Új Szó, 1986. augusztus (39. évfolyam, 179-204. szám)

1986-08-01 / 179. szám, péntek

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Az Ústí nad Labem-i kerületi kórház 1-es számú radiodiagnosztikai osztályán július elején új, mikroszámítógépes vezérlésű érvizsgáló röntgent helyeztek próbaüzembe. Az eddig alkalmazottal szemben az új berendezésnek számos előnye van. A felvételek száma és szöge a számítógép memóriaegységébe táplálható, ezenkívül a röntgenfelvé­telek videoszalagra is rögzíthetők, így az orvosok pontosabb képet nyernek a véredényrendszer állapotáról.(Libor Zavoral felvétele - ČSTK) A zöldségellátásra nem lehet különösebb panasz Zöldségfélékből van elegendő • A kistermelők általában szebb árut kínálnak, mint az állami üzletek • Uborka van, az ecet hiánycikk SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA K0ZP0NTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Pálya kezdő le Az első lépések mindig emlékezetesek, sőt meghatározóak lehetnek a jövőre nézve. Ezért nem lényegtelen, hogy botla­dozva, vagy segítő kéz által biztosan teszi-e meg őket a járni tanuló. Ezekben a hetekben a fiatalok ezrei nyitnak be gyáraink, vállalataink, intézményeink kapuján, telve várakozásokkal, s bizonyára szorongásokkal is. Azok az ifjak, akik tanulmányaik befejeztével, hátuk mögött az utolsó gondtalan nyár emlékével, most ismerkednek új munkahelyükkel, leendő munkájukkal és munkatársaikkal. Az idén végzettek jelentős többsége már megtalálta helyét: tudja, milyen feladatok várnak rá, tisztában van előmeneteli és továbbképzési lehetőségeivel, egyszóval „sínen van“. Kérdés azonban, végzettségüknek megfelelő-e első állásuk, még pontosabban: foglalkoztatásuk kielégíti-e törekvéseiket, kamatozónak érzik-e az eddigi tanulást, s szüksé­gét látják-e annak, hogy tovább folytassák a szakmai ismeret- szerzést munkájuk mellett is. Nagy általánosságban igennel válaszolhatunk a kérdésre, de attól a ténytől sem tekinthetünk el, hogy az utóbbi években romlott a végzettség és az elhelyezkedés, tehát a kapott feladatkör összhangja. Következésképp: számos fiatal nem a szakképzettségének megfelelő munkát vállal, s ez egyéni és társadalmi szempontból egyaránt kedvezőtlen. Különösen az egyetemet, főiskolát végzettek hagyják el eredeti pályájukat nem megfelelő munkakör, vagy anyagi okok miatt. Komoly feladat előtt állnak a pályakezdők: munkájukkal és egész tevékenységükkel tanúsítaniuk kell, hogy szakmailag jói képzett, kiegyensúlyozott és egészséges gondolkodású fiatalt kaptak a munkáltatók. Az újonnan érkezők fogadása, beilleszke­dése azonban csak akkor lesz harmonikus, eredményes, ha a pártszervezetek és a gazdasági vezetők egyaránt kötelessé­güknek tekintik a lelkiismeretes törődést az ifjakkal és messzemenően segítik is őket, s nemcsak az első hetekben, a beilleszkedés időszakában, hanem azon túl is, hogy elméleti felkészültségük mielőbb megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal egészüljön ki. Sajnos, meglehetősen gyakori, hogy a munkáltatók azt hiszik: ha a kezdő fiatalt körbevezetik a munkahelyen, s bemutatják öt a régi munkatársaknak, kötelességüknek eleget tettek. Pedig kezdetben kell a segítség, a pályakezdő rászorul a tennivalók, a szakmai fogások elmagyarázására, az útmutatásra, hogy miként is lásson hozzá a többieknek már rutinból megoldható feladatoknak. Mert más az elmélet és más a gyakorlat. A középiskolában, szakmunkásképzőben, egyetemen vagy főiskolán tanultak különböznek a munkalyeken megköveteltek- től. Felgyorsulhat a beilleszkedés egyébként zökkenőmentes­nek éppen nem mondható folyamata is, ha egy tapasztalt kolléga a gyakorlat könyvből megtanulhatatlan titkaiba is beavatja a fiatalt, s minden apró fogásra, fortélyra felhívja a figyelmét. A pályakezdő persze bizonyítani akar. Mint szakember, mint dolgozó felnőtt, aki alkalmas arra, hogy tudásával segítse a munkahelyi célok valóra váltását. A bizonyítás viszont lehetetlen alkalom nélkül. Ha azonban a fiatalt első nekibuzdu­lása, jobbító szándékú kísérlete során letorkolják, később már valószínűleg nehezebb rábírni kezdeményezőkészsége kibonta­koztatására. Ám a kritikával párosuló megértés, az egészséges ambíció táplálása - amint azt példák sora bizonyítja - kétségte­lenül meghozza a gyümölcsét. Ma is élénk vita tárgya, hogy kezdő szakembereink elegendő tudással kerülnek-e az iskolapadból az életbe. A megosztó nézetek egyebek között társadalmi, gazdasági életünk növekvő követelményeiből és a hozzájuk való alkalmazkodás szükséges­ségének felismeréséből fakadnak. Anélkül, hogy ennek az összetett kérdésnek a sűrűjébe most belebonyolódnánk, megál­lapíthatjuk: a szaktudás és a felkészültség hiányosságait - ha vannak ilyenek - munka melletti tanulással vagy önképzéssel pótolni lehet. De a kezdőknek érezniük kell, hogy segítségükre lesznek, s a végzettségüknek és képességüknek legmegfele­lőbb munkát bízzák rájuk, nem csupán tartalékként kezelik őket. Fontos lenne tehát, ha a munkahelyek minden eddiginél jobban törődnének a felvett fiatalokkal s nagyobb gondot fordítanának a jövőben a pályakezdők árképzésére, továbbképzésére. Kísér­jék figyelemmel az újonnan érkezők beilleszkedését, hiszen támogatásukkal még azok is megtalálhatnák helyüket, akik csak jobb híján jelentkeztek hozzájuk. Az újoncokat persze akkor is segíteni kell, ha úgy érzik: megtalálták a helyüket. Hogy egy vagy öt év múlva is azt mondhassák: jól döntöttek. TÖLGYESSY MÁRIA PENTEK 1986. augusztus 1. XXXIX. évfolyam 179. szám Ára 50 fillér Távirat Svájcba (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Alphons Eglinek, a Svájci Államszövetség elnöké­nek az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Konzultációk a Külügyminisztériumban (ČSTK) - A prágai Černín- palotában július 30-án és 31-én Jindŕich Rehoŕek, a külügymi­niszter első helyettese konzultáci­ókat folytatott Vagyim Loginov szovjet külügyminiszter-helyet-, tessel. A felek áttekintették az együttműködés jelenlegi helyze­tét, és megvitattak néhány kérdést a szocialista közösség országai külpolitikájának egyeztetésével kapcsolatban. A konzultációk végén Vagyim Loginovot Bohuslav Chňoupek külügyminiszter fogadta. (Tudósítónktól) - Kelet-Szlo­vákiában az idén senkinek sincs, illetve nem is igen lehet különö­sebb panasza a zöldségellátásra. Egész pontos kimutatással is szol­gálhatnék, ám a vásárlók a szám­adatok felsorolása nélkül is iga­zolhatják, hogy ezen a téren az utóbbi időben fokozatosan javul a helyzet, lényegesen jobb, mint öt-tíz évvel ezelőtt volt. Az üzle­tekben kora tavasztól kapható friss sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, saláta és minden további fontosabb zöldségféle, az utóbbi időben uborkából, papriká­ból, paradicsomból sincs hiány. Ugyanakkor kapható karfiol, ká­poszta és csemegekukorica is, a gyümölcsfélék közül korai alma, kajszi- és őszibarack, szőlő s dinnye is. A zöldségpiacon is igen bő a választék, a kistermelők asztalai szinte roskadoznak a temérdek áru alatt, ami pedig a termékek minőségét illeti: az állami üzletek többsége - Kassán (Košice) még mindig nem veheti fel a versenyt a piaci standokkal. Persze, a kü­lönbség az árakon is meglátszik. Tegnap az állami üzletekben egy kiló elsó osztályú paprika 15 koronába került, a paradicsom 12- be, 9 dinnye 7-be, viszont a pia­con néhány koronával többet kér­tek a kistermelők, mert árujuk frissebb és szebb. a Szovjetunió felelősségteljesen készül és arra törekszik, hogy mind a három helsinki „kosarat“ (Folytatás a 3. oldalon) A biotechnológiák fontos szerepe a mezőgazdaságban František Pitra munkalátogatáson (ČSTK) - František Pitra, a lizin hulladékmentes eljárással a CSKP KB Elnökségének póttag- történő előállításával. A biotech­ja, a KB titkára tegnap munkaláto- nológiák e téren való felhasználá­gatásra az Észak-morvaországi sát Pitra elvtárs fontosnak nevezte kerületbe érkezett. az igényes állattenyésztési felada­Karel Ulčáknak, a kerületi párt- tok teljesítése szempontjából, bizottság titkárának társaságában A továbbiakban arról tájékozódott, ellátogatott a paskovi Észak-mor- hogyan használják fel a gyár vaországi Cellulózgyárba, ahol , hulladékhőjét a Sempra vállalat megismerkedett a takarmányé- üvegházaiban, lesztó-gyártás fejlesztésével és (Folytatás a 2. oldalon) A Szovjetuniónak érdeke a nemzetközi feszültség enyhítése Sajtóértekezlet Moszkvában a helsinki értekezlet 11. évfordulója alkalmából (ČSTK) - Jevgenyij Szilin, az európai biztonság és együttműkö­dés szovjet bizottságának alelnöke, Oleg Grinyevszkij nagykövet a stockholmi értekezleten részt vevő szovjet delegáció vezetője, és Viktor Tatarnyikov vezérőrnagy, a szovjet fegyveres erők vezérka­rának képviselője tartott tegnap Moszkvában sajtóértekezletet a helsinki konferencia 11. évfordulója alkalmából. A Szovjetunió külkapcsolatait és belpolitikáját a helsinki Záróok­mány elveivel összhangban építi - jelentette ki Jevgenyij Szilin. A jelenlegi bonyolult időszakban ez a dokumentum rendkívüli jelen­tőségű a nemzetközi helyzet nor­malizálásához vezető utak kere­sésében. A Szovjetuniónak érde­ke a nemzetközi feszültség enyhí­tése a Záróokmány alapján és még szilárdabb alapokon, mint az európai folyamat volt a hetvenes években. Ebből a szempontból nagy jelentőségű lehetne a no­vember 4-én Bécsben kezdődő újabb európai találkozó, melyre Jókívánságok (ČSTK) - Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök távirat­ban gratulált Felipe González Márqueznek Spanyolország mi­niszterelnökévé történt újraválasz­tása alkalmából. Bohuslav Chňoupek külügy­miniszter üdvözlő táviratot küldött Francisco Fernández Ordónez- nek, Spanyolország külügymi­niszterének újrakinevezése alkal­mából. A tavalyihoz képest elsősorban uborkából van lényegesen több. Ennek főleg a háziasszonyok örül­nek, ám annak egy cseppet sem, hogy most meg a befőzéshez szükséges ecet hiányzik... A kelet-szlovákiai üzletekben kapható zöldség és gyümölcs bizo­nyos hányada külföldről érkezett- elsősorban a szóló és a dinnye- egy része pedig Nyugat-Szlová- kiából, de a többi kerület mező­gazdasági üzemeiből és a kister­melők kertjeiből is kerül áru a fo­gyasztókhoz. A Zelenina zöldség- és gyümölcsértékesitó vállalat az idén 37 üzemmel és több mint hatszáz kistermelővel kötött szer­ződést. Nos, eddig úgy tűnik, hogy a tervteljesítés nem fog gondot okozni, hiszen kerületszerte gaz­dag a zöldség- és gyümölcster­més. > A Bolyi (Boľ) Efsz zöldségkerté­szetében javában tart a paprika szedése, a paradicsomé most kezdődik, a dinnyeszüret pedig a jövő héten indul. Szirovecz Gézától, a szövetkezet elnökétől megtudtuk: a zöldségfelvásárlás eddig folyamatos. Hodossi István, a Bodollói Efsz (Budulov) zöldségkertészeté­nek vezetője is elégedett az idei terméssel, hiszen zömük július végéig 3,5 vagon paprikát értéke­sített, s a szedésnek még nincs vé9e- (gazdag) ALKOTÓ LÉGKÖRBEN Tanácskozás az ENSZ-közgyülés 41. ülésszakára való felkészülésről (ČSTK) - Budapesten július 29-e és 31 -e között tanácskozást tartottak a szocialista országok külügyminisztériumainak képvise­lői az ENSZ-közgyűlés 41. ülés­szakára való felkészüléssel kap­csolatosan. Az alkotó légkörű tanácskozá­son részt vettek a Belorusz SZSZK, a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság, a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság, Kuba, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Né­met Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Ro­mán Szocialista Köztársaság, az Ukrán SZSZK, a Vietnami Szocia­lista Köztársaság és a Szovjetunió külügyminiszter-helyettesei. Kép­viseltette magát a Kölcsönös Gaz­dasági Segítségnyújtás Tanácsa is. A találkozón kifejezésre juttat­ták azt a reményt, hogy az ENSZ- közgyűlés 41. ülésszaka hozzájá­rul az Egyesült Nemzetek Szerve­zete szerepének és tekintélyének megszilárdításához korunk leg­fontosabb kérdései megoldása során, valamint a béke és a nem­zetközi biztonság megszilárdítá­sában. A tanácskozás résztvevőit fo­gadta Várkonyi Péter, Magyaror­szág külügyminisztere. Küldöttségünket Štefan Murín külügyminiszter-helyettes vezette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom