Új Szó, 1986. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-02 / 1. szám, csütörtök

» VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! RAVDA, tlaíový kombinát KSI a \ / * DP A\/HÁ . SZÓ SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Redakcia ÚJ SZÓ !nemmr 1986. január 2. XXXIX. évfolyam 1. szám Ára 50 fillér 19 TASZSZ-nyilatkozat A nukleáris kísérletek leállításáért (ČSTK) - A TASZSZ szovjet hírügynökség december 30-án az alábbi nyilatkozatot tette közzé: 1985. december 28-án az Egye­sült Államok a Nevadai-sivatag- ban újabb föld alatti atomrobban­tást hajtott végre. A Goldstone kódjelzéssel végrehajtott robban­tással az ún. röntgenlézert próbál­ták ki. Ezt a lézert, mely az atom­robbanás energiáját használja fel, a „csillagháborús“ program kere­tében fejlesztik, s a világűrben kívánják alkalmazni a stratégiai ballisztikus rakéták, robbanófejeik, továbbá műholdak és a kozmosz­ban lévő más objektumok meg­semmisítésére. Az USA kormánya ezt a lépést akkor tette, amikor a Szovjetunió már öt hónapja nem hajtott végre semmilyen nukleáris robbantást. A hivatalos amerikai források sze­rint az 1985-ös évben ez volt a ti­zenhatodik, a Szovjetunió egyol­dalúan meghirdetett moratóriuma óta pedig a hetedik ilyen kísérlet. A Szovjetunió felszólította az Egyesült Államokat, hogy kövesse példáját és csatlakozzon a mora­tóriumhoz. A nukleáris kísérletek folytatá­sával az USA kormánya mindin­kább szembehelyezkedik az or­szágok túlnyomó többségének vi­lágosan kinyilvánított akaratával, a világközvélemény legszélesebb rétegeinek követeléseivel, s figyel­men kívül hagyja az USA számos befolyásos politikai és közéleti személyiségének, s az amerikai Kongresszus tagjainak figyelmez­tetését is. (Folytatás a 2. oldalon) Gondolatok az új év első munkanapján Világos programmal készülünk a CSKP XVII. kongresszusára Gustáv Husák elvtársnak, a CSKP KB főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének újévi beszéde Tisztelt Polgártársaim, Elvtársak, az 1986-os új esztendő kü­szöbén szívélyesen köszöntőm önöket Csehszlovákia Kommu­nista Pártjának Központi Bizott­sága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kor­mány nevében és a saját ne­vemben is. Jó egészséget, továb­bi sikeres munkát, boldogságot, örömet és elégedettséget kívá­nok önöknek magán- és családi életükben. Ezen a napon immár hagyo­mányosan elgondolkodunk afölött, hogymittettünkazelmúlt esztendőben, és afölött is, hogy mit kell tennünk azoknak a re­ményeknek, terveknek és szán­dékoknak megvalósításáért, amelyeket mi valamennyien és egész társadalmunk is az új esztendővel hoz kapcsolatba. Kedves barátaim. arra a kérdésre, hogy milyen volt az eltelt év, egyszerű vá­laszt adhatunk: népünk, álla­munk számára ez további jó esztendő volt. Polgártársaink milliói igen becsületes és hasz­nos munkát végeztek. A párt és az állam szervei, a Nemzeti Front szervezetei és a nemzeti bizottságok nagy igyekezetei fejtettek ki sikeres előrehaladá­sunk érdekében. Arra töreked­tünk, hogy cselekvő választ ad­junk a kor új követelményeire, keressük és feltárjuk az új uta­kat, amelyeket követve Cseh­szlovákia korszerű, fejlett szo­cialista országként lépést tart­hat a világgal. Büszkeséggel, szeretettel és hagyatékuk továbbfejlesztésé­nek szándékával emlékeztünk meg nemzeti felszabadító har­cunk betetőzésének és hazánk szovjet hadsereg általi felszaba­dításának boldog pillanatairól, új életünk építésének négy évti­zedéről. A fiatalság és a szép­ség jegyében a spartakiád örömteli napjai is megerősítet­ték népünk egységes akaratát: tovább haladni a szocializmus útján. Az elmúlt napokban Cseh­szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, majd a Szövetségi Gyűlésnek és a nemzeti tanácsoknak ülésein igényesen és bíráló szellemben megvontuk az eltelt időszak mérlegét és foglalkoztunk a jö­vő feladataival. Joggal mond­hatjuk, hogy kedvezőek a politi­kai, a gazdasági és a társadalmi fejlődés alapvető tendenciái. Igényesebb körülmények között is biztosítjuk a dinamikus gaz­dasági fejlődést. Előzetes ada­tok szerint teljesítettük az el­múlt esztendő alapvető tervfela­datait és az egész 7. ötéves tervet is. További fontos terme­lő és energetikai létesítménye­ket adtunk át rendeltetésüknek, amelyek gyarapítják gazdasági potenciálunkat. Erősödött álla­munk és pénznemünk nemzet­közi helyzete. A legfelsőbb párt- és állami szervek nevében, valamint a sa­lát nevemben is szeretnék ma őszinte köszönetét mondani mindannyluknak. A munkások­nak, a földműveseknek, az értel­miségnek, a nőknek, a fiatalok­nak, a fegyveres erők tagjainak és a többieknek az eredmények­hez való hozzájárulásukért. Mindazoknak, akik az Iparban, a mezőgazdaságban és a többi népgazdasági ágazatban, a szolgáltatásokban és az egészségügyben, a tudomány­ban, az oktatásban, a kultúrá­ban és egyéb területeken előse­gítették a feladatok teljesítését, kijár társadalmunk elismerése. Különösképpen becsüljük az egyének és a kollektívák szocia­lista kötelezettségvállalásainak teljesítését és új munkakezde­ményezéseiket a CSKP XVII. kongresszusa tiszteletére. A közös munka gyümölcsei kifejezésre jutnak államunk po­litikai, szociális és gazdasági stabilitásában, szilárd, elismert nemzetközi helyzetében. Tükrö­ződnek az életszínvonalnak, a lakosság személyi és táradal- mi fogyasztásának növekedé­sében. Noha tudjuk, hogy egyes területeken még előfordulnak fogyatékosságok, amelyeket erélyesen ki kell küszöbölnünk, megállapíthatjuk, hogy általá­ban javult a belső piac ellátott­sága, főleg élelmiszerrel. Az életkörülmények javulását szol­gálja számos új iskola, egész­ségügyi, kulturális és kereske­delmi létesítmény, a múutak és a prágai metró további kilomé­terei. Az eltelt öt esztendőben mintegy másfél millió állampol­gár költözhetett új, korszerű la­kásba. Előreléptünk egyéb fon­tos területeken is. Munkánk és politikánk leg- (Folytatás a 2. oldalon) (ČSTK) - A gazdaság követke­zetesebb intenzifikálása, haté­konyságának növelése, a szemé­lyi és a társadalmi fogyasztás to­vábbi fokozása - ez a 8. ötéves tervidőszaknak és most kezdődő első évének a fő célja. Ma a munkahelyek többségén ismét ünnepélyes keretek között kezdődik az új esztendő első mun­kanapja. A vezető gazdasági dol­gozók körvonalazzák a jövő igé­nyes feladatait. Hadd tegyük hoz­zá, hogy ezek egyidejűleg valós feladatok és feltétlenül el kell ér­nünk azokat a célokat, amelyeket társadalmunk tűz ki maga elé. Feladataink valós jellege abból a tényből következik, hogy lénye­gében teljesítettük azt az alapvető gazdasági és szociálpolitikai irányvonalat, amelyet a CSKP XVI. kongresszusa tűzött ki az eltelt fél évtizedre. Az előttünk álló feladatok telje­sítése ahhoz vezet, hogy szocia­lista hazánkban jobbá válik az élet. Egyidejűleg azonban tudato­sítani kell, hogy e feladatok teljesí­tése nélkül nincs előrelépés, meg­rekedünk a jelenlegi szinten. Dol­gozóink által a CSKP XVII. kong­resszusa tiszteletére vállalt szo­cialista kötelezettségek azonban arról tanúskodnak, hogy a dolgo­zókollektívák többsége szívügyé­nek tekinti az intenzifikálásnak, a tudományos-műszaki eredmé­nyek következetesebb gyakorlati alkalmazásának, a munkaterme­lékenység növelésének, a tüzelő­anyag, az energia és az alapanya­gok megtakarításának programját. Társadalmunkban szembetűnő az erők mogósítása a kongresz- szus előtti aktivitás keretében, amely tavaly bontakozott ki a párt évzáró taggyűléseivel, s amely te­tőfokára ér Csehszlovákia Kom­munista Pártjának márciusi XVII. kongresszusán. Üdvözlő táviratok (ČSTK) - Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Abdar Rahman Mohammed Hasszán Svaradda- habnak, a Szudáni Köztársaság ideiglenes katonai tanácsa elnö­kének, az ország fegyveres erői főparancsnokának a Szudáni Köz­társaság nemzeti ünnepe alkal­mából. Ugyanebből az alkalomból Ľu­bomír štrougal, a CSSZSZK kor­mányelnöke is gratulált Gazulim Dafallahnak, a Szudáni Köztársa­ság miniszterelnökének. Bohuslav Chňoupek cseh­szlovák külügyminiszter táviratot intézett Ibrahim Taha Ajubhoz, a Szudáni Köztársaság külügymi­niszteréhez. Mihail Gorbacsov újévi televíziós beszéde a szovjet néphez A kölcsönös megértés, a bizalom és a leszerelés útját kell keresni (ČSTK) - Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szerdára virradó éjjel a Szovjet Televízióban az alábbi újévi beszédet intézte a szov­jet néphez: Kedves elvtársak! A Kreml toronyórája néhány perc múlva kezdetét jelzi az új esztendőnek. Ezek mindig rendkí­vül felemelő percek, ősrégi szo­kás már, hogy az emberek minden beköszöntő új esztendőt új remé­nyekkel eltelve fogadnak, és gon­dolatban egyidejűleg felmérik a végéhez közeledő évet. Ezen a napon újévi üdvözleteket inté­zünk rokonainkhoz, hozzátartozó­inkhoz, barátainkhoz és elvtársa­inkhoz, életükben minden jót kí­vánva nekik. Úgy mondják, hogy mindennek kezdete a munka. Valóban így van ez az életben. Hiszem, egyetérte­nek velem, hogy a végéhez közel­gő 1985-ös esztendő emlékeze­tünkben a szorgos munka, a jövő­vel kapcsolatos remények és me­rész szándékok évévé válik. Mindannyian jól emlékezünk ar­ra, hogy az év elején milyen nehézségekkel kellett megbirkóz­nunk népgazdaságunkban. Latba kellett vetni az egész párt és az egész nép nagy igyekezetét, hogy rendet teremtsünk, s az évet álta­lában kifejezetten jó gazdasági eredményekkel zárjuk. Az átélt esztendő felöleli mindazt, amit kö­zösen tettünk a jobb, igazságo­sabb, szellemileg gazdag élet je­gyében, szocialista elveink továb­bi szilárdításának jegyében. A végéhez érő esztendő szá­munkra nagyon tanulságos volt. Az események rajzása szinte meggyorsította az idő múlását. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mégpedig erélyesen és lelkesen. Ma világosabban látjuk lehetősé­geinket és valósabban mérjük fel azt, amit elértünk és azt is, amit a jövőben tervezünk. Teljes mér­tékben élni kívánunk szocialista rendszerünk óriási potenciáljával. Célunk a társadalom minőségi átalakítása, a szembetűnő dinami­kus előrehaladás, az élet minden területének - a gazdaságnak, a kultúrának és a szociális szférá­nak - tökéletesítése útján. De - kedves elvtársaim - a kommunista párt központi bi­zottsága áprilisi ülésén kicövekelt útnak még csak a kezdeténél tar­tunk. Úgy fogalmazhatnék, a le­geslegelején annak a bonyolult munkának és azoknak a nagy vál­tozásoknak, amelyek még na­gyobb szívósságot, áldozatkész­séget követelnek meg tőlünk és azt, hogy merészen megváljunk mindattól, ami elavult, elvessük a sémákban való gondolkodást, a megszokottá vált, de ma már haszontalan megközelítést. Most különösképpen fontos számunkra a magas fokú társadalmi aktivitás, az alkotó munka, a fogyatékossá­gokkal való meg nem alkuvás, minden újnak, a korral haladónak határozott támogatása. A szocializmust - ez a lényege (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom