Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1988. július-december (21. évfolyam, 26-52. szám)

1988-09-23 / 38. szám

Az előrelépés jelei Brnóban Megint szeptember és megint Nemzetközi Gépipari Vásár. Ez a hét az első őszi hónap közepe táján rendszeresen foglalt minden gazdaság­gal, technikával, külkereskedelemmel foglalkozó újságíró számára, de -és ez a lényegesebb - vizsgaidőszaka is a legtöbb gépipari, kohászati, elektrotechnikai vállalatnak hazánkban. Megint eltelt ugyanis egy év, s újra számot kell adni az előrelépésről, amely nemcsak ahhoz szüksé­ges, hogy a világban tapasztalható műszaki előrehaladással együtt tudjunk maradni, hanem ahhoz, hogy egyáltalán megtartsuk eddig ki­vívott pozícióinkat. A világpiac a legkevésbé olyan hely, ahol sokáig tétlenül üldögélhet valaki a babérjain. Ha továbbra is partnerek, még­hozzá megbízható partnerek akarunk maradni, és az ipar sok területén még ilyennek ismernek bennünket, akkor állandóan azt kell figyelnünk, nem maradunk-e el az élvonaltól. Az igazság az, hogy az elmúlt években néhány területen adósak maradtunk, nem sikerült elkapnunk a technika száguldó vonatának utolsó kocsiját sem, s most bizony dupla erőfeszítéssel futhatunk a szerelvény után. Lemaradásunk, amely általában azokon a területeken következett be, ahol egy-két évtizeddel ezelőtt rosszul mértük fel az elektronika és a számítástechnika jövőbeli fontosságát, csak nehezen és fokozott erőfeszítéssel hozható be. A külkereskedelemben nehéz a piacot megtartani, de még nehezebb megszerezni. Hogy ebben a versenyfutásban hol a helyünk ma a világban, erre is választ kereshettünk a gépipari vásáron. EGY KIS TÖRTÉNELEM Még egy szempontból jelentős volt az idei gépipari seregszemle. Ez volt a 30. a sorban, tehát alkalmat adott nemcsak arra, hogy a jövőt körvonalazzuk, hanem arra is, hogy kisebb számvetést tegyünk a múlttal. Vásárügyben talán az időszámi- tásunk előtti 180-ra is visszalapoz­hatunk a történelemben, az első alexandriai mezőgazdasági kiállítás idejére, s talán témánknál az sem lényegtelen, hogy 1086-ban II. Vra- tislav cseh király már rendelkezett a brnói vásárok bevételéről, vagy hogy 1243-ban I. Vencel király már városjogot és ezzel együtt éves vá­sárok rendezési jogát adja Brnónak. Az viszont már fontos adat - és bizonyára ez lehet az ipari vásárok őse -, hogy 1833-ban az addigi idők legnagyobb kézműipari kiállítását maga a császári pár nyitotta meg Brnóban. Ezután már csak száz évvel ez­előttre kell visszatekintenünk a nagy jelentőségű és közönségsikerű Jubi­leumi Morvaországi Kiállításra, amelynek szintén ez a város adott otthont. S alig telt el negyven év (közben világháborúval, a monar­chia széthullásával, a Csehszlovák Köztársaság megalakulásával) és elérkeztünk 1928-ba, amikor felépült a mai kiállítási terület magja, s ami­kor május 25-én megnyitották itt a Mai Csehszlovák Kultúra elneve­zésű kiállítást. A felszabadulás után érkezünk el az újabb fontos mérföldkőhöz. 1959. szeptember 6-án nyílt meg az első Nemzetközi Gépipari Vásár, de előt­te ötvenötben már volt, csupán a ha­zai termékeket felvonultató gépipari bemutató. Erről az ötvenkilences nemzetköziről csak annyit: 29 or­szágból 432 kiállító érkezett, s csak a csehszlovák részvétel 3000 bemu­tatott terméket jelentett, közöttük 350 újdonságot. Hazánk 4 milliárd korona értékű kereskedelmi szerző­dést kötött és 13 000 külföldi, vala­mint - nem tévedés - 2 400 000 hazai látogató tekintette meg a be­mutatót a nyitvatartás két hete alatt. VÁSÁRI REKORDOK A fenti dátumtól ezután már csak egy-egy megjegyzés következzen a fontosabb eseményekről, ame­lyekkel gazdagodott a kiállítási prog­ram az elmúlt 30 év alatt. Hatvanket­tőben volt a közszükségleti cikkek első önálló bemutatója, 65-ben az első árumintavásár. Műszaki téren az 1969-es első Welding (hegeszté­si szakkiállítás) és az 1970-es első Invex (találmányok és műszaki új­donságok kiállítása) jelentette a programbövülést. Hetvenkettőben az öntészet eredményeinek bemu­tatásával a Fondexszel, hetven­négyben az élelmiszer-ipari Salimá- val szinte egész évesre bővült a Brnói Kiállítások és Vásárok ered­ménysorozata, amely manapság minden évben februártól decembe­rig tart. Ennek az éves sorozatnak vitat­hatatlanul a csúcspontját jelenti min­den esztendőben a Nemzetközi Gépipari Vásár. Ez a mostani nem­csak jubileumként, hanem az eddigi részvételi rekordot tartóként is bevo­nulhat a vásárok történetébe. Har­minckét országból - Albániától az USÁ-ig - 2750 kiállító foglalja el helyét, a tavalyinál 4760 négyzet- méterrel nagyobb területen. T, V,Q elnevezéssel új, gyorsan összesze­relhető csarnokokat is építettek. Ott volt mindenki, aki számít a hazai gépiparral kapcsolatos szervezetek közül, elsősorban azonban a nagy külkereskedelmi vállalatok, a Moto- kov, a Martimex, a Strojexport, a Strojimport, a Kovo. A nagy külföl­di érdeklődés miatt nem volt lehető­ség arra, hogy lényegesen bővüljön a csehszlovák részvétel, így aztán előtérbe került a terület jobb kihasz­nálása. Bizottság bírálta el és válo­gatta össze azt a kínálatot, amellyel a hazai vállalatok kirukkolhattak. SZERSZÁMGÉPEK A legjellemzőbb gépipari termé­kek között elsősorban a szerszám­gépeket szokták emlegetni, de nem­csak jizért veszem ezt sorra, a töb­biek előtt, mert a vásár nómenklatú­rájában az első helyen található, hanem azért is, mert itt tapasztalha­tó az utóbbi két évben a legnagyobb léptékű fejlődés hazánk gépipará­ban. Persze ennek így is kell lennie, mivel* ez a termékcsoport volt legin­kább az, amely az elektronizáció terén való lemaradást megsínylette. Nos, amit most láthattunk, az min­denképpen arról tanúskodott, hogy a szerszámgépgyárak nem hagyták annyiban a dolgot, nem nyugodtak bele a piacról való kiszorulásba. Kö­vetkezzék néhány példa. A Gottwaldovi Szerszámgépgyár MCFH 40 A jelzéssel ellátott meg­munkáló központja, szekrényes és egyéb bonyolult alkatrészek meg­munkálására alkalmas. A munkada­rabok palettás befogásúak, a palet­ták cseréje automatikus, és ugyan­úgy auto/natikus a szerszámcsere is. Ezenkívül a gép aktívan ellenőrzi • Látkép - Z pavilonnal saját munkáját, mivel a további fej­lesztése szempontjából ez nélkülöz­hetetlen lesz. Arról van szó ugyanis, hogy néhány év múlva ez a gép kezelőszemélyzet nélkül is működ­het majd, pusztán a programra és az említett aktív ellenőrzésre hagyat­kozva. A szerszámcserélö robot az NDK-ból származik, vezérlőrend­szere pedig Sinumeric típusú, amely nyolc elmozdulási irányt biztosít. A Strojimport bemutatójának má­sik érdekessége - mégpedig az elő­zőhöz hasonlóan világszínvonalú - a Celákovicei Szerszámgépgyár zebráki üzemének számjegyvezér­lésű marógépe. Már a hosszú jelölés (OHA 16B+10 PH 16+IR2P2) is sejteti, hogy ez a gép együttműkö­dés eredménye. Megrendelésre ké­szült Gorkijba a GAZ gépkocsigyár­ba, ahol fogaskerekek készítésére használják majd. A robot NDK-beli, a vezérlést és a programot, illetve a félkésztermékek adagolását az ér­sekújvári (Nővé Zámky) Szerszám­kutató Intézet készítette. A centrum tehát elkészíti a fogaskereket, ame­lyet a robot egy hengerpályára rak, amely a munkadarabot tovább viszi, a tartóból pedig új félkésztermék kerül a gépbe. S mivel már említettem, hogy én a szerszámgépek fejlődését láttam a lemarkánsabbnak, ezért azt hi­szem, nem veszem túlságosan igénybe a műszaki dolgok iránt kevésbé érdeklődő olvasók figyel­mét azzal, ha egy harmadik gépről is szólok. Ennek bonyolult betűszavas nevét már le sem írom, elég annyi, hogy egy szerszámkészítő konzolos marógépről van szó. Már a vezérlése is figyelemre méltó, a világhírű Hei- denhaim vezérlőrendszert alkalmaz­za, amely a szerszámgépeknek eb­ben az osztályában csúcsnak szá­mít. A gép elsősorban a szerszám­készítő műhelyekbe készült, mivel képes görbült íveket és egyéb bo­nyolult formákat gyártani úgy, hogy a programozása helyben elvégez­hető, majd ezek a programok mág­nesszalagon vagy mágneslemezen tárolhatók. így a már egyszer legyár­tott forma könnyen ismételhető. A kívánt munkadarab rajzát a képer­nyő még a marás megkezdése előtt megmutatja, s nem kell próbamintát készíteni, sőt a betáplált munkada­rab tetszés szerint változtatható is. Csak azért írtam ilyen részletesen erről a témáról, hogy az olvasó ké­pet alkothasson arról, milyen képes­ségű szerszámgépek kerülnek ki manapság a hazai gyárakból. Igaz, a világszínvonal eléréséhez még sokszor alkalmaznak külföldi, főleg a fejlett kapitalista országokban gyártott elektronikát, de sok esetben megfelelően színvonalas a hazai ve­zérlőrendszer is. Az előbbiekhez ha­sonlóan megemlíthetnénk még a Zdár nad Sázavou-i, a trencíni vagy a hostivari gépeket, esetleg az NDK-beli, bolgár, magyar vagy ju­goszláv, de a fejlett nyugati orszá­gok és a fejlődő országok, mint pél­• Hidraulikus óriásdaruk dául India, szerszámgépeit is, ám azt hiszem, ideje már, hogy pavilont és témát változtassunk. AMINEK KEREKE VOLT „Minden évben a látogatók ér­deklődésének középpontja, s csoda, hogy még áll“ - mondta a Motokov egyik képviselője a P pavilonról, de ezen nem is csodálkozhatunk. A lá­togatók nagy többsége férfi, s a férfi­akat természetesen a legjobban a személygépkocsik, a motorkerék­párok érdeklik. Ezek közül is azok, amelyekhez remélhetőleg hozzá is juthatnak. A P pavilonban pedig minden évben Skodák, Jawák, Ba- betták láthatók. De az előtte levő nyitott terület is, ahol autóbuszok és teherautók különböző típusait állítják ki, sok érdeklődőt vonzanak. Az új Favorit ugyan már a tavalyi bemuta­tó slágere volt, de az érdeklődés iránta nem csökkent. Annál is in­kább, mivel a potenciális vásárlók közül a legtöbben még csak itt lát­hatják közelről, s nem a Mototechna üzleteiben. Néha az az érzése az embernek, hogy erről az új kocsiról többet beszéltünk már, mint azt in­dokolná, s mint amennyi ebben az évben elkészül belőle... Brnóban ott voltak a gyár képviselői, és biztosí­tották az érdeklődőket arról, hogy a legyártott mennyiség egyre emel­kedik. S ha már ennél a témánál vagyunk, meg kell említeni azt is, hogy bemutatkozott az új Wartburg, négyütemű 1300 köbcentis motorral és új sebességváltóval. Karosszéri­ája azonban a régi. A kerekeknél maradva megemlít­hetö, hogy a vásár legnagyobb gu­ruló jármüve a Caterpillar kerekes földgyalu volt 231 kW-os motorral, 24,2 köbméter űrtartalmú gyalule- mezzel. S akadt méltó társa is, igaz lánctalpas kivitelben, a szovjet T 330-as buldózer és talajlazító óriás. Úgy látszik, a járműiparban elég gyorsan eredményeket hozhat a nemzetközi együttműködés. Elő­ször ugyan mindenki a valóban gyö­nyörű Ikarus 365-ös turista autó­buszt vette észre, ami a járműele­gancia példája is lehetett a vásáron, de mellette mindjárt felfedezhette a látogató a 185 személy befogadá­sára alkalmas és a csehszlovák UAZ motorral hajtott Ikarus városi csuklós autóbuszt. Csak sok sikert és hiba nélkül lefutott sok-sok ezer kilonáétert kívánhatunk ennek a kö­zös újdonságnak. Kétféle termékcsoporttal lassan megtelik az oldal, s még nem is volt szó a számítástechnikáról, pedig az töltötte meg az egész D pavilont, és ha jól megnézzük, mindenütt máshol is jelen volt. Ennek csehszlovák ex­portőre és importőre a Kovo külke­reskedelmi vállalat, igy ennek cégé­re alatt láthattuk a hazai számítás- technikai ipar legújabb termékeit, amelyek az ismert nehézségek elle­nére (alkatrészhiány, gyártó kapaci­tás) előrelépést mutattak, de azért be kell vallanunk, az IBM, a Hewlett Packard, a Supertyper, a Robico jelenléte elvonta róluk - joggal -, a főleg szakértőkből álló érdeklődők figyelmét. Itt szeretnék szólni a G pavilonról is, amely ugyan az egészségügyi technika otthona volt, de legalább annyi számítógép és monitor működött itt is, mint az előbb említett D pavilonban. Talán ez a te­rület a technika leginkább számitó- gépesedő része, noha alig volt olyan termékcsoport, amely számítógépet ne alkalmazott volna. Ezek a C pavi­lon távközlési és vezérlési berende­zéseinél éppen úgy ott voltak, mint a Z pavilon energetikai egységeinél vagy erősáramú berendezéseinél. A tudósító úgy érezheti, megrövi­díti az olvasókat azzal, ha nem ad hírt textilgépekről, faipari, cipögyári, mezőgazdasági vagy építőgépekről, traktorokról, ültető- és betakarító gé­pekről, szivattyúkról, mozdonyokról és repülőgépekről, s még ezernyi más termékről, amit a Nemzetközi Gépipari Vásár megszemlélésre kínált, de amelyek mindegyikét talán egyetlen látogató sem tudta meg­nézni tökéletesen. Leírni is lehetet­len lenne, hiszen a kiállítás kataló- gusa-mintegy 1300 oldalas volt'pe­dig ott a rövidségre törekedtek. Abban azonban biztos vagyok, hogy mindenki valamilyen élmény­nyel gazdagabban térhetett haza Brnóból. Talán vezetett repülőgépet, ülhetett még forgalomba nem került vasúti kocsiban, új traktorban, te­herautóban, láthatta, mit tudnak a technikusok Ázsiában, Ameriká­ban, Ausztráliában vagy a csöppnyi Lichtensteinben. S ha mást nem, hazavihette emlékül a cseh sör ízét, a sültkolbász illatát, vagy valami em­léktárgyat a gyereknek, mert ezek is mind tartozékai a vásárnak, amely szerdán véget ért ugyan, de bízunk benne, hogy jövőre lesz megint. Ez nemcsak a rendezőkön, nemcsak a városon és nemcsak a gépiparon múlik majd. SZÉNÁSI GYÖRGY • Parabolaantenna a műholdakról sugárzott tévéműsorok vételéhez (Gyökeres György felvételei) LÁTLELET A GÉEII

Next

/
Oldalképek
Tartalom