Új Szó, 1984. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-09 / 7. szám, hétfő

öt új típusú ébresztőórát fejlesztettek ki tavaly a éternberki Chrono- techna vállalat dolgozói. Az EX 81-es és 82-es sorozathoz tartozó innovált termékek előnye az, hogy a korábbi típusokéhoz képest 46 százalékkal kisebb a súlyuk. Egy részüket külföldre, a többit a hazai piacra szállítják. A képen: a Chronotechna új termékei. (Vladislav Galgonek felvétele - ČTK) Hétfő, 1984. I. 9 A NAP kel - 7.31 nyugszik 16.11 órakor AHOLD kel - 10.53, nyugszik 22.29 órakor * NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KOSZÖNTJÜK MARCELL és ALEXEJ nevű kedves olvasóinkat • 1969-ben halt meg Ladislav VYC- PÁLEK zeneszerző, nemzeti mű­vész (szül. 1882). IDŐJÁRÁS Változóan felhős, Észak- és Kelet- Szlovákiában borús idővel, helyenként havazással számolhatunk. A nappali hőmérséklet mínusz 3-tól plusz 1 fokig, északnyugati szél. Előrejelzés keddre és szerdára: többnyire felhőátvonulások. Kedden szórványosan hózápor. Éjszakai hő­mérséklet mínusz 6 - mínusz 10 fok, a hegyvidék völgyeiben és keleten mí­nusz 11 - mínusz 15 fok. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet mínusz 4 - nulla fok, délnyugaton plusz 2 fok körül. ■ Világszerte egyre népsze­rűbbek a magyar Ikarus autóbu­szok. Az idén 13 300 darabot gyártanak belőlük, ebből hétezret szovjet megrendelésre. Jelenleg a világ harminc különböző orszá­gában közlekednek a megbízható, jól bevált magyar buszok. ■ Belgiumban tavaly a villa­mos energia fogyasztása elérte a 45 870 gigawattóra szintjét, ami az előző évhez képest 2,5 száza­lékos emelkedés. Ez főképp az atomerőmüveknek köszönhető, amelyek az elmúlt esztendőben a villamos áramnak már 46 száza­lékát produkálták. ■ Bulgáriában ebben az esz­tendőben 8 milliárd levát fordíta­nak beruházásokra, elsősorban az épülő kapacitások befejezésére. Ugyanakkor felépül 72 ezer lakás is. Elmúltak az ünnepek. Sokan pihentek, de jó néhány embernek kellemetlensége is adódott. Az új esztendő beköszöntése után sok város és község utcáin különféle robbanások hallhatók. Sokan nem tudatosítják, mennyire veszélye­sek a robbanóanyagok, és nem­csak önmagukat, hanem környe­zetüket is súlyos veszélynek te­szik ki. Ennek alátámasztására megemlítünk két esetet. December 24-én este ismeret­len tettes világítórakétát gyújtott meg, amely az ablakon keresztül Pavol B. Nová Dubnica-i lakos lakásába került. Štefan J. és fia látogatóban volt Pavol B.-nél, és igyekezett a rakétát a lakásból eltávolítani. Mindketten égési sé­rüléseket szenvedtek. A lakásban tűz keletkezett, a lángok mintegy 5 ezer korona kárt okoztak. Ugyancsak eddig ismeretlen tettes szilveszter éjjelén világítóra­kétát gyújtott meg, és Andrej M. kassai (Košice) lakos lakásába dobta. Itt is tűz keletkezett, amely APRÓHIRDETÉS » ' 4 ~ "• ADÁSVÉTEL • Eladó LADA-COMBI kitűnő állapot­ban, cím: Bohovic, Kuklovská 7 Ú-24 • Elcserélem somorjai (Samorin) há- romszobás szövetkezeti lakásomat szeneiért (Senec). Cím: Senec, Kvetná 1. Ú-41 • Fájdalmas gyászunkban köszönetét mondunk mindazoknak, akik 1983. Eckerdt Sándor kiállítása (Tudósítónktól) - A Szlovákiai Képzőművészeti Szövetség kelet­szlovákiai szekciójának kassai (Košice) új kiállítótermében a múlt héten pénteken Eckerdt Sándor festőművész munkáiból nyitottak kiállítást. Eckerdt Sándor miután 1958- ban Bratislavában befejezte kép­zőművészeti tanulmányait, vissza­tért szülővárosába, Kassára, s művészi elképzeléseit itt bonta­koztatta ki. Képei ismeretében ma már fenntartás nélkül mondhatjuk, hogy Eckerdt Sándor a kassai képzőművészetet sajátosan új­szerű látásmódra épülő alkotások­kal gazdagította. A művészi kitel­jesedés felé közeledő ötvenegy esztendős festő Jasszusch, Sza­bó Gyula, Jakoby mellett kortárs képzőművészetünk egyik legis­mertebb egyéniségének tekinthe­tő. Mostani kiállítását a dóm mel­letti kiállítóteremben január végéig tekinthetik meg az érdeklődők. (-szák) ■ Nő az öngyilkosságok szá­ma Ausztriában. Bécsben tavaly naponta átlag egy ember vetett véget önkezével életének, hárman pedig sikertelen öngyilkossági kí­sérletet hajtottak végre. Az öngyil­kosok 70 százaléka altatóval vagy világítógázzal vetett véget életé­nek. Az osztrák sajtó szerint az esetek túlnyomó többségében anyagi problémák késztették őket a végzetes lépésre. ■ Uj tévéadó kezdte meg mű­ködését az indiai Uttar Pradesh államban. A tévénézők száma ezáltal 200 millióra nőtt az ország­ban. A tervek szerint 1985-ben a 720 milliós Indiában félmilliárdan nézhetik rendszeresen a tévé mű­sorát. Mivel a készülékek aránylag drágák, Indiában több ezer klub működik, ahol az érdeklődök in­gyen élvezhetik az adást. mintegy 10 ezer korona anyagi kárral járt. Az óév búcsúztatása és az új esztendő köszöntése idején Szlo­vákiában 20 tűzesetre került sor, amelyek mintegy 180 ezer korona kárt okoztak. Január 1 -én éjfél után 15 perccel Bystričkában (martini járás) lángba borult egy szérű fateteje. A kárt 15 ezer koro­nára becsülik. A tüzet világítóraké­ta okozta. Mošovcében (martini járás) egy házilag készített tűzijá­ték mintegy 10 ezer korona kárt tett. Topoľčanyban egy világítóra­kéta egy garázsban és a benne levő személyautóban tett kárt. A legnagyobb szilveszteri tűz­eset Pereden (Tešedíkovo) fordult elő. Előzetes megállapítás szerint műszaki hiba keletkezett a föld­művesszövetkezet libatenyésztő telepén, leégett az épület meny- nyezete, tetőzete és villamos ve­zetéke. Az anyagi kár mintegy 75 ezer korona. A tűz okát szakértők bevonásával tovább vizsgálják. v M. H. dec. 26-án elkísérték utolsó útjára a felsöszeli (Horné Saliby) temetőbe a felejthetetlen édesanyát, nagyma­mát, dédmamát, testvért, özv. Juhos Mihályné Barácz Vilmát. Köszönjük, hogy részvétükkel, koszo­rúikkal és virágaikkal enyhíteni igye­keztek fájdalmunkat. A gyászoló család Ú-31 KÖSZÖNTŐ • Januárban ünnepli Tardoskedden (Tvrdošovce) 60. születésnapját a drá­ga jó édesanya és nagymama, Bédi Teréz. Ebből az alkalomból sok erőt, egész­séget és hosszú életet kíván férje, édesanyja, lánya, 2 fia, veje, 2 menye és az unokái, akik sokszor csókolják a nagymamát. Ú-20 ■ A szuperbébik divatja dúl az Egyesült Államokban. Akik megtehetik, hogy évente csaknem négyezer dollárt fizessenek, gyer­meküket beírathatják olyan óvodá­ba, ahol nemcsak írni, olvasni, számolni tanítják meg a kicsit, ha­nem például a latin vagy a japán nyelv alapjaira, sőt egyszerűbb számítógép kezelésére is. Az ilyen szuperóvodákba csaknem olyan nehéz bejutni, mint a jónevű egye­temekre. A mindinkább terjedő „pólyásoktatás“ a szakemberek körében heves vitákat váltott ki. ■ A partnerkapcsolatok hatá­sát vizsgálta Hamburgban két pszichológus/ Christina Taddei és Johann Röhl százharmincöt házas és százhetvennyolc nem házas pár viszonyának tanulmányozása alapján. Következtetésük szerint szexuális hűség tekintetében a nem házas párok általában tü­relmesebbek egymással, mint a házasok. Másik megállapításuk: a nem férjes nők különösen maga­biztosak és függetlenek, míg a nős férfiak a legbizonytalanabbak és a legönállótlanabbak. ■ A zaj következményeként keletkezett nagyothallás a leg­gyakrabban előforduló foglalkozá­si betegség az NSZK-ban - írja a Süddeutsche Zeitung. A szak­mai szövetkezetek egy költségelő­irányzat szerint 1985-ben már összesen háromszáznegyvenöt­millió márkát fizetnek ki a nagy zaj miatt csökkent hallású dolgo­zóknak. Takarékoskodni kell az ivóvízzel (Tudósítónktól) - A hosz- szan tartó szárazság követ­keztében jelentősen csökkent Kassa (Košice) ivóvízforrásai­nak vízbősége. A megszokott­nál jóval kisebb a tornai (Turnianske Podhradie) és a domosi (Drienovec) föld alatti források vízhozama, és a közel 20 millió köbméter víz befoga­dására alkalmas idabukóci (Bukovec) tárolóban is csak 9 millió köbméter víz van. Mivel a vízhiányon az elmúlt év decemberében bevezetett melegvíz szolgáltatási korláto­zás sem változtatott sokat, a város illetékes szervei úgy döntöttek, hogy a vízmú tovább .csökkenti a vízszolgál­tatást. Ezek szerint január 9-től a vezetékből naponta kétszer, 5 óra és 10 óra, majd 16 óra és 21 óra között juthatnak ivóvíz­hez a Hernád-parti város lakói. A városi nemzeti bizottság ezenkívül fokozott takarékos­ságra szólította fel a fogyasz­tókat, s arra kéri őket, hogy javítsanak meg minden csöpö­gő vízcsapot, minden hibás ve­zetéket. (gazdag) ■ Hazánk legnagyobb városa 1 182 000 lakossal (1980. évi adat) Prága, de egyben ez az utóbbi húsz esztendőben a népe­sedést tekintve a leglassabban fejlődő városunk,- sőt, a prognózis szerint az ezredfordulóig lakóinak száma némileg csökkenni fog. ■ Ausztriában évente „füstbe megy“ 15 milliárd cigaretta, 43 millió szivar és mintegy 300 tonna pipadohány. ■ A világhírű jénai üveggyár ezekben a napokban lesz száz­éves. Több mint négyezer dolgo­zója jelenleg hozzávetőleg 300- féle terméket állít elő, egyebek között mikroszkópokat, mérőesz­közöket, finomoptikai gyártmá­nyokat. ■ A csiperke, vagyis a sampi­nyongomba termesztése nálunk rohamosan fejlődik. Évente körül­belül kétezer tonna a termelés, a szükségletet viszont csaknem harmincezer tonnára becsülik. ■ Mély válságban van az olasz mezőgazdaság. Jelenleg 450 ezer dolgozója munkanélküli. Ugyanakkor az olasz kormány na­ponta 24 milliárd lírát fordít élelmi­szerimportra. ■ Az angliai Cromer város ál­latkertiéből kiszabadult egy fia­tal nőstényoroszlán. A brit rendőr­ség különleges alakulata helikop­terek bevetésével vette üldözőbe, miközben a lakosok rémülten ott­honaikba zárkóztak. Noha az oroszlán gondozója szerint Lizá­nak „simulékony“ természete volt, soha senkinek nem ártott, a rendőrök végül is puskavégre kapták. ■ A legmélyebben és a legpi- hentetőbben akkor alszunk, ha fe­jünk keleti irányban nyugszik a párnán. Legalábbis ezt állítja tudományos kutatásai alapján Sarda Szubramaniam, az indiai Madrasz egyeteme orvosi kara fi­ziológiai tanszékének professzo­ra. Eddig az északi fejorientációt tekintették kedvezőnek. ■ Az osztrák posta csütörtö­kön bocsátotta ki idei első bélye­geit. Az egyik közülük a genetika úttörője, Johann Gregor Mendel halálának 100. évfordulója alkal­mából készült, egy másik Anton Hanak szobrászművész halálának 50. évfordulójára emlékeztet. A testi fogyatékosoknak Inns­bruckban a jövö héten megrende­zendő harmadik téli világbajnok­sága alkalmából különbélyeget adtak ki. A négy shilling névértékű bélyeget hat shillingért árusítják. Az így szerzett többlet bevételt a testi fogyatékosok sportolási le­hetőségeinek bővítésére fordítják. ■ A nyolcmilliomodik Zsiguli személyautó gördült le a Volgái Autógyár szerelőszalagjáról. Az 1971-ben átadott autógyárban évente 2,6 millió autó készül nyolcféle modellben. A gyár kol­lektívája jelenleg a világ autógyár­tásának fő irányzatait tükröző új alapmodell, a VAZ-2108-as kibo­csátására készül. Mi Hol r\ Mikor ■ MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: A jegesmedve (román) 15.30, 18, 20.30 •HVIEZDA: Melvin és Howard (amerikai) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: A hazug nő (lengyel) 15 30, 18, 20 30 • MIER: Ki beszél itt szerelemről (magyar) 18, 20.30 • MŰ­VELŐDÉSI ÉS PIHENÖPARK: Szere­lem nélkül (lengyel) 15.30, 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Nagystílűén (ame­rikai) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Bor- salino és társai (francia) 11, 13.30, 16, 18 30, 21 • SLOVAN: Az ezeréves méh (szlovák) 16, 19.30 •SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: Angyal és ör­dög a testben (cseh) 17,19.30 • TAT­RA: Excalibur (angol) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: A hazug nő (lengyel) • MLADÁ GARDA: A szerelem pró­bája (jugoszláv) • SLOVAN: Borsali- no és társai (francia) • TATRA: Ha eljött az idő (amerikai) • ÚSMEV: Agónia (szovjet) SZÍNHÁZAK MŰSORA • UJ SZÍNPAD: A rovarok életéből (19) •MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENÖ­PARK: A fekete bárány A Radošini Naiv Színház műsora (19.30) • KOŠI- CEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Carmen (19) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 7.00: yírek, sport. 7.15: Vonószenekarok műsorá­ból. 7.30: Tudósítóink írják. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Sport és muzsika. 12.40: Népi muzsika ^2.55 Sajtó­szemle, 15.00: Táncmelódiak. ib.du: Napi krónika. TV-MŰSOR BRATISLAVA 15.30: Hírek 15.35: Hallássérültek tévéklubja (ff.) (ism.) 16.05: Iskolatévé 16.30: G. Beregovoj űrhajós Szovjet dokumentumműsor 17.05: Pár perc könnyűzene 17.15: Iránytű. Katonák politikai műso-, ra (ff.) 18.05: A szocializmus világa Képek a baráti népek életéből 18.30: Esti mese (ism.) 18.40: Telesport 18.45: A rendőrség nyomoz 18.50: A fejlett szocialista társadalom építése Csehszlovákiában 7 rész: A VII. ötéves tervidőszak 4 esztendejének feladatai 19.30: Tv-Híradó 20.00: Hilda Gábrišová: Ólomból vol­tam. Tévéjáték 21.15: Azimut. Katonák magazinja (ff.) 22.00: Ez történt 24 óra alatt 22.15: Részletek a Szlovák Népi Mű­vészegyüttes „Szlovákia“ című műsorából (ism.) 22.50: Hírek II. MŰSOR 16.20: Hírek 16.25: Pionírok magazinja (ism.) 16.55: Táncdal vetélkedő pioníroknak (ism.) 17.25: Balzac úr nagy szerelme Len- gyel-francia tévéfilmsorozat. 1. rész (ism.) 18.20: A heti események magyar nyelven 18.50: Új dimenziók. Dokumentumfilm a csehszlovák-szovjet együtt­működésről (ism.) 19.20: Esti mese (ism.) 19.30: Orosz nyelvtanfolyam. 19. lecke 20.00: Dzsesszzene fiataloknak (ism.) 20.30: Sportvisszhangok Visszapil­lantás az elmúlt hét sportese­ményeire 21.30: Időszerű események 22.00: Melódia két hangra. Feliratos szovjet tévéfilm. 2. rész (Műsorváltozás lehetséges!) ■ Új eljárást dolgozott ki a tep- licei Teplotechna gyárkémények építésére. Míg a klasszikus tech­nológiával téglából készült 50 mé­ter magas gyárkémény felépítése fél évet igényel, a vasbeton ele­mekből álló új kémény alig két hét alatt épül fel. Az új eljárást, amely jelentős anyagmegtakarítással jár, már az NDK-ban is kipróbálták. Szilveszteri tűzesetek VEGYES KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kiad|a Szlovákia Kommunista Pártia Központi Bizottsága, főszerkesztő Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő: Szarka István és Csetó János szerkesztőség 815 81 Bratislava Gorkého 10. telefon 309 331-252, 332-301. szerkesztőségi titkárság 550-18 gazdasági ügyek 506-39 Táviró 092308 Adminisztráció Pravda Kiadóvállalat, 815 80 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében. 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek: 815 80 Bratislava, Jiráskova 5, telefon 337-823, 337-825 Hirdetési iroda a közie­teknek 815 80 Bratislava. Vajanského nábrežie 15 II emelet, telefon 551-83, 544-51 Előfizetési di| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14 70 A vasárnapi kiadás előfizetési dija negyedévenként Index 48 011 Kts 13.-. Terieszti a Postai Hirlapszolgálat, előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő Külföldi megrendelések. PNS. Ústredná expedícia a dovoz tlače. 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6 |Arónŕ/ca lp^- -^^If ft r ó n 1 /c a f§

Next

/
Oldalképek
Tartalom