Új Szó, 1984. június (37. évfolyam, 128-153. szám)

1984-06-01 / 128. szám, péntek

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA PENTEK 1984. június 1. XXXVII. évfolyam 128. szám Ára 50 fillér Konsztantyin Csernyenko és Todor Zsivkov moszkvai eszmecseréje (ČSTK) - Rövid baráti látogatásra tegnap Moszkvába érkezett Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, bolgár államfő. A szovjet fővárosban részt vesz a bulgáriai szocialista forradalom 40. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A repülőtéren Todor Zsivkovot Mihail Gorbacsov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára és más hivatalos szemé­lyiségek fogadták. Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke tegnap fogadta Todor Zsivkovot. A két ország legfelsőbb párt- és állami vezetője a megbe­szélés során megelégedéssel mu­tatott rá, hogy a szovjet-bolgár kapcsolatok minden területen di­namikusan fejlődnek. A felek meg­vitattak néhány olyan kérdést, amelynek megoldása biztosítja az SZKP és a BKP, a Szovjetunió és Bulgária sokoldalú együttműködé­sének további elmélyítését. Csernyenko és Zsivkov kifejez­te a Szovjetunió és Bulgária ren­díthetetlen készségét, hogy min­den eszközzel hozzájárulnak a szocialista közösség egységé­nek és összeforrottságának to­vábbi erősítéséhez és a testvéri szocialista országok tevékenysé­gének jobb egyeztetéséhez. Ezzel összefüggésben hangsúlyozták a KGST-tagállamok közelgő leg­felsőbb szintű gazdasági értekez­letének jelentőségét. A találkozó résztvevői meg­erősítették, hogy a Szovjetunió és Bulgária - a többi szocialista or­szággal szorosan együttműködve - folytatja a harcot a nukleáris háború veszélyének elhárításáért, a béke megszilárdításáért és a nemzetek közötti kölcsönös megértésért. A találkozó szívélyes légkör­ben, a testvéri barátság és a teljes nézetazonosság jegyében zajlott le. Todor Zsivkov csütörtökön Moszkvában átadta Konsztantyin Csernyenkónak a ,,Georgi Dimit­rov születésének 100. évforduló­ja“ jubileumi érmet. Zsivkov ugyancsak jubileumi érmet adott át az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjainak és póttagjainak, valamint a KB titkárainak. Üdvözlő táviratok (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Habib Burgibá- nak, a Tunéziai Köztársaság elnö­kének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alka­lomból Ľubomír štrougal Mu­hammad Mzali miniszterelnök­nek, Bohuslav Chňoupek kül­ügyminiszter pedig Kaid Szibszi- nek, Tunézia külügyminiszterének küldött üdvözlő táviratot. Befejeződött az algíri tanácskozás (ČSTK) - Az algériai főváros­ban csütörtökön befejeződött az Afro-ázsiai Szolidaritási Szervezet hatodik konferenciája. A 90 orszá­got képviselő küldöttek az elfoga­dott határozatokban felhívják a vi­lág békeerőit, hogy tegyenek kö­zös erőfeszítéseket a nukleáris háború fenyegető veszélyének el­hárítására és a fegyverkezési haj­sza megállítására. Jozef Lenárt elvtárs beszéde Tisztelt elvtársak! Kedves fiatal barátaim! Elérkezik ez az idő, amikor né­pünk megemlékezik a nemzeti fel­szabadító harc betetőzésének és hazánk szovjet hadsereg általi fel- szabadulásának 40. évfordulójá­ról. Nemzeteink és nemzetisége­ink új élete ezen forradalmi mér­földköveinek méltó megünneplé­sével kapcsolatban a CSKP KB, a Nemzeti Front Központi Bizott­sága és a szövetségi kormány fontos politikai dokumentumot fo­gadott' el. Ez megemlékezik né­pünknek a fasizmus ellen, az új, szociális és nemzetiségi szem­pontból igazságos köztársaságért vívott harcában szerzett történel­mi tapasztalatairól, kidomborítja a forradalmi folyamatosságot és a múlt összefüggését a jelennel, s kifejezi azt a meggyőződést, hogy lakosságunk új munkasike­rekkel, a XVI. pártkongresszuson kitűzött célok következetes eléré­sével köszönti a dicső jubileu­mokat. örömmel állapítjuk meg, hogy legfelsőbb szerveink felhívása ér­deklődésre és élénk visszhangra talált a kommunisták és a párton­kívüliek körében, a széles közvé­leményben. Arra ösztönzött ben­nünket, hogy újra és mélyebben elgondolkodjunk a negyven éve lezajlott forradalmi események ér­telméről, a munkakezdeményezés új folyamatát, s új elhatározásokat és kötelezettségeket váltott ki, amelyekben a dolgozók megígér­ték, hogy jobban és hatékonyab­ban végzik munkájukat, s ezzel számos kollektíva állott elő. A fel­hívás nyomán a Nemzeti Front szervezetei is aktivizálódtak, és fokozták tevékenységüket az ál­lampolgárok körében. Elmondhatjuk tehát, hogy alko­tó légkörben, a nép, nemzeteink és nemzetiségeink, az idősebb és a fiatal nemzedékek szilárd egy­ségében Csehszlovákia Kommu­nista Pártja köré tömörülve készü­lünk a Szlovák Nemzeti Felkelés, a duklai harcok, a cseh nép májusi felkelése és Csehszlovákia felsza­badulása 40. évfordulójának ün­nepségeire. Kifejezi ezt az egységet, a nem­zeti felszabadító harc és a szocia­lista jelen élő kapcsolatát találko­zónk is, amelyet az Antifasiszta Harcosok Szövetsége Szlovákiai Központi Bizottságának és a Szo­cialista Ifjúsági Szövetség Szlová­kiai Központi Bizottságának kez­deményezésére hívtunk össze, hogy megemlékezzünk a Felkelés örökségéről és tanulságairól. Engedjék meg, hogy szívélye­sen üdvözöljem köreinkben Cseh­szlovákia Kommunista Pártjának érdemes tagjait, az ellenállási mozgalom jelentős személyisége­it, az illegális pártmunkásokat, a partizánokat és a felkelő katoná­kat, a népgazdaság különféle ága­zatainak élenjáró dolgozóit, az if­júság képviselőit Szlovákia min­den járásából, minden jelenlevőt. A Szlovák Nemzeti Felkelés céljai Tisztelt barátaim! A Szlovák Nemzeti Felkelésről és örökségéről már sokat beszél­tek és írtak. A történészek ösztön­ző tanulmányai jelentek és jelen­nek meg és a felkelés tartós forra­dalmi jelentőségét meggyőzően ábrázolták és ábrázolják a művé­szek, köztük az írók, a képzőmű­vészek, a filmművészek és má­sok. Mégis mindig mély belső (Folytatás az 5. oldalon) Alkotó légkörben készülünk a nemzeti felszabadító harc betetőzése és hazánk felszabadulása jubileumi ünnepségeire A CSKP érdemes tagjai és a fasizmus elleni harc egykori résztvevői találkoztak Bratislavában a legjobb eredményeket elért SZISZ-tagokkal • Jozef Lenárt beszédet mondott • A résztvevők üdvözlő levelet küldtek a CSKP és az SZLKP Központi Bizottságának (Tudósítónktól) - Az Antifasiszta Harcosok Szlovákiai Szövetsé­gének Központi Bizottsága és a Szocialista Ifjúsági Szövetség Szlovákiai Központi Bizottsága, hazánk nemzeti felszabadító harca kicsúcsosodása, a Szlovák Nemzeti Felkelés közelgő 40. évfordu­lója alkalmából tegnap Bratislavában találkozót szervezett. A CSKP érdemes tagjai és a fasizmus elleni harc egykori résztvevői az Ifjúsági Szövetség legjobbjaival találkoztak: SZISZ-funkcionáriu- sokkal, valamint a pionírszervezet dolgozóival. A találkozón részt vett Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára, Ján Janik, az SZLKP KB Elnöksé­gének tagja, a KB titkára, Eugen Thurzo, az SZLKP Központi Ellen­őrző és Revíziós Bizottságának elnöke, Daniel Futej és Vladimir Trvala, az SZLKP KB osztályveze­tői, Jozef Kováčik, a Keleti Katonai Körzet politikai csoportfőnöke, Pe­ter Dudáš, az Antifasiszta Harco­sok Szlovákiai Szövetsége Köz­ponti Bizottságának ügyvezető alelnöke és mások. A közelgő évforduló jó alkalom arra, hogy még hatékonyabbá te­gyük az ideológiai nevelőmunkát és továbbfejlesszük népünk hala­dó hagyományait - hangsúlyozta Jozef Durica, a Szocialista ifjúsági Szövetség Szlovákiai Központi Bi­zottságának elnöke megnyitó sza­vaiban. Szlovákia valamennyi járásá­nak képviselői - idősek és fiatalok - érdeklődéssel hallgatták az ün­nepi beszédet, amelyet Jozef Le­nárt elvtárs mondott, és a beszé­det követő vitafelszólalásokat. Az idősebb nemzedék bátor helytállása és hőstettei mély tisz­teletet keltenek a fiatalokban, val­lották felszólalásukban a SZISZ­tagok, és példákkal illusztrálták, milyen felajánlásokat tettek a kö­zelgő évforduló tiszteletére. A ru- žomberoki Zdena Prieselová, a Lenin Pamutipari Müvek ifjú dol­gozója például már e napokban teljesítette a 7. ötéves terv negye­dik évének feladatait. Miroslav Cmarko bányász, a Szocialista Munka Hőse, ifjúsági kollektívájuk kiemelkedő eredményeit ismertet­te. Az idősebb kommunisták, har­cosok emlékidézése nemcsak ér­dekes volt, hanem tanulságos is. Pavol Tonhauser és Fábry István a múlt szenvedéseiről vallottak ke­resetlen, egyszerű szavakkal; Er­nest Sýkora és Karol Stráňai egy nehéz élet minden bölcsességét belesűrítették azokba a tanácsok­ba, amelyekkel az ifjú nemzedék nevelését, jellemének formálását szorgalmazták. A találkozó résztvevői üdvözlő levelet küldtek a CSKP és az SZLKP Központi Bizottságának, valamint a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság Nemzeti Frontja Központi Bizottságának, melyben többek között ez áll: A dicső Szlo­vák Nemzeti Felkelésben nemze­teink bebizonyították, hogy nem­csak óhajtják a békét, de harcol­nak is érte. Céljaink közösek: mi­nőségi és lelkiismeretes munkával harcolni a békéért, a szocializmu­sért. Két nemzedék képviselői talál­koztak tegnap: azok, akik negyven évvel ezelőtt becsülettel, áldozat­készen harcoltak békés jelenün­kért, akik a háború után újjáépítet­ték az országot és azok, akik még csak most kapcsolódnak be az országépítés folyamatába, a politi­kai tevékenységbe. A találkozó résztvevőinek kül­döttsége koszorút helyezett el a Slavínon és az SZNF téri emlék­műnél. (köp) Jozef Lenárt (balról a harmadik) veterán párttagokkal és az antifasiszta harc résztvevőivel beszélget. Tőle jobbra Jozef Ďurica, a SZISZ Szlová­kiai Központi Bizottságának elnöke. (Magda Borodáőová felvétele - ČSTK) Június 1. - nemzetközi gyermeknap (Gyökeres György felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom