Új Szó, 1986. szeptember (39. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-15 / 217. szám, hétfő

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Nagyobb felelősséggel A szlovákiai mezőgazdasági-élelmiszeripari komplexum vezető dolgozóinak múlt heti kétnapos nyitrai (Nitra) tanácsko­zásán az egyre igényesebb feladatok teljesítésének lehetősé­geit, valamint a fennálló problémák néhány újszerű megoldását elemezték a jelenlevők. A sokoldalú és részletes vizsgálódáshoz Július Vargának, az SZSZK mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterének beszámolója szolgált alapul, aki a 8. ötéves tervidőszak célkitűzéseit és az 1987-es termelési feladatokat a mezőgazdasági termelés továbbfejlesztett irányítási rendszQs révei összefüggésben elemezte. A mezőgazdaságban az 1986-90. évi gazdasági és szociális fejlesztés fő irányaival összhangban a növénytermesztés továbbra is előnyben részesül. Az önellátás teljesebbé tételéhez Szlovákiában évente négymillió tonna gabonát kell megtermelni úgy, hogy a mennyiségi mutatók teljesítésével párhuzamosan a termesztők a minőségre is jobban ügyeljenek. Többek között sütőipari célokra alkalmasabb búzára, valamint jobb minőségű sörárpára van szükség. Az önellátást a megfelelő mennyiségű és kifogástalan minőségű tömegtakarmány is elősegíti, ezért szükséges, hogy már az elkövetkező években a tömegtakarmá­nyok 75-80 százalékát az első, vagy legalább a második minő­ségi osztályba lehessen besorolni. Az előző ötéves tervidőszak­hoz viszonyítva az olajos magvakból negyven százalékkal töb­bet kell termelni, de a zöldség, a gyümölcs, valamint a cukorrépa termesztésében is számottevőek az elvárások. Az irányszámok a cukorrépánál például 39 tonnás átlagos hektárhozammal és 16 százalékos cukortartalommal számolnak. Hasonlóan igényesek az állattenyésztés feladatai. A szarvas­marha-tenyésztésben tartani kell az intenzív fejlesztési ütemet, elsősorban a termelékenység dinamikus növelésével. Kiemelt feladat a termelés növeléséhez és a tej minőségének további javításához szükséges feltételek kialakítása, mivel 1988-ban visszavonhatatlanul életbe lép a tej minősítésének megszigorí­tott normája. A sertéshús-termelésben a gazdaságos állattar­tásra, az intenzív hizlalásra és a szükségletek arányos kielégíté­sére kell törekedni. 1986-90. évi gazdasági és szociális fejlődés irányelvei a nép­gazdaság egészében, tehát a mezőgazdaság számára is, alapfe­ladatként jelölik meg az intenzifikálást. A termelés valamennyi szakaszán legfőbb szempont a hatékonyság növelése. A ráfordí­tási költségek következetes elemzését és célszerű csökkentését egyetlen mezőgazdasági üzemben sem hanyagolhatják el. Nél­külözhetetlen a legújabb tudományos ismeretek gyors haszno­sítása is, mivel ezek nélkül a betakarítási és a tárolási vesztesé­gek csökkentése, az alap- és az üzemanyagokkal való takaréko­sabb gazdálkodás, a munkatermelékenység fokozása vagy a munkaidő jobb kihasználása nehezen képzelhető el. A mezőgazdasági termelés tökéletesített irányítási rendszeré­nek életbe lépésével nemcsak az üzemek önállósága, hanem vezetőik felelőssége is megnövekedett. Az előírt mutatók (vetési területek, állatlétszám) csökkentésével az egyes üzemek vezetői­nek és szakembereinek a jogköre lényegesen kibővült. Nem vitás, hogy az új és nagyobb igények mellett csak a jól felkészült, alapos szakismeretekkel, valamint irányító és szer­vező képességgel is rendelkező igazgatók, elnökök és ágazat- vezetők lesznek képesek úgy ellátni feladataikat, hogy az üzem termelési és gazdasági eredményei elérhessék az optimális színvonalat. Munkájuk értékelésében ezek után nem a bevetett hektárok és az állatlétszám lesz a döntő, hanem az, hogy az üzem milyen sikeresen állítja elő a tervében előirányzott termé­keket. A gazdasági szerződésekkel összhangban maguk hatá­rozzák meg az egyes állatcsoportok megfelelő állományát, hogy a tej, hús, tojás és egyéb termékek termelésére vonatkozó vállalásaikat folyamatosan és idejében teljesíteni tudják. Az állomány nagyságának és a takarmánytermesztés színvonalá­nak összhangban kell lennie, vagyis minden üzemben annyi állatot tarthatnak, amennyi számára takarmányról is tudnak gondoskodni. Az elmondottakkal összefüggésben további két lényeges dologra is fel kell hívni a figyelmet. Az egyik a lemaradozó mezőgazdasági üzemek és vállalatok problémája. A több éven át veszteséggel gazdálkodó üzemek jelentős anyagi eszközöket emésztenek fel. Ha ezek a befektetések nem hozzák meg a várt javulást, akkor mélyreható elemzésre van szükség, és ennek során a vezető dolgozók esetleges leváltásának lehetőségét is mérlegelni kell. A tartósan ráfizetéses mezőgazdasági üzemek gazdálkodásának fellendítésében olyan tartalék rejlik, amelyet késedelem nélkül hasznosítani kell. A másik fontos körülmény az, hogy az üzemek önállóságának elmélyítésével a szállítói-megrendelői kapcsolatok is új jelleget kapnak. Az egyes mezőgazdasági termények feldolgozására szakosított gazdasági szervezeteknek a jövőben szorosabban együtt kell működniük a termelőkkel. Nemcsak a gazdasági szerződések következetesebb kétoldalú betartására van szük­ség, hanem az is fontos, hogy a feldolgozó iparág a számára alapanyagot jelentő növény termesztésének fejlesztéséből is hatékonyabban vegye ki a részét. Az olajnövények termesztésé­nek negyven százalékos növelése például megköveteli, hogy a növényolaj-ipar is támogassa a termelési rendszerek megho­nosodását, a nagy termőképességú hibridek kinemesítését és elterjesztését, s részt vállaljon az utókezelési és tárolási felada­tokból is. Amint azt a miniszter az említett tanácskozáson hangsúlyozta, a feladatok sokrétűek és igényesek, de adott a lehetőség, hogy alkotó kezdeményezéssel és az érdekeltek felelősségteljes hoz­záállásával a mezőgazdasági-élelmiszeripari komplexum is ele­get tegyen a gazdasági és szociális fejlesztés tervéből reá háruló feladatoknak. EGRI FERENC Gustáv Husák látogatására készül Algéria (ČSTK) - Algéria Gustáv Hu- sáknak, a CSKP KB főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnökének ma kezdődő hi­vatalos baráti látogatására készül. Az algíri lapok szombati számuk­ban vezető helyen közölték, hogy a látogatásra e héten kerül sor, s a két ország hagyományosan baráti együttműködéséről a rádió és a televízió is közölt anyagokat. Az algériai főváros ezekben a napokban több jelentős ese­mény színhelye. Szombaton zárta be kapuit a 3. országos ipari vá­sár, amely az algériai gazdaság fejlődését mutatta be. Amint arra a lapok rámutattak, a kiállítás be­bizonyította, az ország ipara ké­pes áttérni a minőségileg maga­sabb fejlődési szakaszba. A vásár feltárta azt is, hogy nagyobb mér­tékben kell összehangolni a nem kőolajipari ágazatokat, és fokozni kell az ipari kooperációt más or­szágokkal. Az Algírból pénteken elutazott Fidel Castro után Jacques Chi­rac francia miniszterelnök folyta­tott szombaton tárgyalásokat az ország vezetőivel. Algéria mint je­lentős és haladó politikát folytató afrikai arab ország, az el nem kötelezettek mozgalmának ki­emelkedő tagja, partnere a nyuga­ti államoknak is. A szocialista or­szágok azonban azok - s köztük Csehszlovákia jelentős helyen szerepel amelyek politikája őszinte érdeklődést és barátsá­got ébreszt Algériában. Békeünnepségek országszerte Trocnovban Josef Kempný, Bratislavában Pavel Hrivnák mondott beszédet (ČSTK) - Az elmúlt hét végén országszerte újabb békeünnepségekre került sor, melyek során hazánk lakossága ismét kifejezésre juttatta, hogy teljes mértékben támogatja a Szovjetunió, hazánk és a többi szocialista ország következetes politikáját. A közelgő sajtónap, valamint Borovan város alapítása 800. év­fordulójának jegyében rendeztek békeünnepséget Jan Žižka szülő­városában, Trocnovban. Az ün­nepségen megjelent, és beszédet mondott Josef Kempný, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Cseh Nemzeti Front Központi Bizottsá­gának és a Cseh Nemzeti Tanács­nak az elnöke. Átadta a békeün­nepség résztvevőinek Gustáv Hu­sák elvtársnak, a CSKP KB főtit­kárának, köztársasági elnökünk­nek a szívélyes üdvözletét.- Jan Zižka szülőhelyén - foly­tatta Josef Kempný elvtárs - im­már hagyományosan évről évre fölidézzük a huszita forradalmi ha­A szakszervezeti világkongresszusra (ČSTK) - Szombaton Prágából Berlinbe utazott az a csehszlovák szakszervezeti küldöttség, amely részt vesz a XI. szakszervezeti világkongresszuson. A 12 tagú delegációt Karel Hoffmann, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZKT elnöke, a Szakszervezeti Világszövetség alelnöke vezeti. A csehszlovák szakszervezeti kül­döttséggel együtt utazott Berlinbe Ibrahim Zakarija, a Szakszerve­zeti Világszövetség főtitkára. gyományokat, s a mához is szóló üzenetüket. A huszita forradalmi hagyományok sok szállal kötőd­nek a Dél-csehországi kerülethez. Itt született Húsz János, a közép­kor egyik legnagyobb reformátora, itt tevékenykedett Petr Chelčický, a középkori haladó gondolkodás egyik legnevesebb képviselője. Tábor a feudalizmusellenes forra­dalmi mozgalom egyik központja volt. Dél-Csehországból terjedtek (Folytatás a 2. oldalon) HÉTFŐ 1986. szeptember 15. XXXIX. évfolyam 217. szám Ara 50 fillér Nicaragua nemzeti ünnepén (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök üdvözlő táviratot küldött Daniel Ortega Saavedrá- nak, a Nicaraguai Köztársaság elnökének országa nemzeti ünne­pe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Bo­huslav Chňoupek külügyminisz­ter Miguel d’Escoto Brock- mannt, a nicaraguai Köztársaság külügyminiszterét köszöntötte táv­iratban. Üdvözlő táviratok (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök üdvözlő táviratot küldött Oscar Arias Sancheznek a Costa Rica-i Köztársaság elnöké­nek országa nemzeti ünnepe al­kalmából. Ugyanebből az alkalomból Bo­huslav Chňoupek külügyminisz­ter ugyancsak táviratban köszön­tötte Madrigal Nietót, a Costa Rica-i Köztársaság külügyminisz­terét. Rudolf Rohlíček hazautazott Kínából (ČSTK) - Rudolf Rohlíček, a szövetségi kormány első alelnö­ke szombat délelőtt a sanghaji óragyárban tett látogatást, majd megtekintette a világ egyik legna­gyobb kikötőjét. A délutáni órák­ban befejezte hivatalos látogatá­sát a Kínai Népköztársaságban és kíséretével együtt hazautazott. A pekingi repülőtéren Li Peng mi­niszterelnök-helyettes búcsúztatta a csehszlovák delegációt. Elutazott a tanzániai külügyminiszter Elmélyülő politikai és gazdasági kapcsolatok A látogatásról közös közleményt adtak ki (ČSTK) - Benjamin William Mkapa tanzániai külügyminiszter szom­baton Karlovy Varyba látogatott. Megismekedett a fürdőváros múltjával és jelenével, s néhány kiállítást is megtekintett. A tanzániai külügymi­niszter tegnap befejezte hivatalos csehszlovákiai látogatását. A Ruzynéi repülőtéren Bohuslav Chňoupek külügyminiszter búcsúztatta. A külügyminiszteri találkozóról közös közeleményt adtak ki, amely többek között megállapítja, hogy a két ország kapcsolatai poli­tikai és gazdasági téren kedvező­en alakulnak. Tanzániai részről nagyra értékelték azt a támoga­tást, amelyet Csehszlovákia nyújt az országnak, s ugyancsak elis­merően nyilatkoztak Csehszlová­kia békepolitikájáról. A két fél meggyőződését fejezte ki, miszerint az imperializmus hi­Geraszimov sajtóértekezlete Moszkvában A Daniloff-ügy nem befolyásolhatja a szovjet-amerikai kapcsolatokat (ČSTK) - Gennagyij Geraszi­mov, a Szovjetunió külügyminisz­tériuma tájékoztatási hivatalának vezetője szombati moszkvai sajtó- konferenciáján a Daniloff-üggyel foglalkozott. Többek között kije­lentette, hogy a kémtevékenység miatt őrizetbe vett amerikai újság­íróval szembeni intézkedések megváltoztatása azt bizonyítja: a szovjet fél nem akar ebből a ba­nális, lényegtelen esetből olyan ügyet csinálni, amely befolyásolná a szovjet-amerikai kapcsolatok alakulását. Geraszimov elmondta, Nicholas Daniloff - miután a szovjet hatósá­gok engedélyezték, hogy az USA moszkvai nagykövetségére távoz­zon - köszönetét fejezte ki Rea­gan amerikai elnöknek és Mihail Gorbacsovnak, az SZKP KB főtit­kárának. A szovjet külügyi szóvivő azonban sajnálatosnak nevezte, hogy rögtön ezután újabb szovjet­ellenes kampány indult az Egye­sült Államokban, amelyben az amerikai hadügy- és a külügymi­niszter is részt vesz. Geraszimov a sajtóértekezleten a Daniloff-ügyben vizsgálatot vég­ző hatóságok beleegyezésével bi­zonyítékokat hozott fel arra, hogy az amerikai újságíró a CIA és más kémszervezetek megbízásából olyan titkos adatokat gyűjtött, (Folytatás a 2. oldalon) bájából kiéleződött nemzetközi helyzet javulása kizárólag a népek önrendelkezési jogának, függet­lenségének és egyenjogúságá­nak, a be nem avatkozás elve tiszteletben tartásának alapján képzelhető el. A megbeszélése­ken hangsúlyozták, minden erő­nek össze kell fognia az imperia­lizmus elleni harcban. A jelenleg folyó leszerelési tár­gyalásokon a legfontosabb kérdés a nukleáris veszély elhárítása és a lázas fegyverkezés, az űrfegy­verkezés megszüntetése. A tan­zániai külügyminisztert Bohuslav Chňoupek részletesen tájékoztat­ta a szocialista országok ezzel kapcsolatos békekezdeményezé- seiról. Csehszlovák részről a to­(Folytatás a 2. oldalon) Tüntetés Sowetóban (ČSTK) - A fajüldöző rendszer elleni hatalmas tüntetésbe torkol­lott Sowetóban egy meggyilkolt fiatal hazafi szombati temetése. A 18 éves Steven Kontabiii a kór­házban, halt meg, ahová néhány nappal ezelőtt a rendőrök gumi­botjaitól elszenvedett ütések okozta sebesülései miatt szállí­tották. A Johannesburg melletti Sebo- keng ugyancsak tüntetések szín­helye volt. A rendőrség kegyetlen beavatkozása nyomán egy ember meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom