Új Szó, 1992. április (45. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-24 / 97. szám, péntek

KULTUR A MI SZÓi IGAZA VAN DURAY MIKLÓSNAK: AZ ISKOLAALAPtTASROL DÖNTSENEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK Tőketerebes déli régiójában öt olyan község van, ahol még a hetve­nes évek elején magyar iskolákkal dicsekedhettek. Zemplínske Hradiš­te - Hardicsa, Hraň - Garany, Sirník - Szürnyeg, Brehov - Imreg kisdiák­jai az alsó tagozat elvégzése után a teljes szervezettségű novosadi - bodzásújlaki alapiskolában tanul­tak tovább. A falvak magyar elneve­zését szándékosan tettem a máso­dik helyre, mert azóta jelentős eltoló­dás történt az ott élő magyarok szá­mát tekintve. A hatvannyolcas moz­galmas esztendőt követő konszoli­dáció kezdeti éveiben ezen a vidé­ken felgyorsult az asszimiláció, a szlovák környezet s a vegyes házasságok hatására egyre keve­sebb gyereket írattak be a magyar iskolákba, ennek természetes vele­járója volt aztán a fokozatos elsorva­dás; s utánpótlás nélkül a bodzásúj­laki magyar alapiskola is bezárhatta kapuját. Egyedül az imregiek fejez­ték be a nyolc osztályt az elég nagy távolságra fekvő vajáni magyar isko­lában, mert ők átváltani nem akar­tak. De ott is „átváltásra" kénysze­rültek, mert az alapismereteket csak a szlovák iskolában szerezhették meg. Sok szülő azt mondogatta: jobb lesz így a gyereknek - s igye­keztek elhitetni magukkal, hogy utódjaik szlovák nyelvtudással köny­nyebben boldogulhatnak. Amikor először döntötték így, talán nem is gondoltak a következményekre, ar­ra, hogy a személyazonossági iga­zolványokba egyre ritkábban írják be a magyar nemzetiséget. A beol­vadást sokan a vegyesházassággal magyarázzák. Ne okoljuk őket - mondják mások, mert ezen a kör­nyéken keveredés azelőtt is volt. És míg léteztek a magyar iskolák, nem­igen volt baj a nemzetiséggel: aki magyar iskolába járt, magyarnak vallotta magát. Az asszimiláció hatá­sát legfájóbbán a magyar iskolák megszűnése után kezdték érezni. Ez a problémák problémája. Már sok gyerek elfelejtett magyarul beszélni: nem csoda, amikor a szülők közt is akadnak olyanok, akik nemzetiséget cseréltek. Felmérések hiányában, az emlí­tett falvak református gyülekezeté­nek adatai alapján következtethe­tünk a jelenlegi állapotokra. Legna­gyobb a hardicsai gyülekezet, itt 430 a magyarul imádkozok száma, 52 gyerek jár hittanra, de azt már csak 16 tanulja magyarul. A garanyi lélek­szám 330, 32 alapiskolás szlovákul tanulja a hittant, és csak kilenc be­szél magyarul. Szürnyegen 230 kál­vinista él. Itt már jobb a helyzet: 28 diák magyarul sajátítja el a hittant, két gyerek nehezen beszél magya­rul. Imregen, ahol több a katolikus, 130 a reformátusok száma, húsz gyerek magyarul, kettő szlovákul ta­nulja a hittant. Más lenne az egyházi kimutatás, ha az alapiskolások apáik, nagyapáik anyanyelvén sze­rezhetnék meg az alapműveltésget: akkor nem lenne kétséges nemzeti­ségi hovatartozásuk sem. A református egyház hittanóráira járó 1-8 osztályos tanulók nyelvi megoszlásának kimutatását bön­gészve arra a meggyőződésre jutok, hogy még nem teljes a beolvadás, egy kis jóakarattal, egy kis segítség­gel a négy falu számára még nyit­hatnának egy magyar alapiskolát, hogy az elmúlt napokban annyira ünnepelt Jan Amos Komenský elvei alapján a gyerekek saját anyanyel­vükön művelődhessenek. Ezzel a gondolattal tértem be a tőketere­bes/' járási tanügyi igazgatóság hiva­talába. Magdaléna Timková igazga­tóhelyettes előzékenyen fogadta az errefelé ritkán megjelenő magyar új­ságírót. De már az első percben csodálkozó arccal meredt rám, ami­kor azt hallotta tőlem, hogy: - A járásukban kevés a magyar iskola, elég sok gyerek szlovák isko­lába kénytelen járni... - Kevés a magyar iskola?! - s is­merteti velem a számítógépbe is betáplált adatokat. A Terebesi járás­bán - az alsó tagozatosokat is bele­számítva - 29 magyar alapiskolát, tartanak nyilván. A magyar óvodák száma 30, s hét napközi otthonban magyarul foglalkoznak a gyerekek­kel. Ehhez - nem kis büszkeséggel - még hozzáteszi: a nyolcvankilen­ces forradalmi változások után már 1990-ben, amikor a hosszú hallga­tás után a magyar szülők is nekibá­torodva megszólaltak, kérésükre az iskolaügyi hatóság hét községben - Nagybáriban, Ladmócon, Abarán, Kiscsernyőn, Bodrogvécsen, Bacs­kában és Zétényben - újra megnyi­totta a magyar iskolát. Közbevetem: a járási székhelytől délre fekvő köz­ségekben a gyérekek csak szlovák iskolába járhatnak. - Mit csináljunk, ha a szülők nem kérik?! - válaszolja Timková igazga­tóhelyettes. - A járás magyar peda­gógusainak konferenciáján hangzott el a királyhelmeci polgármester ké­rése: még az 1991-1992-es tanév­ben több magyar osztályra lenne szükség. A szóbeli követelés el­hangzott, de a szülőktől nem kap­tunk egy kérelmet sem. Egy másik eset: a polgármesterek regionális értekezletén a kiskövesdi polgár­mester feltette a nagy kérdést: haj­landók vagyunk-e náluk magyar is­kolát nyitni?! Azt feleltem: ha van iskolaépületük s megfelelő számú diákjuk - miért ne? ! A kérvényt a mai napig sem juttatták el hozzánk. Ben­nünket amiatt nem marasztalhatnak el, hogy nem vagyunk hajlandók több magyar iskolát nyitni. De ho­gyan győzzük meg az embereket, hogy kérelmezzék az egykor meg­szüntetett alsó tagozatos iskolák új­ramegnyitását?! Ahol kérték, eleget tettünk kívánságuknak. A volt isko­laépületeket azóta a helyi nemzeti bizottságok más célra használták fel, akad köztük olyan is, amelyet eladtak, s van olyan, amely már nem felel meg a mai követelményeknek. Új iskolák építésére viszont nincs pénzünk, költségvetésünkből csak arra futja, hogy befejezzük a meg­kezdett iskolaépítést és fenntarthas­suk a meglévő iskolákat. Magdaléna Timková tanügyi igaz­gatóhelyettes még a következőket hangsúlyozza: - Problémáink vannak az alsó tagozatos iskolák egyes tanítóinak képesítésével is. Kivétellel óvónők is tanítanak az alsó osztályokban, most jár le az engedélyük, de segí­tünk rajtunk. Az eperjesi szlovák és a nyitrai pedagógusképző közremű­ködésével gondoskodunk tovább­képzésükről szlovák és magyar nyelven. Mivel már van gyakorlatuk, öt esztendő helyett négy év alatt, a munka mellett, megszerezhetik a tanítói képesítést. Az idegen nyel­vek oktatása terén is vannak nehéz­ségeink, nemcsak a magyar, hanem a szlovák iskolákban is. Az angol -német szakon szeptembertől to­vábbképző tanfolyamot nyitunk azok részére, akik azelőtt az orosz nyel­vet és a polgári nevelést oktatták. A nyári hónapokban szintén rende­zünk tanfolyamokat. Az angol nyel­vet már december elsejétől Terebe­sen tanulják. Erre csak tíz képesített pedagógusunk van, legalább negyvenre lenne szükségünk... Dicséretre méltó, hogy a tanügyi igazgatóság mekkora gondot fordít a továbbképzésre, valamint arra, hogy a magyar alsó tagozatos isko­lákban kivételként oktatók is tanítói képesítéshez juthassanak. De en­gem inkább az érdekel, hogyan le­hetne magyar iskolát létesíteni a já­rási székhelytől délre elterülő régió­ban, hogy menthessük a még ment­hetőt. S felteszem a kérdést: - Ha a szülők nem kérik, a tanügyi igazgatóság nem kezdeményezheti magyar iskola létesítését? - Demokráciában élünk! Döntse­nek a szülők, hogy kívánják-e az anyanyelvi oktatás bevezetését! Mi ezt nem kezdeményezhetjük, még támadás is érne bennünket, hogy olyasmit akarunk, ami a faluban ki­sebbségben élő szlovákok kárára történne... - Ha demokráciában élünk...?! - Minden lehetséges, csak legyen iskolahelyiség - mondja az igazga­tóhelyettes-asszony -, és a szülők kérjék írásban... További vitának nincs helye, a hi­vatal csak az előírásoknak megfele­lően járhat el. Úgy érzem magam, mint a királyhelmeci és a kiskövesdi polgármester, mert én is iskolát kér­tem, de az ahhoz szükséges aláírá­sokat nem tudom összegyűjteni. Csak elmélkedhetek az elhangzot­tak felett. Ma sem fáj senkinek ez az áldat­lan helyzet, az, hogy a nyelvi beolva­dás után nemzetiséget is cserélnek az emberek, s a nagyapák nem értik meg, mit mond nekik az unokájuk?! Abban igaza van á terebesi tanügyi igazgatóhelyettesnek, hogy csak az előírások keretei között cselekedhet. S megértem aggodalmát is, nem léphet fel kezdeményezően, mert a demokrácia nálunk még gyerekci­pőben jár. Nem vagyok az idézetek híve, de ebben az esetben hivatkoznom kell Duray Miklósnak az Új Szóban meg­jelent nyílt levelére, amelyben az Együttélés Politikai Mozgalom Inté­ző Bizottságának nevében a tanítók napja alkalmából fejtette ki nézetét a magyar iskolahálózat javítása ér­dekében. Igazat kell adnom neki, nem halogathatjuk tovább a megol­dás kérdését, mert sok faluban rövid idő múlva már nem lesz mit megol­danunk. Egy olyan önálló iskola­rendszer megteremtését sürgette, „amely lehetőséget nyújt az anya­nyelvű művelődésre az óvodától az egyetemig. Ennek a tervnek alkotja részét az az elképzelés is, hogy újraindulhassanak a kisközségek is­kolái, legyenek magán- és egyházi iskoláink, és az iskolaalapításban döntő szava legyen a helyi önkor­mányzatoknak, illetve saját önigaz-, gatásunknak... Ez létkérdés szá­munkra ... Ezzel függ össze az a fel­adatunk, hogy együttműködjünk az itt kisebbségben élő nemzetrészünk szétrombolt társadalmának újraépí­tésében." PETRŐCI BÁLINT 1992. ÁPRILIS 24. TÁNC LESZ, TÁNC Ha Zselizj akkor néptáncfesztivál, ha Dunaszerdahely, akkor táncház­találkozó. Város és rendezvény gyorsan összenő ezen a tájon. A Szlovákiai Magyarok Folklórszö­vetsége ezúttal Párkánynak adott esélyt a hagyományápolásra: április 25-én, a városi művelődési házban a néptáncszólisták országos verse­nyét rendezik meg, amely remélhe­tőleg évről évre visszatérő kulturális eseménye lesz a városnak. Richtarčík Mihály, a rendezvény producere lelkes támogatókról és értékes díjakról beszél, majd kérdé­semre, hogy mi érlelte a verseny megrendezésének gondolatát, azt feleli: - A zselizi fesztivál. Négy évvel ezelőtt a felnőtt táncegyüttesek ver­senyében már a legjobb szólótánco­sokat is díjazták, két éve pedig, ugyancsak az együttesek versenyé­ben egy előre meghatározott anyag­ból „vizsgáztak" a fiatalok. Pár­kányban most a szólótáncosok első országos versenyére kerül sör, amelyre tizenheten adták be jelent­kezési lapjukat. - Hány indulóval számoltak a rendezvény meghirdetésekor? - Én azt hittem, kisebb lesz majd az érdeklődés, de örülök, hogy té­vedtem. A tavalyelőtti versenynek, emlékszem, olyan visszhangja volt, hogy azon csak a Szőttes és az Ifjú Szívek táncosai vetélkedtek, mert máshonnan szinte nem is jöttek tán­cosok. Most más a helyzet. Komá­romból, Dunaszerdahelyről, Pár­kányból és Rozsnyóról is jelentkez­tek versenyzők. - Kik nevezhettek be, csak nép­táncegyüttesek tagjai? - Nem. Mi azoknak is esélyt akar­tunk adni, akik együttesben eddig sosem táncoltak. Kötelező és sza­badon választott anyaggal várunk mindenkit. A kötelezőben borzovai és tardoskeddi táncok szerepelnek, s hogy ki melyiket mutatja be, az csak attól függ, melyiket húzza majd ki magának. - A rozsnyói versenyző hogyan tanulhatta be például a tardoskeddi táncokat? - Minden jelentkezőnek két lehe­tősége volt. Elment Tardoskeddre és ő maga gyűjtött, vagy szólt, hogy szüksége lenne az anyagra, s mi feljátszottuk neki videokazettára. - A magyarországi néptáncver­senyek győztesei a díjak mellett ran­got jelentő címet is kapnak. . - Mi is gondolkodunk ilyesmin, de ezen a mostani versenyen még a legjobbak sem nyerhetnek kitünte­tő címet, majd később, amikor na­gyobb igényeket támaszthatunk ve­lük szemben. Most meg első, máso­dik és harmadik helyezett sem lesz, aki elér egy bizonyos pontszámot, azt a jövőben a legjobb szólótánco­saink között tartjuk majd számon. Egyelőre „csupán" az a célunk, hogy kezdetét vegye egy újabb szín­vonalas rendezvény, amely a zselizi néptáncfesztivál és a dunaszerda­helyi táncháztalálkozót megelőzően minden évben találkozási lehetősé­get teremt a hagyományőrzők népes táborának. A későbbiekben pedig azt szeretnék elérni, hogy harmin­can-negyvenen, sőt, ha lehet, még ennél is többen mérjék össze tánc­tudásukat. -A délutáni versenyt követően este gálaműsor várja az érdeklődő­ket. Kik lépnek színpadra? Honnan várnak vendégeket? - Két részből áll majd a gálamű­sor. Az elsőben az öttagú zsűri (Var­ga Ervin, Keszegh István, Szabó Szilárd, Németh Ildikó és Farkas Zoltán) által legjobbnak ítélt ver­senyzők mutatkoznak be, a második részben pedig két budapesti páros, a Bartók Táncegyüttes és az Állami Népi Együttes egykori táncosai, Szabó Szilárd és Németh Ildikó, va­lamint Farkas Zoltán és Tóth Ildikó, a Kodály Táncegyüttes tagjai adnak műsort. Őket követi majd a színpa­don a Varsányi Együttes és a meg­alakulásának tizedik évfordulóját ün­neplő Kisbojtár gyermektánc­együttes. - Este tíztől éjjel kettőig pedig táncház lesz Párkányban. - A program szerint igen. Én vi­szont azt szeretném, ha mindenki olyan jól érezné magát, hogy hajna­lig táncolna. (szabó) AMIT NEM LEHETETT SZAVAKBA ÖNTENI TARKOVSZKIJRA EMLÉKEZVE Most lenne hatvanéves, ha élne, Andrej Tarkovszkij (1932-1986), aki eléggé tehetséges és bátor volt ahhoz, hogy rendkívüli, meglepetésszerű és éppen ezért vitatott rendező legyen. Szorongó érzés kerít hatalmába e soro­kat írva, hisz a hatvanadik életévét betöltő ember általában még csak a nyugdíjba vonulásra -készül, s ő már hét éve nincs az élők sorában. Neves költőnek, Arszenyij Tarkovszkijnak volt a fia, csakhogy Andrej nem az apai dicsőség árnyékában futotta művészi pályáját. A sors fintora, hogy az apát és fiát szinte egyszerre kapta szárnyra a népszerűség. Tudni kell, hogy Andrej négyéves volt, amikor az apa elhagyta családját, s'apa és fiú viszonya - az apa iránti szeretet ellenére - meglehetősen bonyodalmas volt. Ugyanez elmondható színésznő anyjával, Irina Tar­kovszkajával kapcsolatban is, aki párszor fia filmjeiben is játszott. Mindenben bonyolult volt Andrej Tarkovszkij rövid élete - az alkotómunkában és az embertársi kapcsola­tokban egyaránt. De már pályára lépésekor tudatában volt tehetségének és elhivatottságának. Áthatotta a fele­lősség az ügy iránt, amelynek egész életét szentelte. Az önmagával szembeni nagyfokú igényesség másokkal szemben is erkölcsi parancs lett, bárki legyen is az. Igy például Tarkovszkij az Andrej Rubljov című filmjében a bolondos muzsikus szerepét nem osztotta ki, könnyel­mű mulasztása miatt, jóbarátjára, Vlagyimir Viszockijra. (Egyébként Bolan Bikov nyújtott helyette kiváló alakí­tást.) Mindent egy lapra tett fel az életben Tarkovszkij, mint igazi tehetség. S a va&ank ilyenkor nem enged választást: vagy a teljes bukás, vagy a dicsőség, de akkor világra szóló. Nyert, s hét filmje közül mindegyik eseménnyé vált. Nincsenek gyenge filmjei. Már első egész estés alkotása, az Ivan gyermekkora 1962-ben elnyerte a velencei fesztivál nagydíját. Második filmjét, az Andrej Rubljovot követően Tarkovszkij a szakmában már „élő klasszikusnak" számított. Maga Ingmar Berg­man írta róla: „Akadt olyan ember, aki képes volt kifejezni mindazt, amit mindig is akartam, de valahogy nem ment - a felismerés reményt és ösztönzést nyújtott számomra. Tarkovszkij a film legnagyobb mestere, új tényleges filmnyelv megalkotója..." Kétségtelen, hogy Tarkovszkij filmjei nem azok szá­mára készültek, akik úgy ülnek be a moziba, hogy egy röpke kis időre feledjék gondjaikat és átadják magukat a felnőtteknek szóló mese varázsának. Tarkovszkij min­denekelőtt a filmművészet filozófusa. Innen adódik, hogyha valamilyen történet filmrevitelére vállalkozott, mind például Vlagyimir Bogomoiov Ivan gyermekkora című kisregényével, és a léngyel Stanislaw Lem Solaris című regényével kapcsolatban, nem maga az esemény kap meghatározó szerepet, hanem úgymond a „történet metafizikája". Az Ivan gyermekkorában a felderítőbe járó kisfiú tragikus történetében képes volt egyetlen harci jelenet nélkül ráébreszteni a nézőt, megrendítő erővel, arra az egyszerű és mély igazságra, hogy a háború, az igazságos is eleve szörnyű és embertelen csapás. A Solaris képi megjelenítésével nemcsak az írói lényegmondanivalót fejezte ki, vagyis azt, hogy az ember a világűrben találkozik a nagy Ismeretlennel, hanem azt is érzékeltette, hogy a kozmosz az emberi lényeg tükörképévé válhat, s az ember ott sem menekül­het önmaga elől. Tarkovszkij nem magyarázta az élet fontos dolgait, hanem vizsgálgatta azt, hangsúlyozta a már említett Rolan Bikov az Andrej Tarkovszkijnak szentelt emlékes­ten, 1987-ben. Szerinte Andrej azok közé tartozott, „akik képi eszközökkel igyekeznek kifejezni azt, amit nem lehet szavakba önteni". Lehet, hogy Tarkovszkij ezért is szerette olyannyira Bach zenéjét és Brueghel festményeit. Még életében megadatott számára az elismerés, de ez semmiben sem hozott könnyebbséget számára. Számos tervét nem sikerült valóra váltania, igy például nem engedélyezték neki, hogy filmet forgasson Bulga­kov Mester és Margaritája, valamint Dosztojevszkij Fél­kegyelműje alapján. Kiváltképp sajnálatosnak tartom, hogy nem születhetett filmje Dosztojevszkij Beszi (ördö­gök) című regényéből, mely az anarchista-terrorista Necsajev és társai peréből merítette az ihletet. A Nosztalgia című film olaszországi befejezése után már nem tért vissza hazájába. Bebizonyosodott, hogy az általa értelmezett művészi szabadság és a kompromisz­szumra képtelen magatartás nemcsak Keleten, hanem Nyugaton is gyötrődéssel teli sorsot jelent számára. Rómában 1984. május 25-én ezt jegyezte fel noteszába: „Nem élhetek Oroszországban, de itt sem tudok élni." Meghiúsult az a terve, hogy az Amerikai Egyesült Államokban filmre vigye a Borisz Godunovot, s hogy Németországban Hoffmann müvei alapján forgasson. Már csak kevés maradi számára az életből. Andrej Tarkovszkijjal 1986. december 29-én Párizsban rákbe­tegség végzett. Élete utolsó éveiben mindössze egy filmet készített Svédországban - az Áldozatot. Nem tudtam fenntartások nélkül fogadni ezt az utolsó filmjét. Nem írhatnám róla azt, ami Tarkovszkij barátjá­tól, Szavkat Abduszalamov képzőművésztől származik: „Ez már nem a filmbeli művészi játék, ez már maga a krisztusi megváltás... Enélkül nem lenne a Mester." A szóban forgó alkotásban megítélésem szerint az orosz lélek nem olvadt össze a bergmani világgal. A rendező nem ritkán saját stílusának foglya, itt-ott az egyes mozzanatok többértelműsége kimódoltan hat. Csak­hogy... Jól emlékezetembe vésődtek az Áldozat kezdő képsorai: zöldbe borult sziget, távolba vesző út, kopár fa és a fiával beszélgető apa, aki japán példabeszédet idéz,'a kiszáradt és újból kilevelező Iáról. A film indítása szinte egyedülálló, a Kép és a Szó azonosulásával. A néző mintha csak csodatevést élne át, amint világra jön az élet filozófiája és testet ölt az életben, az életért. OLEG SZEMAK

Next

/
Oldalképek
Tartalom