Új Szó, 1992. február (45. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-18 / 41. szám, kedd

1992. FEBRUÁR 18. Kis NYELVŰR PUBLICISZTIKA . ÚJSZÓM KET FORMÁN? HATVANÉVES A CSEH FILMRENDEZŐ Az a fiú a vegyesboltból... isme­rős volt, ugye? Igen, az a serkenő bajszú, köpcösödő, ügyefogyott ka­masz, aki nyitástól zárásig szinte mást sem csinált, csak a polcok közt lapított. De hát ez volt a dolga! Lesni, figyelni, szemmel tartani min­den egyes vevőt, aki kosárral a ke­zében is gyanús lehet. Aztán meg­súgni gyorsan a kasszásnőnek, je­lenteni az üzletvezetőnek, hogy ott, az a terebélyes asszonyság egy ti­zenkét koronás csokoládét csúszta­tott a zsebébe. Vagy hogy az a ma­gas, ellenszenves alak, akivel több­ször is farkasszemet nézett, úgy ment ki a boltból, hogy nem fizetett. - Nem fizetett? - dörgött a főnök. - Akkor eredj utána, de azonnal, hívd vissza, vagy vedd el tőle, amit ellopott. És mehetett a férfi után behúzott nyakkal, macskasompoly­gással, hogy a harmadik vagy a tize­dik sarkon erőt és bátorságot gyűjt­sön és megszólítsa, szégyenbe hoz­za, leleplezze őt. Az a lány a cipőgyárból... ugye, ô sem volt ismeretlen? Igen, az a szőke, ábrándos tekintetű, mindig mindenben peches kisvárosi mun­káslány, akit még egy közönséges ficsúr is át tudott ejteni. De hát, azt mondta neki, hogy szereti, átölelte öt az ágyban, és újra és újra elismétel­te: senkim sincs Prágában, senkim sincs Prágában, senkim sincs Prá­gában. Ö meg bedőlt neki. Fogta a bőröndjét, és ment a megadott cimre. Hogy majd szeretni fogják, és ő is szerethet végre. Csakhogy nem szerették, vacsorával sem kínálták. Vallatták, faggatták, megmorogták, minek jött, ki hívta, hogy lehet valaki ilyen hiszékeny fruska, most majd megnézheti magát. Dehogy kell még az ö fiuknak komoly kapcsolat! Gyerek még az, csak szédíti a lá­nyokat. Szöszik és Fekete Péterek. Hat­vanas évek. Ot kocka krumplicukor MADACH-BIBLIOTEKA CSELÉNYI LÁSZLÓ: ACETILÉN ÁGYAK A posztmodern irodalomszemlélet számára már az avantgárd és neoavant­gárd irodalom is hagyomány. Sőt: aposzt­modernek szerint maga az „újító" maga­tartás a „hagyományos". A mai ember nem új módon akar élni, hanem egysze­rűen életben akar maradni, a sok világé­letveszély között is „túlélni" akar. Ennek megfelelően a posztmodern író a „volt"­at akarja valami új értékképbe fogni, s át­vinni a „túlsó partra". Cselényi László új kötete a „hagyo­mányos" hagyomány, az avantgárd és a posztmodern szimbiózisa. Ahogy ko­rábban hangcsoportok, grammatikai szer­kezetek álltak párhuzamban a versben, ö irodalmi irányzatokat, s azon belül nagy jelentéstömböket rímeltet össze. Tanúi vagyunk, hogyan vágódik ki - halként - a hagyományos (árvízi) riportszövegek medréből egy-egy kép, fogalom, s lesz részévé az avantgárd második szólam­nak, a montázsoknak, hogy végül az egész kompozíció valamiféle közép-euró­pai posztmodern enciklopédiává, Duna menti mítogrammá (Derida kifejezése) te­rebélyesedjen. (Madách, 1991) (tőr) egy dugó nélküli borosüvegért. Dub­őek-kifli és kannába mért tej a csar­nokban. Orosz űrhajó a világűrben. Táncdalfesztivál Pesten. Árvíz a Csallóközben. Diáklázadás Pá­rizsban. Orosz tankok a Kis-Duna partján. Három méter angol szövet nagynéném derekán, a komáromi határon. Chaplin utánozhatatlan fin­torai a mozivásznon. Laurel és Hardy repülő habostortái. Buster Keaton hatalmas puffanásai. Török­méz, limonádé, cukorvatta a szü­netben. Ugyanekkor Prágában: művésze­ti forradalom, új hullám, cseh filmis­kola. Formán, Menzel, Chytilová, Schorm, Papoušek, Passer és a többiek. Gyöngyszemek bukkan­nak fel a mélyből, százszorszépek bontják parányi szirmaikat, paradi­csomi fák érlelik keserédes gyümöl­csüket, nyár van, szeszélyes nyár. öregurak pöfékelnek-iszogatnak rá­érősen a végtelen időben, Piaveröl mesél az őrnagy, verset szaval a ka­nonok, korgó gyomorral hallgat a fürdőmester. Chytilová kínálja film­jeit és Menzel. Aztán elmúlik a nyár, az ősz is, már tél van és tüzoltóbál. 1967. A Meghallgatás, a Fekete Péter és az Egy szöszi szerelme után Miloš Formán a Tüz van, babám!­at for­gatja. Az utolsó itthoni filmjét, amely­től nem sokkal a bemutató után, a benne rejlő „tűzveszély" miatt visszavonja a forgalmazási enge­délyt az akkori művelődéspolitika. A lángokból később az utcára is jut, 1968 tüzét maga Formán, a nagy szatirikus, a kegyetlen humanista is megérzi a bőrén. Vége a cseh film új hullámának, a Barrandov felett vö­rös nyakkendős kisistenek őrköd­nek, parancsok, rendeletek, szabá­lyok születnek, ezt így, ezt úgy, ezt amúgy, ha nem tetszik, kuss! Chytilová hét évre, Menzel hatra hallgat el, Formán „elszakad" az Egy korszak lezárásának feladata hárul a Szlovákiai Református Ke­resztyén Egyház Zsinatára, amely 1992. február 20-án tartja rendkívüli ülését Komáromban. Nem akármi­lyen korszakról van szó! Az 1944 őszétől kezdődő és 1989 novembe­réig tartó időszakról, amelybe bele­tartozik a jogfosztottság három éve, amikor az egyház elveszítette ingat­lanainak többségét, minden intéz­ményét, s a hívek egy részét kitele­pítették lelkészeikkel együtt, vagy hónapokon keresztül számolniuk kellett a kitelepítés, illetve a cseh­országi deportálás veszélyeivel. Történt ez annak okán, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 90 százalékban magyar nemzetiségű. Ennek további követ­kezményei is voltak. Az NKVD 1944-es működésének következté­ben gyülekezeteink férfi tagjait kb. 70 százalékban elhurcolták, s voltak gyülekezeteink, melyeket a kitelepí­tés nemcsak megtizedelt, de majd­nem meg is semmisített. Például a Losonci Református Gyülekezet több mint ezer hívéből 203 maradt az 1991-es népszámlálás szerint. Az 1945 után következő időszakban a magyarság és református lelké­szei jogfosztottságának másik kö­vetkezménye volt, hogy a gyüleke­zetek felsőbb szintű vezetését csak­is a 7-8 ezres lélekszámú szlovák reformátusság képviselői gyakorol­hatták, akik közül többen nacionalis­ta elfogultsággal látták el hivata­lukat. Az 1948-as fordulatot követő első évek az egyházi élet újjászervezését hozzák, de ez az újjászervezés már a kommunista hatalom fenyegető és mindent ellenőrizni, befolyásolni akaró árnyékában történt. így az 1949-ben elkészült egyházalkot­mány és a későbbi szabályrendele­tek szinte mindent állami engedé­lyekhez kötöttek, valamint egy olyan egyházszervezeti formát hoztak lét­re, mely igyekezett a svájci reformá­ció gyülekezeti és regionális önren­delkezési elveit külsőleg megtartani, de valójában egy erősen központo­sított, a korábbi regionális önállósá­got felszámoló belső egyházszerve­országtól. A cseh filmiskola egyik meghatározó egyénisége, a mikro­realizmus mestere, aki az életet pontosan olyannak mutatja, ami­lyen, hátat fordít Prágának és elindul New York felé. Itthoni állását, a bü­rokrácia olajozottan működő gépe­zetének köszönhetően rögtön elve­szíti, kint, bár szerződés várja, a be­vándorlási hivatal neheziti életét. Végül is az amerikai filmrendezők szövetsége harcolja ki neki a mun­kavállalási engedélyt, ám a forgatás elkezdésére még jócskán várnia kell. Egészen pontosan 1970-ig. Az Elszakadás azonban csak Európá­ban arat számottevő sikert, Cannes­ban elnyeri a zsűri különdíját, de az Egyesült Államokban katasztrofális bukás. Mélypont után újabb lelki vál­ság: ezúttal a Brodwayn éri kudarc. Színházi rendezőként is „melléfog" öt évvel később ugyanez az em­ber Oscar-díjas amerikai filmrende­ző Ken Kesey regénye, a Száll a kakukk fészkére juttatja a csúcsra, az a bestseller, amelyet az első felkínálásra hidegen elutasítanak a hollywoodi stúdióvezetők. Hogy Formántól féltek-e, vagy inkább az alapanyagot nem érezték filmrevihe­tőnek, most már aligha derül ki, egyvalami azonban bizonyos: For­mán pályáján vízválasztóvá vált ez az alkotás. A Hair, a Ragtime, a jó­részt itthon forgatott Amadeus és legutóbbi munkája, a Valmont már az új Formán, az amerikai igények­re, elvárásokra, hagyományokra építő filmes alkotásai. Bergmanból, Felliniből, korunk másik két nagy mozimágusából egy van csupán, Formánból - bár lehet, hogy ezt csak mi látjuk így - kettő. Az egyik prágai, a másik hollywoodi. Az előb­bi művészként, az utóbbi mesterként nagyobb. Ö maga persze sosem értett egyet az állítással. ,,Én Ameri­kában is cseh rendező vagyok - nyi­latkozza újra és újra -, ott is európai zetet takart. Ezt csak tetézte az iskolák, szeretetintézmények és az értelmiség nagyrészének elveszíté­se, az egyházi élet templomfalak közé szorítása. A nevezett alkotmány, s az annak nyomán kialakuló központosított egyházszervezet kísértetiesen em­lékeztetett az ún. demokratikus centralizmusra, amely évtizedekre elfojtott minden alulról jövő kezde­ményezést, minden gyülekezettől vagy lelkészektől származó egyház­építő indítványt. Az állami beavat­kozásnak köszönhetően maguk az egyházszervezeti keretek is a több­évszázados történelmi fejlődés ke­reteit semmibe véve változtak meg a felismerhetetlenségig. Egyházme­gyéket vontak össze a gyülekezetek akarata ellenére, eltörölve az évszá­zados megnevezéseket, valamint összevonták a két történelmi egy­házkerületet, a Szlovákiai Tiszánin­neni Református Egyházkerületet és a Szlovákiai Dunáninneni Reformá­tus Egyházkerületet, a központosí­tás tökéletesebb megvalósíthatósá­gának érdekében. A két egyházke­rület „egyesítésének" - melyről a gyülekezeteket soha nem kérdez­ték meg - az egyház számára máig szomorú következménye lett. Meg­szűnt az egyházkerületi közgyűlés, mint olyan hivatalos és jogilag meg­alapozott fórum, ahol a gyülekeze­tek képviselői közvetlenül hallathat­ják hangjukat, kifejthetik véleményü­ket, megtehetik javaslataikat. Ma­gyarán: jogilag kötelező jelleggel nyilváníthatják ki akaratukat az egy­ház felsőbb vezetésének. Ez mind­máig csak áttételesen, az egyház­megyei közgyűlés határozatain vagy a zsinati képviselőkön keresztül tör­ténhet, korántsem azonos hatásfok­kal és eredménnyel! A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház megújhodása és magáratalálása az Ige odaadó hirdetése mellett nagy­ban függ a fent említett szervezeti keretek helyreállításától, ezt kívánja a történelmi fejlődés természetes fo­lyamata. Az elmúlt év novemberében tar­tott alkotmányozó zsinati ülésen ez­zel az örökséggel kellett szembe­(Méry Gábor felvétele) lélekkel, sőt, cseh szemmel for­gatok". Hol lehet akkor a „baj"? Miért népesebb azok tábora, akik az egy­kori új hullám Formanjára esküsz­nek? Talán mert a Fekete Péterben és a Szösziben önmagunkat, a Tűz van, babám! hőseiben közeli isme­rőseinket, netán rokonainkat látjuk? Vagy mert ezek a csetlő-botló, két­ségek közt őrlődő, bizonytalan kis emberkék közelebb állnak hozzánk, mint a tébolydába dugott McMur­phyk, a megalázott és megszomorí­tott Coalhouse Walkerek, vagy az élvhajhász Valmontok? Vagy mert a „régi" Formán eredetiséget, új­szerűséget, erőteljes nemzeti jelle­gel adott filmjeivel? Akkor miért vonz bennünket akár tizenkettedszer is a Hair vagy az Amadeus? Az nem lehet, hogy pusztán a témája miatt. Ott kell, hogy legyen benne, ami Formán sajátja: a kivételes látás­mód, a karikírozott szemlélet, a fel­fokozott erővel feltörő hitelesség­igény. Formánból - éppen ezért - mégis csak egy van. Oscar-díjai mögött pedig nemcsak McMurphy és Mo­zart sorsa elevenedik meg, hanem azoké is, akikhez „hűtlen" lett, hi­szen ők szereztek neki Hollywoodba szóló útlevelet. A Szöszik és a Feke­te Péterek SZABÓ G. LÁSZLÓ néznie a zsinati atyáknak. Mindenek­előtt a régi alkotmány alapos átdol­gozását kellett elvégezni, melynek javaslatait a Zsinati Elnökség véle­ményezésre megküldte a gyüleke­zeteknek, ami a nevezett egyházi vezetés megújuló munkastílusáról tesz bizonyosságot. Ám egy véle­ménynyilvánítás önmagában nem pótolhatja a gyülekezetek jogilag alátámasztott akaratnyilvánítását. Ez lehet a demokratizálódás jele, de ez még nem az intézményes de­mokrácia! Mégis azt mondhatjuk, hogy a református egyház elmozdult a négyévtizedes kényszerpályáról. Azok a zsinati tagok, akiknek túlnyo­mó többsége még az 1983-as tiszt­újítás alkalmával lett - állami hozzá­járulással - 12 éves időtartamra megválasztva, egy sor egyházi megújulást szolgáló javaslatot fo­gadtak el. így például: 4 éves vá­lasztási időszak, munkabizottságok felállítása, melyek az egyházépítést hivatottak szolgálni, az egyházi tiszt­ségek betöltésének 65 évben meg­állapított felső korhatára, tanintéze­tek és egy kiadó létrehozása. Tör­téntek bizonyos lépések az össze­vonások következtében kétnyelvű­vé vált egyházmegyék kérdésében is, s létrejött egy bizottság, melynek feladata olyan megoldás kidolgozá­sa, amely mindkét fél számára a leg­megfelelőbb. Sajnálatos azonban, hogy a gyü­lekezetek zöme által igényelt, a lel­készek által is kért és elvárt általá­nos tisztújításra tett javaslat vissz­hang nélkül maradt, akárcsak a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület által is támogatott javaslat a két történelmi egyházke­rület visszaállításáról. Szükséges lenne, hogy a Főtiszteletű Zsinat odafigyeljen a gyülekezetekből jövő kezdeményezésekre, s felkarolja és támogassa őket. Ezek bizonyítják, hogy az elmúlt évtizedek ideológiai nyomása sem tudta megsemmisíte­ni gyülekezeteink életerejét, buzgó­ságát, amelyet nem csak akkor kell előtérbe helyezni, amikor az elöljá­róság kérdez és kér, hanem amikor a gyülekezetek kérése, kérdése, kezdeményezése nyilvánul meg kel­lő tisztelettel az elöljáróság felé! CSOMA LÁSZLÓ, református lelkész MEGNŐSÜLT MARGITTAL? Nemcsak a szavak megválasztásában követünk el hibát, hanem szerkezeteink, szókapcsolataink között is sok a helyte­len. Olyan szerkezetbe állítunk két szót, melynek hallatán vagy olvastán a jobb nyelvérzékű emberek elcsodálkoznak, sőt megbotránkoznak. E hibák közül most a vonzatvegyítés néhány esetét vizsgál­juk meg. Először azt kell tisztáznunk, mi is az a vonzat. Alábbi vizsgálódásainkban až' a jellegzetes határozó, amely valamely igéhez, névszóhoz vagy szószerkezethez azonos határozóraggal vagy névutóval kapcsolódik. Ezeket a határozókat - az alaptagjukhoz való gyakori társulás miatt - állandó határozóknak is szoktuk nevez­ni. Például az örül igére szinte jellemző a -nak, -nek ragos határozó (örült az ajándéknak), a harcol igére az ellen név­utóból és egy főnévből megalkotott hatá­rozó (harcol a hazugság ellen), a szükség van szerkezet meg nem is nélkülözheti a -ra, -re ragos főnévi határozót (szüksé­gem van segítségre). Mivel ilyen szoros kapcsolatban álló szavak ezek, hamar feltűnik nekünk, ha egy-egy szóhoz nem a megszokott raggal vagy névutóval alko­tott határozó kerül, hanem egy hasonló jelentésű szóé, még inkább, ha egy von­zat nélkül álló szó vonzatot kap. Az egybekel igének gyakori határozója a .va­lakivel' jelentésű -val, -vei ragos főnév (A szomszéd egybekelt Margittal), de a meg­nősül igéhez nem tehetjük ugyanezt, mert az nem kap a magyarban vonzatot. Saj­nos, mégis hallunk ilyesféle mondatokat: A szomszéd megnősült Margittal. Ezeket szlovák hatásra szerkesztik: az oženiť sa ige ugyanis .valakivel' értelmű határozói vonzatot kap a szlovák nyelvben (Sused sa oženil s Margitou). A csehszlovákiai magyarok nyelvhasz­nálatában több olyan vonzatot is kimutat­hatunk, amely szlovák hatásra keletkezett (pl. hivők neked telefonon; helyesen: fel­hívlak; rákra halt meg; a magyarban: rákban; témára ad elő; magyarosan: té­máról stb.). De nemcsak idegen hatással magyarázható vonzathasználati hibákat tartunk számon, hanem olyanokat is, amelyeknek az előfordulása belső, azaz magyar nyelvi okokra vezethető vissza. Ismert jelenség a vonzatvegyítés: két ha­sonló jelentésű szó különböző vonzatai­nak a felcserélése. Például a múlik vala­min határozós szerkezet vonzata gyakran átkerül a függ igéhez, s lügg valamin szerkezet lesz belőle a megszokott függ valamitől helyett. ,,Azon lügg, mit kí­vánsz"- halljuk néha e helyett: Attól függ, mit kívánsz. Bizonyára elősegíti e hiba elkövetését az a tény is, hogy a függ ige mellett olykor előfordul a helyet, eszközt kifejező -n, -on, -en, -ön ragos szó is. „Őseimnek véres kardja / Fogason függ, rozsda marja..." - Írja Petőfi A magyar nemes című versében. Persze ez eset­ben a függ ige ,lóg' jelentésben fordul elő. Az utóbbi időben nagyon terjed - már újságban is találkoztam vele - megsértő­dik valakire szószerkezet használata. A megsértődik igének van ugyan határo­zói vonzata, a .valamiért', .valami miatt' értelmű okhatározó áll gyakran mellette (pl. megsértődött a durva hangért, durva hang miatt), de nincs olyan vonzata, amely a cselekvés személyre irányulását fejez­né ki. Mivel azonban a hasonló jelentésű megharagszik-nak van (megharagszik valakire), ezt a -ra, -re ragos főnevet vagy az annak megfelelő határozószót erőltet­jük hozzá a megsértődik-bez is, s efféle mondatokat hallunk, olvasunk: ,,Nagyon megsértődött a barátjára emiatt; Akkor én nagyon megsértődtem rád". Kerüljük ezt a korcs szerkesztésmódot! A napokban újabb példa is akadt újság­olvasás közben. Egy riporter írta le a mondatot egy politikusról, aki társainak, valamint a kormánynak a hibáit nyilvános gyűlésen pellengérezte ki. „Ö az első, aki... szórakoztat a piacgazdaság zászló­vivőinek ballépésein" - olvashattuk a cik­kében. A politikus hallgatói szórakozhat­nak a piacgazdaság zászlóvivőinek ballé­pésein, mert szórakozni lehet valamin a magyarban. De szórakoztatni valakit valamin nem. Azt csak valamivel lehet. Tehát a politikus a piacgazdaság zászló­vivőinek a ballépéseivel szórakoztathatta hallgatóságát. JAKAB ISTVÁN ZSINAT ELŐTT Acetilén ágyak

Next

/
Oldalképek
Tartalom