Új Szó, 1984. szeptember (37. évfolyam, 207-231. szám)

1984-09-01 / 207. szám, szombat

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZOMBAT 1984. szeptember 1. XXXVII. évfolyam 207. szám Ára 50 fillér Békenap Negyvenöt évvel ezelőtt, 1939. szeptember 1-én a fasiszta Németország megtámadta Lengyelországot, s ez a második világháború kitörését jelentette. A fenevad elindult, hogy maga alá gyűrje a világot, hat évig tartó ámokfutása alatt mérhetetlen pusztítást és szenvedést okozva. A BVT szeptember elsejét a béke világnapjává nyilvánította. Emlékeztet és figyelmeztet - Fučík szavaival élve „... legyetek éberek!“ Korunk realitása, sajnos, hogy e két szó mit sem vesztett időszerűségéből. A fokozott éberség szükségét a Varsói Szerződés legutóbbi tanácskozásairól kiadott dokumentumok is hangsúlyozzák. A másik rendkívül fontos megállapítás, amely mellett érdemes elidőzni, hiszen tömören kifejezi a szocialista országok lenini külpolitikájának lényegét, az, hogy a háború veszélye elhárít­ható, a jelenlegi hidegháborús légkör visszafordítható az enyhü­lés irányába. Túlzott-e ez az optimizmus, s ha nem, akkor mennyire meg­alapozott? Sokan vannak, főleg Nyugaton, akik túlzottnak tart­ják, akik az utóbbi évek eseményeit, mindenekelőtt a nyílt washingtoni erópolitika következményeit általánosítják. Kétség­telenül igaz, hogy a nyolcvanas években bekövetkezett elhide- gülést, vagy az utóbbi hetekben a tengerentúlról ismét fel­hangzó kardcsörtetést figyelve tényleg nem látszik valószínű­nek valamilyen gyors és pozitív változás a nemzetközi politiká­ban. Ezt nem is vitathatjuk. S látszólag jogosan azonosítják az ötvenes évek hidegháborús szellemét a nyolcvanas évek ameri­kai politikai irányvonalával. A kettő nem ugyanaz, az egyes tünetek hasonlósága ellenére sem. A második világháború végétől a nyolcvanas évekig terjedő időszakot a kelet-nyugati kapcsolatok szempontjából durván két nagy periódusra lehet osztani. Az elsőt a hidegháború korszaka néven könyveli el a köztudat, s ezt a hatvanas évek második felétói fokozatosan felváltotta a feszültség csökke­nése, az enyhülés irányába mutató orientáció. Az első negatív hatása ismert, az anyagi és szellemi erők nagymérvű pazarlását eredményezte. Az enyhülés viszont mindkét oldal számára többet adott, mint amennyit Washington elismerni hajlandó. S most, a nyolcvanas évek közepe felé tartva még mindig el lehet mondani, hogy a nemzetközi politikában két alapvető irányvonal érvényesül, a feszültségé és az enyhülésé, azzal a csöppet sem szívderítő ténnyel, hogy a nemzetközi kapcsola­tok válaszút elé érkeztek. S mindkét részről óriási erőfeszítések történnek, hogy az egyik vagy másik oldalra billentsék a mérle­get. Bár az előjelek kedvezőnek igazán nem nevezhetők az enyhüléspolitika szempontjából, ez az irányvonal azonban nem visszafordíthatatlan. A nyugat-európai rakétatelepítés és az erre adott válasz alapvetően változtatott az eddigi helyzeten, tartózkodóbbá, fagyosabbá téve a kapcsolatokat, s az is való­színű, hogy mivel az amerikai rakétafegyverek telepítésének forgatókönyve több évre szól, egy jó időre tartósíthatja, és fokozhatja is a szembenállást. Hangsúlyozni kell azonban, hogy sem az'államközi kapcsolatokat, sem a nemzetközi kapcsolatok egészét nemcsak a katonapolitikai döntések befolyásolják. Alapvető jelentőségüket nem vitathatjuk, hiszen a napi politikai események is érzékeltetik: a fegyverkezési verseny fokozása, az új és veszélyes fegyverrendszerek születése fokozza a bizalmat­lanságot, a félelmet. De két másik, szintén alapvető fontosságú tényezőre is fel kell hívni a figyelmet - elvonatkoztatva attól, hogy a bonyolult nemzetközi kapcsolatrendszert ezernyi más együttható is motiválja. Az egyik a nemzetközi gazdasági fejlődés, a bonyolult nem­zetközi gazdasági kapcsolatok rendszere. E téren létrejöttek a nyugat-európai és < a szocialista országok között a közös érdekek, a kölcsönös függőség, ami pozitív irányban hat a kelet -nyugati viszony alakulására. A másik fontos tényező a fejlődő világ növekvő szerepe a nemzetközi életbén. Amivel számolni kell, még akkor is, ha rendkívül széles problémakörről van szó, ami a gyors változások miatt esetenként áttekinthetetlennek tűnhet a „lassúbb hömpölygésú európai folyamatokhoz“ szo­kott ember számára. Az azonban leszögezhető, hogy a kelet -nyugati légkör és a fejlődő világ eseményei közötti kölcsönha­tás egyre nyilvánvalóbb. A fejlődő világ erjedése a hetvenes évek második felében szintén hozzájárult ahhoz, hogy az Egye­sült Államok felülbírálta az enyhüléspolitikát, az ellentétes irányt választva. Ebből is kitűnik, hogy a fejlődő országokban tapasz­talt változások összességükben nem az imperializmus pozícióit erősítették. Az elmondottak érzékeltetik, a második világháborút követő hidegháborús évek meghatározó alapkonfliktusa - a szocialista és a kapitalista világ szembenállása - bonyolultabb lett, tagol­tabbá vált. Az USA-nak már nem csak a Varsói Szerződéssel kell szembenéznie akkor, amikor a maga javára akarja felborítani az erőegyensúlyt. A fejlődő világ mellett a kapitalista világrendsze­ren belüli ellentétekkel is, vagyis a hetvenes évek enyhüléspoli­tikájának máig ható eredményeivel Nyugat- és Kelet-Európa viszonyában. Washington tehát már nem tudja minden vonatko­zásban egyértelműen rákényszeríteni Nyugat-Európára az aka­ratát. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, a rakétatelepítés­sel épp a legfontosabb partnereinél érte el, hogy azok nagymér­tékben lemondjanak az önálló politikáról, ami a kelet-nyugati kapcsolatok kiéleződéséhez vezet Európában. A háború veszélye elhárítható, de tudatosítani kell, hogy ez csak rendkívül nagy erőfeszítések árán, a nemzetközi békeerők összefogásával lehetséges. E meggyőződésünk a történelmi optimizmusból fakad - aminek semmi köze a felelőtlen „hurrá­optimizmushoz“ -, a társadalmi fejlődésbe vetett hitből. Hitün­ket pedig a történelmi igazságok táplálják. MALINÁK ISTVÁN Fogadás a prágai várban a bányásznap alkalmából Az elmúlt évi mérleg: 127 millió tonna szén GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRS MONDOTT BESZÉDET (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök tegnap a prágai várban Jo­sef Hamannak, a CSKP KB El­nöksége póttagjának, a KB titkárá­nak jelenlétében az idei bányász­nap előestéjén fogadta a szén-, az energia-, a gáz- és az uránipar­ban, az ércbányászatban és a geo­lógia területén tevékenykedő ki­váló dolgozókat, a szocialista munkabrigádok tagjait, munkáso­kat, technikusokat és vezető gaz­dasági dolgozókat. Bevezetőben Vlastimil Ehren­berger fűtőanyag- és energiaipari miniszter jelentést tett az ágazat Üdvözlő távirat (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Moamer Kadhafi ezredesnek, a líbiai forradalom vezetőjének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök Abdasz Szalam Ahmed Dzallud őrnagy­nak, a forradalmi vezetőség tagjá­nak, Bohuslav Chňoupek külügy­miniszter pedig Ali Abdasz Sza­lam Trikinek, az Általános Népi Bizottság külügyi hivatala titkárá­nak küldött üdvözlő táviratot. Bohuslav Chňoupek Magyarországra utazik (ČSTK) - Bohuslav Chňoupek külügyminiszter ma megkezdi ba­ráti munkalátogatását a Magyar Népköztársaságban Várkonyi Péternek, Magyarország külügy­miniszterének meghívására. A Felkelés évfordulóján (ČSTK) - A szlávok szabadsá­gáért 2. csehszlovák partizándan­dár több mint 300 tagja tartott találkozót tegnap Zvolenben a Szlovák Nemzeti Felkelés 40. évfordulója alkalmából. Jelen volt Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, ott voltak Jevgenyij Voljanszkij és Ladis­lav Kalina, a dandár volt parancs­nokai. feladatainak teljesítéséről. Elmon­dotta, hogy a múlt évben az eddigi legjobb széntermelési eredmény született: a bányászok 127 millió tonnát fejtettek. Az előállított elekt­romos energia mennyiségét te­kintve - 76,3 milliárd kilowattóra volt - is rekord született. Hasonló­an jó eredményeket értek el a fű­tőanyag- és az energiaipar, vala­mint a bányászat más területein. Ez a kedvező irányzat az idén is folytatódik. Vlastimil Ehrenberger a továbbiakban méltatta társadal­munk komplex gondoskodását az ágazat dolgozóiról, és köszönetét mondott azért a figyelemért, ame­lyet a legfelsőbb párt- és állami szervek ezen ágazat fejlesztésére fordítanak. Biztosította Husák elv­társat arról, hogy a fűtőanyag- és az energiaipari vállalatok ós szer­vezetek munkakollektívái mindent megtesznek az idei óv és az egész hetedik ötéves tervidőszak feladatainak sikeres teljesítéséért. Jókívánságok Vietnamba (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök és Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök táviratban fejezte ki jókívánságait Le Duannak, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitkárának, Truong Hinhnek, a Vietnami Szocialista Köztársaság Államtanácsa elnökének és Pham Van Dongnak, a Viet­nami Szocialista Köztársaság Minisztertanácsa elnökének az ország nemzeti ünnepe, a függetlenség kikiáltásának 39. évfordu­lója alkalmából. A távirat szövege a következő: Kedves Elvtársak! A Vietnami Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepe, Viet­nam függetlensége kikiáltásá­nak 39. évfordulója alkalmából Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, Csehszlovákia kormánya és egész népe nevében, valamint a saját nevdftkben is forró elv­társi üdvözletünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Vietnami Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak, a kormánynak és a testvéri vietnami népnek. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban őszintén örü­lünk azoknak a sikereknek, amelyeket a vietnami nép forra­dalmi pártja vezetésével szocia­lista hazájának építésében és védelmében ér el. A sokéves hősi függetlenségi harc öröksé­géhez hűen a vietnami nép ma nem kevésbé szilárd határozott­sággal és önfeláldozással telje­síti a Vietnami Kommunista Párt V. kongresszusán a szocialista társadalom anyagi-műszaki alapjának építésével kapcsolat­ban kitűzött feladatokat. Békeszeretö külpolitikájával a Vietnami Szocialista Köztár­saság aktívan hozzájárul a szo­cialista közösségnek, valamint a világ összes haladó és béke­szerető erőinek a háborús ve­szély elhárításáért, a béke meg­őrzéséért és az eltérő társadal­mi rendszerű országok kölcsö­nös bizalmának megteremté­séért vívott harcához. Ez a poli-, tika, valamint a Laoszi Népi De­mokratikus Köztársasággal és a Kambodzsai Népköztársaság­gal kifejtett internacionalista együttműködés hozzájárul a délkelet-ázsiai államok együttműködésének fejlődésé­hez, elnyeri a nemzetközi köz­vélemény rokonszenvét a Viet­nami Szocialista Köztársaság iránt és előmozdítja országuk nemzetközi tekintélyének növe­kedését. Örömmel állapítjuk meg, hogy kommunista pártjaink, or­szágaink és népeink hagyomá­nyos barátsága és gyümölcsö­ző sokoldalú együttműködése sikeresen fejlődik. Meggyőző­désünk, hogy ezek a kapcsola­tok, amelyek a marxizmus—leni­(Folytatás a 2. oldalon)- Hűen a választott úthoz címmel a mai számunkban közöljük Gustáv Husák elvtárs­nak, a CSKP KB főtitkárának, a CSSZSZK elnökének a moszkvai Pravda 1984. au­gusztus 28-i számában a Szlo­vák Nemzeti Felkelés 40. év­fordulója alkalmából megjelent cikkét. A Pajzs ’84 hadgyakorlat előtt Bíznak önmagukban (Tudósítónktól) - A sátortábori életet már megszokták, otthono­san mozognak. Ritkán találkoz­nak, hiszen Stanislav Sladčík tize­des a gépesített gyalogos raj pa­rancsnoka, míg Zbynék Vaňouš a páncéltörő löveg parancsnoka. Míg az előző beosztottjainak nagy része tavasszal öltötte magára az egyenruhát, addig Vaňouš lövege legénységének a többsége másod­éves katona. Mindkét kollektíva azt a célt tűzte maga elé, hogy megszerzi a Példás raj címet. Ez nagy mértékben attól függ, hogy a közelgő hadgyakorlaton hogyan állnak majd helyt.- Igaz, rajomban főleg olyanok szolgálnak, akik csak néhány hó­nappal ezelőtt kezdték meg a tényleges katonai szolgálatukat, de az előző szemlén már tanúbi­zonyságot tettek arról, hogy jó ka­tonák, lehet rájuk számítani. Főleg František Brož közlegény érdeméi dicséretet, de az éleslövészetben a raj minden egyes tagja kiváló osztályzatot ért el - - mondja Sladčík tizedes. - A gyakorlóté­ren, a tábori életben sokat jelent a jó közösségi szellem, az egymás megbecsülése, az önbizalom. Ná­lunk mindez megvan, ezért va­gyunk bizakodók, sőt biztosak ab­ban, hogy a hadgyakorlaton is kel­lően helytállunk. Zbynék Vaňouš tizedes moso­lyogva hozzáteszi:- Ezt a nézetet vallja az én legénységem is, bár mi keveseb­ben vagyunk. A lövegkezelők kö­zül hárman kapták meg a Példás katona jelvényt, s mindnyájan megszereztük a harmadfokú szakminósítési jelvényt. Ez is arról tanúskodik, hogy a kollektívánk összeforrott, kész a feladatok tel­jesítésére. Mindketten jó rajparancsnok hí­rében állnak. Mégsem elbizako- dottak, semmit sem bíznak a vé­letlenre. Nagy súlyt helyeznek az önképzésre, a tábori kiképzés után nem egyszer vitatkoznak ar­ról, mit és hogyan lehetne még jobban csinálni- Azt vallják, egy mindenkiért, mindenki egyért. De nemcsak vallják, hanem e szerint cselekednek is. Esteledik. A sátortáborban cso­portokba verődve beszélgetnek a katonák. Valahol megszólal egy harmonika, s a két tizedes is elve­gyül a katonák között. -nj­VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom