Új Szó, 1986. október (39. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám, szerda

-10- 3 0 VILÁG PROLETARJ YESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZERDA 1986. október 1. XXXIX. évfolyam 231. szám Ára 50 fillér A FASIZMUS ÉS A HÁBORÚ ELLENI HARC HETÉNEK MEGNYITÁSA Minden erőnkkel a béke megszilárdításáért, az atomkatasztrófa elhárításáért A martini nagygyűlésen részt vett és beszédet mondott Jozef Lenárt • A duklai hadművelet 42. évfordulójára emlékeztek Gorbacsov-Reagan találkozó lesz Reykjavíkban (ŐSTK) - Országos békenagy­gyúlést tartottak tegnap délután Martinban a fasizmus és a háború elleni harc hetének kezdete ós a duklai hadművelet 42. évforduló­ja alkalmából. Az ünnepélyesen feldíszített Szlovák Nemzeti Fel­kelés téren a díszemelvényen fog­lalt helyet Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára, a Szlovák Nemzeti Front KB elnöke, Viliam Salgovié, az SZLKP KB Elnöksé­gének tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára, Jozef Öurlca, az SZLKP KB Titkárságának tagja, a közép-szlovákiai kerületi pártbi­zottság küldöttsége Vladimír Pl­roáfkkal, a pártbizottság vezető titkárával az élen, továbbá Szlová­kia, a Közép-szlovákiai kerület, a Martini járás és a váróé politikai és társadalmi életének képviselői. Jelen volt a Csehszlovák Néphad­sereg küldöttsége Jozef Hrebik altábornagynak, a keleti katonai körzet parancsnokának vezetésé­vel. A résztvevők szívélyesen üd­vözölték Jurij Kandalovot, a Szovjetunió bratislavai főkonzul­ját, Teodor Heinischt, az FIR­nek, az ellenállók nemzetközi szervezetének képviselőjét és a Háborús Veteránok Szovjet Bi­zottságának küldöttségét, amelyet Konsztantyin Kalasnyikov altá­bornagy, a bizottság elnökségé­nek tagja vezetett. A csehszlovák és a szovjet him­nusz elhangzása után a nagygyű­lést FrantiSek Miáeje, az Antifa­siszta Harcosok Csehszlovákiai Szövetsége Föderális Központi Bizottságának elnöke nyitotta meg. Ezután Jozef Lenárt elvtárs Jozef Lenárt elvtárs beszéde Tisztelt elvtársak, kedves bará­taim! Ezekben a napokban és hetek­ben szocialista hazánkban az em­berek százezrei nagygyűléseken jönnek össze, hogy spontán mó­don és határozottan síkraszállia­nak a békéért, a háború ellen. így van ez a testvéri szocialista orszá­gokban, s további olyan államok­ban is, amelyekben aktivizálódnak a háborúellenes szervezetek ós társadalmi mozgalmak, ós ember­milliók követelik a lázas fegyver­kezés megszüntetését, a világbé­ke megszilárdítását. Ma ehhez a követelményhez mi is csatlakoz­ni kívánunk. S jelképes, hogy ezt az Antifasiszta Harcosok Cseh­szlovákiai Szövetsége Központi Bizottságának indítványára éppen itt tesszük - a dicső múltra vissza­tekintő felkelési, forradalmi Mar­tinban. Engedjék meg elvtársak, hogy a CSKP Központi Bizottsága s fő­titkára, a köztársaság elnöke, né­Púnk antifasiszta harcának vezér­egyénisége, Husák elvtárs, továb­á a szlovákiai párt- ós állami szervek nevében szívélyesen, őszintén köszöntsem kedves ® zo v' e t vendégeinket, az Ellenál­lt " eszt vevői Nemzetközi Szö­sil t k éP v'sel6it, az Antifa­Harcosok Szövetségének vezetőségét, tagjait, s önöket, é s környéke lakosait, vala­iáröLf ? 02 éP-szlovákiai kerület lfta^ k ^dottségeit is. Az An­a . Harcosok Szövetsége és az egyének kötelesek számon tartani létük gyökereit, visszatérni a sorsukat forradalmi módon for­máló pillanatokhoz. S elkerülhe­tetlen azért is, mivel a fasizmus ugyan a második világháborúban megsemmisítő vereséget szenve­dett, de veszélyét teljesen nem hárítottuk el. Létezik még az a tár­sadalmi rendszer, amely a fasiz­must szülte, amelynek legreakció­sabb erői a háborúra orientálód­nak és ezért támogatják az újfa­sizmust és a revansizmust. Ennek során azzal számolnak, hogy sok nép és egész nemzedékek a saját tapasztalataik alapján nem tudják, milyen véres kataklizmát okozott a fasizmus az emberiségnek, az emberek hány tucatnyi millióját pusztította el, milyen mérhetetlen szenvedést okozott a népeknek, s milyen barbár módon veszélyez­tette az emberi civilizációt. Min­dent megtesznek, hogy megté­vesszék és félrevezessék az em­bereket, s azok elfeledjék azt, ami a múltban történt. (Folytatás a 3. oldalon) mondott ünnepi beszédet. Elhang­zása után a résztvevők Csehszlo­vákiát és a Szovjetuniót, valamint a két ország kommunista pártját éltették. A beszédet követően Teodor Heinisch emelkedett szólásra. Nagyra értékelte az Antifasiszta Harcosok Csehszlovákiai Szövet­ségének aktív részvételét a világ haladó erőinek a tartós békéért folytatott küzdelmében. Méltatta Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának az utóbbi időben előterjesztett bókejavaslatait. Ezután Konsztantyin Kalasnyi­kov altábornagy köszöntötte a je­lenlevőket. Hangsúlyozta: a fasiz­mus fölött aratott győzelem bebi­zonyította, hogy nincs olyan erő a világon, amely képes lenne megsemmisíteni a szocializmust. Leszögezte, hogy a szovjet hábo­rús veteránok továbbra is lanka­datlan energiával szállnak síkra a béke megszilárdításáért. A gyűlés végén a résztvevők nyilatkozatot fogadtak el, amely­ben határozottan elítélték az Egyesült Államok reakciós körei­nek politikáját, és megígérték, hogy hűek maradnak az antifa­siszta és a nemzeti felszabadító harc hőseinek örökségéhez. A békenagygyűlés az Interna­cionálé hangjaival ért véget. (CSTK) - Megállapodás szüle­tett arról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Ál­lamok elnöke október 11-én és 12-én találkozik az izlandi Reykja­víkban. A találkozót Mihail Gorba­csov javasolta, s a javaslatot Ro­nald Reagan elfogadta. A találko­zóra Mihail Gorbacsov Egyesült Államokba tervezett látogatása előkészítésének keretében kerül sor. Ebben a látogatásban a két fél az 1985 novemberében Genfben megtartott csúcstalálkozón állapo­dott meg. A Szovjetunió és az Egyesült Államok hálás az izlandi kormány­nak, amiért lehetővé tette a talál­kozó megtartását Reykjavíkban. Jókívánságok Kína nemzeti ünnepe alkalmából (CSTK) - Gustáv Husák köztársasági elnök és Lubomír Strougal szövetségi miniszterelnök táviratban fejezte ki jókívánságait Li Hszien Niennek, a Kínai Népköztársaság elnökének és Csaó Ce Jangnak, a Kínai Államtanács elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. A távirat szövege a következő: Tisztelt elvtársak! Csehszlovákia kormánya és népe nevében, valamint a saját nevünkben is szívből jövö üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek, a kormánynak és az egész kínai népnek országuk nemzeti ünnepe, a Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 37. évfordulója alkalmából. A népi forradalom győzelme a kínai dolgozók előtt a társadalmi fejlődés új útját nyitotta meg. A Csehszlovák Szocialista Köztársa­ságban nagy figyelemmel kísérjük a szocializmus építését Kínában, és őszintén nagyra értékeljük azokat az eredményeket, amelyeket a kínai nép hazájának építésében elér. Megelégedéssel állapítjuk meg, hogy nemzeteink és államaink barátsága és együttműködése számos tekintetben fejlődik s mélyül az egyenjogúság és a kölcsönös előnyösség elvei alapján. Hiszünk abban, hogy ez a fejlődés sikeresen tovább folytatódik a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság és a Kínai Népköztársaság, valamint a szocializmus és a világbéke javára. További sok sikert kívánunk önöknek, tisztelt elvtársak és az egész kínai népnek az ország békés szocialista építéséhez. x (Folytatás a 2. oldalon) BEFEJEZŐDTEK A CSEHSZLOVÁK-BOLGÁR KORMÁNYFŐI TÁRGYALÁSOK Újabb hozzájárulás a kapcsolatok gazdagításához Lubomír Strougalt fogadta Todor Zsivkov • A látogatásról közleményt fogadtak el (CSTK) - Lubomír Strougal csehszlovák szövetségi miniszter­elnök tegnap befejezte kétnapos baráti munkalátogatását Szófiá­ban. Látogatásának második nap­ján délelőtt koszorút helyezett el Georgi Dimitrov mauzóleumánál, majd vendéglátója, Georgi Ata­naszov bolgár kormányfő kísére­tében ellátogatott abba a szófiai kombinátba, amely a fémmeg­munkáló gépeket és robotokat gyártó gazdasági egyesülés ré­sze. A kombinátot sokéves gyü­mölcsöző együttműködés köti Csehszlovákiához. Széles körben alkalmaz csehszlovák gépi beren­dezéseket és több termékét szál­lítja hazánkba is. A csehszlovák vendéget az üzemben Nenko Go­ranov, az egyesülés elnöke kala­uzolta. Az üzemlátogatás befejez­tével Lubomír Strougal elbeszél­getett a kombinát képviselőivel az egyesülés jövőbeni terveiről, s együttműködésének elmélyíté­séről szovjet, csehszlovák és más partnereikkel. Röviddel dél előtt Strou­gal találkozott Todor Zsivkov­NÜRNBERG JELENTŐSÉGE A NEMZETKÖZI JOGI KÓDEXEK KIDOLGOZÁSA SZEMPONTJÁBÓL Az emberiesség elleni bűntettek nem évülhetnek el Bohuslav Kucera beszéde • Napjaink elsőrendű feladata a háborús veszély elleni harc L l? fronttal karöltve a szé­6? 2v L rl OSS á9 részvételével év­mega fe 32 id6ben rendez i "ar 9che t?;T 2 U/, éSaháb0rÚellen i eavrészt m- e l emlékezünk meg SSr és a másodi k fényéről, m£°It sf «™9"«ís el­szabadító harr £ 3 nemZ6 t' a felejthetetlen kI* a , eí ezetér6 1' művelet évfoM,l ^ ,t Ukl a' ha d" tudatosítjuk K't ÉrSZZÜk 6 5 ványozza ennek^^ "t 9" 3'" lentőségét. 8 2 akciónak a |e­Sőt, talán Miért van ez jgv? - tisztelt barátaim , , megkérdezhetné üli 32 1 ' s me van visszatérni ^jf'" ténelmi események^°* hoz a ,ó r" Van^ennek értelme lyenszántó jelentősZ* 8 Z,ért. mivel a nén-T 9®: Egyrészt azért népek, a kollektívák (CSTK) - Együttes ülést tartott teg­nap Prágában az Antifasiszta Harco­sok Csehszlovákiai Szövetségének Föderális Központi Bizottsága ós a ná­ci háborús bűnösök üldözésére alakult csehszlovák kormánybizottság abból az alkalomból, hogy negyven évvel ezelőtt hoztak ítéletet a nürnbergi per­ben. A résztvevők megemlékeztek a nürnbergi perről a világbéke megőr­zéséért és megszilárdításáért, valamint a háborús konfliktus veszélyének elhá­rításáért vívott harc szempontjából. A tanácskozást FrantiSek Sédek altárbornagy, az Antifasiszta Harcosok Csehszlbvákiai Szövetsége Föderális Központi Bizottságának alelnöke ffyi­totta meg. Kiemelte, hogy a nemzetkö­zi katonai bíróság negyven évvel eze­lőtt Nürnbergben nemcsak a háborús bűnösöket és a náci szervezeteket ítél­te el. hanem azt a rendszert is, amely a gaztetteket előidézte. A fasizmust legyőzték ós elítélték, de nem sikerült gyökerestül kiirtani. A mai fasizmusnak csak formái ós módszerei eltérőek. Kiemelte a világ összes haladó, de­mokratikus ós békeszerető erői össze­fogásának jelentőségét. Ezután Bohuslav Kuóera, a Szö­vetségi Gyűlés alelnöke a náci háborús bűnösök üldözésére alakult csehszlo­vák kormánybizottság elnöke mondott beszédet. Bevezetőben megállapította, hogy a nemzetközi katonai bíróság mind­azoknak az akaratából alakult meg, akiket a nácik megtámadtak és meg­szálltak, akik a háborúban harcoltak és akik koncentrációs táborokban haltak meg. A népeknek ez az akarata a náci Németország által kirobbantott háború korábban nem tapasztalt könyörtelen­sógéból adódott. Megalakulását a ná­cik brutalitása tette szükségessé, faj­gyűlöletükkel és nem utolsósorban a haladás elleni fellépésükkel. Ki­emelte, hogy a háború folyamán a ná­cik a polgári lakosok millióínak mérhe­tetlen szenvedést okoztak, az emberek millióit kínozták halálra vagy gyilkolták le a koncentrációs táborokban és a börtönökben. Mindez az emberiségnek azt az akaratát váltotta ki, hogy igazságosan meg kell büntetni a bűnösöket, és biz­tosítani kell, hogy ezek a borzalmak ne ismétlődhessenek meg. A náci Német­ország ellen harcolt hatalmak kormá­nyai ezt nem hagyhatták figyelmen kí­vül. Éppen ezért az 1943. október 19. és 30. között tartott moszkvai konfe­rencián megszületett az a gondolat, hogy meg kell büntetni a náci háborús bűnösöket, és meg kell torolni az em­beriesség ellen elkövetett gaztetteket A háborús bűnösök megbüntetésének eszméjét a Szovjetunió, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság kormá­nyának és a francia ideiglenes kor­mánynak 1945. augusztus 8-án Lon­donban aláírt egyezménye is tartal­mazza. Amikor ma megemlékezünk arról, hogy negyven éve hoztak Ítéletet a nürnbergi perben, nemcsak az em­beriség tegújabbkori történelmének történettudományi és jogi szempontjai­ra kell gondolnunk, hanem és elsősor­ban a nürnbergi per politikai, valamint a következő nemzedékre gyakorolt je­lentőségére. Itt emeltek vádit első íz­ben a háború kirobbantói és a béke megsértői ellen. Vádat emeltek a ná­cizmus, mint az imperializmus legszél­(Folytatás á 2. oldalon) val, a BKP KB főtitkárával, a BNK Államtanácsának elnökével. A ta­lálkozón jelen volt Georgi Atana­szov bolgár miniszterelnök, vala­mint a két ország nagykövete, Vác la v Janou&ek és Petr Da­naílov. Lubomír Strougal ós Todor Zsivkov a szívélyes, elvtársi meg­beszélésen megállapította, hogy a két ország közti kapcsolatok a hagyományos barátság és test­véri együttműködés szellemében fejlődnek, és minden feltétel meg­van ezek intenzifikálására politi­kai, gazdasági és kulturális téren. Kölcsönösen tájékoztatták egy­mást a CSKP XVII., illetve a BKP XIII. kongresszusa határozatainak teljesítéséről. Foglakoztak a jelen­(Folytatás a 2 oldalon) Üdvözlő táviratok (CSTK) - Gustáv Husák köz­társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Szpirosz Kipria­nunak, a Ciprusi Köztársaság el­nökének, az ország nemzeti ünne­pe alkalmából. Ugyanebből az al­kalomból Bohuslav Chrtoupek külügyminiszter üdvözlő táviratot küldött Jorfosz Jakovnak, a Cip­rusi Köztársaság külügyminiszte­rének. xxx Gustáv Husák köztársasági el­nök táviratban üdvözölte Ibrahim Babangida vezérőrnagyot, a Ni­gériai Szövetségi Köztársaság el­nökét az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alka­lomból Bohuslav Chrtoupek kül­ügyminiszter táviratban gratulált Bolajim Aklnyemimnek, Nigéria külügyminiszterének.

Next

/
Oldalképek
Tartalom