Új Szó, 1992. április (45. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám, szerda

GYULA, MÉGSEM VAGY GYULA... Azért ne keseregjünk Ďulám, mert hitem szerint csak kétféle törvény létezik: jó és rossz, s vannak helyzetek (legalábbis mifelénk), amikor maga a belügyminiszter rendelkezik a törvénytelenségről. (5. oldal) NÉNI VIGYÉL MAGADDAL... Szerda, 1992. április 1. Ára 2,80 korona XLV. évfolyam, 78. szám Még a legkisebb gyerek is tudja, hogy azért van itt, mert a szülei lemondtak róla. Zdenko rendkívül érzékeny gyerek, annyira szomjazza a szeretetet, hogy azt egyszerűen nem lehet töle megtagadni. (6. oldal) (Munkatársunktól) - Tegnap délután minden különösebb külsőség nélkül próbaüzembe helyezték Pozsony legújabb szállodáját, a bazaltkék színekben pompázó Hotel Danube-t. Az első vendég egy francia turista, aki a Duna parton sétálva tulajdonképpen csak véletlenül tévedt a vadonatúj épületbe. Kérdésére, van-e üres szoba; azt a meglepő választ kapta: van uram. Ón az első vendégünk, s ezért grátisz, azaz díjmentesen lakhat nálunk. A francia fiatalember elmosolyo­dott és csak ennyit mondott: merci, majd elfoglalta szobáját. A szálloda ünnepélyes megnyitására egyébként április 24-én kerül sor. (ov) ÜLÉSEZETT A SZLOVÁK KORMÁNY FŐSZEREPBEN: AZ ADÓK Tegnapi, immár 86. ülésén a szlovák kormány tagjai több mint harmincöt törvényjavaslatot, illetve rendeletet vitattak meg és hagytak jóvá. A gazdag napirend oka többek között, hogy a szlovák kormány tisztában van vele: a parlamentnek sincs túl sok ideje a gazdasági átalakítás szempontjából is létfontosságú törvények még választások előtti jóváhagyására. Ilyen törvény lesz többek között az ingatlanadókat szabályozó tör­vény, mely majd az alapjaiban vál­toztatja meg az eddigi rendszert, s mely - okkal - sokak érdeklődésé­re tart számot. A tegnap megvitatott és bizonyos észrevételekkel kiegé­szítve jóváhagyott törvényjavaslat A MINISZTERNEK NEM ÉRDEKE (Munkatársunktól) - Mint ahogy arról lapuikban is beszá­moltunk, a Nagykürtösi, a Loson­ci és a Rimaszombati járás öt vasútvonalát érintené a Cseh­szlovák Államvasutak Központi Tanácsának azon javaslatterve­zete, miszerint május végén Szlovákiában húsz ráfizetéses szakaszon szüntetnék be a sze­mély- és teherforgalmat. Az ügy­ben érdekelt polgármesterek és a járási hivatalok vezetői is több Ízben tárgyaltak a kérdésről, míg végül közös döntés értelmében tiltakozó levelet küldtek a Szö­vetségi Közlekedési Miniszté­riumba. A válasz a járási hivata­lok vezetőihez egyenesen Jirí Nezvaltól, a tárca vezetőjétől ér­kezett. A levélben a miniszter leszö­gezi, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet a vasúti közlekedésnek is problémákat okoz. Hiányzik viszont az államvasutak és az állam közötti megegyezés, amely egyértelművé tenné, mi­lyen költségtérítést vállal az ál­lam a vasúttal szemben támasz­tott elvárásaiért. A vasút nyere­ségessé tételére azonban a járá­si hivataloknak és további szer­veknek, illetve szervezeteknek is jobban kellene ügyelniük. A szö­vetségi tárca vezetője egyértel­műen kinyilatkoztatta, hogy neki nem érdeke, sőt ellenzi a vasút­vonalak tervbe vett bezárását. (polgári) értelmében a jövőbeni ingatlanadó az eddigi ház- és mezőgazdasági adó helyébe lép, magába foglalva a föld és az épületek után fizetendő adót. Az adótárgy és az adózók köre egyaránt bővül majd, s mindennek a községek és városok bevételeinek növekedésében kellene megnyilvá­nulnia. Amint azt Jozef Dančo szlovák pénzügyminiszter mondotta a kor­mányülés ideje alatt megtartott saj­tótájékoztatón, ingatlanadót az adott ingatlan reálértékéből fizetnek majd az adózók, csakhogy most, amikor az ingatlanpiac még nem működik, (Folytatás a 2. oldalon) VACLAV HAVEL MOSZKVABAN MA ÍRJÁK ALÁ A CSEHSZLOVÁK-OROSZ SZERZŐDÉSI Kiküldött munkatársunk, Görföl Zsuzsa jelentése Václav Havel csehszlovák állam­fő és kísérete tegnap este érkezett meg az orosz fővárosba. A hivatalos tárgyalások a vendéglátókkal azon­ban csak ma kezdődnek, s ma lesz a látogatás csúcspontja is: Borisz Jelcin orosz elnökkel aláírják a csehszlovák-orosz szerződést. . Mint ismeretes, e dokumentum előkészítése két évvel ezelőtt, Havel első moszkvai útja után kezdődött. A párbeszéd akkor még a volt szov­jet vezetéssel folyt, s a szerződést a tavaly augusztusi moszkvai puccs­kísérlet után sikerült befejezni és parafálni. Mihail Gorbacsov Prágá­ba tervezett látogatását több ízben is elhalasztották, az utolsó terminus" a múlt esztendő decembere volt. Akkor azonban megszűnt a Szovjet­unió, és Gorbacsov elnöki funkciója is. Ez az okmány lett a ma aláírandó csehszlovák-orosz szerződés alap­ja. Az új szöveg a „szovjet" textustól főleg az 1968-as események hatá­(Folytatás a 2. oldalon) A DIENSTBIER VEZETTE EBEÉ-MISSZIÓ MA ÉRKEZIK KARABAHBA A tegnapra virradó éjszaka Bakuba érkezett az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet missziója, élén Jirí Dienstbierrel. A csehszlo­vák külügyminisztert az EBEÉ német és svéd képviselői kísérték el útjára. A delegáció tagjainak az a céljuk, hogy hozzájáruljanak a kara­bahi konfliktus békés megoldásához. Jirí Dienstbier szerint a misszió el szeretné érni a nemzetközi béke­konferencia összehívását, ennek a megrendezéséről Helsinkiben álla­podtak meg az EBEÉ-tagországok külügyminiszterei. A karabahi konf­liktusban részt vevő felekkel meg kellene állapodni az említett fórum elnökének személyében. Ezzel összefüggésben a csehszlovák mi­niszter négy javaslatot kíván előter­jeszteni. Egy további kérdést is tisz­tázni kellene, mégpedig Hegyi Kara­bah közvetlen képviseletét a béke­konferencián, amit Azerbajdzsán el­lenez. Jirí Dienstbier visszafogottan nyi­latkozott a konfliktus rendezésének lehetőségéről. Elmondta, az örmé­nyek és az azeriek között olyan nagy a gyűlölet, hogy nagyon nehéz lesz megtalálni a kompromisszumos me­goldást. Tegnap délelőtt a misszió tagjait fogadta Jagub Mamedov ügyvivő azerbajdzsán elnök. Délután a kül­döttség találkozott több más azeri vezetővel is. Mára tervezik az utat Hegyi Kara­bahba, holnap pedig a misszió tagjai az örmény fővárosba, Jerevánba lá­togatnak. Dienstbier a misszió ered­ményeiről tájékoztatja majd a minsz­ki nemzetközi konferenciát, amelyen az „EBEÉ-hármakon" kívül Örmény­ország, Azerbajdzsán, Olaszország, az Egyesült Államok, Orosz­ország, Törökország, Franciaor­szág és a vendéglátó ország, Belo­russzia képviselői vesznek részt. K islánykoromban a házmes­terné rászedett, csomagol­junk össze ezt-azt, hagymát, sze­net, kavicsot, krumplit, felmosó­rongyot, és küldjük el édesanyám­nak. „Meglátod, mennyire örül majd." Szót fogadtam. O elkészí­tette a csomagot, és annak rendje­módja szerint becsengetett laká­sunkba: „Tessék átvenni, nálam hagyta a postás". Később persze minden kiderült, és nem a ház­mesterné, hanem az én - elnézést - fenekem bánta a mama tenyerét, mert: ,,A szülőt nem illik megtréfál­ni!" Mondanom sem kell, hogy április elseje volt. így tudtam meg, hogy ezen a napon - állítólag világszerte - tréfálkoznak az em­ÁPRILISI TRÉFA VOLT... berek, és ilyenkor nem szabad megsértődni. Ez a nap, a madarak világnapja is. Gondolom, azért, mert a madarak gátlástalanul be­fészkelik magukat társaik nagy odafigyeléssel „összehordott ott­honába", de mivel április elseje a tréfálkozás napja, nincs harag, csak közös csicsergés. Ha viszont ugyanezt teszi az ember fia - már­hogy más feleségének (férjének) ágyában hajtja nyugovóra fejét (és rájönnek) bizony nagy a csetepa­té. Ezért jobb megfontolni kit, ho­gyan tréfálunk meg, nehogy úgy járjunk, mint az a bizonyos idős néni, aki kitalálta, hogy április else­jére összecsődíti fiait, lányait, me­nyeit, vejeit, unokáit azzal, hogy felolvassa végrendeletét. Amikor összegyűlt a család, emigyen szólt: „Kedveseim, örülök, hogy láttalak benneteket, de nem vég­rendelkeztem, és nem is hagyok rátok semmit, mert ti sem törődtök velem. Tudjátok, mi a tiétek? Ez a nagy fityisz. De remélem, nem haragusztok, hiszen április elseje van..." „Dehogy, dehogy", mondták megnyúlt képpel, viszont soha többé a mama felé sem néztek. Hát igy is, úgy is elsülhet az áprilisi tréfa... (ozo) Méry Gábor illusztrációs felvétele ČALFA BÁRTFAN Marián Čalfa szövetségi kor­mányfő kelet-szlovákiai munkaláto­gatásának második napján a Bártfaí járásba látogatott. Megtekintette a fürdőváros gyógyüdülőit, valamint érdeklődött a gyógyfürdő privatizálá­sának feltételeiről. Milan Matej, a gyógyfürdő igaz­gatója közölte a kormányfővel, hogy az állami vállalat privatizálását a második fordulóra tervezik. Szólt arról is, hogy az épületek iránt né­met, osztrák és angol vállalkozók is érdeklődnek, de 36 kisebb objektum visszaadását kérik a volt tulajdono­sok is. Marián Čalfa a nap folyamán ta­lálkozott a mezőgazdasági üzemek vezetőivel, akik tájékoztatták a me­zőgazdasági termelés visszaesésé­nek okairól, valamint a magas adó­és hitelterhek okozta nehézségek­ről, és elmondták a transzformációs törvénnyel szembeni kifogásaikat. A KATONA IS POLGÁR (Munkatársunktól) - Mint azt eddigi tudósításainkból megtudhatták, az ún. re­diszlokáció eredményeként több szlová­kiai városban - köztük Léván, Komárom­ban és Párkányban - komoly gondot okoz a hivatásos katonák megjelenése a vá­rosban. Lakásgondjaik és egyéb szociális problémáik megoldása egyelőre az ön­kormányzatokra vár. Tegnap erről tár­gyaltak Nagytapolcsányban a 13. harcko­csizódandár alakulatainak otthont adó vá­rosok polgármesterei és a keleti katonai parancsnokság vezetése. A kiváló hangu­latú eszmecserén részt vett Jozef Tuchy­ňa altábornagy, Ján Korec bíboros és Jozef Hetteš, a Szlovákiai Városok és Községek Társulásának főtitkára. Ján Ko­rec bíboros türelemre intette a résztvevő­ket, és kifejezte reményét, hogy az emlí­tett gondok csak átmenetiek. Jozef Tu­chyňa elmondotta: a jelenlegi problémák megoldását nagyrészt a hivatásos kato­náktól várja. Ugyanolyan polgárok, mint a többiek - mondotta. Amennyiben jogi lehetőség lesz rá, akár vásárolják meg lakásukat. Oravec János, Párkány pol­gármestere komoly hiányosságnak tartja, hogy az állam politikai döntésként határo­zott új alakulatok létrehozásáról, de a részletkérdések megoldását az önkor­mányzatokra bízza. - Párkányban nem fogadtuk ellenségesen a katonákat - mondotta. - Együttműködésünk az ala­kulat parancsnokságával kiváló. A hadse­reg viszont állami intézmény, ne várja hát tőlünk senki, hogy az önkormányzatok számukra idegen feladatokat vállaljanak. (lovász) ARANYPÉNZ EGYAGYAGKANCSÓBAN (Munkatársunktól) - Egy kassai hölgy az Iglói járásban Nagyfolkmár községben vett egy régi házat, ahol cukrászdát kíván nyitni. Legnagyobb meglepetésére amikor emésztögöd­röt ástak, alig másfél méterre a föld felszíne alatt egy agyagkancsót ta­láltak, melyben 65 darab XV. és XVI. századból származó aranypénzt rej­tettek el valamikor. A közel 20 de­kagrammos rendkívül értékes aranyleletet átadták a Kelet-szlová­kiai Múzeumnak. Amint azt Katarína Zozuľáková, a múzeum illetékes szakembere elmondta, hozzáláttak a lelet szakszerű feldolgozásához, és mihelyst végeznek a munkával, kiállítják a zömében Zsigmond király idejéből származó aranypénze­ket. (-szák)

Next

/
Oldalképek
Tartalom