Új Szó, 1989. október (42. évfolyam, 232-256. szám)

1989-10-02 / 232. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Hétfő, 1989. október 2. Ára 50 fillér XLII. évfolyam, 232. szám Ők már elindultak Egymás közt, szakmai-baráti körökben régóta vitázunk, vitázga- tunk amatőr művészeti mozgalmunkról, személyi, anyagi, műszaki feltételeiről, működési kereteiről és rendszeréről, miközben számos jó ötlet is felszínre vetődik. Nem vagyok azonban meggyőződve arról, hogy a különböző egyéni vagy csoportvélemények mindenkor úgy találkoznának egymással - a mozgalom fejlődéséhez természe­tes módon igazodva, folyamatosan -, hogy e találkozásokból a leginkább megfelelő, többé-kevésbé mindenki számára elfogad­ható cselekvési platform születhetne. A művelődési intézményekben, Csemadok-berkekben és feszti­válokon szervezett fórumok gyakran válnak öncélúvá, az eszmecse­rék során elhangzó javaslatokkal együtt halnak önmagukba. Rész­ben az információs és összekötő csatornák hiányosságai miatt, de főként azért, mert az intézményes megoldások helyett „műkedvelő" eljárások érvényesülnek - ilyenek kénytelenek érvényesülni, jobb híján - „műkedvelő" alapokon. Az intézményes - profi - szervezés olykor látszat csupán, amiként látszat nem ritkán az egyetértés is az amatőr művészeti mozgalom különböző területein felmerülő szak­mai kérdésekben. Az utóbbi egy-másfél évtizedben elért eredmé­nyek, egy, a korábbinál kétségtelenül gyorsabb ütemű fejlődés és korszerűsödés ellenére. Hirtelen fordulattal mondhatnám úgy is: éppen ezért szembetűnőbbek a zavarok. Nem kedvez a helyzetnek, hogy egyelőre még mindig kevés a nyilvánosság előtt zajló vita. Pedig valóban van, lenne miről beszélni. És hogy nagyon kellene, azt - egyúttal illusztrálva a hely­zetet - jelezte például az a véleménycsere, amely az idei országos népművészeti fesztiválról szóló írásunk nyomán alakult ki lapunkban, (El)ismerjük-e egymást? címmel. Ilyen szempontból akár erénynek is mondhatnám, hogy szerteágazott, ahány hozzászóló, csaknem annyi kérdés: táncházmozgalom, a csoportok anyagi helyzete, legyen verseny, vagy ne legyen, a díjazás mikéntje stb. Es ez „csak" a népművészet környéke. Megannyi az ilyen és hasonló kérdés a gyermek és felnőtt színjátszócsoportok, bábosok, kórusok, zene­karok, más művészeti körök háza táján. Hangsúlyozom: a fejlődés­ből adódóan is. A mozgalom kinőtte eddigi kereteit, a jelenlegi struktúrában, formában és módszerekkel nemhogy mozdulni, mi több, továbblépni képtelen, létezni is alig tud (nem egy-egy csoport­ról van szó, hanem az egészről). Miért éppen most és itt kerülnek terítékre e kérdések? Megkezdő­dött az új amatőr művészeti évad. És a majdani eredmények nem kis mértékben attól függnek, miként cselekszünk, és cselekszünk-e egyáltalán már az őszi hónapokban. Mindenekelőtt a csoportok, melyek közül egyébiránt többen többször fellépnek még a tavalyi műsorral, ami örvendetes jelenség, hiszen az újabb előadások során adott és kapott lelki-gondolati élményekben megtérül a befek­tetett energia és pénz, másrészt tudatos munkáról, alkotói magatar­tásról és szerepvállalásról, valamint megtartó közösségi érzületről tanúskodik ez a fajta folyamatosság. De mi legyen az új műsor? Mely megfelel a csoportnak, mellyel képesek vagyunk megbirkózni, esetleg úgy, hogy a tavalyinál magasabb színvonalat érhetünk el. Mellyel hatásos formákban, a giccs, az avíttság, az ízlésrombolás veszélyét elkerülve tolmácsolhatunk időszerű gondolatokat, érzése­ket a közönségnek. Röviden: mivel tudunk értéket teremteni? Aztán, mikor megvan az alapanyag, a hogyan kérdése következik. Bizo­nyára vannak helyek, ahol minderre már megtalálták a választ és hozzáláttak az alkotáshoz. Másutt még a keresés, a töprengés időszakában tartanak. Az elmúlt évek tapasztalataira gondolva, valószínű persze, hogy ezúttal is lesznek olyan csoportok, melyek komoly szubjektív vagy objektív okoknál fogva, vagy uram bocsá’ kényelemből, „majd csak összehozunk valamit" alapon januárban -februárban kezdik el a munkát, kockáztatva a végeredményt. A csoportokra tartozó szakmai kérdések megoldásának színvo­nala mellett ugyancsak meghatározó - hangulatot, cselekvést, minőséget befolyásoló - szerepük van természetesen a külső körülményeknek, melyek között ezek az alkotó kisközösségek létez­nek, dolgoznak, majd később: amelyek között fellépnek az új műsorral - otthon, a szomszédban, továbbá a járási, kerületi és országos fesztiválon. Ezzel vissza is tértem a bevezető sorokhoz. Azaz: nemcsak a csoportoknak az amatőr művészeti mozgalom teremtő erőinek kell idejében felkészülniük az új évadra, hanem mindenkinek, akinek elsősorban hivatalból kötelessége tevékenyen közreműködni a csehszlovákiai magyar amatőr művészeti mozga­lom fejlesztésében is, a helyi intézményektől kezdve a központi szervekig. És itt most nem strukturális változtatásokra gondolok, az hosszabb folyamat lesz, nem megy egyik napról a másikra, hanem arra, hogy a jelen lehetőségei között, a tulajdonképpen évadról évadra ismétlődő feladatok és menetrend ismeretében: idejében készítsük elő a „pódiumot", idejében szervezzük-teremtsük meg a feltételeket a próbákhoz, az alkotó együttléthez, a szerepléshez. Mennyi kapkodás, félmegoldás, mulasztás lenne elkerülhető így, melyek az elmúlt években még a leglelkesebb embernek is kedvét vették. Az utolsó pillanatban ezt is, azt is, amazt is - mint a rossz diák, aki végigszórakozza a szemesztert, aztán a vizsgaidőszakban akar mindent megoldani, bepótolni. Az efféle alapállás nemcsak hogy csökkenti az ünnepi beszédekben különben nagyra becsült mozga­lom rangját, de méltatlan is hozzá. A cselekvő emberhez. Aki családi, munkahelyi feladatai közepette is, dacolva kisebb-nagyobb visszahúzó erőkkel - ismét elindui(t) a színpad felé. BODNÁR GYULA A köztársasági elnök jókívánságai (ŐSTK) - Gustáv Husák köztár­sasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Jorgosz Vasziliunak, a Ciprusi Köztársaság elnökének, az ország nemzeti ünnepe alkal­mából. A köztársasági elnök szintén üdvözlő táviratban fejezte ki jókí­vánságait Ibrahim Badamisz Ba- bangidának, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökének országa nemzeti ünnepe alkalmából. Gustáv Husák Lasnan Conté- nak, a Guineái Köztársaság elnö­kének ugyancsak üdvözlő távira­tot küldött az ország nemzeti ün­nepe alkalmából. A bratisiavai Montostroj állami vállalat új középfokú gépészeti szakmunkás- képző intézetében készülhetnek fel jövendő hivatásukra az ágazat leendő szakemberei Szencen (Senec). Az új iskola a legnagyobbak és a legjobban felszereltek közé tartozik. Felvételünkön, melyet Pavel Neubauer, a Cseh­szlovák Sajtóiroda munkatársa készített, Ján Vavrinsky az elsősöknek magyaráz. Tárgyalások a csehszlovák és a magyar főváros kapcsolatairól Grósz Károly fogadta Miroslav Stépánt • Az MSZMP budapesti bizottsága támogatja a prágai kezdeményezést (ŐSTK) - Grósz Károly, az MSZMP főtitkára szombaton Buda­pesten fogadta Miroslav Stépánt, a CSKP KB Elnökségének tagját, a prágai városi pártbizottság vezető titkárát, aki egynapos munkalátoga­tást tett Magyarországon. A találko­zó, amelyen véleményt cseréltek a csehszlovákiai, illetve a magyaror­szági helyzetről, valamint a két fővá­ros pártszervezetének feladatairól, megerősítette, milyen fontos a CSKP és az MSZMP kapcsolatai­nak a szilárdítása. Grósz Károly tá­jékoztatta vendégét az MSZMP kü­szöbönálló kongresszusának előké­születeiről, valamint azokról az alap­vető irányzatokról és tendenciákról, amelyek tükrözik az ország általá­nos társadalmi és politikai helyzetét. Miroslav Őtépán átadta vendéglá­tójának Miloá Jakesnak, a CSKP KB főtitkárának az üdvözletét. Ugyanakkor tájékoztatást adott a CSKP XVIII. kongresszusára való felkészülésről. A találkozón jelen volt Jassó Mihály, az MSZMP Poli­tikai Intéző Bizottságának tagja, a budapesti városi pártbizottság első titkára, valamint Vlastimil Ehren­berger, hazánk magyarországi nagykövete. Miroslav Őtépán Jassó Mihállyal is tárgyalt, akinek meghívására láto­gatott el a magyar fővárosba. A megbeszélések fő témája a két ország belső fejlődése volt, valamint az, hogy milyen tapasztalatokat sze­reztek a két fővárosban a gazdasági és társadalmi átalakítás eddigi folya­matában. (Folytatás a 2. oldalon) A hadsereg napja tiszteletére (ŐSTK) - Prágában tegnap a Ju- lius Fuőík Művelődési és Pihenő­parkban megemlékeztek a duklai hadművelet 45. évfordulójáról. A szocialista haza védelme az egész nép ügye jelszó jegyében megrendezett ünnepi ülést a CSSZSZK Nemzetvédelmi Minisz­tériuma, a Csehszlovák Néphadse­reg politikai főcsoportfőnöksége, a Honvédelmi Szövetség Cseh Köz­ponti Bizottsága, valamint a főváros párt- és állami szervei rendezték. A hadseregnapi ünnepségen jelen volt a Nemzetvédelmi Minisztérium küldöttsége, Milán Václavík nem­zetvédelmi miniszterrel az élen, s ott voltak a prágai párt- és allami szer­vek képviselői Zdenék Horőík főpol­gármester vezetésével. A résztve­vők megtekintették a Csehszlovák Néphadsereg és a Népi Milícia harci technikájából és fegyvereiből rende­zett bemutatót, s ellátogattak a Hon­védelmi Szövetség és a Tűzvédelmi Szövetség tevékenységét bemutató kiállításra. A kongresszusi palota előtt megtekintették a prostéjovi Dukla ejtőernyőseinek bemutatóját. Megemlékezés Pekingben a KNK 40. évfordulójáról A Miroslav Zavadil vezette csehszlovák küldöttség programja • Li Peng a Kína előtt álló feladatokról (ŐSTK) - Az ünnepélyesen feldíszített pekingi utcákon a lakosok százezrei vettek részt a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 40. évfor­dulója alkalmából megrendezett ünnepségeken. A napilapok szerint ebből az alkalomból több mint egymillió virágtartót helyeztek el, ebből hozzávetőleg 85 ezret a Tienanmen téren. Az itt felállított díszemelvé­nyeken a kiemelkedő kínai politikusok portréi voltak láthatók, s a téren - a tudósítók szerint - az 1911-es demokratikus forradalom vezetőjé­nek, Szun Jat-szennek a hatalmas képe dominált. Az ünnepségek egyik fő esemé­nye a művészeti fesztivál volt, ennek keretében a színházakban, de nyílt­színi előadásokon is felléptek a leg­NUKLEÁRIS KÍSÉRLETEK Ma kezdődik az ötödik forduló (ŐSTK) - Ma kezdődik Genfben a nukleáris kísérletek korlátozásáról folytatott szovjeHamerikai tárgyalá­sok ötödik fordulója. A szovjet kül­döttség már szombaton megérke­zett a svájci városba, s vezetője, Igor Palenih kijelentette: Rendkívül fontos, hogy a kísérletek korlátozá­sáról, majd pedig teljes betiltásáról a tárgyalásokat Eduard Sevardna­dze szovjet és James Baker ameri­kai külügyminiszter wyomingi talál­kozója után újítják fel. A két külügy­miniszter megállapodott a föld alatti atomfegyver-kísérletek korlátozásá­ról 1974-ben kötött szerződés meg­tartására vonatkozó ellenőrzési me­chanizmus kulcsfontosságú elvei­ben. Ez a mechanizmus három olyan ellenőrzési módszert foglal magában, amelyek kielégítően sza­vatolják a szerződés alapelveinek tiszteletben tartását. E módszerek: a helyszínen végzett hidrodinamikai mérések, helyszíni szemlék és az ellenőrzött fél területén felállított szeizmikus állomások. A wyomingi megállapodások a szovjet és az amerikai fél egybe­hangzó véleménye szerint lehetővé teszik, hogy nagyon hamar kidol­gozhassák az említett szerződéshez csatolandó jegyzőkönyvet az ellen­őrzésről. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy életbe lépjen az 1974-es, illetve az 1976-os szerződés, ez utóbbi a békés célú föld alatti atomkísérle­teket korlátozza. Most az lesz a két küldöttség feladata, hogy előkészít­sék a jegyzőkönyveket, s azokat a jövő év tavaszán vagy nyarán sorra kerülő csúcstalálkozón aláír­hassák. ismertebb művészek: énekesek, táncosok, akrobaták stb. Számos külföldi vendég is jelen volt, köztük a Szakszervezetek Központi Taná­csának a delegációja, Miroslav Za- vadillal, a CSKP KB Elnökségének tagjával, az SZKT elnökével az élen. A csehszlovák delegáció, amely egynapos látogatást tett Kína egyik legnagyobb ipari központjában, Sanhajban, szombaton visszatért Pekingbe, ahol este részt vett azon a fogadáson, amelyet a kínai parla­ment épületében Li Peng kormány­fő adott a kínai nemzeti ünnep alkal­mából. Itt Li Peng hangsúlyozta, az utóbbi négy évtized gyakorlata bizo­nyította, hogy Kína fejlődése csak a szocialista úton lehetséges. Meg­jegyezte, hogy voltak hullámvölgyek és követtek el hibákat is, de 1949 óta a gazdasági, a politikai és a tár­sadalmi életre, a fejlődés, a haladás volt a jellemző. Figyelemre méltónak nevezte az utóbbi évtized eredmé­nyeit, amelyeket a négy alapelv tisz­teletben tartása mellett sikerült elér­ni. Azt mondta, az idei esztendő rendkívülinek számít a népi Kína történelmében. A tavasszal kirob- (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom