Új Szó, 1984. július (37. évfolyam, 154-179. szám)

1984-07-02 / 154. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA VruAVAlEĽSTVO PRAVDA , Redakcia ÚJ SZÓ í» BRATISLAVA, ^orlcchojt# , — 4 tr~ HETFO 1984. július 2. XXXVII. évfolyam 154. szám ★ Ára 50 fillér Szünidei gondok Ma reggel már nem csörgött az ébresztőóra, az anyuka fel­szólítása is elmaradt, hogy is­kolába kell indulni. Tíz hónap után végre újra itt a szünidő! Gondtalan két hónap követke­zik, ennek kivétel nélkül minden tanuló nagyon örül. A legtöbb családban már jóval az utolsó csengetés előtt eldöntötték, mi­lyen lesz a gyerekek nyári prog­ramja, hol töltik a szabadságot. A szülők számára nem is olyan egyszerű és gondtalan a vaká­ció. Felmerül a kérdés, ki lesz a gyerekkel a szabadság idején kívül. A legjobb megoldások kö­zött a nagyszülőknél (akik sze­rencsésebb esetekben vidéken élnek) töltött hetek és a pionír­táborok szerepelnek, örvende­tes, hogy az utóbbiak száma évről évre növekszik, de elége­dettek még mindig nem lehe­tünk. A szakszervezetek 200 ál­landó táborában 115 ezer gyer­mek töltheti a szünidő egy ré­szét. Ezenkívül a Szocialista If­júsági Szövetség, a Szlovákiai Földművesek Szövetsége, a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség, a Csehszlovák Vö­röskereszt és a Szlovákiai Ipari Szövetkezetek Szövetsége is tá­borozási lehetőségeket nyújt a pioníroknak. Többen vehetnek részt a szocialista országokkal szervezett hagyományos csere­üdüléseken és azokon a táboro­zásokon, amelyeken speciális programokat, például nyelvtan- folyamokat szerveznek. Az egészségkárosult gyermekekről sem feledkeznek meg. A nyári táborok iránti érdek­lődés azonban meghaladja a le­hetőségeket. Ezért volna szük­ség arra, hogy az összes üdü­lésre alkalmas épületet, első­sorban az oktatásügyhöz tarto­zókat, a szünidő alatt rendsze­resen birtokukba vehessék a gyerekek. Sok szó esett már a vállalati üdülök kihasználtsá­gáról. Előrehaladást értünk el ezen a téren, de még mindig jelentős azon nagyvállalatok, üzemek vezetőinek száma, akik nem tartják fontosnak a dolgo­zók gyermekeiről való gondos­kodást, nem fordítanak kellő fi­gyelmet erre a kérdésre. Ezeken a munkahelyeken a szakszerve­zeti üzemi bizottságoknak job­ban kellene élni jogaikkal és figyelmeztetni az illetékeseket a IX. szakszervezeti kongresz- szus határozataira. A Szlovákiai Nőszövetség a Mindent az emberért mozga­lom keretében erőfeszítéseket tett, hogy a különösen szennye­zett környezetben élő gyerekek az iskolai év alatt is, de július­ban és augusztusban is jó leve­gőn töltsenek néhány hetet, és az üdülési beutalók elosztása­kor részesítsék előnyben a kis­gyermekes családokat. Sok helyen felismerték, hogy kevés ráfordítással is megszer­vezhető a szabad idő hasznos eltöltése. Ilyenek a pionír- és az ifjúsági házak szünidei rendez­vényei. Bratislavában például már néhány éve nagy sikere van az egésznapos foglalkoztatá­soknak a különböző szakkörök­ben. Felügyelet alatt élvezhetik a nyarat a gyerekek és az étkez­tetésük is biztosított. A lehető­ségek szerint mindent meg kell tennünk azért, hogy a gyerekek ^élményekkel gazdagodva, kipi­henten, felfrissülve üljenek be szeptemberben az iskolák pad­jaiba. DEÁK TERÉZ A TASZSZ hírügynökség nyilatkozata Washington igyekszik kitérni a komoly tárgyalások elől (ČSTK) - A TASZSZ szovjet hírügynökség tegnap nyilatkozatot adott ki az Egyesült Államok reagálásával kapcsolatban a szovjet kormány javaslatára, hogy kezdjenek tárgyalásokat a világűr milita- rizálásának elhárításáról. A nyilatkozat megállapítja: Gustáv Husák szívélyesen üdvözli Dmitrij Usztyinovot. (Képtávirón érkezett - ČSTK) Véleménycsere az európai biztonság és béke időszerű kérdéseiről Gustáv Husák fogadta Dmitrij Usztyinovot (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a CSSZSZK elnöke szombaton a prágai várban fogadta Dmitrij Usztyinov mar- sallt, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagját, a Szovjetunió honvédelmi miniszterét, aki ha­zánkba a szovjet fegyveres erók törzsvezetési gyakorlatával kap­csolatban érkezett. A szívélyes baráti beszélgetés keretében véleménycserét folytat­tak az európai biztonság és béke időszerű kérdéseiről, a szocialista közösség hadseregei együttmű­ködésének és védelmi képessé­gének megszilárdításáról. A fogadáson részt vett Martin Dzúr hadseregtábornok, a CSSZSZK nemzetvédelmi minisz­tere és Viktor Kulikov marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főpa­rancsnoka. Jelen volt továbbá Szviet Turunov admirális, Üdvözlő táviratok (ČSTK) - Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke táviratilag jókíván­ságait fejezte ki Jeanne Sauve asszonynak, Kanada fókormány- zójának országa nemzeti ünnepe alkalmából. Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke táviratban gratulált Jean-Baptiste Bagaz ezredesnek, a Burundi Köztársáság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Bohuslav Chňoupek, a CSSZSZK külügyminisztere jó­kívánságait fejezte ki Laurent Nzeyimannak, a Burundi Köztár­saság külügy- és nemzetközi együttműködési miniszterének. Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke táviratilag fejezte ki jókívánságait Juvénal Habialyman vezérőr­nagynak, a Ruandai Köztársaság elnökének az ország nemzeti ün­nepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Bo­huslav Chňoupek, a CSSZSZK külügyminisztere táviratban gratu­lált Francois Ngarukiyintwalim- nak, a Ruandai Köztársaság kül­ügy- és nemzetközi együttműkö­dési miniszterének. Az Egyesült Államok kormánya nemegyszer bizonyította, hogy nem áll érdekében a lázas fegy­verkezés megszüntetése, a tárgy­szerű és konstruktív tárgyalások folytatása ennek a kérdésnek a megoldásáról. Ezt ismét bizo­nyítja az elutasító válasz a szovjet kormány nyilatkozatára a világűr militarizálása megakadályozá­sáról. Washington sietve közzétett nyilatkozatában igyekszik kitérni a probléma lényegének megvita­tása elől, és a tárgyalások témája helyett önkényesen más kérdése­ket helyez előtérbe. Előzetes felté­telként támasztja, hogy az úrfegy­verekkel együtt megvitassák az európai közepes hatótávolságú nukleáris fegyverekkel és a hadá­szati fegyverekkel összefüggő kérdéseket is. Mint ismeretes, a nukleáris fegyverekről folytatott tárgyaláso­kat tudatosan Washington akadá­lyozta meg, amely Európába tele­píti új rakétáit. Az Egyesült Álla­mok kormánya nem tett és nem is akar tenni semmilyen lépést, amely megnyitná az utat e kérdé­sek megvitatása elótt. Most sze­retné megőrizni ezt a zsákutcát, és ezzel egyidőben megakadá­lyozni a tárgyalásokat a világűr militarizálásának elhárításáról. Az Egyesült Államok azonban nem akarja betiltani az űrfegyve­reket úgy, ahogy azt a Szovjetunió (Folytatás a 2. oldalon) A brit külügyminiszter Moszkvában (ČSTK) - A szovjet kormány meghívására tegnap Moszkvába érkezett Geoffrey Howe brit kül­ügyminiszter. A repülőtéren fogadta őt Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának első alelnö­ke, külügyminiszter és más hivata­los személyiségek. A látogatással kapcsolatban az Izvesztyija napilap reményét fe­jezte ki, hogy az hozzájárul a Szovjetunió és Nagy-Britannia közti mélyebb megértéshez, és a konstruktív kapcsolatok fejlesz­téséhez Európa és a világ békéje érdekében. NÉPMŰVÉSZET, BARÁTSÁG, BÉKE Többezres közönség Gombaszögön (Gombasek) • A párt- és kormányküldöttséget Jaroslav Kanský vezette (Tudósítónktól) - Két napon át a gombaszögi völgyben a CSEMADOK XXIX. országos kulturális ünnepségén több ezren tapsoltak a népművészeti együttesek, gyermekcsoportok, hivatásos és amatőr táncdalénekesek színpompás műsorának. Szombat délután verőfényes időben az ősi bányaváros, Rozs­nyó (Rožňava) főterén a Felsza­badulási Emlékmű koszorúzásá­val vette kezdetét a kétnapos ren­dezvénysorozat. A népművészeti együttesek menettáncát, vidám felvonulását több százan nézték meg a város utcáin. Majd a festői szépségű Gombaszögi völgyben a Melódia 83 táncdalverseny győztesei mutatkoztak be a na­gyobbrészt fiatalokból álló közön­ség elótt. Ezt követően nyitották meg a losonci (Lučenec) járás tár­gyi néprajzát bemutató kiállítást. A délután 5 órakor kezdődött Népek barátsága című műsorban, amelyet az SZNF 40. évfordulója tiszteletére rendezték, fellépett a Szőttes, az országos népművé­szeti fesztivál győztes néptánc- csoportjai, a kežmaroki Magura, az ukrajnai Junoszty Zakarpatyija, a Pektovin lengyel és a mátészal­kai Szatmár néptáncegyüttes. Ezt a műsort egyenes adásban közve­títette a Csehszlovák Televízó is. Ezt követően az ünnepi mani- fesztáción a párt- és kormánykül­döttség vezetője, Jaroslav Kanský, az SZSZK kormányának elnökhelyettese, valamint Sidó Zoltán, a CSEMADOK elnöke mondott ünnepi beszédet. A nagy­Csúcsteljesítmény (ČSTK) - A havírovi Gottwald Elnök Bánya konszernvállalatban Vasil Fecurko vájárkollektivája új rekordot ért el. Szombaton cseh­szlovák fejtógépekkel 24 400 ton­na szenet fejtett. Ez a munkacso­port 31 nap alatt fejenként és mű­szakonként 17,8 tonna teljesít­ményt ért el. gyűlésen jelen volt az SZLKP Ke­let-szlovákiai Kerületi Bizottságá­nak küldöttsége Jozef Bobčák tit­kár vezetésével. Megjelent továb­bá František Karas, a Kulturális Minisztérium főosztályvezetője, Ivan Pančura, az Ukrán Dolgozók Kulturális Szövetségének vezető titkára) valamint Hrabec István, a Magyar Népköztársaság konzul­ja. Az ünnepi gyűlés után folytató­dott a színpompás bemutató, amelyben a külföldi együtteseken kivül felléptek a csehszlovákiai magyar néptánccsoportok: az Új nemzedék, az ekeli (Okoličná na Ostrove) Summások, a Csalló, a Hajós, a Rozmaring, a Palóc, a Tátika, a Barkóca, valamint a Csemely Kórus. Bár élénk érdeklődés előzte meg a MATESZ tervezett előadá­sát, a hirtelen jött eső miatt erre nem került sor. Vasárnap az időjárás ismét ke­gyeibe fogadta a nézőket és a szereplőket. Verófényes napsü­tésben mutatkoztak be a Duna- menti Tavasz és a zselizi (Želie­zovce) népművészeti fesztiválon győztes gyermekcsoportok, vala­mint a rozsnyói járás gyermek­együttesei. Délután A barátság ne­vében című műsorban valamennyi előző napon szerepelt néptánc­együttes színpadra lépett. A nagy (Folytatás a 2. oldalon) MA ÉRKEZIK HAZÁNKBA ANDREASZ PAPANDREU (ČSTK) - Ľubomír Štrougal, a CSSZSZK kormányelnöke meghí­vására ma hivatalos látogatásra a Csehszlovák Szocialista Köztár­saságba érkezik Andreasz Papandreu, a Görög Köztársaság kor­mányelnöke. tójaként már az athéni egyetemen részt vett a Metaxasz tábornok diktatúrája elleni baloldali mozga­lomban. Ezért a tevékenységéért letartóztatták. Miután 1939-ben szabadlábra került, az Egyesült Államokba emigrált, ahol a Har­vard Egyetemen fejezte be főisko­lai tanulmányait. Ezt követően 1959-ig közgazdaságtudományt adott elő neves amerikai egyete­meken. Görögországba visszatérve, néhány éven át igazgatója volt Andreasz Papandreu görög mi- a Gazdaságfejlesztési Központ­niszterelnök 1919. február 5-én £ . es. tanácsadója a Gorog született Chiosz szigetén, jeles Banknak. Politikai pályára 1962­görög politikus családjában. A jogi lepett. Két évvel később meg­és a nemzetgazdasági kar haliga- (Folytatás a 2. oldalon) VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! a Szovjetunió honvédelmi minisz­terének tanácsosa, František Šalda, a CSSZSZK elnöki irodájá­nak vezetője és Jirí Nečas altá­bornagy, a CSSZSZK elnöke ka­tonai irodájának főnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom