Új Szó, 1990. január (43. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-27 / 23. szám, szombat

Kultúrát - hogyan, kivel, miből? EGY KEREKASZTAL-VITA REMÉLT EREDMÉNYEI Jelentős érdeklődést váltott ki a közelmúltban Gálán Géza színművész kezdeményezése, amelynek eredményeként a pozsonyi Fórum Szállóban egy asztalhoz ült a hazai magyar értelmiség népes cso­portja. Körülbelül százötvenen jelentek meg a felhí­vásra, amelynek központi gondolata ez volt: kulturá­lis intézményrendszerünk merész és intézményes átalakításáért. Eredményes volt a véleménycsere? Van lehetőség kulturális intézményrendszerünk kor­szerűsítésére? Megteremthetóek ehhez a személyi és tárgyi feltételek? Ezek voltak azok a kérdések, amelyek a riportert foglalkoztatták. • Elégedett vagy a véleménycse­re eredményeivel? - tettem fel az első kérdést Gálán Gézának. - Elsősorban az volt a célom, hogy elindítsuk a kulturális intéz­ményrendszer mocsárban tocsogó kerekét. Úgy gondolom, a vita során sikerült új gondolatokat provokál­nunk, és ez nem kevés. Persze, érezhető volt, hogy közösségünk­ben ez már a harmadik nekifutás. Reményeink kétszer már ködbe vesztek, illetve csak részben való­sultak meg terveink. Nyilvánvaló, hogy 1948-ban, de méginkább 1968-ban többet vártunk, mint amit utána elértünk. Sőt úgy is fogalmaz­hatnék, hogy 1968 után hatalmas visszaesés következett be. • A találkozó szervezésekor azért, valld be, úgy gondoltad, hogy a résztvevők majd elsősorban az általad kezdeményezett témákra összpontosítanak... - Nem egészen így történt. A fó­rumon mindenki elmondta, hogy mi bántja. Nem csoda, hiszen húsz évig hallgatás volt az emberek dolga. • Bevezető előadásod második részében a kulturális intézmények starthelyzetéről vázoltad elképzelé­seidet. - Igen. Fontosnak tartom, hogy a demokratikus elvek már ott meg­valósuljanak. Az állami támogatás legyen arányos nemzeti kisebbsé­günk számarányával. Ezért elkép­zelhetőnek tartom, hogy az iroda­lomban a lapgazda, a zenei életben a zenekarok fenntartója, a színház esetében a társulat finanszírozója stb. n.e csak az állam legyen. Fon­tos, hogy a konzumens is érezze, övé a lap* az együttes, a színház, a televízió. Úgy kell ezeken a terüle­teken dolgozni, olyat kell produkálni, amit „megvesznek". • Bizonyára elismered, veszélyei is vannak a kulturális produktumok áruvá alacsonyításának. -De még mennyire. Viszont itt már megint a szakmai színvonalról ós az erkölcsi tartásról van szó. Mert azt is el kell ismerni, tarthatatlan helyzet, ha a színházigazgató, 1 az együttes vezető, vagy a cirkuszigaz­gató állandóan „felfelé", a dotációt osztó hivatal felé kénytelen tekint­getni. Ilyen viszonyok között a kultú­ra gyakran kényszerül minőségi en­gedményekre. Ez, persze, az udvari trubadúroknak sohasem okozott gondot. Hasznos, ha a néző, a hall­gató, a tárlatlátogató is tisztában van azzal, hogy ő „delegálja" a művét. • Konkrét elképzeléseid is vannak? -Vannak, például a televízióval kapcsolatban. Megérdemelné a dél­szlovákiai magyar, hogy naponta sugározzon a tévé anyanyelvén is, és hetenként egyszer néhány órás műsorra lenne szükség. Körülbelül 700 ezer állampolgárról van szó. Emberekről, akik búzát termelnek, hajót gyártanak, adót fizetnek, kato­nát állítanak és így tovább. Tehát nem túlzok, és nem teljesíthetetlen a televízióműsor iránti igény. • Tegyük fel, hogy az anyagi kér­déseket megoldanánk. Kikkel lehet­ne megvalósítani elképzeléseidet? Csak amatőrökre nem támaszkod­hatsz. -A kezdet nem lenne könnyű. Mindazonáltal konkrét személyekről is beszélhetnék. Nem mindenki ott van, ahol képességei szerint lehet­ne. Vegyük például a tavalyi zselizi akciónkat. Az Úri murit adtuk elő szabadtéri színpadon. Hatvanhét szereplőnk volt, közöttük csak egy Matesz-színész. Négy előadáson csaknem 20 ezren voltak. • Igen, csak nehezen tudom el­képzelni, hogy teszem azt, egy föld­műves-szövetkezet gépesítési cso­portvezetője, vagy egy üzemmérnök feladná az állását, hogy színész le­gyen. - Ezernyi lehetőség van, csak fel kell kutatni a tehetségeket. És új, az eddigiektől eltérő megoldásokra van szükség. Rendkívül fontos például a monopolhelyzet kizárása, a ver­seny megvalósítása. Ahol monopol­helyzetbe kerül valamelyik kulturális vagy gazdasági ágazat, ott szükség­szerűen bekövetkezik a pangás. • Milyen elvhez igazodva kellene kinevezni a kulturális intézményi ve­zetőket? - Semmiképpen sem kulisszák mögötti megegyezések alapján. Minden kinevezésnek a legszéle­sebb nyilvánosság előtt kellene tör­ténnie. Azt mondod erre, hogy túlsá­gosan jó véleményem van a töme­gek ízléséről? Ezt ne mosolyogd meg. Előlegezni kell a jóhiszeműsé­get, és abból induljunk ki, hogy a népben hallatlanul sok bölcsesség halmozódott fel. Igényeljük és be­csüljük meg a szakmai tudást, és ne szóljunk becsmérlően az egészsé­ges ambícióról. Akinek van elképze­lése, hozza nyilvánosságra. Három tényező hasson: a publikum, a szak­mai szféra és a finanszírozó. Ha önérzetesen számba vesszük lehe­tőségeinket, ha keressük és megta­láljuk tartalékainkat, a nemrég tartott találkozón elhangzott elképzelések zömét meg tudjuk valósítani. • Holnap megint nyílt fórum lesz. Mit vársz tőle? - Az első fórumon megválasztott munkacsoport (tagjait az Új Szó is­mertette) részletesen kidolgozta el­képzeléseit, meghatározta az elvi szempontokat, és megvizsgálta a megvalósítás lehetőségeit is. Mindezt ismertetjük a nyílt fórummal és amennyiben a fórum - akár vál­toztatásokkal is - elfogadja, eljuttat­juk beadványként az összes illeté­kes állami szervhez. Az interjút készítette: TÓTH MIHÁLY Jog- és érdekvédelmi célokkal alakul Pozsonyban megalakult a hadikáro­sultak és -rokkantak szlovákiai szövetsé­gének előkészítő bizottsága. „Mint a második és az első világhábo­rú következtében egészségileg károsult emberek kategóriája, akiknek száma foly­tonosan csökken, szociális szükséglete­ink kielégítésének javítása végett meg akarjuk alakítani a hadikárosultak és -rok­kantak szlovákiai szövetségét. Ebből az alkalomból kijelentjük: 1. A világ nemzetei békés együttélésének hívei vagyunk, elsők vagyunk a háború és mindennemű erőszak ellenzői között. 2. Társadalmunk humánus, demokra­tikus és pluralista fejlődését, amelyet Chňoupek, a „nimród" Bohuslav Chňoupek volt külügy­miniszter is rendezett minden évben vadászatot Konopišté környékén. Az úgynevezett diplomáciai vadászato­kon a hazánkban akkreditált nagy­követek és külföldi vendégek vettek részt. - Ezek mindig monstruózus akciók voltak - mondotta a Cseh­szlovák Sajtóiroda munkatársának az az erdész, akinek jelen kellett lennie ezeken a vadászatokon. - A ,,záróünnepségre" általában két-három termet kellett előkészíte­nünk a konopištéi kastélyban. - Az egykori külügyminiszter meghívására ide érkező külföldi vendégek lövésztudományával megvoltak a tapasztalataink. Amikor tudomást szereztünk arról, hogy ilyen vadászat van készülőben, a Külügyminisztériumtól jegyzéket kértünk, hogy melyik vendég tud lőni és melyik nem. Ennek alapján az utóbbiak külön kíséretet kaptak, amelynek az volt a feladata, hogy a vendég kezében a helyes irányban fordítsa a fegyvert... - folytatta az erdész. Szomorúan emlékezett vissza ar­ra a vadászatra, amelyen egy másik erdész súlyosan megsérült az ar­cán, sőt egy sörét még a szemét is eltalálta. Ekkor Chňoupek elutasítot­ta a vadászat megszakítását, mond­ván, hogy az eset valahogy csak majd megoldódik. A volt külügymi­niszter magatartása teljesen ellen­tétben állt a vadászat szabályaival, amelyek ilyen esetben kimondják, hogy fel kell függeszteni a vadásza­tot, s rendőrt kell hívni. Chňoupek azt sem tartotta tiszteletben, hogy csak 18 éven felüli személyek va­dászhatnak. Ő ezzel szemben ezt megengedte kiskorú fiának, akinek ráadásul még saját fegyvere is volt. Ma már a konopištéi erdész mo­solyogva mesélte el, hogyan készü­lődtek egy brazíliai vendég látogatá­sára. Ő colttal szeretett volna fácánt lőni, s ezzel Chňoupek is egyetér­tett. - Nem aludtam egész éjjel, hiszen ismerem, hogy egy colt mire képes, és Benešov csak másfél kilo­méterre van Konopištétôl. Szeren­csére'a brazíliai vendég megbetege­dett- tette hozzá. (6-mg) a Csehszlovák Szocialista Köztársaság vezetői képviselnek, támogatjuk. A második világháború után orszá­gunkban alakult hivatal a hadikárosultak számára, és a hozzá szükséges intézmé­nyek is létrejöttek, melyeknek tevékeny­sége kapcsolódott a korábban létezett hasonló intézményekéhez. Az ötvenes években nálunk megszűn­tek létezni ezek az intézmények, szerepü­ket és vagyonuk egy részét az egységes Rokkantak Szövetsége vette át. Sokolda­lú tevékenysége miatt a Rokkantak Szö­vetségének nincs elegendő tere teljes mértékben biztosítani a hadikárosultak és -rokkantak érdekeit. Döntöttünk egy célszerű szervezet, a Háborús Károsultak és -rokkantak Szlo­vákiai Szövetsége megalakítása mellett, melynek székhelye Pozsony lesz, és te­vékenysége kiterjed egész Szlovákia te­rületére. Az előkészítő bizottság megala­kítása után szlovákiai értekezletet hívunk össze a lakosság e rétege képviselőinek részvételével, és ez alakítja meg a Hábo­rús Károsultak Szövetséget. Az alapszabály tartalmazni fogja a Szövetség szerkezetét, más szerveze­tekhez való társulásának vagy csatlako­zásának lehetőségét. A HÁBORÚS KÁROSULTAK ÉS -ROKKANTAK SZLOVÁKIAI SZÖVETSÉGÉNEK ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁGA Lehetetlenség vagy tehetetlenség? 1990. január 23-án szülői érte­kezletet tartottak az ipolysági óvo­dában. Az óvoda részéről Olczár Józsefné, az óvoda igazgatónője és a magyar nyelvű osztályok taní­tónői voltak jelen; a vnb részéről annak elnöke, Olczár József mér­nök - aki egyúttal az igazgatónő férje - és a jnb oktatási osztályá­nak egyik új vezetője, Precechtel úr. A szülői értekezletet egy 1989. november 6-i beadvány kapcsán hívták össze. A beadványt 21 szü­lő írta alá, akik egy magyar nyelvű osztály megnyitását kérték. Jelen­leg az óvodában 6 osztályban fo­lyik a nevelés: 4 osztályban szlo­vák nyelven - 99 gyermek számá­ra és két osztályban - 61 gyermek számára - magyar nyelven. Egy osztály kapacitása legfeljebb 30 gyermek. Ezen az áldatlan állapo­ton szerettek volna a szülők vál­toztatni. Mivel a beadványra nem kaptak választ a jnb oktatási osz­tályától, a knb-hez fordultek, amely azután utasította a jnb-t az ügy felülvizsgálására. A szülők kérése az volt, hogy minél előbb nyissanak meg még egy magyar nyelvű osztályt ebben az óvodában, leivel a vnb elnöke nem tudott megnyugtató választ adni, parázs vitára került sor. A fel­tett kérdésekre mindig ugyanaz a válasz jött, hogy a szülők értetle­nek ... Miért értetlen az a szülő, aki nem hajlandó megérteni, hogy a gyermekének miért kell túlzsúfolt osztályba járnia, ha egy új osztály megnyitásával, egy kis jóindulattal és emberséggel lehetne javítani úgy a gyerekek, mint a tanítónők helyzetén. Harmincegy gyermekkel lehe­tetlen sikeres oktató-nevelő mun­kát folytatni! Nemegyszer a város­ban, mikor a magyar osztály sétál, megkérdezik a tanító nénit, hogy hány osztályt sétáltat? A vita azzal zárult, hogy a vnb elnöke megígérte: felülvizsgálják az ügyet. Az új magyar osztály nyitása attól függ, hogy a szlovák osztályokba járó gyerekek szülei hajlandóak-e magyar ajkú gyere­keiket átíratni... Jogos ez az eljárás? Már 1976­ban ugyanez az óvoda megszün­tette egy magyar osztály működé­sét egyik napról a másikra. Akkor sem kérdezték meg a kedves szü­lőket! Mi csak ezt az egy osztályt szeretnénk visszakapni, hogy vég­re gyermekeink megfelelő oktatás­ban, nevelésben részesülhesse­nek. Mi a jogainkat nem akarjuk más kárára érvényesíteni, mint ahogy az a vitában elhangzott. Mi nem sértettünk meg senkit, de minket a vnb elnöke értetlenséggel vádolt. Elgondolkodhatnánk afölött, hogy valójában ki is az értetlen... SZABÓ PÁSZTOR EDIT Ipolyság Lenni vagy nem lenni... Tudom, hogy közhelyes, elcsé­pelt a cím, de a hamletti kérdésnél találóbbat most elképzelni sem tu­dok a mai rendkívüli országos SZISZ-kongresszus előtt... Mikor is voltam ez ügyben utoljára Prágában? Na, igen. November 11-12-én, amikor is megfogadtam, hogy egyhamar ilyen cirkuszra nem „fizetek" be. Pár emlékfosz­lány a műsorból: Miloš Jakeš, a CSKP KB akkori főtitkára, a maga hatalmát védve a párt ideológiájá­nak szentté avatásán ügyködött, míg a „néhai" miniszterelnök, Ada­mec, az asztalt csapdosva, bennün­ket, fiatalokat oktatott: „Mit akartok ti, fiatalok? - szegezte nekünk a kér­dést, míg ujjával mutatva ecsetelte, hogy bezzeg az ő idejükben nem volt ifjúsági kölcsön, meg ilyen-olyan juttatások. Husák „elvtárs" pedig ezalatt csendesen szunyókált a dísztribün sorában, mígnem feléb­resztették a protokoláris beszéd el­mondása miatt. Hogy mi hangzott el pártunk és államunk képviselőinek szájából? Az a sztereotip szöveg, melyet ta­pasztalt kollégáim már szinte fejből tudtak, (gy fordulhatott elő, hogy míg én nagy kínok és keservek között megírtam az összefoglalómat, ad­digra ők már el }s küldték nagyszerű irományaikat. A fiatalok meg... Nos, az akkori közel 1000 küldött olyan heterogén társaságot alkotott, hogy már a megnyitón látni lehetett: a SZISZ­nek nincs nagy jövője. A második napon pedig már várható volt, hogy elóbb-utóbb agonizál. Az a sok vita és veszekedés, ami az egyes szek­cióban zajlott, mind-mind azt bizo­nyították, hogy a forgatókönyv sze­rinti történések véget értek, de az T oleranciáról beszélünk, miközben erőszakosan cselekszünk, s mindezt úgymond, a demokrácia jegyében - jutott eszembe amikor a kormány épülete előtt megláttam a távközlési vállalat tüntető dolgozóit. Miről van szó? - kérdezhetné a tisztelt olvasó, aki a hírközlés özönében talán átsiklott az eseményen. A tét: kié legyen a pozsonyi állami egészségügyi intézet. Ugyanis a postások elhatározták, az övék lesz. Mert hogy sokan vannak, be­tegesek, s üzemi rende­lőik a város több pontján nem megfelelő épületekben találhatók. Az állítás igaz, és a kormány problémáikat az év elején ideiglenesen azzal oldotta meg, hogy valamennyiük egészségügyi ellátása átkerült az állami egészségügyi intézetbe, egy fedél alá. Későb viszont kiderült, az ilyen korszerű egészségügyi létesítményben rászorultabb betegeket is kezelhetné­nek, az intézet közhasznúbb célokat szolgálhat. A kor­mánynak döntenie kellett, a szívbetegek vagy az onkoló­giai betegek kerüljenek-e az intézetbe. Érvek és ellenér­vek ütköztek, s ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a beteg egészségügy sok sebből vérzik. Számos fiatal szívbeteg hal meg csak azért, mert idejében - helyhiány miatt - nem tudják megmúteni, és a rákos betegek - gyerekek és idősek - ellátása még a jelenlegi körülmé­nyek között sem megfelelő. Nincsenek kétségeim s elhi­szem, a kormány döntéshozatala nem volt könnyű, Tüntetni könnyű! nehezítette az is, hogy a postások figyelmeztető sztrájk­kal fenyegetőztek. Még egyszer hangsúlyozom, a távközlési vállalat dolgozóinak egészségügyi ellátása nem megoldott. De kérdem én, kinek a hibájából? Miért nem intézkedtek előbb? Miért nem igyekeztek saját erőből megoldani sajátos problémáikat! Hogy nem lehetett? Ezt egy az egyben nem fogadom el. Mert például a vasutasok felépítették korszerű egészségügyi intézetü­ket, a Slovnaft dolgozói úgyszintén. És Szlovákia szerte számos kisebb üzem, szövetkezet (például Perbetén és Szőgyénben) korszerű egészségügyi központot létesített saját dolgozói számá­ra. Nekik sem volt könnyű megszerezni a beruházáshoz szükséges összeget, ám tűzön-vízen át, kemény csaták árán mégis szert tettek erre. A postások, úgy érzem, a könnyebb utat választot­r\ ták, kényszerhelyzet elé állítva a kormányt. Azt a kormányt, amelytől jelenleg mindenki azt várja, hogy most és azonnal megoldja a társadalomban felgyülem­lett húsz, negyvenévnyi gondot. Nem csodálkoznék, ha a kormány is sztrájkot helyez­ne kilátásba. Vagy mi, lakosok úgy gondoljuk, csak nekünk van erkölcsi alapunk, jogunk a sztrájkra?! (péterfi) igazi problémák megvitatására nem került sor. A konferencia után pár nappal ezután vulkánszerűen tört a felszínre az elégedetlenség, ami már akkor bennük, fiatalokban mun­kált. Mi várható a mai naptól? Nos, ha éppenséggel nem esik is szét a szervezet, a jelenlegi struktúrákon mindenképpen változtatni kell. Ma­gyarán: teljes újjászületésre, a veze­tőség megváltoztatására, az alap­szabály módosítására és névváltoz­tatásra van szükség. A Szlovákiában két héttel ezelőtt lezajlott rendkívüli kongresszus kül­döttei üres kézzel jöttek Prágába, mert Pozsonyban nem oldódott meg egyetlen vitás kérdés sem. Reménykedjünk, hogy a fiatalok a mai napon közös nevezőre jutnak és hazavisznek társaiknak valami biztatót, valami reményt. (szitás) Önálló magyar iskolát 1990. január 12-én az összejött szülők és a helyi magyar tanítók, a meghívott vendégek (Nyilvános­ság az Erőszak Ellen rimaszombati járási koordinációs bizottságának küldöttei, Független Magyar Kezde­ményezés rimaszombati járási koor­dinációs bizottságának képviselője, a Magyar Tanítók Fórumának járási képviselője, a helyi alapiskola igaz­gatója, a helyi nemzeti bizottság el­nöke, a helyi szülői szövetség vá­lasztmánya) abban állapodtak meg, hogy követelik az önálló magyar is­kolát. Indok: a jelenleg működő kétnyel­vű iskolát 454 diák látogatja, ebből 104 jár szlovák osztályokba. A tan­testület tagjainak összlétszáma 32 fő (23 magyar és 9 szlovák). A közös iskolát már több mint 15 éve szlovák igazgatók irányítják. A szülők és a pedagógusok úgy látják, hogy a nyelvet a család mellett az iskolán keresztül lehet megtartani, s ezzel együtt a nemzetiséget is. Legyen Bátkában magyar és szlovák iskola közös gazdasági irá­nyítással! -Kérjük, hogy a bátkai körzeti könyvtárat helyezzék át más épület­be, mivel épülete eredetileg iskola, majd óvoda volt. Javasoljuk, hogy ott legyen körzeti kisegítő iskola! Indok: az iskolába járó 58 mentá­lisan retardált - szellemileg vissza­maradott - gyerekeknek erre van szüksége. -Az áthelyezett könyvtárat tölt­sék fel magyar könyvekkel, mivel kevés a magyar könyv! Kérjük, te­gyék lehetővé a vallásoktatást! A Magyar Szülők Fóruma nevé­ben: CSÍKFEJES ERZSÉBET, BATTA ISTVÁN mérnök, FEJES ZOLTÁN mérnök, a magyar tanítók képviseletében: TELEK GYULÁNÉ. Bátka, 1990. január 15. ÚJ SZÚ 4 1990. I. 27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom