Új Szó, 1984. március (37. évfolyam, 52-78. szám)

1984-03-01 / 52. szám, csütörtök

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA CSÜTÖRTÖK 1984. március 1. XXXVII. évfolyam 52. szám- ★ Ára 50 fillér Az olvasó emberért Adatok, táblázatok, grafikonok halmaza próbálja bemutatni mindazt, amit a könyvről, könyvtárakról és olvasási szokásaink­ról a szakemberek korszerű számítógépek segítségével össze­gezhetnek. Egy évben egyszer, így március elején ömlesztve kerül elénk mindaz, ami tavaly óta változott, vagy legalábbis úgy tűnik fel, hogy újat jelez. Az objektív számok mögött azonban a legritkább esetben látjuk az embert - az olvasó embert. Pedig lényegében róla szól minden adat. Ki is ö? Olyan modellje a szocialista társadalom állampolgá­rának, aki a szlovákiai közkönyvtárakból egy év alatt valóban kölcsönzött 6 darab könyvet? A statisztika ugyanis ennyit juttat Szlovákia minden lakójának. A dolog tisztább képet mutat, ha az egy beiratkozott olvasóra vetítik ki a számadatot. Egy olvasó 30 könyvet vett kölcsön, vagyis nem mindenki jár könyvtárba. Persze így túl sommás a megállapítás, hiszen az elmúlt eszten­dőben jelentősen megnőtt a könyvkereskedelem forgalma is. Az erről készült kimutatás külön megadja a lakosságnak eladott könyvek értékét. Ha a 243 millió koronát elosztjuk Szlovákia 5 millió lakosának számával, akkor fehéren-feketén megkapjuk, hogy tavaly mindenki 48 korona 60 fillér értékben vásárolt könyvet. A könyvárakat figyelembe véve ez 2-3 könyvnek felel meg. A statisztikai adatok tükrében aligha kellene szégyenkez­nünk a világ előtt. A dolog persze ennél sokkal bonyolultabb, különösen ha figyelembe vesszük az egy lakosra jutó alkoholfo­gyasztás mértékét, s annak pénzben kifejezhető értékét, ami több mint 2000 koronát tesz ki. Olvasási szokásaink ráadásul nem feltétlenül állnak függőségben a megvásárolt könyvek mennyiségével. A múvelődéskutató vizsgálatok arról is beszá­molnak, hogy tovább csökken az olvasásra fordított idő. A lát­szólagos ellentmondás a könyvtári kölcsönzések, a könyvvásár­lás mennyiségének növekedése illetve az olvasásra szánt idő csökkenése között megmagyarázható ugyan, de hosszútávra nem elfogadható perspektíva. Javuló munkánk, gazdálkodásunk eredményeként növekszenek egyéni bevételeink is. Több jut tartós fogyasztási cikkekre. Valamilyen elferdült szemlélet alap­ján azonban a köztudatban a könyv is ebbe a kategóriába sorolódott, mint ami megvásárolható, mint a tudás olykor mitizált tárgyi szimbóluma. Ott található a lakások könyvespol­cain, a tehetősebbek több ezer koronáért vásárolt lexikonokkal töltik meg a szekrények díszhelyeit. Előrehaladásunk létfeltétele a tudományosság, a műszaki fejlettség, ami szorosan összefügg a tudással, a könyvvel. Innen szemlélődve a műveltség, a kultu­ráltság jelképévé növekedett a könyv, de ne legyen egyike a kispolgári életmód státuszszimbólumainak. Nem olvasunk keveset, már akik könyvet veszünk a kezünkbe. Éppen az a felfigyeltető a statisztikai adatokban, hogy elsősor­ban a szépirodalom iránt csökkent az érdeklődés. A szakmai műveltség megköveteli a permanens olvasást. Ezzel szemben az erkölcsi, világnézeti és esztétikai épülést szolgáló szépiro­dalmi alkotásokat egyre kevesebben olvassák. Ha olvassák is azokat, akkor leginkább a lektűrt, a szimpla szórakoztatást szolgáló könyveket. Nem várható el, hogy a huszadik század végén a közönség művészeti érdeklődése csupán a könyv felé forduljon. A tömeges befogadást lehetővé tevő médiák - a mozi, a televízió, a hanglemez, újabban a video is - háttérbe szorítot­ták az olvasást, megváltoztatták a művelődési szokásokat. Háttérbe szorították, de nem pótolták, hiszen az olvasáshoz szinte semmilyen műszaki berendezés nem kell. Másik része a kérdéskörnek, hogy maga a szépirodalom erre a kihívásra nem minden esetben tudott válaszolni. Bizonyos mértékű fáziseltoló­dás tapasztalható az értéket képviselő irodalom befogadói igényei és az olvasók pillanatnyi befogadói képessége, felké­szültsége között. Ez a csúszás azonban nem végleges, nem behozhatatlan. Maguk a könyvszakma szakemberei is elismerik, hogy a kiadótól az olvasóig érő utat kell gyorsabbá, befogadás­centrikussá tenni. Könyvkereskedelmünk mechanizmusának nehézkességein túl, fontos a népszerűsítés, a világnézetileg megalapozott, a marxista-leninista esztétika elvei szerint elemző kritikai tevékenység. Ez utóbbinak nemcsak valamifajta egyéni elvárásoknak kell megfelelnie, de az olvasók tájékozódá­sát, a befogadás megkönnyítését is elő kell segítenie. Március - a könyv hónapja. Jó lenne tudni, hogy az olvasás hónapja is, s nem kevésbé az az esztendő más időszakával együtt. Ennek eléréséhez azonban nem elegendőek a jelensé­gekre figyelmeztető statisztikai adatok. Az olvasó emberért elsősorban az irodalom, a közvetítés és a befogadás viszony- rendszerén belül kell tenni. Ezek előtt azonban az olvasóvá nevelést tovább kell szorgalmazni már a szülői házban, s később az iskolában is. < DUSZA ISTVÁN Gustáv Husák elvtárs nagyköveteket fogadott (ČSTK) - Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke tegnap a prágai vár­ban fogadta Tariq Ahmed al-Ma- rufot, az Iraki Köztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott csehszlo­vákiai nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A fogadáson a felek pozitívan értékelték a csehszlovák-iraki kapcsolatok jelenlegi helyzetét, és megállapították, hogy az együtt­működés elmélyítése a mindkét fél érdeklődésére számot tartó terüle­teken a két nép javára válik. Egyúttal eszmecserét folytattak nemzetközi kérdésekről, elsősor­ban a közel-keleti helyzetről. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök teg­nap Prágában fogadta Zdenék Chebent, hazánk újonnan kineve­zett kínai nagykövetét diplomáciai megbízatásának megkezdésével kapcsolatban. A CSKP KB küldöttsége befejezte görögországi látogatását A tárgyalásokról közleményt adtak ki Athénban Fogaskerekeket gyártó automata gépsort indítottak be a Čelákovicei Szerszámgépgyárban. A beren­dezést a Kari Marx-Stadti (NDK) VEB Modul vállalattal együttmű­ködve fejlesztették ki. Ipari mani­pulátor segítségével a munkada­rabokat automatikusan cseréli Két műszakban történő üzemelte­tése a korábbihoz képest 375 szá­zalékkal növeli a munkatermelé­kenységet, három dolgozó mun­káját és évente 338 400 kilowatt­óra elektromos energiát takarít meg. A képen: Josef Pilát egy fogaskerék megmunkálását kíséri figyelemmel (Jan Vrabec felvétele - ČTK) (ČSTK) - A Vasil Biľak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Központi Bizottság titkára vezet­te csehszlovák pártküldöttség teg­nap görögországi tartózkodásá­nak befejezéseképpen Kréta szi­getére látogatott. Az athéni repü­lőtéren a küldöttséget Harilaosz Florakisz, a Görög KP KB főtitká­ra és más pártvezetók búcsúztat­ták. Jelen volt Jozef Nálepka, Csehszlovákia görögországi nagykövete is. A sziget fővárosában, Iraklion- ban a küldöttséget Mikalisz Spiri- dakisz, a Görög KP kerületi bizott­ságának titkára, valamint a helyi pártszervezet és a városi tanács képviselői üdvözölték. Ezután kül­döttségünk találkozott a Görög KP krétai tisztségviselőivel és tagjai­val. A szívélyes baráti légkörben folyt beszélgetések során a felek kölcsönösen tájékoztatták egy­mást munkájukról, mindenekelőtt a világbéke megőrzéséért folyó harcban reájuk háruló feladatok teljesítéséről. A csehszlovák pártküldöttség délután Knosszoszban a krétai kultúrának az időszámításunk előtti második évezredből szárma­zó emlékeivel ismerkedett. A CSKP KB küldöttsége, mi­után szívélyes búcsút vett a helyi (Folytatás a 2. oldalon) TARTALMAS VITA A PRÁGÁI KULTÚRPALOTÁBAN A legnagyobb súlyt a növénytermesztésre kell helyezni František Pitra elvtárs is felszólalt (ČSTK) - Vitával folytatódott tegnap a prágai Kultúrpalotában a föld- múvesszövetkezetekben tevékenykedő szocialista munkabrigádok országos konferenciája. A tanácskozáson részt vett František Pitra, a CSKP KB titkára is és több más vendég. A vitában a legjobb szocialista munkabrigádok és komplex racio­nalizációs brigádok képviselői, az élenjáró dolgozók, feltalálók és újítók tapasztalatcserét folytattak munkájukról. Tájékozódtak arról, hogyan sikerül megvalósítani a mezőgazdaság fő feladatait, ki­emelten fejleszteni a növényter­Az együttműködés elmélyítéséről (ČSTK) - Ľubomír Štrougal szö­vetségi miniszterelnök tegnap Prágában fogadta Kovács Bélát, a Magyar Népköztársaság cseh­szlovákiai nagykövetét. A két or­szág sokoldalú együttműködésé­nek továbbfejlesztéséről és elmé­lyítéséről tanácskoztak. melést, minél hatékonyabban fel­használni a takarmányokat, a fűtő­anyagokat és az energiát. Ezenkí­vül jelentések hangzottak el a há­rom munkacsoport keddi tanács­kozásáról. A növénytermelési bizottság megállapította, hogy a legjobb eredményeket a szocialista mun­kabrigádok a gabonanemúek, a gyümölcs-, zöldség-, mák és a dohánytermelés terén érik el. Az állattenyésztési munkacsoport fi­gyelmét elsősorban a szarvas­marha-tenyésztés, ezen belül a tejtermelés intenzifikálására, va­lamint a takarmányok és az ener­gia jobb hasznosítására összpon­tosította. A komplex racionalizáci­ós brigádok munkacsoportjának jelentése rámutatott arra, hogy e brigádok tevékenységének és az újítómozgalomnak a fejleszté­sében még jelentős különbségek vannak az egyes mezőgazdasági vállalatok és járások között. A konferencián František Pitra elvtárs is felszólalt. Jelképes - mondotta hogy a földműves­szövetkezetek X. országos kong­resszusa előkészületeinek és a kongresszust megelőző vitának a kezdetén a földművesszövetke­zetekben tevékenykedő szocialis- (Folytatás a 2. oldalon) Határidő előtt teljesítik idei feladataikat MAGUKRA TALÁLTAK Mérlegkészítés után a Görgői (Hrhov) Efsz-ben Az év eleje óta lázas munka folyt az egységes földműves-szö­vetkezetben. Egy év munkája ke­rült mérlegre, s a kérlelhetetlenül rideg és pontos számok nemcsak a természet, az időjárás szeszé­lyességét, a mezőgazdaságra gyakorolt hatását mutatják ki, ha­nem azt is, ki milyen gazda, ho­gyan élt a lehetőségekkel, a mun­kaerővel, miként gazdálkodott a rábízott földterülettel, a gépek­kel, az állatállománnyal. Ez a kép jellemző a Görgői (Hrhov) Egysé­ges Földmüvesszövetkezetre is, ahol Körtvély Károly alelnökkel, a pártszervezet elnökével beszél­getünk az elmúlt év eredménye­iről.-Az 1982-es évet nem a leg­jobb eredményekkel zártuk - mondja az alelnök. - Ráfizeté­ses volt a termelésünk. Ennek sok oka és összetevője van. A legfőbb ok a beruházások befejezésének elhúzódása. Az egyes ágazatok­ban sem volt megfelelő az irányí­tás, s ennek következtében a ter­melékenység sem lehetett a kí­vánt színvonalon. Ma már meg­könnyebbültebben nézhetünk vissza, s az idei terveink is meg- alapozottabbak lehetnek. Az elmúlt évet sikeresnek mondhatjuk. A mérleg a mi javunkra billent, s az évet két és fél millió tiszta haszon­nal zártuk. Ki tudtuk fizetni az adósságunkat, pótolni a két évvel ezelőtti kieséseket. Elmondhatjuk, hogy végre egyenesbe értünk, s az elért eredményeket jó munka- (Folytatás a 2. oldalon) (ČSTK) - Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára tegnap munkalátogatást tett a lévai (Levi­ce) járásban. Ignác Janáknak, az SZLKP KB Elnöksége tagjának, a nyugat­szlovákiai kerületi pártbizottság vezető titkárának társaságában ellátogatott a Veľký Ďur-i Győzel­mes Február Efsz-be. A szövetke­zet csatlakozott 22 élenjáró mező- gazdasági vállalatnak a 7. ötéves tervre kitűzött feladatok teljesíté­sét célzó felhívásához. Lenárt elv­társ tájékozódott az efsz gazdasá­gi eredményeiről, és megtekintette szarvasmarha-tenyésztő telepét. A szövetkezet vezető dolgozói átadták neki a Szlovák Nemzeti Felkelés 40. évfordulója és a föld- múvesszövetkezetek X. országos kongresszusa tiszteletére tett kö­telezettségvállalásukat. Lenárt és Janák elvtárs azután Mochovcében tájékozódott az atom­erőmű építésének menetéről és problémáiról. Eddig az építkezés­re 800 millió koronát fordítottak. A beruházás igényes a munkák egybehangolása szempontjából, és a későbbiek során még na­gyobb feladatokkal kell megbir­kózni. Az építésben részt vevő szervezetek képviselői Lenárt elv­társnak átadták együttes szocia­lista kötelezettségvállalásukat, amely az idei építési határidők lerövidítésére irányul. Lenárt elv­társ Mochovcében megismerke­dett az építkezésen végzett irányí­tómunkával, nagyra értékelte, hogy ez a munka az utóbbi időben (Folytatás a 2. oldalon) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom