legyen. Bika (április 20-május 20.) Unatkozásra nem lesz ideje, lesz gondja bőven. Sokat kell ügyködnie, hogy valami kis eredményt felmutasson, de annál na­gyobb lesz az önbecsülése. Semmilyen fontos döntést ne hozzon, fáradt hozzá, hogy hűvösen mérlegeljen. (Ekkora hő­ségben!) ne halogassa a szabadságát! Ikrek (május 21-június 20.) Legyen résen és legyen türelmes. A hely­zete nem könnyű, de volt már nehezebb is. Sorsa az ön kezében van, de nem szabad, hogy elragadják az érzelmei. Sem a munkahelyén, sem otthon! Segítő­szándékát félremagyarázzák, ezért ne erőszakoskodjon, ha elutasítják, még egyszer ne ajánlkozzon. Rák (júniuš 21-július 22.) Stressz és feszültség uralja ezt a hetét. A helyzetet ellensúlyozza azzal, hogy az otthonát szépítheti, takarítja, és a szeret­teiből merít erőt. Ha megpróbálják bele­rángatni a munkahelyi viszálykodásba, határozottan utasítsa vissza. Az idegei­nek nem tenne jót. Oroszlán (július 23-augusztus 22.) A kegyes szellemek megóvják az „önzet­len barátok" rohamaitól és a vendéginvá­ziótól is. Főnökei elismerésére számíthat, no meg az ezzel járó előléptetésre. Az anyagi helyzete is rózsásabb lesz - vala­mivel. Érzelmi ügyei reményteljesen ala­kulnak, valami pompás élményben lesz része. Szűz (augusztus 23-szeptember 22.) Ha most tervez hosszabb utazást, bizo­nyára sikerül. Ám nem árt, ha uralkodik magán. Az idö nem kedvez a nagyobb horderejű tervékenységnek. Inkább a szellemiekkel törődjön, folytasson tanul­mányokat, bővítse a szakismeretét. A jö­vőben sok mindennel foglalkoznia kell, és néha bizony egyedül csak önmagára szá­míthat. v Mérleg (szeptember 23-október 22.) Az önre zúduló gondok betemetik, ha nem vigyáz! Csak körültekintő tevékeny­séggel kerül kí a forró helyzetből. Kárpót­lást az otthoni meghitt légkör jelent. A nyári ételmérgezést megússza, de ne vegye félvállról a lázzal járó megfázást. Túl sok alkoholt ne fogyasszon! Skorpió (október 23-november 21.) Közepes lesz ez a hét. Rendkívüli ese­mény nem történik. Nem vár önre nagy érzelmi fellángolás, de keserves csalódás sem. Anyagi vonatkozásban se várjon örvendetes nyereményeket, jövedelme­ket. Fizetésemelést sem. Emiatt ne csap­jon patáliát, a majdani esetleges esélyeit semmisítené meg vele. Nyilas (november 22-decernber 21.) Elégedettséggel tölti el, hogy önerejéből oldotta meg problémáit. A siker arra ösz­tönzi, hogy még nagyobb hévvel lásson munkához. Most kedvező az időszak a vállalkozások kialakításához. Ha netán nem találta meg a nagy Ő-t, keresse! Biztosan rálel Bak (december 22-január 19.) Lesz egy kis gondja, de emiatt nem kell aggódnia. Nyugtalanság a munkahelyén, feszült légkör, a mindennapi áskálódások teszik mozgalmassá a napjait. Emelked­jen felül a kicsinyes ciyódásokon, sőt, a nagy házastársi összezördülésen is! A pénze lényegesen több lesz, mint az elmúlt héten. Vízöntő (január 20-február 18.) Újult energiával, óriási tartalékokkal ren­delkezik. El is éri, amit akar, elsősorban hivatásában. A baráti köre rajongással veszi körül, a dicsérő szavakat elhiheti, nem udvarias megnyilvánulások! Partne­rével felhőtlen szép napokat él át. a csa­ládban harmónia uralkodik. Halak (február 19-március 20.) Több fontos ügye is sikeresen zárulhat, hogy így történjék, ahhoz viszont az ön aktivitása is nélkülözhetetlen, önt semmi­ben sem lehet megakadályozni (amit el­tervez), arra azért ügyeljen, hogy elkép­zelései keresztülvihetök legyenek. Hiú ábrándokat ne kergessen. Ml? HOL? MIKOR? MOZIK MŰSORA POZSONY • YMCA: Angyalszív (am.) 15.30, 18.00, 20 30 • HVIEZDA: A San Franciscó-i őrült (am.) 15.30, 18.00, 20.30 • MIER: Az Addams család (am.) 15.00, 17.30, 20.00 • SLOVAN: Tini nindzsa teknöcök (am.) 11.00, 13.00, 15.00, 17.30; Fekete bárók (cseh) 20.00 • TATRA: A hul­lámok hercege (am.) 15.00. 17.30, 20 00 • ISTROPOLIS: Aláhúzva, megszámlál­va! (fr.) 17.00, 19.30 • Charlie centrum: A szerelem Harley Davidsonon érkezik (am.) 18.30, 20.30; Minden nő egyforma (olasz) 22.30 KASSA • AMFITEÁTRUM: Batman (am.) • DRUŽBA: Az árulók (am.) •SLO­VAN: A hullámok hercege (am.) • TAT­RA: My Girl (am.) • ÚSMEV: Az utolsó cserkész (am.) KOMÁROM • PANORÁMA-KERTMOZI: Indiana Jones és az utolsó keresztes hadjárat (am.) 21.30 SZÍNHÁZAK MŰSORA NYÁRI SZÜNET RÁDIÓMŰSOR POZSONY (magyar adás az 1017 kHz­en, a 249,9 méteres hullámhosszon): 6.00-7.00 Jó reggelt. Zenés információs műsor, benne: hirek. körzeti időjárás, saj­tószemle. riport. 16.00 Hírek. 16.10 Isko­lások szünidei műsora. 16.45 Tánczene. 17.00 Napi krónika. 17.30-18.00 Nóta­csokor, közben: 17.45 Sajtószemle. TV-MŰSOR CSEHSZLOVÁK TELEVÍZIÓ F 1 8.30 Események, kommentárok. 9.00 Vi­deostop. Szórakoztató vetélkedő. Ism. 9.40 Rhytmick. Videokiipek. Ism. 10.20 Fény a sötétben. Tévéjáték, 11/1. Ism. 15.50 A klán. Francia kalandfilmsorozat, VI/3. 16.50 Kulcs. Mozgáskorlátozottak magazinja. 17.35 A nap percei. 17.40 Riportok, beszélgetések, vélemények. Magazin. 18.20 A rendőrség nyomoz... 18.25 Makrobiotikai videoreceptek. Isme­retterjesztő sorozat. X/3. Zöldség az étla­pon. 18.40 Vagyonjegyes privatizáció. 19.00 Tornázzunk. 19.10 Esti mese. 19.30 Tévénapló. 20.05 Dempsey és Ma­kepeace. Angol bűnügyi filmsorozat 20.55 A Jóakarat Bizottság magazinmű­sora 21.30 Politika vagy horoszkóp? 22.05 összpontosítás. Dokumentumok és publicisztika. 22.35 Események, kom­mentárok. 23.10 Az 5 a 40-ből nyerőszá­mainak sorsolása. 23.15 A vadászpuská. Bűnügyi tévéjáték. 0.15 Hírek. SZTV 18.00 Esti mese. 18.10 Muzzy comes back. Angol nyelvlecke kicsinyeknek (38.). 18.20 Angol frazeológiai szótár. 19.00 Hiradó. 19.22 Az antilop visszatér. Angol kalandfilmsorozat. XIII/11. 20.06 Részletek a mozgássérült gyermekek olimpiájának záróünnepségéről. 21.10 Imago Mundi. Filmesszé. 21.40 Vagyon­jegyes privatizáció. 21.45 Időszerű ese­mények. 22.13 Sporthírek. 22.25 Hírek. CSTV 9.00 A Zöld-völgy barátai. Tévéfilmsoro­zat. XIII/7. 10.05 Találkozás Jaroslav Havlíčekkel. 10.40 Orvosi tanácsok. 10.50 Lili Marleen. Német film, feliratos. 16.25 Hírek. 16.30 Kontaktus '92. Fiata­lok műsora. 18.00 Hírek. 18.15 Esti mese. 19.00 A hamu Tévéfilm, ff. 20.00 ökoló­giai magazin. 20.15 6 - 4 - 2 - rajt! Szórakoztató műsor. 21.30 Hiradó. 22.05 Lili Marleen. Német film. 0.00 Hírek. MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1 5.45 Jó reggelt, M agyarország! 8.35 Gye­reksarok, benne: Az Edison testvérek. Amerikai filmsorozat. XIII/10 9.00 Sze­zám utca. Amerikai feliratos gyermekmű­sor-sorozat. 10.00 Marc és Sophie. Fran­cia filmsorozat. XXVI/8. 10.25 Évgyűrűk. Nyugdijasok műsora. 17.00 Délutáni egyenleg. 17.10 Megveszem ezt a nőt. Mexikói filmsorozat 43. rész. 17.40 Ho­gyan készül az izzólámpa? 17.50 Kalen­dárium 1992. 18.30 Pénzvilág! Hírek, té­nyek. információk. 18.40 ..Egyetlen Föl­dünk van". 18.50 Mini klip-mix. 19.00 Bűvös hatos. Rózsa György játéka koc­kákkal és filmekkel. 19.15 Gyereksarok, benne: Esti mese. Micimackó klub. 20.00 Híradó. 20.30 Telesport. 20.40 Szeszé­lyes évszakok. Szórakoztató magazin. 21.50 Új Világ. Külpolitikai képes krónika. 22.35 Tetthely. NSZK bűnügyi tévéfilmso­rozat. A csemegés. 0.05 Késő esti Hír­adó. TV 2 . 16.35 Hírek 16.45 Nomád nemzedék VI/3 17.25 Torpedó. Telefonos játék. 17.45 Regionális hiradó. 18.00 Hiradó. 18.18 Gyerekeknek. Katts és kutyája. Amerikai tévéfilmsorozat, XXII/1. 18.42 Zöldpont. A szabadidősportok magazinja. 19.05 Magányos lovagok. Kanadai tévé­film. 20.45 Brüsszeli diákvásár. Riportfilm. 21.20 A költészet percei. Kassák Lajos. 21.30 A sportok története. 22.00 Esti egyenleg. Napi képes hírösszefoglaló., 22.30 A Tv2 filmklubja. Magyarok a világ filmgyártásában. Állatfarm. Francia film - 1954. OSZTRÁK TELEVÍZIÓ FS 1 9.00 Tv-hiradó. 9.05 Három büfésnó. 9.30 A technika hét világcsodája. 3. rész., 10.00 Mi - piac. 10.30 Perry Mason: Pénz, sport, gyilkosság. Amerikai bűnügyi fiim. Ism. 12.00 Vevey. 12.10 Külföldi jelentés. 13.00 Tv-hiradó 13.10 Santa Fétöl nyugatra. 13.35 Batman. 14.25 Az álherceg. Csehszlovák mesefilm. 15.55 Popeye. 16.00 Niklaas, a flandriai fiú. 16.50 Te meg én. 17.10 Wurlitzer 18.00 Tv-híradó 18.05 Mi - nők. 19.30 Tv­híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Érintése életveszélyes. Olasz-német-angol thril­ler, 11/1. 21.55 A modell és a detektív. 22.40 Megkésett szerelem. Francia fiim. 0.10 Hamsin - A sivatagi szél. Izraeli film. 1.40 Ezer mestermü. FS 2 8.30 Panorámaképek a tartományokból. 12.45 Ezer mestermü. 11.55 Müvészlexi­kon. 13.00 Sport. 17.00 Haladás józan ésszel. 17.30 Föld és emberek. 18.00 Három büfésnó. 18.30 Állati kvíz. 19.00 A tartományok mai napja. 19.30 Tv-hira­dó. 20.00 Kulturális hírek. 20.15 Másálla­pot. Tévéfilm. 21.45 A hónap könyvei. 22.00 Tv-hiradó. 22.30 Esti sport. SAT 1 6.00 Jó reggelt! 8.30 Szomszédok. 9.05 Drops! 9.30 A népzene aranylemezei. Ism. 10.20 Nagy földrengés Los Angeles­ben. 2. rész. Ism. 11.55 Szerencsekerék. 12.45 Tévétözsde.13.35 Kalifornia napja alatt. 14.30 Szomszédok. 15.05 Hotel. 16.00 MacGyver 17.05 Menj az egészre! 18.15 Bingo. 18.45 Hiradó. 19.20 Szeren­csekerék. 20.15 Népi est. 22.00 Akut. 22.30 Boldog elválás. Szórakoztató showmusor. 23.05 X-Felügyelö: Három kék párduc. Német-olasz film. 0.35 MacGyver. RTL 7.00 Reggeli magazin. 8.55 Owen mar­sall. 9.50 Gazdagok és szépek. 10.15 Marcus Welby, az orvosdoktor. 11.05 Tic TacToe. 11.30 Családi párbaj. 12.00 Déli hírmagazin. 12.30 Ahogyan az élet hoz­za 13.15 Kaliforniai klán. 14.05 A spring­fieldi történet. 14.50 A főnök. 16.40 Koc­kázatos! 17.15 Megéri az árát! 17.45 Szerencse gombnyomásra. 18.00 Tizen­egy 99. 18.45 Híradó. 19.15 Vigyázat, robban! Magazin. 19.45 Jő idők, rossz idők. 20.15 A Wörthi-tavi kastély. 21.15 Gyilkosság a hobbija. 22.10 Stern Tv­magazin. 23.00 Éppen Alaszka. Amerikai sorozat. 0.00 Egy rém rendes család. 0.30 Airwolf. 1.30 A főnök. 2.30 Marcus Welby, az orvosdoktor. 3.30 Vigyázat, robban! 4.00 CHiPs. 5.15 Tizenegy 99. SUPER CHANNEL 9.00 E-csatorna. Magazinműsor. 10.30 Egyveleg. 12.00 Vásárlók magazinja. 12.30 Turistamagazin. 13.00 Japán üzleti hírek. 13.30 Jeruzsálem. Dokumentum­film-sorozat. 14.00 Egyveleg. 15.00 Kö­rözve. 16.00 Hullámhosszon. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 Kém vagyok. 19.30 Okos fiú. Amerikai film. 21.00 Utazási magazin. 21.30 Financial Times. 22.30 Európai ri­portok. 22.45 Tőzsdeszemle. 23.00 A hal­hatatlan zászlóalj. Angol film. 0.40 Egyve­leg. 1.30 Vásárlók magazinja. 2.00 Klipek reggelig. TV 5 7.40 Francia nyelvlecke. 9.00 Természet­védelmi magazin. 10.00 40 fok árnyék­ban. Szórakoztató műsor üdülőknek. 12.15 Varieté fiataloknak. 13.30 A jó ka­land. Sorozat. 14.00 Hangverseny. 16.15 Környezetvédelem 17.10 Főzési tanács­adó. 17.40 Francia nyelvlecke. 18.00 Já­tékos vetélkedő. 19.00 Hegyek, Turiszti­kai magazin. 20.00 Teleszkóp. 21.30 Színházi közvektítés. 23.40 A Tour de France hírei. 0.10 Szabad stúdió. (Műsorváltozás lehetséges!) Kiadja a Slovakopress állami vállalat. Főszerkesztő: SZILVÁSSY JÓZSEF. Telefon: 532-20. Főszerkesztő-helyettesek: SLEZÁKNÉ KOVÁCS EDIT (telefon: 210/4460) éš MIKLÓSI PÉTER (telefon: 210/4453). Főmunkatár­sak: DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY. Szerkesztőség: 819 15 Bratislava, Pribinova 25., 8. emelet. Telefon: központ 210/9; szerkesztőségi titkárság: 550­18 és 210/4426, 210/4615; vasárnapi kiadás: 210/4454; sportrovat: 210/4433, 210/4434 és 506-39; gazdasági ügyek: 210/4425 és 210/4439. Távíró: 92308. Telefax: 505-29. Adminisztráció: 819 02 Bratislava, Pribinova 25., telefon: 586­07. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Index:48011 ÚJ SZÓ A MAI LAPSZÁM kiadásvezetője: KOMLÓSI LAJOS belpolitikai hírszerkesztője: SZABÓ G. LÁSZLÓ külpolitikai szerkesztője: GÖRFÖL ZSUZSA sportszerkesztője: SIDÓ H. ZOLTÁN grafikai szerkesztői: TORONYI PÉTER, DONÁTH DANIELA Fiókszerkesztőségeink telefonszáma: Prága: 02/2322130; Rimaszombat: 0866/ 244-33; Kassa: 095/286-39. Készül a Danubiaprint, á. v. 02-es üzemében, 851 80 Bratislava, Pribinova 21. Hirdetési iroda magánszemélyeknek és közületeknek: 819 15 Bratislava, Pribinova 25, 8. emelet, telefon: 210/4476, 210/4455; irodavezető (telefon és telefax) 551-29. Előfizethető havonta, ne­gyedévenként és egész évre; valamint a Vasárnap önállóan is. Terjeszti a Postai Hírlapszolgálat, és a Mediaprint - KAPA. Előfizethető minden postán és kézbesítőnél. Külföldi megrendelések: PNS igazgatósága, Pribinova 25, 813 81 Bratislava. A jelzés nélkül közölt híranyagot a ČSTK és a TK SR sajtóirodától vettük át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom