Új Szó, 1991. február (44. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-14 / 38. szám, csütörtök

PUBLICISZTIKA .ÚJ szól 1991. FEBRUÁR 14. A történelem mindegyik koc­szakában megjelent olyan politikai erő, mely jólétet, boldogságot, fejlődést, vagy éppen védelmet, sőt szabadságot ígért a népnek, ha segíti egyeduralmát. Miutárv a XIX. század végétől Euró­pában a hatalmat gyakorolni kívánó csoportok politikai pártokba szerve­ződnek, az egyeduralomra törekvők a pluralizmussal szemben az egy­pártrendszer általuk előnyösnek tar­tott tulajdonságait népszerűsítették. Ezek különböző korokban különbö­ző célokhoz kötődtek. Voltak, akik az iparosítást és teljes egyenlősítést ígérték, mások a nemzétet vagy nemzeti kisebbséget ért igazságta­lanságok megszüntetését, illetve a nemzet vagy nemzeti kisebbség felszabadítását, és voltak olyanok is, melyek valamely vallás vagy szekta eszméinek földi megvalósításához hirdették a szükséges erőszakot. Az eltérő áramlatok több mód­szerbeli vonása a múltban is hason­ló volt és jelenleg is megegyezik. Először is, azonos elvek szerint épí­tik fel kritikájukat a több pártra épülő rendszerrel szemben. Másodszor, hasonló megoldásokat kínálnak a fennálló „széthúzás" és „rendet­lenség" felszámolásához. A többpártrendszer kritikája arra a tételre épül, hogy a többi párt eltávolodott az elsődlegesnek minő­sített céloktól, tehát például nem nemzeti, hanem nemzetáruló, ál­nemzeti stb., vagy nem az egyenlő­ségért küzd, hanem a szabad ver­sennyel gazdasági káoszt idéz elő. Azaz, az első érvrendszer lényege a kollektíva alapértékeinek elárulá­sa, az elérésükhöz szükségesnek minősített „harc, küzdelem" fela­dása. Az érvek második csoportját az úgynevezett hatékonysági érvek al­kotják. Ezek értelmében az ún. meg­osztottság darabolja az erőket, ezért nem lehetséges ezen erők gyors, operatív bevetése az ellenséggel szemben. A megosztottságnak ne­vezett többpártrendszer hívei emiatt a valóságban az ellenséget segítik. Harmadikként az első kettő mellé az úgynevezett morális érvek soro­lódnak. Ezek abból a költői hason­latból indulnak ki, hogy az elsőrendű értéknek tekintett közösség nagy családként működik. Erkölcstelen ezért egymás -ellen fordítani apát a fiával, testvért a testvérrel. A csa­ládhasonlat része az atyaszerűen irányító és gondoskodó vezető esz­méje, a paternalizmus. Az egysé-. ges, hierarchikus etika érvei rendkí­vül hatásosak nagygyűléseken, va­lamint a tömegkommunikációs esz­közökben. Az érvek mindegyik cso­portjának megegyezik az a vonása, hogy az általuk elsődlegesnek tekin­tett kollektívák feltételezett céljai és módszerei előbbrevalók a tőlük elté­rő egyéni véleménytől. Az egypártrendszer híveinek az elsődleges értékeket feladó, a haté­kony cselekvést akadályozó, amorá­lis állapotból kiutat kínáló megoldá­sa azonos:, a hatalom centralizálása, a politikai eltérések megszüntetése a meghirdetett egységért. Az állan­dó veszélyeztetettség érzete teremti meg azt a társadalomlélektani lég­kört, mely tömöríti az embereket, mus és a konzervativizmus eszme­körének részleteit, nem tudják politi­kai, gazdasági, jogi, szociális vagy éppen kulturális elemeit alkalmazni az új társadalmi rendszer éppen e legfontosabb alrendszereinek új­raszervezésekor. A gyors politikai sikerre törők nem is kívánják vállalni ezen eszmekörök elterjesztésének hátrányait. Számukra marad a nem­zeti kollektivista elemeket hordozó populizmus és, a totalitárius állam bukása után, az etatizmus. Szlová­kiában, hasonlóan más közép- és hátrányos helyzetbe juttatni vállalko­zásokat, sőt feltételezhető, hogy a privatizáció folyamatát is befolyá­solni tudná. Az egyes vállalkozók, apparátusbeli összeköttetéseik ré­vén, szerezhetnének előnyös meg­rendeléseket és pozíciókat, hátrá­nyos helyzetbe hozhatnák konku­renseiket, egyszóval, korlátozhatnák a piaci verseny szabadságát. Felté­telezhető, hogy az apparátus tagjai politikai hatalmukat előnyös rész­vényszerzéssel magántulajdonná is változtatnák, megteremtve az appa­KISEBBSÉGI EGYPÁRTRENDSZER feledtetve velük egyéni szabadsá­guk elvesztésének lehetőségét. Ma a kommunista diktatúrák megrendülésével a Balkántól Kö­zép-Európán keresztül a Szovjetuni­óig a kisebbségben élő nemzetek és nemzetrészek politikai életében új­ból feltűnnek olyan erők, amelyek e népcsoportokat egyetlen politikai pártba kívánják szervezni. Miért fo­gékonyak erre a törekvésre a koráb­bi egypártrendszertől éppen csak megszabadult polgárok? - tehetjük fel a kérdést. A válaszadáshoz több összetevő kölcsönhatását kell meg­vizsgálni. Az első, ma már nemzet­közi konferenciákon is hangoztatott összefüggés, hogy a térség orszá­gaiban (beleértve Szlovákiát és per­sze a csehszlovákiai magyarságot is) a politikai rendszerváltás nem jelentett egyben szociális rendszer­váltást is. A korábbi uralkodó réteget nem váltja fel egy teljesen új, hanem csak részben, gyakran kis részben cserélődik ki, mind a többségi, mind a kisebbségi nemzetek társadalmi szerkezetében. E réteghez tartozó személyek önazonosságukat a múl­tat elmosó nacionalizmusban lelik meg, hatalmi helyzetük stabilizálá­sát pedig a részleges piacgazdasá­got és korlátozott politikai pluralitást engedő, államhatalmat kiterjesztő etatizmusban, illetve a hasonló elve­ken nyugvó kisebbségi egypártrend­szerben keresik. T ovábbi összefüggés, hogy a politikai forradalmak nem jelentették a politikai kultúra forradalmát is. A térség társadalmai, beleértve az értelmiség java részét is, nem ismerik á három nyugat­európai demokratikus eszmeáram­lat, a szociáldemokrácia, a liberaliz­kelet-európai országokhoz, többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek körében szintén többféle politikai tö­rekvés figyelhető meg. A két legerő­sebb politikai erőben megjelenő eta­tista államfelfogás ezen elképzelés rétorikai elemeit is előhívja. Érezhe­tő ez a hatás a tömegkommunikáció rendszerének igazgatásában, de a kormányzat és a törvényhozás munkájában is. A magyar nemzeti kisebbség a többségi nemzetnél hangsúlyozot­tabban állítódik válaszút elé. A ki­sebbségi egypártrendszert célzó próbálkozások szükségessé teszik annak megvizsgálását, hogyan hat­na egy hatalmi központ nemzeti ki­sebbségünk társadalmi szerkezeté­re. Az egyetlen kisebbségi párt ha­talmi pillére elsősorban a közigazga­tás volna. E párt képviselői foglalnák el a közigazgatás rninden fontos posztját, s azok birtokában nevez­nék ki mindazon gazdasági egysé­gek, hivatalok és egyéb szervezetek vezetőit, melyek hatáskörükbe tar­tóznak. A párt második fontos hatal­mi bázisa a parlamenti képviselet lenne. Egyedüli kisebbségi politikai partnerként korlátozás nélkül ren­delkezne mindazokkal a pozíciókkal, pénzbeli és egyéb juttatásokkal, me­lyeket monopolizált alkuhelyzetéből elérne. A párt ebből a helyzetéből különféle eszközökkel tudná befo­lyásolni mindazon kulturális, társa­dalmi és érdekvédelmi szervezetek vezetőválasztását ós tevékenysé­gét, melyek ugyan nem tartoznak közvetlenül a hatáskörébe, ám szüksége van rájuk. A gazdaságban e pártnak köz­iigazgatási monopolhelyzetéből kö­vetkezően módja volna előnyös vagy rátusi gazdasági érdekeltségek ked­vezményezett sorát. E párt döntene munkahelyek odaítéléséről és meg­vonásáról. Ez a korlátozott szabad­ságú piac nem erős gazdasági bá­zist termelne a csehszlovákiai ma­gyarság számára, hanem korrupci­ót, megvesztegetést, az egyéni ter­melőerő visszafogását és személyi függést. A kultúrára óriási hatalmi és gazdasági nyomás nehe­zedne, hogy e párt ideoló­giai hátterévé váljon. A jelenleg szö­vetséggé váló Csemadok ismét elin­dulna a centralizált szervezetté vá­lás felé. Javarészt egy kézbe kerül­ne a könyv- és lapkiadás, befolyá­solná válna az iskolarendszer, hazai és magyarországi tanulmányi helye­ket osztogatnának. Az annyira fon­tos tömegtájékoztatási eszközökre gyakorolt politikai, valamint gazda­sági nyomás erősen kérdésessé tenné tényleges függetlenségüket, az esetleg renitenskedő újságírók pedig a családtagjaikra nehezedő egszisztenciális nyomással is szá­molhatnának. Az apparátus összefonódása a közigazgatással, a gazdasággal, a kultúrával, e területek viszonylag szilárd, de mégis félelemtől terhelt egységét eredményezné. Minden más véleménynek számolnia kelle­ne e rendszer együttes erejével, így az eltérő érdekek elsősorban párton belüli hatalmi harcként ütköznének egymással, állandóan fenyegetve a szervezet egységét. Ez a tény erőteljesen befolyásolná a párt ideo­lógiai eszköztárát. Az ellenségkép erősítése, a vezér vagy vezérek rendkívüli szerepének állandó hang­súlyozása, az ellenfelek ismétlődő­KINCSES ELOD MAROSVÁSÁRHELY FEKETE MARCIUSA -10. Március 20. krónikája Délután 16 órakor kapcsolódtam az esemé­nyekbe, ezért a korábban történteket video- és hangfelvételek felidézésével dokumentálom. A városban futótűzként terjedt el Sütő Andrásék vandál bántalmazásának, s az RMDSZ székház ostromának híre. A magyar munkások egy em­berként letették a munkát és elindultak a főtérre, a városháza épülete (a megyei Egységtanács székháza) elé. Az RMDSZ megyei vezetősége szerette volna ezt a tömeget az utcáról a gyárakba visszavinni, azért, hogy a várható provokáció ne válthassa ki azokat az erőszakos összetűzéseket, amelyeket, jól tudták, mindenáron ki akarnak robbantani. Ezért született meg az a sztrájkfelhívás, amely a 4 pontban foglalt követelések teljesítéséig ülősztrájkra és otthonmaradásra szólította fel a marosvásárhelyi magyarságot. A követeléseket a marosvásárhelyi rádió magyar adásában 9.30­kor Káli Király István, az RMDSZ maros megyei szervezetének alelnöke olvasta fel. A szöveg így szólt: (...) Követeléseink: Egy: a nemzetiségi köve­telések azonnali és torzításmentes bemutatása a román televízióban szakembereink bevonásá­val. A Román Televíziót és Rádiót, a Covintul Liber című napilapot felelőssé tesszük a inai súlyos helyzet kialakulásáért, mivel rendszere­sen félretájékoztatták az országos közvéleményt, valamint a megye román lakosságát. Kettő: A vá­rosi és megyei Nemzeti Egységtanácsból mond­janak le polgári és közéleti tisztségeikről azok, akik felelősek a Kincses Előd lemondatásával kezdődő pogrom megszervezéséért, név szerint Júdea loan mérnökezredes, Tira, Vasile őrnagy és Scrieciu loan tartalékos vezérőrnagy. Három: Passzív és kollaboráns magatartása miatt a rendőrséget felelőssé tesszük az okozott erköl­csi és anyagi károkért valamint ártatlan magyar embereknek okozott súlyos testi sérülésekért. Négy: Követeljük a tüntetéssorozatot szervező Vatra Romäneascä Szövetség törvényen kívül helyezését, és bűnvádi eljárás megindítását mindazok ellen, akik megszervezték a fejszével, husánggal, vasvillával felfegyverzett tömeg által elkövetett pogromot Marosvásárhelyen. Felkér­jük a lakosságot, hogy tartózkodjon az egyéni kezdeményezésektől, óvakodjon minden erősza­kos megnyilvánulástól és provokációtól. Az RMDSZ Maros Megyei Intézőbizottsága. A felhívás elhangzása után a tömeg nem mozdult, hanem követelni kezdte, hogy Iliescu elnök azonnal jöjjön Marosvásárhelyre. Ezek után marosvásárhelyi személyiségek álltak a mikrofon elé. (...) én a városi elnök vagyok, Zolcsák Sándor festőművész (...) Kérlek benneteket, drága test­véreim, hogy legyünk fegyelmezettek, ne szóród­junk szét, ne engedjünk a provokációnak. (,..) Kedves barátaim! Iliescu elnök kiáltványa kijelenti, hogy az összes jogaink biztosítva van­nak, hogy azok gyakorlatilag is biztosítva lész­nek. Addig is itt maradunk, amíg ezt az ígéretét beváltják. A tüntető tömeg azt skandálta, hogy „Most vagy soha! Testvérek vagyunk!" és „Igazságot!" Szabó György: (...) ismertettük a mi nemzeti­ségi programunkat, a jogainkat, amelyek megil­letnek, mindazokat, amelyek egyetemes emberi jogok, és amely európai jogok nélkül Románia sem léphet be a közös Európa-házba. Ezekhez a nemzetiségi jogainkhoz, a románokéval egyen­lő jogainkhoz életünk árán is ragaszkodunk. TÖMEG: Nem vagyunk gyilkosok! Szabó György: Nem vagyunk gyilkosok, és román barátaink is elhatárolták magukat azoktól, akik gyilkosok voltak. Hiszem, nem fogok csalód­ni bennük. Kérem önöket, hogy minden violencia nélkül, mert provokációnak fogunk tekinteni min­den violenciát, európai módon mutassuk meg újra a világnak, hogy művelt, kulturált, humanista nemzet vagyunk. (...) csak emberi jogokat aka­runk. TÖMEG: Jogainkat akarjuk! Szabó György: Azt akarjuk, hogy iskoláink legyenek, hogy orvosi egyetemünk legyen, ez alapvető jogunk, nem privilégium. TÖMEG: Most vagy soha! Iliescu! Király! Szabó György: Első feltételünk az, hogy Ion Iliescu, Király Károly és a pártok képviselői jöjje­nek azonnal Marosvásárhelyre. Várjuk őket. TÖMEG: Megvárjuk. Ábrám Noémi: Ábrám Noémi vagyok, egyetlen dolgot szeretnék a tömeg tudomására hozni, úgy a románok, mint a magyarok tudomására. A Ma­rosvásárhelyen megalakult három ifjúsági szer­vezet, mindhárom bejegyzett, az OTV (1), ODT (2) és a MADISZ (3) kezdettől fogva összetartott. Szeretném, ha ez az összetartás megmaradna, és példa lenne az egész város, az egész ország számára. Ezt kell elérnünk mindnyájunknak. Fog­junk össze, és értelmes, civilizált emberek mód­jára így építsük a jövőnket. Köszönjük. Mialatt mindez lezajlott a városház előtti téren, az épületben ülésezett az NKIT maros megyei tanácsának rendkívüli ülésszaka. Ezen az ülés­szakon nagyon egyértelmű felszólalások ítélték el a március 19-i erőszakos cselekményeket. Engem visszahelyeztek az alelnöki tisztségbe, és egy kiáltványt fogalmaztak meg, amelyet kb. 11 órakor felolvastak a székház előtt összegyűlt tömegnek, román nyelven. (Kedden folytatjuk) en nemzetietlennek és megosztó­nak nyilvánítása uralná a szellemi légkört. Az apparátusban felértéke­lődnének az ellenséggel kirobbanó konfliktusok, függetlenül azok ész­szerű voltától és e konfliktusok meg­ítélésének mércéjévé egységesítő hatásuk válna. jr A nem ez az egyetlen IATT1 lehetőség. Működtet­/VI I I hetó egy olyan, több szuverén kisebbségi politikai pártból álló rendszer is, melyet a demokrati­kus erők egyensúlya és - alapkér­désekben - az együttműködés jelle­mez. Az együttműködés mellett ez lehetővé teszi egymás hatalomgya­korlásának ellenőrzését, és a hata­lomgyakorlás egyes szintjein az an­tidemokratikus elemek ellensúlyozá­sát. Ez az egyensúly biztosít teret a vállalkozás, a piac, a kultúra, azon belül a kulturális szervezetek, az oktatás és kutatás, valamint az any­nyira fontos sajtó szabadságának. Ez a hatalmi egyensúly teszi lehető­vé politikusok hibáinak korrekcióját, és akadályozza, hogy magukat hi­bátlannak feltűntető karizmatikus vezérekké váljanak. Ez teszi lehető­vé a kapcsolattartást a. többségi nemzet demokratáival. A rendszer kisebbségi pártok választási koalíci­ójának esetén is feltételezi a nyílt érdek- és véleményütköztetést, és különindulás esetén is az érdeke­gyeztetést. Erős nemzet - esetünk­ben nemzeti kisebbség - nem milita­rizált tudatú fegyelmezett tömegből, hanem öntudatos, lehetőségeiket is­merő ós azokkal élni kívánó egyé­nekből születik. Ezért nemzeti ki­sebbségünk politikai életének plura­lizmusát fenn kell tartanunk akkor is, ha a többségé az etatizmus felé haladna. Politikai életünk pluraliz­musának fenntartásához mindenek­előtt akarat kell. Akarat saját más­ságunk vállalására és mások más­ságának elfogadására, sőt igénylé­sére. Ma e rendszer további sorsa attól függ, megőrzik-e a kisebbségi egypártrendszerrel szembenállók politikai pozícióikat a Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalomban vagy megbuktatják őket. Függ attól is, egy párt befolyása alá kerül-e a Csemadok, vagy teljes mértékben független kulturális szervezetté vá­lik. Átalakuló térségünkben a fejlő­dést nem egy hatalmi központ, ha­nem az értékek szabad versenye jelenti. A kisebbségi egypártrend­szer nemcsak célszerűtlen, hanem a belőle fakadó hatalmat és vezére­ket tisztelő, félelemmel terhelt lelki­állapot a demokráciát és szabadsá­got alapértéknek tekintő emberek­hez nem is méltó. OLLÓS LÁSZLÓ MEGKERDEZTÜK HOVÁ HÍVUNK DRÁGÁBBAN .januárban kétszer Is hírt adtunk ar : ról, hogy emelkedni fog a telefontarifák ára. Legutóbb a pozsonyi Posta- és Telekommunikációs Igazgatóságon járva újabb részletekről érdeklődtünk, ám a korábbi tájékoztatás helyrerakása tett belőle. Augustín Bernadovič igazgató: -Ha erre sor keiülne, legkorábban csak augusztus elsejétől lenne esedékes, mivel a pénzügyminisztérium a telefonille- • téket is az olyan szolgáltatások közé sorolta, amelyek áremelését hat hónappal előre be kell jelenteni. Hogy ez bekövet­kezik-e, azt ma ném erősíthetem meg, de kizárni sem tudom. Akkor honnan szár­maznak a tarifaemelésről szóló hírek? Valószínűleg a kormányhivatalból, ahol a távközlés fejlesztésének megtárgyalása után pontatlanul tájékoztattak. Mert a drá­gulás egyelőre csak alternatív megoldás­ként jön számításba. Ha adókedvezményt kapnánk, nem kellene az impulzus árán változtatni, mert a megmaradó nyereség­ből képesek iennénk a várható fejlesztés finanszírozására. Nem állami támogatást kérünk, csak azt szeretnénk, hogy saját pénzünkből többet használhassunk fel. Peter Haluš igazgatóhelyettes: - Az árszabályozás a nemzetközi tele­fonhívásokra nem vonatkozik, ezek tarifái a korona leértékeléséhez igazodnak. Akárcsak a postai szolgáltatásokéi, ame­lyek - a külföldi telefonhívásokhoz hason­lóan - március 1-jétől 30-50 százalékkal lesznek drágábbak. (A Szövetségi Táv­közlési Minisztérium e héten erről külön sajtótájékoztatót tart, utána részleteseb­ben beszámolhatunk róla.) (jmk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom