Új Szó - Vasárnapi kiadás, 1984. január-június (17. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-13 / 2. szám

A U T Ó S 0 // MOTOROSOK NEM ZÖRÖG A KÁRPIT, HA... Kellemetlenné teheti utazásunkat a zörgő ajtókárpit. Különö­sen macskaköves utakon, de repedezett burkolatú autópályákon is olykor már elviselhetetlenné nő ez a kellemetlen zaj. A radiál : gumiabroncsokkal szerelt autókban - s manapság már az ilyenek j vannak többségben - fokozottan hallható. Új kocsiknál is előfordul a fülsértő zörgés, de az utólag alváz- és üregvédelemmel ellátott autóknál tipikus. A műhelyben a jobb hozzáférhetőség érdekében leszerelik az ajtókárpitokat,_ és a visszaszereléskor nem fordítanak kellő figyelmet a műbőrrel bevont lemezek szoros tapadására. A korszerű kocsiknál a kárpitok felfogását az úgynevezett „rugalmas feszitöcsapok“ hívatottak biztosítani. Szakzsargonban „kárpitbolhának“ nevezik ezt a kisméretű, látszólag felesleges alkatrészt, amelynek legfőbb hibája az, hogy csak egyszeri szerelést „bír el“. A második visszahelyezésnél a négyágú műanyagcsap egy-két ága általában letörik, s ettől máris zörög a kárpit. Nem véletlen tehát, hogy az üregvédelem során ezeket a csapokat „elfelejtik“ újakra kicserélni. Régebben a kárpitbolhák acélrugóból készültek, de mivel ezek viszonyag gyorsan korrodálódtak, a gyártók világszerte rátértek a műanyag alkatrészre, amely olcsóbb is a másiknál. Utólagosan, házilag, a kárpit zörgését csak úgy tudjuk egyszer s mindenkorra megszüntetni, ha az egész lemezt kiszereljük. A Skodánál elegendő egy csavarhúzó, a többi típusnál elvileg célszerszámra is szükséges lenne, például az ablak-letekerő karok zégergyürüjének visszaszereléséhez, de némi ügyeske­déssel, no meg egy igen vékony, hosszú szárú csavarhúzóval mi is elvégezhetjük ezt a műveletet. Az összes törött, repedt bolhát cseréljük ki újakra (noha nem könnyű a beszerzésük). Azokra a pontokra, amelyeknél a kárpit­lemez közvetlenül érintkezik az ajtómerevítö idomokkal, ragasz- szunk fel kb. 3x3 cm-es nagyságú, kb. 1 cm vastag habszivacs darabkát. Ha a kárpit valamelyik éle sínszerü idomban van (pl. a Ladánál), visszaszerelés előtt húzzunk be a sinbe egy kb. fél mm vastag, megfelelő méretre vágott gumicsíkot. A lemez behelyezése előtt segítséggel húzzuk meg a gumit jó szélesre, mert így a visszahelyezett lemez - legalábbis alul vagy felül - igen jó, rugalmas kötést kap. Az új műanyag kárpitbolhákat egyenként és igen nagy gonddal helyezzük be az ajtólemez furataiba, majd enyhe tenyérütéssel pattintsuk be a remélhetőleg most már végleges helyükre. Az ily módon „kezelt“ kárpitok még az elöregedéskor bekövetkezett keményedés után sem fognak zörögni. (Krat Ha eltörik a szélvédő üveg íme néhány javaslat arra az esetre, ha a szélvédő üveg el­törik: • Sohase utazzunk tovább a gépkocsival, ha a szélvédő üvegen repedés vagy lyuk van. A laza részek igen rövid időn belül engednek és a szél az üvegdarabokat a kocsi belse­jébe sodorja. • Mielőtt az üvegdarabokat eltávolítjuk, gondosan takarjuk le az üveg előtt és mögött lévő szellözőnyilásokat. Ha ezekbe üvegszilánkok esnek, többé nemigen lehet azokat kivenni. A szilánkok esetleg kárt okoz­nak a szellőzőcsatornákban, amelyekből csak nehezen fúj­hatok ki. • Amikor az üvegdarabokat valamilyen lapos tárgy segítsé­gével óvatosan kifelé nyomjuk, ajánlatos kezünket valamivel megvédeni, nehogy az üveg­darabok felsebezzék. Munka- kesztyűk egyébként sem hiá­nyozhatnak a gépkocsiból. • A karosszéria elülső ré­szét meg kell tisztítani az üvegszilánkoktól, nehogy a szél azokat a kocsi belsejébe sodorja. Óvatosan járjunk el, mert az üvegszilánkok köny- nyen összekarcolják a lakkot. • Továbbutazásnál végül számítsunk arra, hogy a kocsi­ban nagyobb lesz a huzat, és öltözködjünk melegebben, szemünket pedig napszemü­veggel védjük a sérülésektől. hírek ■ A volgai autógyárban meg­kezdődtek az első villamos meg­hajtású teherautók üzemi próbái A 300-500 kilogramm teherbírású gépkocsik egyszeri akkumulátor- feltöltéssel 85-100 kilométert te­hetnek meg. ■ Az Ikarus új 400-as típusú autóbuszának próbajárműveibe Csehszlovákiában kifejlesztett hidromechanikus sebességváltó kísérleti példányait szerelték be. A csehszlovák járműipar már évek óta kooperációs partnere az Ika­rusnak, a „Praha“ típusú sebes­ségváltókat elsősorban a cseh­szlovák utakon közlekedő magyar autóbuszokba szerelik majd be. ■ A sorozatban gyártott sze­mélyautókon általában 100 ezer kilométer után kell első ízben na­gyobb javítást végeztetni. Ugyan­akkor a kipufogórendszer élettar­tama csupán körülbelül 25 ezer kilométer. A kipufogókat kívülről a viz, a téli hónapokban pedig az utakra szórt só támadja meg, be­lülről pedig a gőz, a víz, és a kipu­fogó gázok agresszív, vízben ol­dódó alkatrészei. Osztrák kutatók olyan eljárást dolgoztak ki, amely- lyel zománcozott kipufogóedé­nyek állíthatók elő. Az új kipufogó­rendszer élettartama azonos a ko­csiéval. ■ Japán vezető motorkerék­pár-gyártója a Honda nem nyugo­dott bele Reagan amerikai elnök bejelentésébe, miszerint a 700 köbcentisnél nagyobb motorke­rékpárokra kivetett vámot a jármű értékének 49,4 százalékára emelik a korábbi 4,4 százalékról. A Hon­da bejelentette, hogy a vállalat 699 köbcentis motorok gyártását tervezi, hogy ily módon kerülje ki az USA-nak a 700 köbcentis és ennél nagyobb motorokat sújtó importvámjait. ■ Egymillió alkoholmeghajtású személygépkocsit készítettek Bra­zíliában 1979 óta. Ezek az autók aránylag olcsók, ezért nagyon ke­resettek. Cukornádból és más me­zőgazdasági növényekből készült üzemanyaguk feleannyiba kerül, mint a benzin. A brazil kormány a tervek szerint ez idén 520 milli­árd cruzeirót fordít alkoholtartalmú üzemanyag gyártására. ■ Teherautóval hajtott keresz­tül az Atlanti-óceánon egy belga házaspár. Kétéltűvé alakított Dod­ge gyártmányú kocsijukkal au­gusztus 17-én indultak el New Yorkból, s nem egészen két hónap alatt 5400 kilométert tettek meg az óceánon, majd Lisszabonban kö­töttek ki. - Mindenki azt mondta, hogy lehetetlenre vállalkozunk, de még csak nagyobb nehézségeink sem voltak - mondta a 45 éves Fons Oerlemans, a kalandos ked­vű családfő, aki mérnök lévén ma­ga végezte el a szükséges átalakí­tásokat a teherautón. A japán Subaru cég csende­sen húzódik meg a hírneves szigetországi autógyártók mögött, noha termékei sem­milyen vonatkozásban sem maradnak el az övéiktől. A Rex és a Leone típust már jegyzik az autópiacon, sőt ez utóbbi 4WD változata menő kocsinak számit a négyke- rék-meghajtásos járművek táborában. A gyár újabban készített autóinak a szerel­vényfala teljesen komputeri- zált, és ennek eredménye­ként lényegesen több infor­mációt nyújt a kocsiveze- tőnek. A 190 E 2,3-16 elölnézetből Mercedes újdonságok A tavalyi jubileumi frankfurti au­tókiállításon a Mercedes két iga­zán új kocsival, a 190 D és a 190 E 2,3-16 modellekkel rukkolt ki. 1982 decemberében kezdte meg új sorozatának, az ún. Mercedes­kompakt kategóriának szériagyár­tását. A 190-es típusból azóta több mint 70 ezer autó hagyta el a futószalagot, s a mostani két modell várhatóan ugyancsak sike­resen egészíti ki a 190-es soro­zatot. A 190 D, vagyis a széria dízel­változata, 1983 decemberétől kapható. Ebben a kocsiban telje­sen újonnan kifejlesztett kétliteres dízelmotor található, amely az összes eddigi Mercedes dízelmo­tor közül a legtakarékosabb és egyben - az újítás révén - a leg­csendesebb dízeleröforrás a je­lenlegi autópiacon. A Mercedes 190 D átlagfo­gyasztása 100 kilométerenként hét liter. 0-ról 100 km/h sebesség­re 18 másodperc alatt gyorsul fel. Mindehhez párosul a 160 km/H végsebesség, az optimális takaré­kosság, a rendkívül robusztus fel­építés és az eladásnál az értékál­lóság. A sorozat csúcsmodellje, a 190 E 2,3-16 szériagyártásban várha­tóan nyáron jelenik meg az autópi­acon. Fontosabb adatai a követ­kezők: 131 kW (180 lóerős) erő­forrás, 2,3 literes motor dohc el­rendezés szerint. Négy henger összesen 16 szeleppel, sportos kocsiszekrény, kitűnő futómű és elegáns belső berendezés. Ezzel a két új típussal a Merce­des már közel ötvenféle személy- gépkocsit és terepjárót készít. Ilyen újdonság, s szintén a frank­furti kiállításon mutatták be, a Mer­cedes 280 GE, új, ötfokozatú se­bességváltóval. Januártól pedig az S-modellekbe beépítenek elektronikus számítógépet is. Ugyancsak a kiállításon mutat­kozott be a Daimler-Benz kísérleti járműve, az Auto 2000 - gázturbi­nás motorral, amelynek egyes al­katrészei kerámiából készültek. Az új 190 D átlagfogyasztása hét liter dízelolaj A transz-európai észak-déli autópálya (angol nevének rövidítéseként TEM) összekapcsolja a nyugat-európai autópálya-hálózatot Európa középső és keleti részeivel, és kapcsolódik Ázsia és Afrika útjaihoz. Tehát már önmagában is jelentős vállalkozás. Még nagyobb fontosságot ad az útnak, ha figyelembe vesszük, hogy összeköti a Balti-tenger, az Adriai-, az Égéi- és a Fekete-tenger nagy kikötőit, turistaközpontjait. Az út építésében részt vevő országok Magyarország, Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Görögország, Jugoszlávia, Lengyelország, Olaszország, Románia és Törökország. A TEM terve az enyhülés éveiben fogant, a munkákhoz Helsinki után, Helsinki szellemében láttak hozzá. Az út azóta is, valóságosan és átvitt , értelemben is őrzi a népek kapcsolatteremtésének óhaját és lehetősé­gét. Puszta létével is igazolja, hogy a résztvevő tíz ország hisz abban, hogy érdemes az egymás közötti kereskedelem és turizmus céljaira új utat építeni. Az eredeti tervek szerint a TEM jelentős részeinek 1990-re kellett volna elkészülnie. A gazdasági helyzet alakulása határidő-módosítást tett szükségessé: ma az a cél, hogy az ezredfordulóra jelentős össze­függő szakaszok legyenek készen. A tízezer kilométeres autópálya­hálózatból 1100 kilométernyi út elkészült, további ezer kilométer már közel áll a befejezéshez, 620 kilométeren folyik az építkezés. Hasonló nemzetközi útépítésre még nem volt példa Európa történel­mében. Eredményeképpen legalább 2x2 sávos, biztonságos, gyors és kényelmes lesz a közlekedés rajta Gdansktól a török- iráni határig. A szállítási költségek mérséklődnek, és ez annál is inkább jelentőssé válik, mivel az ENSZ 1978-as előrejelzése szerint 2000-re a térségben a magánautóforgalom 4,4-szeresére, a teherkocsiké pedig háromszoro­sára növekszik. (am) A japánok után a legtöbb motorkerékpárt a Szovjetunió­ban gyártják. Most olyan híre­ket olvashatunk a külföldi szak­újságokban, hogy a Szovjet­unióban forgótárcsás motorral kísérleteznek, mégpedig 491 köbcentiméteres méretben. A közlemények szerint ez a motor a leggyengébb minő­ségű benzin felhasználását is lehetővé teszi az alacsony sűrítése nyomán, igaz, a tel­jesítménye mindössze 28 kW. Az RD-515 jelű szovjet mo­torblokk tömege mindössze 38 kg,ami mintegy 12 kg-mal könynyebb, mint a hagyomá­nyos dugattyús motor. ÚJSXÚ 16 4 1984.1.1&

Next

/
Oldalképek
Tartalom