Új Szó, 1984. február (37. évfolyam, 27-51. szám)

1984-02-01 / 27. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA SZERDA 1984. február 1. XXXVII. évfolyam 27. szám Ára 50 fillér KEDVEZŐ FORDULAT UTÁN Sikeresen végrehajtott kutatási-fejlesztési feladatokról, új elektronikai alkatrészek gyártásának megkezdéséről, energia- és anyagmegtakarításokról, költség- és adminisztráció-igényes­ség csökkentésről tudósít többek között a Szövetségi Statiszti­kai Hivatal tegnap nyilvánosságra hozott jelentése. Elégedett­séggel nyugtáztuk, hogy a tervezettnél gyorsabb ütemben fejlődött gazdaságunk, hogy az állami terv döntő feladatait teljesítettük, illetve esetenként túlteljesítettük. Ugyancsak öröm­mel nyugtáztuk - s nemcsak a statisztikai jelentés alapján -, hogy javult a lakosság élelmiszerrel és iparcikkekkel való ellátása, bár az is tény, hogy a hiánycikk-listán még jócskán szerepel áru... Sikerült megőrizni és bizonyos vonatkozásokban fejleszteni az eddig elért életszínvonalat, ami a nagyon bonyolult nemzetközi helyzetet, a külgazdasági kapcsolatokat és a tőkés országok részéről velünk szemben érvényesített diszkriminá­ciós intézkedéseket figyelembe véve nem csekélység. A felgyorsult növekedési ütemről már a múlt év első felében elért eredmények alapján is számot adhattunk, s a feladat az volt, hogy a dinamikus gazdasági fejlődést tovább gyorsítsuk, s ha lehet, a döntő fontosságú ágazatokban túlteljesítsük. A CSKP KB Elnöksége és a szövetségi kormány a múlt év augusztusában értékelte a féléves feladatok teljesítését, á hatá­rozatokat hozott az éves feladatok végrehajtásával kapcsolat­ban. Ezek mindenekelőtt arra irányultak, hogy erőteljesebben aknázzuk ki az intenzív gazdaságfejlesztés lehetőségeit, jobban éljünk a tudományos-műszaki haladás eredményeivel, s különö­sen a komplex intézkedések következetesebb érvényesítésével javítsuk minden szinten az irányító és szervező munkát, járul­junk hozzá népgazdaságunk exportképességének növeléséhez, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéshez. Nem voltak hiábavalóak az említett határozatok, akárcsak azok sem, amelyeket az egyes ágazatok, szakágazatok, terme- lési-gazdasági egységek hoztak az intenzív gazdaságfejlesztés, a hatékonyság növelése érdekében. Nem voltak fölöslegesek, hiszen amint azt a várható eredmények ismeretében már a CSKP KB 9. ülése is leszögezhette, s amint azt a statisztikai jelentés adatai is megerősítették, jó kiindulási alapot teremtettünk a 7. ötéves tervidőszak utolsó előtti esztendejére megszabott felada­tok teljesítéséhez, a kongresszuson kitűzött célok eléréséhez. Ugyanakkor azt is leszögezte az idei feladatokkal foglalkozó központi bizottsági ülés határozata, hogy a haladásnak szá­munkra nincs más útja, csak a hatékonyság növelése. Ez pedig nem érhető el másként, mint a tudományos-műszaki haladás eredményeinek következetesebb érvényesítésével. Vagyis csak úgy, ha a félévi, illetve éves eredményeket tartalmazó statiszti­kai jelentésekben már csak elvétve kapnak helyet az olyan adatok, melyek azt tükrözik, hogy egyik-másik ágazatban azért nem teljesítették tervüket, mert késett bizonyos kutatási-fejlesz­tési feladat megoldása. Ennek oka viszont - amint arra a jelentés is magyarázatot ad hogy még mindig túl sok a megoldandó kutatási-fejlesztési feladat. A kapacitások szétforgácsoltsága pedig - akárcsak a beruházások esetében - itt sem hozhatja meg gyorsan a várt eredményt. A tudományos-műszaki fejlesz­tésben is a döntő feladatokra kell összpontosítani, így főleg az energia- és tüzelőanyag-igényesség csökkentésére, a munka- erömegtakarításra, az exportképesség növelésére. Szinte már közhelyként hat, hogy csak az osztható el, amit megtermeltünk, és csak úgy termelhető több, ha növeljük a munkatermelékenységet. A korszerűsítéseknek, a magasabb színvonalű technika alkalmazásának köszönhetően tavaly az ország iparában a bruttó termeléshez viszonyított munkaterme­lékenység 2,2 százalékkal növekedett, 1,5 százalékkal nagyobb mértékben a tervezettnél. És nagy erő rejlik az emberben, aki tudásával, s azzal, hogy jól viszonyul a munkához, mindig tisztában van feladatának jelentőségével, s kezdeményezésével hozzájárul a tartalékok feltárásához, kihasználásához. A nyolc­vanas évek elején tapasztalt stagnálás után gazdaságunkban örömmel vehettük tudomásul a kedvező fordulat bekövetkezé­sét, de ez nem jelenti azt, hogy lazíthatunk, hogy nem lesz szükség a nagyobb kezdeményezésre, a dolgozók nagyobb aktivitására. Ellenkezőleg; az eddigi eredményekből, tapasztala­tokból kiindulva sokkal jobban kell élni a tudományos-műszaki haladás, a szocialista gazdasági integráció lehetőségeivel. És ez elképzelhetetlen a szocialista gazdálkodás alapelveinek megfe­lelő kockázatvállalása, a nagyobb fokú kezdeményezés nélkül. PÁKOZDI GERTRÚD A CSKP KERB 13. ülése Növelni kell az ellenőrzés hatékonyságát A tanácskozáson Gustáv Husák elvtárs is részt vett • Jaroslav Hajn elvtársat a bizottság elnökévé választották (ČSTK) - Megtartotta 13. ülését tegnap Prágában a CSKP Köz­ponti Ellenőrző és Revíziós Bizott­sága Eugen Turzónak, a bizott­ság alelnökének vezetésével. A tanácskozáson részt vett és fel­szólalt Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára. Nagyra értékelte a bi­zottság hozzájárulását a XVI. párt- kongresszus határozatai megva­lósításához, és köszönetét mon­dott a bizottság tagjainak azért a munkájukért, amellyel ehhez hozzájárulnak. Hangsúlyozta: a növekvő feladatok megkövetelik az irányító munka színvonalának folyamatos emelését és ennek oszthatatlan részeként az ellenőr­zés hatékonyságának növelését. Ezért minden területen és a dolgo­zók széles körű részvételével fo­kozni kell a határozatok végrehaj­tásának és az érvényben levő nor­mák megtartásának ellenőrzését a párt-, az állami- és a gazdasági szervek tevékenységében. Ez a fegyelem szilárdításának, a fo­gyatékosságok gyorsabb meg­szüntetésének, a negatív jelensé­gek kiküszöbölésének és annak elengedhetetlen feltétele, hogy jobban kihasználjuk a lehetősége­ket a szocialista társadalom to­vábbfejlesztésére. A párt-alapsza­Csehszlovákia támogatja az indokínai államokat (ČSTK) - Bohuslav Chňoupek külügyminiszter tegnap a prágai Cernín-palotában fogadta Phang Saretet, a Kambodzsai Népköz- társaság, és Vu Szongot, a Viet­nami Szocialista Köztársaság csehszlovákiai nagykövetét, akik tájékoztatták őt az indokínai álla­mok külügyminisztereinek január 28-án és 29-én Vientiane-ban tar­tott 8. értekezletéről, s átadták neki a konferencia záróközlemé­nyének szövegét. Az elvtársi légkörű találkozón Bohuslav Chňoupek nagyra érté­kelte a testvéri indokínai államok barátságának, szolidaritásának és együttműködésének fejlődését, valamint béke-erőfeszítéseiket. Biztosította a két nagykövetet ar­ról, hogy a csehszlovák kormány támogatja a 8. külügyminiszteri ér­tekezlet határozatait, amelyek a délkelet-ázsiai feszültség csök­kentésére, valamint a békés stabi­litás és a jószomszédi kapcsolatok erősítésére irányulnak. Taggyűlés a Szlovák Munkaügyi és Szociális Minisztérium pártszervezetében Javult a dolgozók szociális ellátása (ČSTK) - Taggyűlést tartottak tegnap Bratislavában a Szlovák Munkaügyi és Szociális Minisztéri­um pártszervezetének tagjai. A ta­nácskozáson részt vett Peter Co­lotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök. A jelenlevők megvitatták a brigád­rendszerű munkaszervezés és a bérezés felhasználásának lehe­tőségeit, valamint a következő időszak feladatait. Megállapították, hogy a problé­mák és a javaslatok igényesebb elbírálása az elmúlt időszakban konkrét eredményekhez vezetett. Következetesebben érvényesül a munka szerinti bérezés elve, javult a dolgozók képzése és a szociális ellátás. A következő időszakban a kom­munistáknak és a reszort többi dolgozójának nagy gondot kell for­dítaniuk az irányítómunka haté­konyságának növelésére, a párt-, az állam és a munkafegyelem erő­sítésére és az ellenőrzés színvo­nalának emelésére. A gyűlés vitájában Peter Colot­ka elvtárs is felszólalt. Kiemelte, hogy fokozni kell a reszort gon­doskodását a munkaerógazdálko­dásról, a munka szerinti bérezés­ről és a munkafegyelem megtartá­sáról. Különösen nagy súlyt kell helyezni a felsőoktatási intézmé­nyek és a középiskolák végzettjei­nek elhelyezésére, hogy gyorsabb haladást érjünk el a tudományos és a műszaki eredmények gyakor­lati alkalmazásában. Az érintett dolgozóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az ifjúság és csa­ládvédelmi intézkedések végre­hajtására, az idős és a rokkant személyek támogatására, továbbá szociális intézmények létesítésére és üzemeltetésére. Gustáv Husák elvtárs a CSKP KERB ülésén (Vladimír Žitný felvétele) bályzat értelmében különösen nagy jelentősége van a pártszer­vek ellenőrző bizottságai tevé­kenységének, amely a párt által a társadalomban betöltött vezető szerep érvényesítésének fontos alkotóeleme. A CSKP KB Elnökségének ja­vaslatára, amelyet Gustáv Husák elvtárs terjesztett elő, Jaroslav Hajn elvtársat kooptálták a CSKP Központi Ellenőrző és Revíziós Bi­zottságának tagjává, s megvá­lasztották a bizottság elnökévé. A béke és a népek létérdekeinek szolgálatában Jurij Andropov és Amadou Mokhtar Mbow levélváltása (ČSTK) - A TASZSZ hírügynökség tegnap közzétette Jurij Andropov legfelsőbb szovjet vezető válaszának teljes szöve­gét, amelyet Amadou Mokhtar Mbownak, az UNESCO főigaz­gatójának levelére adott: Főigazgató úr, köszönöm önnek A jövő for­rásainál című könyvet, amely­ben kifejti nézeteit az emberi­ség sorsáról. Osztozom aggodalmában, amelyet a lázas fegyverkezés és a nukleáris háború veszélye ' miatt érez. Ez a fenyegetés valóban fokozódik, de mint is­meretes, nem a mi hibánkból. Az emberek milliói mindinkább tudatosítják, hogy a feszültség forrása az USA kormányának imperialista politikája, amely egész bolygónkat saját kizá­rólagos tulajdonának tekinti, és fenntartja magának azt a jogot, hogy életnormákat kényszerít- sen másokra. A Szovjetunió nemzetközi téren más politikát folytat. Ez a politika összhangban van az ENSZ Alapokmányával és szakosított szervezetének, az UNESCO-nak, az alapszabá­lyaival. Az UNESCO tagállamainak döntő többségével együtt tá­mogatjuk ennek a szervezet­nek a tevékenységét, amelyet ön irányít a béke és a nemzet­közi együttműködés javára. Ennek az együttműködésnek az elmélyítése és fejlesztése különösen fontos most, amikor növekszik a feszültség. Az UNESCO sokat tehet a meg­bízható béke biztosításáért fo-. lyó harc sikeréért. Az UNESCO feladatai a tu­domány, a kultúra és a nevelés terén elválaszthatatlanok a faj­üldözés, az apartheid és azon próbálkozások ellen vívott harctól, amelyek célja, hogy meghonosítsák a nem egyen­jogú nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerét. Csak üdvözölni lehet az UNESCO erőfeszítéseit, amelyek a gyar­mati uralom dicstelen korsza­kára emlékeztető anakroniz­musok eltávolítására irá­nyulnak. A népek közti kölcsönös megértés és együttműködés megteremtésében, a békéért és a háború veszélyének elhá­rításáért vívott harcban nagy szerepük van a tömegtájékoz­tató eszközöknek. Megértjük, miért szentel az UNESCO ak­kora figyelmet az új nemzetkö­zi tájékoztatási rendszer kiala­kításának: mert ez megszün­tethetné az,.információs impe­rializmust“ és a nyugati mono­póliumok nyomását ezen a téren. Ez az irányvonal az UNES­CO tagállamai döntő többsé­gének érdekeit szolgálja, amit a szervezet 1984-1989-es évekre szóló terve is bizonyít. Az UNESCO-ban sikeresen és a kölcsönös előnyök elvén együttműködő államokkal (Folytatás a 2. oldalon) . VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom