Új Szó, 1991. augusztus (44. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-12 / 214. szám, csütörtök

KÖRNYEZETVÉDELEM LÚJSZÓI MAGYARORSZÁGI TOVÁBBTANULÁS'91 Tisztelt Kluka József! Engedje meg, hogy az Új Szó 1991. augusztus 29-i számában meg­jelent Magukat csapták be című cik­kére röviden válaszoljak. Az említett cikkébe foglalt dolgok közül nagyon sok mindennel nem érthetek egyet, ugyanis részt vettem a magyarországi felvételi vizsgán az orvostudományi egyetemen, és meg­ítélésem szerint ön kevés informáci­ót gyűjtött a felvételizőktől, mielőtt a cikkét a nyomdába küldte. Nekünk, csehszlovákiai magya­roknak a nálunk használatban levő tankönyvekből kellett felkészülnünk az érettségire. (Itt nem a magyaror­szági tananyagot oktatják és nem is azt kérik számon.) Az érettségi előtt úgy informáltak, hogy az a tanuló, aki öt tantárgyból érettségizik, és az öt tantárgyból legalább két válasz­tott tantárgy természettudományi, annak külföldön is elismert érettségi bizonyítványa lesz. Én öt tantárgy­ból érettségiztem, a három válasz­tott tantárgyam a fizika, a kémia, és a biológia volt. (Az érettségi bizo­nyítványom minden tantárgyból ki­tűnő.) Magyarországon ezt az érett­ségi bizonyítványt 0 pontra értékel­ték. Egy ugyanilyen viszont a ma­gyarországi felvételizők esetében hatvan pontot ért, míg nekünk ehhez harminc vizsgapontot kellett elér­nünk, és ez nem ugyanaz. Mielőtt eljutottam volna a ma­gyarországi felvételi vizsgára, elő­ször egy IQ-teszten kellett megfelel­nem, egy hét múlva pedig írásbeli felvételi vizsgát kellett tennem fizi­kából és biológiából. Aki ezeken a vizsgákon megfelelt, az ösztöndí­jasként indulhatott a magyarországi felvételin. Tehát ez már kétszeres megmérettetés volt. Megjegyzem: a Pozsonyban megtartott felvételi vizsga kérdései szintén a csehszlová­kiai magyar tanítási nyelvű gimnázi­umok tananyagából voltak összeál­lítva és nem voltak könnyűek. Állí­tom, hogy az itt megtartott felvételi teljesen tiszta volt. Mi, akik ezután Magyarországon is felvételiztünk, már két vizsgát, írásbeli és szóbeli érettségit tudtunk magunk mögött és ez csak nulla pontra volt elegendő. Magyarországon először írásbeli felvételi vizsgát tettem fizikából és biológiából, s csak akkor, ha tíz pontnál többet értem el, mehettem szóbeli felvételi vizsgára. Az írásbe­linél azonban egy percre meg kell állnom. Az első meglepetés akkor ért, amikor a biológia felvételire szá­mológépet kellett vinni, ami szá­momra teljesen érthetetlen volt. Ki­osztották a kérdéseket és csak akkor derült ki, hogy miért. Kérdezem én: hol tanítanak nálunk családfaelem­zést? Hol tanítják azt, hogy hogyan kell a szív percenkénti összehúzódá­sának számát kiszámolni a vér mol térfogata alapján? Honnan tudhat­nám, hogy a bükk és az erdei fenyő együttélésekor miért kisebb az erdei fenyő elterjedése, az adott fitocönó­zison belül, ha egyszer nálunk nem tanítják? A biológia szóbeli is tartogatott néhány meglepetést számomra: me­lyik tankönyvben írnak nálunk a ta­lajkolloidákról? Arról már nem is beszélve, hogy a nálunk használatos tankönyvek szerint csak három női nemi hormon létezik, míg a magyar­országiak szerint négy. Nem kívánom a fizikát is külön részletezni, úgy vélem, sikerült ízelí­tőt nyújtanom a magyarországi fel­vételi vizsga követelményei és a mi tananyagunk közötti különbségről. Sikertelenségünk a felvételi vizs­gákon, szerintem, nem közvetlenül a mi hibánkul róható fel, sokkal inkább a tananyag és az oktatás különbségének. Csak a kárörvendő ember kacag rajtunk, mert az isme­retei a felvételi követelményekről hiányosak. Úgy érzem, nincs miért szégyenkeznünk (szégyenkeznem), mert a magyarországi felvételiztető bizottság elnökének szavával élve, azt kell mondanom: amit nem tud­tam, nem az én hibám, mert nálunk az nem tananyag és hogy megtanul­hassam, ahhoz tanár kell. Köszönetet kellene mondani Puk­kai László úrnak, a pedagógusszö­vetség elnökének, aki szívügyének tekinti a magyarországi továbbtanu­lást és mindent elkövet azért, hogy iskoláinkban olyan jól képzett peda­gógusok oktassanak, akik Magyaror­szágon szereztek képesítést. A leír­tak alapján azt hiszem, hogy erre az iskoláinknak igazán nagy szükségük van, élő példa rá a mi felvételi „si­kertelenségünk". Befejezésül, az ön szavaival élve: sírhatok-ríhatok, pityereghetek, vagy zokoghatok (pillanatnyi vér­„Kikényszerített" válaszlevele­met egy vallomással kezdeném: az ön által kifogásolt cikkem megírása előtt egyetlen felvételizőtől sem „gyűjtöttem" nemhogy kevés, -se­mennyi információt sem, mert hát csupán a NEI-seink „kiáltványára" és arra a kétségbevonhatatlan tényre kívántam reagálni, hogy - akkori információim szerint - a kilencven­öt, magyarországi felsőoktatási in­tézménybe felvételizett diákunk kö­zül csupán kilenc állt helyt a felvételi vizsgákon - azóta ugyan kiderült, hogy nem kilenc, hanem tizennégy, de ez sem azonos azzal a bizonyos habostortával (leányálómmal), a mi (az én) szemszögünkből (szemszö­gemből) nézve legalábbis. És hát: minek is „gyűjtöttem" volna a felvételizőktől információ­kat? Hogy megtudjam: „Nekünk, csehszlovákiai magyaroknak a ná­lunk használatban levő tankönyvek­ből kellett készülni az érettségire", és hogy „Itt nem a magyarországi tananyagot oktatják és nem is azt kérik számon" stb.? Ugyan már. Nem hiszem, hogy bárki zseninek tart majd ezért, de minderről már egy jó ideje tudomásom van. Ahhoz, hogy önt az érettségi előtt, illetve után hogyan informál­ták, nekem személy szerint semmi közöm. Illetve: ahhoz a bizonyos „utánhoz" egy kevés közöm mégis van, mivel lapunk is közölt egyné­hány, a magyarországi továbbtanu­lással kapcsolatos információt. Ezek helyességét (igazságtartalmát) vi­szont nem rajtam, hanem a közrea­dóikon kell(ene) számon kérnie. Levelének további részéhez - az­zal a kitétellel, hogy az alábbiak áttanulmányozása előtt olvassa el még egyszer a cikkemet, illetve a Magyarországon az idei évre kia­dott Felsőoktatási felvételi tájékoz­mérsékletem szerint) és gyűjthetem a lelkierőt, hogy jövőre újra megpró­báljam. Tisztelettel: TÓTH ANETT, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium idén érettségizett diákja tatot -, a következő megjegyzéseket fűzném: 1. jómagam, abban a pillanatban, amikor úgy döntök, külföldön kívá­nom folytatni 1 tanulmányaimat, azonnal utánanéznék, van-e különb­ség az általam elvégzett középiskola és az ugyancsak általam választott külföldi ország középiskoláinak tan­anyaga között - ha igen, akkor rohamtempóban igyekeznék elsajá­títani (megtanulni) mindazt, amit még az adott ország végzett középis­kolásaival ellentétben nem tudok, ön, több tucatnyi társával együtt, nem ezt tette, illetve ha ezt, akkor nem valami sikeresen, mert hát a pe­dagógusszövetség által megtartott legutóbbi tájékoztatón kiderült, hogy magyarországi felsőoktatási in­tézménybe felvételiző diákjaink leg­jobbjának a pontszáma 97 (osztva kettővel) volt, és aki ezt elérte, az még csak nem is ön volt; 2. aki azt mondta önnek, hogy az a bizonyos pozsonyi kiválasztás fel­vételi volt, és hogy aki azon megfe­lel, az ösztöndíjasként indulhat a magyarországi felvételin, az eny­hén szólva félreinformálta önt; 3. az önt felvételiztető bizottság elnökével ellentétben nekem az a véleményem, hogy amit ön egy külföldi felsőoktatási intézmény fel­vételi vizsgáján nem tudott, az nem a tanárainak a hibája, hanem az öné, mert hát, mint írja is, az érettségi vizsgákon kitűnő eredményeket ért el, sikeresen túljutott a pozsonyi „felvételin" is, tehát a középiskolai tanárai jócskán megtették a köteles­ségüket, ami nem más, mint diákjaik felkészítése a hazai tananyagot összefoglaló érettségire és egyben egy - hazai! - felsőoktatási intéz­ménybe való felvételire. Tisztelettel: KLUKA JÓZSEF 1991. SZEPTEMBER 12. KÍSÉRTET Jön a gyerek, ragyogva: vég­re megkapták az új földrajz­könyvet, egy héttel a tanévnyitó után. No, ez valami csodás új könyv lehet, ha ennyit kellett rá várni, s nem került oda a cso­magba június végén, a többihez hasonlóan. Igaz, nem volt ott az angol sem, csupán egy kérdőív helyette: beleegyezik-e a tisztelt szülő, hogy drága, külföldről ho­zatott tankönyvből tanuljon a ne­buló? Merthogy a könyvcsoda kilencven koronákba kerül, mun­kafüzettel egyetemben, a mi­nisztériumnak pedig üres a zse­be, akár a mesebeli ládika, amelyben egy árva egérke cin­cogott. Naná, hogy beleegyezett a tisztelt szülő! Mi mást tehetett volna? Nos, a Discoveries címet viselő angol tankönyv meg is érkezett időben, a kilencven ko­rona le is perkáltatott, zokszó nélkül. Hanem, ennek a hatodikos' földrajzkönyvnek legalábbis vi­lágszínvonalúnak kell lennie, ha ennyit késett! Nosza, lapozzunk bele! Felütöm, úgy találomra, a közepén: Jugoszlávia, Romá­nia, Magyarország. A címeket olvasva valami sanda gyanú kezd fészkelődni bennem. Lapo­zás. A gyanú fokozódik. Nyugat­Európa országai. Fejem lilulni látszik, akár a cékla, melyet utá­lok. Endéká. Helyben vagyunk, ordítom, a gyerek ijedt tekinteté­vel mit sem törődve. Helyben vagyunk, vagyis ugyanott, ahol voltunk! Hisz ez a TÖMB, a szo­cialista kísértet! Az evilági para­dicsom országai, a berlini fal víziójával egyetemben! Istenem, lehet, hogy álmodtam az egé­szet? Lehet, hogy nem is volt november, szabad választás, hurrádemokrácia, együttélés, efemká? Lehet, hogy nem is vfrik a cigányokat, s Klaus úr csak álmaimban mosolyog? Le­het, hogy Husák az elnök, s áll magas Déva vára, a berlini fal? Hallom Honecker elvtársat mo­tyogni: ,, Nekem, ki már mindent feladtam, terveim vannak e fal­lal". Akkor talán Jugoszláviában is béke van, s a kórógyi parasz­tok mit sem sejtve szántanak a földjeiken! Sikerült megállítani az időt! Frászkarikát: Csupán arról van szó, hogy e jeles tankönyvet 1989-ben nyomtatták, nyilván a változást megelőzően. Ezért kellett két évet késnie. A peda­gógiai tankönyvkiadó ,, fürgesé­géből" csupán arra tellett, hogy sebtiben kigyomlálják a szocia­lizmus, kommunizmus és az eh­hez hasonló terminusokat, egyébként maradt az egész tan­anyag változatlanul. Nyugatos­tul, keletestül. A tisztelt szülő meg mélázhat afölött, mi minden történt köz­ben, hogy van már magyar pe­dagógusszövetségünk, második oktatási miniszterünket fo­gyasztjuk, magániskolák nyíltak nagy csinnadrattával, sőt, a má­sodik kormányunk is úgy át­alakult, hogy alig ismerni rá, a parlamentről nem is beszélve. Hogy átéltünk nyelvtörvény­ügyet, himnuszügyet, főiskola­ügyet, Štefánik bevonult Komá­romba, csak a szegény kölykö­ket hülyítjük tovább az ántivilág kísértetével. Bizisten, még egy ilyen tan­könyv, és kénytelen leszek be­vezetni otthonomban az oktatási autonómiát! (kövesdi) „KÖNNYEBB MÁSBAN KERESNI A HIBÁT" - Lebuktatták magukat. Ez lett volna a helyes cím - mondta dr. Vietor Andrásné, a budapesti Nemzetközi Előkészítő Intézet (NEI) igazgatónője, miután elolvasta azt a nyílt levelet, melyet a ma­gyarországi felsőoktatási intézménybe fel nem vett, illetve részben felvett szlovákiai magyar NEl-sek intéztek a nyilvánossághoz. - De nem szeretnék általánosítani, mert volt olyan gyerek is, aki szorgalmasan tanult, szorgalmasan dolgozott és be is került az egyetemre. Nagyon sajnálom viszont, hogy ilyen hangvételű írást jelentettek meg, amelynek az igaza is megkérdőjelezhető. Mint pedagógusnak meggyőződésem, hogy az elkeseredés íratta velük és nem minket akartak vele bántani. Becsapottnak érzik magukat, de jó lenne, ha belátnák, hogy itt senki sem hitegette őket, senki sem tett szép ígéreteket, és ha egy kicsit magukba tekintenének, önvizsgálatot tarta­nának: vajon ők megtettek-e minden tőlük telhe­tőt? Viszont az a mondat, hogy ,,Nem volt hitelt érdemlő tájékoztatás, kéznyújtás sem, de még a segítő gesztus is elmaradt", kimondottan sért bennünket és az egész tanári kar nevében visz­szautasítom. - Ez azért sem igaz - vette át a szót Kiss Mária, a határokon kívül élő magyarok referense -, mert rögtön az első nap, ahogy megérkeztek, összehívtam őket, még szülők is voltak itt akkor. Felolvastam a minisztérium levelét, amelyben „beutalják" őket hozzánk. Ebben világosan ben­ne volt, hogy a magyar pályázókkal teljesén azonos módon felvételi vizsgát kell tenniük. Meg­tudták azt is, hogy a külföldön tett érettségi vizsgájuk eredményét nem fogják beszámítani, a felvételiken szerzett pontszámaikat, viszont be­szorozzák kettővel, illetve a műszaki főiskolákon, ahol nincs szóbeli vizsga, ott az írásbeli pontszá­mait néggyel szorozzák. 1973 óta gyűjtöttük az eddigi felvételik szakonkénti szó- és írásbeli anyagát a megoldásokkal együtt, és ezt már október végén a gyerekek kezébe adtuk. Azzal is tisztában voltak, hogy ebben az évben melyik egyetemre, melyik szakra, milyen pontértékkel lehet bejutni. Ámították magukat - Ezek ismeretében választottak szakot. Eb­ben segítségükre volt egy bizottság is, mely mindenkivel egyenként elbeszélgetett. Ezután jött az első felmérő. Ezek a bekeretezett számok voltak az akkori eredményeik - tett elém egy kimutatást az igazgatónő. - Amint látja, a több­ségnek nagyon gyengén sikerült. Velük újból elbeszélgettünk és más szakot ajánlottunk nekik. Olyat, ami jobban megfelelt a képességeiknek. Tehát ezért nem tudom elfogadni, amit a kéznyúj­tásról meg a segítő gesztusról állítanak. A könyvtár is este fél tízig a rendelkezésükre állt. Ha valaki nem tudott a szobában tanulni, lejöhe­tett az üres tantermekbe. Én számtalanszor men­tem le este hat után, és csak elvétve láttam egyet-egyet közülük, akkor is mindig ugyanazo­kat. Délutánonként neves előadókat hívtunk meg és szaktárgyakból is volt korrepetálás, de még azok se mentek el, akiknek szükségük lett volna rá. Pedig rengeteg hiányosságuk volt. Azt várta volna az ember, hogy szivacsként fognak maguk­ba szívni mindent. De ők tanulás helyett azzal ámították magukat, hogy a támogatás az lesz, hogy így is felveszik őket. Hát nem ez történt. Háromszor kapott fegyelmit Nem éppen úgy viselkedtek tehát a NEI-seink, mint akik átérezték a kapott lehetőség jelentősé­gét, mint akik tanulni mentek oda. (Mint a tanulmá­nyi osztályon megtudtam, néhányan közülük nem voltak igazán jó tanulók már a középiskolában sem.) Voltak, akik más jellegű problémákat is okoztak. Róluk Mezei Lajos, az intézet kollégiu­mának vezetője tud bővebben beszélni. Elmon­dása szerint, sajnos, voltak egyének, akiknél a különböző rendbontások napirenden voltak. - Türelmünk nagyon sokáig tartott, és csak ha nagyon komoly ügy volt, akkor léptünk közbe fegyelmivel. Csupán olyankor, ha már a többieket is annyira zavarta az illető, hogy esetleg az ő eredményeiknek a rovására ment volna. Mert bizony néhányan egyáltalán nem voltak tekintet­tel a többiekre. Bömböltették a magnót, rádiót, születésnapi bulikat rendeztek. Ez az aszociális magatartás sok esetben azzal volt magyarázha­tó, hogy az illető már feladta, reménytelennek tartotta a felvételit és már nem is készült. A szlo­vákiai magyarok közül csak egyvalaki kapott fegyelmit, viszont nagyon szomorú, hogy ő há­romszor. Az utolsó néhány hétre el is kellett hagynia az intézetet. Két hét múlva, a vizsgákra visszavettük őt. Ezek a kirívó esetek azonban, szerencsére, egyediek voltak. A többség nagyon rendesen viselkedett. Csodák nincsenek - Az is ide tartozik, hogy a közösségi életet ők alakították és irányították - mondta ismét a NEI igazgatónője. - Volt egy erős mag, mely nagyon aktív volt. Felvették a kapcsolatot különböző szervezetekkel és ők is rengeteget kezdemé­nyeztek. Előadásokat is szerveztek, még hazulról is hívtak előadókat. Egyikük megszervezett egy nagyon jól működő színjátszókört. Sok szép és jó műsort láthattunk tőlük. - Ez a borzasztó ellentmondás - csóválta a fejét Kiss Mária. Érthetetlen, hogy valakik csak délutánonként voltak aktívak. Csak az érdekelte őket, amit saját maguk kezdeményeztek. - Egyébként nagyon összetartó társaság volt, amit ez a levél is bizonyít - mutatott a nyílt levél felé az igazgatónő. - Hisz még azok is aláírták, akiket felvettek. Ezt viszont nem egészen értem. Dehát hogyha valaki nem akar tanulni, vagy mást tart fontosabbnak, több mint valószínű, hogy nem sikerül a felvételije. Csodák nincsenek. Az érzel­mek, ugye, gyakran elragadják az embert, de ezek tények - mutatott az előttünk fekvő kimuta­tásra. - És hát ezek nem az ő nagy tanulni akarásukat tükrözik. Különben is, az erdélyiek után (51,2 %) az övék volt a második legjobb felvételi arány. Ez a 29 % végül is nem olyan borzasztó. A borzasztó az, hogy tudták, készül­niük kell, meg is volt rá minden lehetőségük és mégse értek el igazán kitűnő eredményt. Tehát itt azért más probléma is volt. Természetesen min­dig könnyebb másban keresni a hibát. A kritikát, ha jogos, vállaljuk. Vállaljuk, mert tovább akarjuk folytatni, amit csinálunk, tovább és még jobban. De ehhez arra is szükség van, hogy olyan emberek jöjjenek ide, akik szintén el akarnak valamit érni és ezért mindent meg is tesznek. GÓG LÁSZLÓ Tisztelt Tóth Anett!

Next

/
Oldalképek
Tartalom