Új Szó, 1986. február (39. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-26 / 48. szám, szerda

w M kr ón ika Szerda, 1986. II. 26. postánkból A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 07.24, nyugszik 17.17 Közép-Szlovákia: 07.31, nyugszik 17.24 Nyugat-Szlovákia: 07.37, nyugszik 17.30 órakor A HOLD kel - Kelet-Szlovákia: 20.57, nyugszik 07.44 Közép-Szlovákia: 19.44, nyugszik 07.34 Nyugat-Szlovákia: 19.50, nyugszik 07.40 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KOSZÖNTJÜK GÉZA - VIKTOR nevű kedves olvasóinkat • 1786-ban született Dominique Francois ARAGO francia fizikus és csillagász (f 1853) • 1901-ben szü­letett Jan ALDA cseh költő és mű­fordító (t 1970). IDŐJÁRÁS Általában derült idó. A legmagasabb nappali hómérséklet mínusz 5-mínusz 9 fok között várható. Mérsékelt északi szél. Csütörtökön és pénteken tovább tart a derült idó. A legalacsonyabb éjszakai hómérséklet mínusz 14-mínusz 18 fok között, Szlovákia középső és északi részén mínusz 22 fok körül, a legma­gasabb nappali hőmérséklet mínusz 4-minusz 8 fok között alakul. A DUNA VÍZÁLLÁSA A CSKP XVII. KONGRESSZU­SA és a párt megalapításának 65. évfordulója tiszteletére a Nagykür­tösi (Veľký Krtíš) járásban a nó- szövetség alapszervezeteinek tagjai vállalták, hogy társadalmi munkában 53 ezer órát dolgoznak le a mezőgazdaságban, a választá­si porgram teljesítése és a környe­zetszépítés során. (Bodzsár Gyula) AZ IFJÚ HORGÁSZOKNAK a Galántai (Galanta) járásban rendszeresen tanfolyamokat szer­veznek. A járásban Vágsellyén (šaľa), Zsigárdon (Žiharec), Vág- tornócon (Trnovec nad Váhom), Farkasdon (Vlčany) és Šoporňá- ban működik ilyen szakköre. A tan­folyamokon a fiatalok elsajátítják a legfontosabb tudnivalókat, köz­tük a horgászati szabályokat. A múlt évben 17 versenyt rendez­tek, melyeken nyolcszázötven pio­nír vett részt. (Oláh Gyula) TIZENÖTÖDSZÖR szervezték meg a Lévai (Levice) járás mező­gazdasági dolgozói számára a Korszerű tapasztalatok iskolája elnevezésű tanfolyamot. A cél, hogy a mezógazdaságan dolgo­zóknak legalább az ötven százalé­ka szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezzen. Tervüket túlteljesí­tették, mert ma már 89,4 százalé­kuk szerezte meg a bizonyít­ványt. (Abel Gábor) hír mozaik ■ Az erdöpusztulás okait vizsgá­ló nemzetközi kutatóközpont létesült az NSZK-beli Trierben. A Belgiumból, Hollandiából, Luxemburgból, Svájcból, Ausztriából, és az NSZK-ból érkezett tizenöt tudós - a központ alapítói - kö­zölte, együtt akarnak működni a szo­cialista országokkal, elsősorban az NDK, Lengyelország, Csehszlovákia és a Szovjetunió szakértőivel, mert ezekben az országokban előrehaladott kutatások folynak az erdöpusztulás megakadályozására. Az európai grafika gyöngyszemei (Tudósítónktól) - A múlt hét végén Kassán (Košice) az Ostra­vai Képzőművészeti Galéria és a Kelet-szlovákiai Képtár rende­zésében Az európai grafika gyöngyszemei címen nyitottak ki­állítást. A Šrobár utcai képtár kiállítóter­meiben Albrecht Börertól, Andreas Andreanitól kezdve Francisco de Goyán, Paul Cézanneon, Paul Gauguin-en át Oskar Kokoschkáig Georges Brauque-ig és Pablo Pi- cassóig számos kiváló olasz, fran­cia, spanyol, német, orosz, angol és egyéb híres képzőművész gra­fikáival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A kiállítás 1986 április 14-ig tart nyitva. (-szák) Bratislava: 110, apad Medveďov: 115, apad Komárno: 125, apad Štúrovo: 105, apad Lendületesen Különféle problémák következ­tében az előző években nagy ne­hézségekkel küszködött a Lo- sonc-apátfalvi (Lučenec-Opatová) Poľana textilgyár. Tavaly azonban a kommunisták kezdeményezésé­nek, a dolgozók szorgalmának kö­szönhetően a szocialista export tervét 108,3 százalékra, a tőkés export tervét 107,3 százalékra tel­jesítette. A XVII. pártkongresszus tiszte­letére bejelentett felajánlások idei célja az árutermelés 9, az áruala­pok 14, a szocialista export 18 százalékos növelése. Az állandó munkaerőhiánnyal küzdő fonodában vállalták a terve­zettnél 20 tonnával több fésűs fo­nal és 21 tonnával több kártolt fonal gyártását. Kanizsa István A nemzetközi nő­napra a nyitrai (Nit­ra) kertészet dol­gozói fűtött üveg­házban 4,2 hektá­ron neveltek virá­gokat - köztük cserepeseket is - és dísznövénye­ket. Ezeket Szlová­kiában értékesítik majd. A felvételen Pintér Mária szállí­táshoz készíti elő a cineráriát. (Pavol Matis felvé­tele) Az SZNT bizottságainak ülése (Tudósítónktól) - Ülést tartott tegnap Braislavában az SZNT ke­reskedelmi, szolgáltatási és közle­kedési bizottsága. A tanácskozá­son részt vett Ján Gregor, az SZNT alelnöke. Jaroslav Zelko, az SZSZK ke­reskedelmi minisztere ismertette az ágazat jelentését arról, milyen eredményeket értek el a tudo­mány és a technika alkalmazása terén. Hangsúlyozta, hogy a fej­lesztést két alapvető területen kell szorgalmazni: erősíteni az árukí­nálatot a választék és a minőség állandó fokozásával, másrészt pe­dig az ágazaton belül ésszerűsíte­ni a káder-, a szervezési és a mű­szaki feltételeket, hogy meggyor­sítsák az áruforgalmat. Emil Hanák belügyminiszter­helyettes elsősorban a helyi gaz­dálkodás terén felmerülő gondok­ról szólt. Bár a metodikai-, szerve­zési* és káderintézkedéseket fo­kozatosan életbe léptetik, kellő­képpen mégsem érezhető a ha­tásuk. Az ülés napirendjén.szerepelt még a dolgozók munkába szállítá­sáról szóló ellenőrző jelentés, va­lamint az állami energetikai felü­gyelőségről és az állami minőség­ellenőrzésről szóló törvényterve­zet megvitatása. D. T. Ján Solovič elnökletével tegnap ülést tartott a Szlovák Nemzeti Tanács oktatási és kulturális bi­zottsága is. Jelen volt Anna Kreto- vá, az SZNT alelnöke. Megtár­gyalták a Čadcai járás kulturális fejlesztéséről szóló jelentést. Megállapították: bár a kulturális intézmények üzemeltetése nem­egy nehézségbe ütközik, ennek ellenére e járás Szlovákiában, a kulturális tevékenységet tekint­ve, a legjobbak közé tartozik. A képviselők ezután megvitatták a tudományos-múszaki fejlődés feladatainak teljesítésével, illetve a tudományos eredmények gya­korlati alkalmazásával foglalkozó jelentést. Az ülés napirendjén sze­repelt az alap- és középiskolai tanulók pályaválasztásáról, to­vábbtanulásáról és felvételi ered­ményeiről szóló jelentés is. Juraj Buša, az SZSZK oktatási minisz­tere hangsúlyozta: a múlt évben a felvételik különösebb nehézsé­gek nélkül zajlottak le. Változatla­nul gondot okoz azonban a gimná­ziumok iránti csekély érdeklődés, akárcsak az egyetemre, főiskolára pályázók aránytalan megoszlása. A jelentkezők nemzetiségi össze­tétele továbbra sem felel meg a követelményeknek, ezért haté­konyabbá kell tenni a pályaválasz­tási felelősök munkáját. -ym­■ Sikeresen tette meg első me­netrendszerű útját az AN-23 típusú új szovjet repülőgép a Tadzsik SZSZK- ban Dusanbe és Kulab között. Az új gép a hegyvidéki területeken kiválóan alkalmas rövid távolságok áthidalásá­ra. (A Tadzsik SZSZK területének 93 százalékát a Pamír hegység borítja.) Nem akarnak lemaradni (ČSTK) - A szlovákiai fogyasz­tási szövetkezetek tagjai és dolgo­zói is csatlakoztak ahhoz a széles körű kötelezettségvállalási moz­galomhoz, amellyel az ország dol­gozói a CSKP XVII. kongresszu­sát köszöntik. Felajánlásaik első­sorban a lakossági szolgáltatások fejlesztésére, az eladás kulturál­tabbá tételére, valamint az anyag- és az energiatakarékosságra irá­nyulnak. A Rozsnyói (Rožňava) Jednota dolgozói kezdeményező tervet ké­szítettek. Ebben vállalták, hogy a kiskereskedelmi forgalom tervét 2 millió koronával túlszárnyalják, s a növekedést főleg az iparcikkek eladásának fokozásával érik el. Az Érsekújvári (Nové Zámky) Jed­nota Fogyasztási Szövetkezet dol­gozói nagy súlyt helyeznek a dol­gozók műszaki alkotó tevékenysé­gének jobb hasznosítására. A ko­máromiak (Komárno) a beruházá­sok meggyorsítását ígérték meg, hogy bővítsék az üzlethálózatot. Ezenkívül páti (Patince) üdülőjük építésén 5 ezer órát dolgoznak társadalmi munkában. Mi Hol A Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • HVIEZDA: Fantomas haragszik (francia-olasz) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Fantomas (francia -olasz) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Fi­nom kis bordély (cseh) 18, 20.30 • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENÔPARK: Csodapók (magyar) 10, 14 • POHRA­NIČNÍK: Négyek jele (angol) 11,13.30, 16, 18.30, 21 «SLOVAN: Vabank (lengyel) 15.30, 18, 20.30 «SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: Felejtsék el Mozartot (szlovák) 15, 17.30, 20 • TATRA: A szerelem és a galambok (szovjet) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: A rézangyal (szovjet) • HORNÁD: Élve elfogni (szovjet) • MLADÁ GARDA: Fény a X. emele­ten (román) • SLOVAN: Visszatérés az űrből (szovjet) • TATRA: Dowell professzor végrendelete (szovjet) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Nabucco (19) • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Péter és Pál (19) • KIS SZÍNPAD: Az öltöztető (19) • STÚ­DIÓSZÍNPAD: Cseresznyéskert (19) • IRODALMI SZÍNPAD (Darnica): A XXII. fejezet (19) • SZAKSZERVE­ZETEK HÁZA: A dalba öltözött Prága (19.30) •KOŠICEI STÚDIÓSZÍN­PAD: La serva padrona (10, 19) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás az 1017 kHz-en, a 294,9 méteres hullám­hosszon): 7.00: Hírek. 7.10: Táncrit­musban, közben 7.30. Tanuljunk szlo­vákul 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Népi muzsika, közben 12.30: Orvos a mikrofon előtt. 12.55: Sajtószemle. 15.00: Szórakoztató zene. 15.30: Napi krónika. TV-MUSOR BRATISLAVA 8.50: Hírek 9.00: Iskolatévé (ism.) 9.25: Óvodások mesemúsora 9.55: Václav Kašpar ötödik napja. Té­véjáték (ism.) 11.10: Távlatok. Tübományos és mű­szaki magazin (ism.) 11.50: Hírek 16.10: Hírek 16.15: Szakmunkástanulók műsora (ff.) (ism.) 16.45: Iskolatévé 17.10: Német nyelv gyerekeknek. 4. lecke 17.35: Tudomány és technika. Ma­gazin 18.20: Esti mese 18.30: Azimut Katonák magazinja 19.10: Gazdasági jegyzetek 19.20: Idójárásjelentés 19.30: Tv-Híradó 20.10: Életünk krónikája. Dokumen­tum-sorozat. 22. rész (ism.) 20.40: Lendület. Tévéfilm, 2. rész 21.50: Férfi kézilabda-VB: Izland- Csehszlovákia 23.10: Hírek II. MŰSOR 14.00-15.50: Szünidei műsor a brati­slavai gyerekeknek: 14.00: Ákombákom. Szlovák gyermekfilm (ism.) 16.00 16.05: 16.10: 16.20: 17.00: 17.35: 19.00: 19.10: 19.20: 19.30: 20.10: 21.30: 21.56: 22.00: 22.15: 15.25: Dalok gyerekeknek (ism.) Hírek Simon a krétarajzok birodalmá­ban. Angol rajzfilmsorozat. 8. rósz Nővérke. Rajzfilm (ism.) Erről is, arról is. Ifjúsági ma­gazin Hollandia, a virágcsoda. Doku­mentumfilm (ism.) Louis Pasteur. Tévéfilmsorozat. 2. rész (ism.) Tévétorna Esti mese (ism.) Idójárásjelentés Tv-Hiradó Fiatalok tévéklubja Időszerű események Idójárásjelentés Ez történt 24 óra alatt A fénykép. Új-zélandi film A SZOVJET TELEVÍZIÓ MŰSORA 8.30: Az SZKP XXVII. kongresszusán 9.05: Jekipaj. Dokumentumfilm 12.30: Az SZKP XXVII. kongresszusán 13.00: Dokumentumfilmek a képer­nyőn 13.55: Az internacionálé története 14.20: Lenin Emlékmúzeum a Kreml­ben. Riportműsor 14.55: Orosz miniatűrök 15.15: Élet és tudomány 15.45: Hangversenymúsor 16.15: Az SZKP XXVII. kongresszusá­nak naplója 17.00: Téli hangulat. Folklórmuzsika 17.20: A béke és az ifjúság 17.55: Rangnélküliek. Filmsorozat. 3. rész 19.00: Tv-Híradó 20.00: Hangversenymúsor 21.10: Ma történt a nagyvilágban 21.30: Város a fejünk felett. Filmsoro­zat. 3. rész 23.04: Hírek 23.09: Koncertfilm BUDAPEST 8.55: Tévétorna 9.00: Iskolatévé (ff.) 10.00: Delta. Tudományos híradó (ism.) 10.25: Hideg, mint a gyémánt. NSZK bűnügyi tévéfilm (ism.) 11.20: Képújság 15.15-16.20: Iskolatévé 16.25: Hírek 16.30: A verebek hétköznapjai. NSZK rövidfilm (ism.) 17.10: Láthatóság - biztonság. Közle­kedésbiztonsági film* 17.20: Képújság 17.25: Az év lakóháza. Riportfilm 17.55: Liszt Ferenc. Tévéfilmsorozat. 4. rész (ism.) 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Híradó 1 20.00: Századunk. Dokumentumfilm­sorozat. 6. rész (ff.) 21.15: Az SZKP XXVII. kongresszusá­ról jelentjük 21.35: Unokáink sem fogják látni! Vá­rosvédő sorozat 22.20: Képújság 22.30: Himnusz II. MŰSOR 17.10: Sorstársak. Rehabilitációs ma­gazin (ism.) 17.30: Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor 17.50: Képújság 17.55: BSE - Kremikovci Szófia Ron­chetti Kupa női kosárlabda- mérkőzés 19.30: Mozart: D-dúr (Haffner) szimfó­nia, K. 385. 20.00: Fóúr, tünés! Csehszlovák film­komédia 21.25: Tv-BASIC tanfolyam. 4. rész (ism.) 21.50: Non-stop-pop-rock. A szilvesz­teri műsor ismétlése Kb. 22.20: Tv-Híradó 2 (Műsorváltozás lehetséges!) Már a tavaszra készülnek (ČSTK) - A szlovákiai mező- gazdasági dolgozók már készü­lődnek az idei tavaszi munkákra. Legfontosabb feladatuk lesz telje­síteni a 8. ötéves tervidőszak első évének növénytermelési tervét. A vetés jelenlegi állapota arra készteti a mezőgazdasági dolgo­zókat, hogy minden erejüket moz­gósítsák. Annak ellenére, hogy az őszi vetést megnehezítették a kedvezőtlen feltételek, főleg az aszály és a kemény talaj, ezeket a munkákat határidőn belül elvé­gezték. A hosszan tartó aszály azonban sok kárt okozott az őszi vetésben. Ez nemcsak a növény­termesztőkkel, hanem minden mezőgazdasági dolgozóval szem­ben is nagy igényeket támaszt, megköveteli, hogy a helyzet he­lyes felmérésével csökkentsék a veszteségeket. A beszántandó őszi vetés he­lyén tavaszi árpát, szemes kukori­cát és napraforgót vetnek. Vető­mag van elegendő. Ebben az év­ben összesen 860 ezer hektáron termesztenek gabonanemúeket, 40 ezer hektáron hüvelyeseket, 65 ezer hektáron olajnövényeket és 66 ezer hektáron burgonyát. &Ú J szú Index 48 011 Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Főszerkesztő: Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csető János. Szerkesztőség: 815 81 Bratislava, Gorkého 10., telefon: 309, 331-252, 332-301. Szerkesztőségi titkárság: 550-18 Gazdasági ügyek: 506-39. Táviró: 092308 Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava, Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda, az SZLKP Nyomdaipari Vállalatának 02-es üzemében (815 80 Bratislava, Martanovičova 21). Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava, Jiráskova 5., telefon: 337-823, 337-825. Hirdetési iroda közületeknek: 81580 Bratislava, Vajanského nábrežie 15., II emelet, telefon: 551-83, 544-51 Előfizetési dij havonta - a vasárnapi kiadással együtt - 14,70 Kčs A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként 13,- Kčs. Terjeszti a Postai Hirlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS, Ústredná expedicia a dovoz tlače, 813 81 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom