Új Szó, 1991. május (44. évfolyam, 102-126. szám)

1991-05-20 / 116. szám, hétfő

20 KULTÚRA nÚJSZÓmm SZÍNHÁZKERESZTELŐK ÉS STÍLUSJÁTÉKOK BUDAPESTI SZÍNHÁZI LEVÉL 1991. MÁJUS 25. Színházat avattak Budapesten. Kettőt egymás után. Szakmai triumvirátussal az élén, újjászületőben a Népszínház. Há­rom tagozata a Budapesti Kamara­színház elnevezést nyerte a ke­resztségben, és - sajtótájékoztató­jának tanúsága szerint - nagyratörő terveket fontolgat. Kebelében kel életre a Budapesti Kamaraopera. Selmeczí György zeneszerző veze­tésével önálló intézményként óhajt működni, elsősorban a nálunk ke­véssé ápolt kamaraopera-irodalom­ra összpontosítva. Nem kevesebbet tűzött ki célul, mint a Magyarorszá­gon honos operakép ellenében olyan produkciókkal gyarapítani a zenei műveltséget, ami nélkül el­képzelhetetlen a korszerű kultúra. Az új gondolkodásmód nyilván új feltételeket követel, s úgy tetszik, Szűcs Miklós igazgató jóvoltából az ötletgazdag elképzelések megvaló­sulófélben vannak. Az opera véd­nöksége számára olyan neveket nyertek meg, mint Elisabeth Schwarzkopf, Farkas Ferenc zene­szerző, Szabó István filmrendező. Hatásos, stílszerű új helyszínt a Kis­celli romtemplom átépítésével bizto­sítanak a produkciók hangulatkeltő fogadtatására. A közönségérdeklő­dést fokozhatják az olyan Ígéretes elgondolások, miszerint külső (akár külföldi) helyszíneken készült előa­dásokat építenek be a repertoárba. Hogy egyebet ne mondjak, a neves dél-amerikai zeneszerző, Mauricio Kagel két műve a berliniek produkci­ójában kerül a pesti közönség elé. Föllép majd a Concerto Armo­nico, a Tom King együttes pedig több ízben is, minthogy a kórus szerepét vállalta egynémely opera­előadásban. A Kamaraopera a -nemzetközi pi­acról iparkodik verbuválni már­kás művészeket, a színház közös menedzserirodá­jának közreműkö­désével. így vál­lalt feladatot töb­bek között Eva Cámpeanu, a bé­csi Staatsoper ko­reográfusa, El Ka­zovszkij látvány­tervező, Jirí Men­ze! a Don Giovan­ni rendezésével, Váradi Júlia Né­metországból, to­vábbá Lamberto Gardelli karnagy, aki már otthoná­nak érzi Magyar­országot. A nyári szezon fokozott idegen­forgalmára kacsintva született meg az elhatározás: újabb helyszínt ala­kítanak ki a tihanyi belső tónál. Ava­tóelőadása olaszul hangzik el: Ci­marosa Titkos házassága. A pesti bemutatók sora Gluck Orpheusával indult március 3-án, egyelőre köl­csön helyszínen, a gyönyörűen újjá­épített Arany János Gyermekszín­házban; folytatódik Sztravinszkij év­tizedek óta először elhangzó Mavra­jával, Cornel Táranu Cigányoperá­jával, szeptemberben Ránki György Pomádé királya kerül színpadra, az év végén pedig Handeltől az Őrjön­gő Roland. Megpezsdült, a jelek szerint, a fá­. radt budapesti színházi struktúra ál­lóvize. A Kamaraszínház száz férő­helyes, Tanács körúti kistermében amolyan félig-befogadó színházat szándékoznak kialakítani. A volt jó­zsefvárosi társulat művészeivel kö­zösen, önálló produkciókkal léphet­nek színpadra a többi magyarorszá­gi színház színészei. Az avatás megtörtént, hetekre előre eladott telt házakkal a nyomában. Büchner Le­once és Lénájának bemutatása egyúttal fiatal rendezőt is „keresz­telt", Eszenyi Enikőnek, a Vígszín­ház népszerű színésznőjének sze­mélyében. Megmérettetése - szak­ma és közönség előtt - igencsak „súlyosnak" találtatott. Szükségből a színészek erényt faragtak. Együ­vétartozásunkat fokozta ugyanis, hogy körülöttünk az apró nézőtér minden elképzelhető zugát beját­szották a szereplők. Még az ajtónyí­Ust is, amennyiben - mesés magas­ságban - karcsú derekánál kötélre függesztve tündöklik föl hattyúfehér menyasszonyi ruhában Pap Vera alias Léna hercegnő, Leonce királyfi látatlanban eljegýzett arája. Teheti, mert a mese birodalmában bolyon­gunk, Popo-ország hegy-völgyein átal, a semmittevésbe fásult herceg, és agyafúrt csavargótársa, Valerio nyomában, aki a népmesék böl­csességét zúdítja, amolyan kópés csínytevések során, a szenvtelenül unatkozó, menekülő Leonce nya­kába. Az abszurd-közeli komédia ere­deti színrevitelével a rendezőnőnek sikerült a maximálisat elérnie: láto­másnak fogadjuk el a bejátszott, üres teret. Es sikerült egyetlen, biz­tos mozdulattal lesöpörnie a közké­zen forgó játékkonvenciók rutin­készletét és fölfrissítenie a színé­szek eszköztárát, megsokszoroznia kifejező erejét. Játékötletet játékötlet követ, földrehasalás és pillekergető­zés, „porzótépdesés" meg hangya­gyűjtögetés, amolyan „száraz tónak nedves partján"-humorú, mókás időtöltés. A már-már becketti érte­lemben vett abszurd momentumok tragikus atmoszférával párosulnak. A vígszínházbeli Kaszás Attila és Pap Vera, a két főszereplő, a tragi­kus és a groteszk partvonalán egyensúlyoz. Más szóval: a halált Derekánál felfüggesztve tündöklik föl Pap Vera alias Léna hercegnő (mellette Hacser Józsa) (Archív felvétel) súroló, tiszta szerelem romantikája, s mi több, filozófiai ihletettsége és a Büchner-féle antiromantikus hevü­let szerelmet-halált fricskázó lendü­lete. A pikareszk kópéfigurájának becketti szkepszist kölcsönöz Szarvas József. Eszenyi Enikő ren­dezői stílusjátéka tartalommal telítő­dik: mondhatni, a lét - mesébe sűrí­tett - ellentmondásosságát ostro­molja. A Budapesti Kamaraszínházról szólva, befejezésül hadd tegyünk említést legutóbbi bemutató előadá­sukról. A minőség igényével páro­sult üzleti szellemre vall a februári Noéi Coward-produkció ötlete: haj­dani sztárokkal játszatják a Forgó­színpad színészotthonának szerep­lőit. Szüleink szívét dobogtatja majd meg a több évtizedes emigráció után ismét itthon debütáló Perczel Zita, meg a többi, „örök-fiatalnak" tetsző nagyság: Pártos Erzsi, Lu­kács Margit, Lontay Margit, Zolnay Zsuzsa, Barta Mária, Gyóry Ilona, Lengyel Erzsi, Náray Teri, Feleki Sári és Mensáros László fellépése. A parádés névsor - egy darab törté­nelem, egy korszaknyi színháztörté­net. Minden bizonnyal, végeláthatat­lan sikerszériára számíthatnak, x A téli napforduló eseménydús időszakában (de korántsem a far­sangi készülődés havában) szentel­tetett föl az évek óta kölcsönhajlék­ban tengődő Arany János Gyermek­színház kibővített, díszesre dekorált épülete. A nagyterembéli Weöres Sándor-nyitóelőadást, A holdbeli csónakost, másnap este a Labdaki­dák történetéből szerkesztett antik kollázs, a Test-vér-harc követte. Nem túlzok: ez idő tájt a legizgalma­sabb produkció Budapest-szerte. A Meczner Jáhos igazgató jelezte profilváltás nyilvánvaló: a hótton­hótt gyermekszínjátszás elviselhe­tetlen gügyögését, mórikálását a mesébe (ezúttal a mitológiába) oltott erkölcsi, színházi, kulturális nevelés váltja föl. Amikor is korszerű színházi élmény köntösében fogad­tatják el az ifjú nézővel - bonyolult világunk színházi tükörképét. Kor­osztályonként más-más „képzett­ségi fokon". Amikor is a dráma és meseirodalom nagyjainak gondola­tait egyfajta morális világkép, alap­műveltség és színházi stílusismeret kialakításának jegyében szándékoz­nak tolmácsolni. A korszerű reflek­torhálózattal fölszerelt, hetven férő­helyes kamaraterem irigylésre méltó stúdióul szolgál mindennemű szín­házi kísérlet számára. A nézőtér mobil széksorai ezúttal az egyik te­remszöglet trapézalakban kiképzett színpadképét övezik. A szétfutó üvegfalak határolta belső térséget külső játéktér öleli körül, két oldalt fölfutó lépcsősorral, amely a jelene­teket exponáló tetőn át az egész nézőteret körbefutó galériában foly­tatódik - a nézők feje fölött. Nem kell különösebben bizonygatnunk, mennyi mozgáslehetőséget kínál a kitágított játéktér. A harci jelenetek során bőségesen ki is hásználja a rendező és díszlettervező Valló Péter. Antik művek szerkezetére valló szigorral terveztetett meg a funkcionalitásában bravúrosan ki­aknázott színpadkép. Úgy is mond­hatnám, hogy a preklasszikus zene­művek precizitásból fakadó harmó­niáját sugallja. Nem véletlenül. Az antik tragédiák dramaturgiai, stiláris tökélye ugyanis jócskán rokonítható a preklasszikus zene puritanizmusá­val. Mindezek előtt a maga pazar zengésében, többszólamúságában. Márpedig az Aiszkülosz, Euripidész, Szophoklész műveiből „montíro­zott" tragikus kollázs (Valló Péter munkája) a mozgástervezés polifó­niája révén kelt életre. A kórustagok szólamai, mondhatni „fúgái" ke­resztezik egymást a konfliktusok drámai megjelenítése során. Mintha plasztikus képekben elevenednének meg egy tragikus zenemű tételei. A zenei élmény szuggesztivitásával. Oidipusz elátkozott ivadékai, az egymás ellen hadat indító Polünei­kész (Czvetkó Sándor) és Eteoklész (Csankó Zoltán) hadviselése nyo­mán mozgalmas háborús vízió tárul a néző elé, anélkül, hogy - szokáso­san - erőltetett vagy modoros-szé­pelgő beállításokra szorítkoznék. Valló rendezése - teljesen újsze­rű játéktervezésre, mi több színház­szemléletre vall. Csöndek és rémült riadalmak váltják a viharzó esemé­nyeket, miként a lélek háborgását a bénult nyugalom. Az átok betelje­sülését a fájdalom lírája oldja, a fiait sirató, némán vergődő lokaszté (An­dai Kati) meg a bátyját a zsarnoki tiltás ellenére eltemető Antigoné (Györgyi Anna) méltóságteljes jele­netében. A fekete-fehér jelmezek kontrasztja az ellentételezett szer­kesztésmódot, az antik szellem ih­lette puritanizmust teljesíti ki. Metis László ütőhangszerre írt, baljós ze­néje a tompa fájdalmat éppúgy alá­festi, mint az elviselhetetlen feszült­séget. A zeneiség átvitt értelemben is minősíti a Test-vér-harcot. Mintha oratórium volna maga az előadás, a kórus hol halk, hol zengő futamai­val, a koreográfia látvány-fugáival. Mondhatni, „vizuális" zenemű, mely az expresszionizmusban gyökerező, korszerű mozgásművészetet páro­sítja az újrafölfedezett szertartás színház méltóságával. A néző a mo­dern színjátszás meg a korszerű világlátás rejtelmeibe pillanthat. A színházavatás aktusa - szent be­avatássá magasztosult. Akárcsak Epidauroszban. METZ KATALIN A Valmont egyik jelenete FILMJEGYZET FORMATERVEZETT LÁTVÁNYVILÁG Mondhatná valaki, rossz beidegződés, hogy Milos Formán amerikai produkciói­ban is azt a cseh rendezőt szeretném meglesni, akit a Fekete Péterből, az Egy szöszi szerelméből, és a Tűz van, babám­ból!, itthon forgatott filmjeiből megismer­tem. Úgy igaz, engednem kell a tények­nek, hogy más az a társadalmi helyzet, illetve háttér, amelyben Formán Ameri­kában él, és amelyből filmjei készítésekor kiindul. Ebben a más világban, a más lehetőségekkel szembesülve változott ő maga is, és az évek során változtak a filmkészítés formai lehetőségei, gazda­godott a filmnyelv is. És nem utolsósor­ban a filmkultúráltság szintjének emelke­désével változott a közönségigény, mó­dosult a mozgóképes kultúrával kapcsola­tos eszmény. De talán mégsem annyira abszurd és nem hiábavaló az a szemlélet, amely a kivitelezésben merőben új'alkotá­sok értelmezésekor olyan szellemi-eszté­tikai kapcsolódást feltételez, amely For­mán húsz évvel ezelőtti filmkészítési gya­korlatának értékeivel biztosítja a folyama­tosságot. Bizonyítandó, hogy létezik ilyen folya­matosságkereső törekvés, hogy nemcsak a nosztalgiázás ösztönöz a régi filmek tükrében látni az újat, hadd említsek csu­pán egyetlen tényt: a kritika leginkább azt rója fel Formannak, hogy a kivitelezést illetően túlságosan is megadta magát a színvonalas filmipar tipikusan hollywoo­di technikai professzionalizmusának. Mentségül persze lehetne hivatkozni az amerikai filmipar farkastörvényeire, a pro­ducerek elvárásainak negatív befolyásá­ra. Kereshetnénk én/eket és ellenérveket, de azt hiszem, kívülállóként igencsak nehéz lenne fejtegetésbe bocsátkozni ar­ról, hogy odakint a filmszakmában melyik a járhatóbb út a hazájuktól távolra sza­kadt rendezők számára. Az-e, amelyen például Tarkovszkij haladt, aki kint készült filmjeiben is, az arcokról, a vizekről, a tár­gyakról felvett, visszafogottan lassan per­gő képsoraiban is az „orosz lélekről" fogalmazta mélyen intellektuális üzene­teit? Vagy Formáné, aki erőteljesebben amerikanizálódott? Ne mondjunk káden­ciát, mert nem ismerjük a dolgok menetét; ilyeténképpen aligha is lenne adekvát! Egy biztos (biztos?), hogy Amerikában nem lehet cseh filmet forgatni. Idehaza Formán vérében lüktetett a cseh élet, hiszen bele született és benne élt. Ezért tudta minden technikai bravúr nélkül, árnyalt pszichologizálással összerakni a saját korát és a cseh kisem­berek közösségét felismertető és megkü­lönböztető általános életforma esztétikai modelljét. Ezzel a szívvel és lélekkel, valószínű, nehezen tudott volna a jellem­ábrázolás ugyanolyan finomságaival hi­teles képet festeni a mai amerikai társa­dalomról, az ebbe vagy abba a társadalmi osztályba tartozó amerikai polgárról. Nem tudni, talán épp ezért választja témáit elmúlt századokból, ezért nyúj múltbeli életanyaghoz. Ezzel viszont „térfelet cse­rél"; már nem a filmbéli figurák közössé­gében mozog, hjiem a néző szemszögé­ből, megfelelő távolságtartással magya­ráz, értékel és szelektál - rendezőként a kívülálló narrátor szerepét tölti be. A Valmont tehát nem a saját, konkrét tapasztalat esztétikai minősítése, hanem élmény nélküli, csupán tudati hatású való­ságszelet aprólékos műgonddal megter­vezett, mesterséges kibontása. Choderlos de Laclos 1782-ben írt Ve­szedelmes viszonyok című levélregénye szolgált irodalmi előképül a Valmont-hoz. Korábbi filmjéhez, a Ragtime-hoz (1981) Doctorow azonos című regényéből ké­szült a forgatókönyv. Már az anyagvá­lasztás is figyelemre méltó: mindkét iro­dalmi mű bonyolult szerkezetű, epikus felidézéssel több szálon futó cselekvést szervesít. Ez a szerkezet különösen alkal­mas arra, hogy a szerző ugyanazt azt eseményt más-más megvilágításban tárja fel. Hihetnénk, újabban épp ez a bonyolult regényszövés izgatja Formán fantáziáját, de ha összevetjük a Ragtime című re­gényt és filmet, el kell vetnünk e feltétele­zést. A film felépítése nem követi a re­gény kollázsszerű tagoltságát, nem olyan - lazán kapcsolódó epizódokból összeál­ló - vizuális mozaik, amelyből, mint a re­gényből szemléletesen bontakozhatna ki a kor képe. A filmes adaptáció a regény­ből az izgalmas kalandfilmekhez kitűnő alapul használható terrorista-szálat bon­takoztatja ki naturális pontossággal, vagy­is azt a szintet, amelyhez a közönség a legjobban tud kötődni az ellentmondá­sok, az élet-halál helyzetek fokozottabb drámaisága miatt. Valamivel könnyebb a dolgunk, ha arra próbálunk választ keresni, hogy mi az a Choderlos-regényben, ami felkelthette Formán érdeklődését. Valószínű, a sza­bados erkölcs - amelyet, ha nem is szen­tesít, de minden társadalmi formáció megtűr, elnéz - és az őszinte érzelmekre épülő erkölcs tragédiákhoz vezető konflik­tusa, a nemek és az egyes osztályok, társadalmi rétegek morális konfliktusa. S ezen a ponton megtaláltuk azt a vonat­kozást, amely az itthon készített filmjeinek szellemiségével genetikai azonosságot mutat. Az itthon készült két fekete-fehér alkotásának konfliktusa a hatvanas évek tipikus problémája: a fiatalok életszemlé­leti változást sürgető és előremozdító tö­rekvésének és a felnőtt nemzedék, a szü­lők konformista szemléletének ütközése. Akkor az osztályok nélküli cseh társada­lomban az erkölcsi különbségek a gene­rációs konfliktusokban nyilvánultak meg, a XIII. század francia társadalmában az osztályok konfliktusában: Valmont vicomte és Merteuil márkiné, a szabad arisztok­rácia és Tourvelné, a vidéki törvényszéki bíró felesége, vagyis a hivatali nemesség képviselői közötti (jóllehet csupán szerel­mi) rivalizálásban. Az őszinte érzelmekre épülő kapcsolat - Cécile Volanges és Danceny lovag romantikus szerelme - és a minden misztikától megfosztott, szexuá­lis hódításon alapuló kapcsolat összecsa­pása váltja ki a konfliktust. Maga a drama­turgiai képlet (generációs különbség, illet­ve osztálykülönbség) tehát hasonló, mint­hogy a kofliktuskiváltó tényező, a viselke­désminta szentimentális eszménye és a racionális felfogás ütközése azonossá­got mutat. A cselekvés előremozdításának, a meg­oldás elérésének egyik leghatékonyabb eszköze a lázadás. Formán cseh filmjei­ben a lázadás mozzanata a fiatalok ré­széről bontakozik ki, jóllehet, inkább csak a passzív elutasításban nyilvánul meg, vagy a titokzatos ismeretlennel való ka­cérkodást jelenti. A lázadás eme statikus jellegéből következik, hogy a filmek vége nem hozza meg a változást. A Valmont­ban dinamikusabb a lázadás - tragédiá­hoz vezet. így aztán a végkifejlet is más: a bukás megoldást sejtet. Cécile-ben pedig ott van szöszi naivitá­sa, optimizmusa. Ellenkezés és gyanak­vás nélkül megy el a titkos találkozóra, és félvállról kijelenti, az egyik férfi a férjem, a másik a szeretőm lesz. Ezzel megadja magát a női szerepnek. Ne menjünk tovább! Ennyi is elég an­nak szemléltetésére, hogy a húsz-egyné­hány évvel ezelőtti Formán szellemisége fel-felbukkan az angol-francia koproduk­cióban készült Valmont-ban is. Csak más fényben tündököl; a pénz csillogásában. Hiszen a kosztümös film elkészítéséhez rengeteg pénz kellett. Kellett a Theodor Pišték által tervezett álomszép ruhakölte­ményekre. Meg kellett arra, hogy a szöve­vényes kalandok sorát korhű helyszínek­ről felvett, gondosan megszerkesztett, ar­tisztikusan fényképezett (az operatőr Mi­roslav Ondŕíček) tablókba ágyazzák. Szép film a Valmont, kétségtelen. Sze­met gyönyörködtető, amolyan formaterve­zett látványfilm, melynek elkészítésekor még arra is ügyeltek, hogy a ruhák színár­nyalatai a nagyúri kastélyok tágas termei­nek tapétáival harmonizáljanak. TALLÓSI BÉLA

Next

/
Oldalképek
Tartalom