Új Szó, 1984. január (37. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-02 / 1. szám, hétfő

Gazdagították népgazdaságunkat Az új év első napján sok vállalatnál végeztek hasznos munkát (ČSTK) - Az új esztendő első napjának ünnepi óráiban sem szüneteit a munka az ország különböző részeiben. Azoknak az eredményeiről, akik az ünnepeket nem hozzátartozóik körében, hanem munkahelyükön töltötték, a Csehszlovák Sajtóiroda munka­társainak tájékoztatása alapján az alábbiakban közlünk összefog­lalót. Az észak-morvaországi ko­hóipari vállalatoknál munkások és technikusok százai dolgoztak. Az ostrava-kunčicei Klement Gottwald Újkohó Vállalatnál csaknem percnyi pontossággal éj­félkor végrehajtották az első idei nyersvas- és acéllecsapolást. Éj­fél után 25 perccel a vítkovicei Klement Gottwald Vasműben igazi „tűzijáték“ kezdődött a 4-es számú nagyolvasztónál, amelyből 240 tonna nyersvasat engedtek ki. A trineci Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom Vasműben az év első órájában két csapolást hajtottak végre. A reggeli műszak­ban dolgozók Zdenék Krč cseh miniszterelnök-helyettest üdvözöl­hették. Ugyancsak folyt tegnap a mun­ka a Planá nad Lužnice-i Silon vállalatnál, amely poliamid mű­selymet gyárt, továbbá polipropi­lén fonalat különféle hálók készí­tésére. Itt az év első 12 órájában csaknem félmillió korona értékű terméket állítottak elő. A bratislavai Georgi Dimitrov Vegyiműveknél is folyt a terme­lés, s a dolgozók több mint 4,3 millió korona értékű árut állítottak elő. A tegnapi termelés zöme - 1249 tonna - granulált műtrágya volt. Ugyancsak tegnap előállítot­tak továbbá 130 tonna Fostim cseppfolyós műtrágyát 125 tonna kénsavat, 40 tonna polipropilén fonalat, 20 tonna polipropilén hu­zalt, s kisebb mennyiségben nö­vényvédő szereket és gumiipari vegyszereket. A gyárból az ország különböző részeibe 700 tonna granulált műtrágyát indíiottak út­nak. A Georgi Dimitrov Vegyimű­vek ebben az évben 6,5 százalék­kal növeli árutermelését. Úgyszintén fontos feladatok várnak a bratislavai Stavoin­dustria több mint 7000 dolgozójá­ra. Elsősorban a kiemelt beruhá­zásokon kell teljesíteniük tervfela­dataikat. Az idén is főként ipari beruházásokat építenek. Tevé­kenységükben a műszaki fejlesz­tésnek fontos szerepe van, nagy súlyt helyeznek az új progresszív eljárások alkalmazására. Kassán (Košice), a Kelet­szlovákiai Vasmű 3-as számú nagyolvasztójában, amelyet tavaly megjavítottak és korszerűsítettek, már éjjel egykor végrehajtották az első csapolást. Éjjel két óra húsz percig 260 tonna nyersvas gyűlt össze. \ Az oslavanyi (brnói járás) erőmű dolgozói tegnap is folytat­ták az áramtermelést. Két turbinát és kazánt üzemeltettek 48 mega­watt teljesítménnyel. Egy másik csoport a gépeket és a berende­zéseket készítette elő az idei ter­melés megkezdéséhez. (Folytatás a 2. oldalon) Szén terven felül (ČSTK) - A Sokolovi Barna­szénbánya Konszern dolgozói az év utolsó munkanapján si­keresen teljesítették 1983. évi feladataikat. A bányászok és a műszaki dolgozók áldozat- készségének, a párt- és a szakszervezeti tisztségvise­lők kezdeményezésének kö­szönhetően a múlt évben a konszern több mint 22 600 000 tonna barnaszenet termelt, s ezzel elérte a sokolo­vi szénmedence történetének legnagyobb teljesítményét. A sokolovi bányászok 1 100 000 tonna fűtőanyagot adtak a népgazdaságnak ter­ven felül. Újévi üzenetek A nemzetközi feszültség enyhülésére van szükség (ČSTK) - Az állam- és kormányfők, vezető testületek hagyományos újévi üzenetei mindig egy kicsit programszerűek. Értékelik az elmúlt évet, kitűzik a politikai és gazdasági feladatokat a kezdődő esztendőre. Ezekből az újévi üzenetekből idézünk az alábbiakban: MOSZKVA - Az SZKP Köz­ponti Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa a szovjet néphez intézett újévi üzenetében megállapítja, hogy az elmúlt év méltó helyet foglal el a szovjet nép dicső sikereinek tör­ténetében. Az ország nagy lépést tett előre a gazdasági és a kulturá­lis építés minden területén. A kommunista párt és a szovjet állam legfőbb gondja a nép jólété­ről való gondoskodás. Hogy a szovjet emberek minél jobban éljenek és minél teljesebben kielé­gíthessék anyagi és szellemi szükségleteiket, annak csak egyetlen módja van - a becsületes munka a szocialista építés minden területén. Az üzenet a továbbiakban meg­állapítja, hogy az elmúlt év, saj­nos, nem hozta meg a nemzetközi feszültség enyhülését. Az imperia­lizmus hibájából a nemzetközi helyzet kiéleződött. Ebben a hely­zetben a Szovjetunió és a szocia­lista közösség országai megtesz­nek minden szükséges intézke­dést a nukleáris háború elhárítá­sára és annak érdekében, hogy a jelenlegi és az elkövetkező nem­zedékek számára megőrizzék a békét. A Szovjetunió nem mond le saját, valamint szövetségesei és barátai biztonságának garantá­lásáról. BUDAPEST - Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, újévi beszé­dében hangsúlyozta, hogy a jelen körülmények között rendkívül nagy szükség van a Varsói Szer­ződés tagállamai törhetetlen ere­jére, szilárd, megbonthatatlan egységére. „Jövőnk és szocialista vívmányaink védelme érdekében nem hagyhatjuk válasz nélkül azt a tényt, hogy Nyugat-Európába telepítik az új amerikai rakétákat, és semmi áron sem engedhetjük meg, hogy az imperializmus a ka­tonai fölény megszerzésével rá- kényszeríthesse akaratát a világ­ra“ - jelentette ki Losonczi Pál és hozzáfűzte, hogy a Szovjetunió és (Folytatás a 2. oldalon) SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA HÉTFŐ 1984. január 2. XXXVII. évfolyam 1. szám ★ Ára 50 fillér Az alkotó munka jelentősen hozzájárul a békének és hazánk biztonságának megőrzéséhez GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRSNAK, A CSKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA FŐTITKÁRÁNAK, A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÚJÉVI BESZÉDE Tisztelt polgártársak! Elvtársak! Kedves barátaim! Az 1984-es új esztendő küszöbén mindannyi- ukat szívélyesen köszöntőm Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága és a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a cseh­szlovák kormány nevében és a saját nevemben. Őszintén jó egészséget, boldogságot, megelé­gedettséget és sok munkasikert kívánok. A mai napon elgondolkodunk az elmúlt évről és eredményeiről, az új esztendő feladatairól és távlatairól. Saját reményeim egybekapcsolód­nak állampolgáraink millióinak azzal a kívánsá­gával, hogy folytatódjék társadalmunk sikeres fejlődése, és békében élhessünk és dolgozhas­sunk. Nemzeteink békés és nyugodt életének meg­őrzése a legfelsőbb párt- és állami szervek fő gondja. A CSKP Központi Bizottsága novemberi ülésén - amint erről közvéleményünket részle­tesen tájékoztattuk - éppen ezekkel az alapvető kérdésekkel foglalkoztunk. Teljes komolysággal áttekintettük a bonyolult nemzetközi helyzetet, és igényesen értékeltük a múlt év gazdasági eredményeit. Elfogadtuk a megfelelő határoza­tokat a XVI. pártkongresszus további program­jának megvalósítása, a nép elért magas élet- színvonalának és szociális biztonságának meg­tartása érdekében. Kedves barátaim! Állampolgáraink jó élete és Csehszlovákia szilárd nemzetközi helyzete megköveteli, hogy tartós figyelmet fordítsunk a népgazdaság fej­lesztésére. Az elmúlt esztendőben a munkás­ság, a parasztság és az értelmiség, az ipar, az építőipar, a közlekedés és a távközlés, a mező- gazdaság, a kereskedelem, a szolgáltatóipar és más ágazatok dolgozói sok áldozatkész munkát végeztek. Nekik köszönhető, hogy nemcsak tel­jesítettük, hanem a fő területeken túl is teljesí­tettük az állami terv feladatait, sikerült meggyor­sítani a gazdasági fejlődést, és jelentős lépést tenni a hetedik ötéves terv teljesítésének útján. Felépítettünk számos új fontos termelőkapa­citást, több ezer új lakást, több száz iskolát, kórházat és más szociális, kulturális és sportlé­tesítményt. Erősítettük gazdaságunk belső és külső egyensúlyát. A legfontosabbnak azt tart­juk, hogy ez lehetővé tette, hogy az emberek rendesen, nyugodtan, a jövőtől való félelem nélkül élhessenek. — Sikeresen folytatódott az oktatás, az egész­ségügy, a tudományos kutatás, a kultúra és a művészet, valamint más területek fejlődése. Ugyancsak nagyra értékeljük a fegyveres erők tagjainak az ország védelme és biztonságának megőrzése terén kifejtett tevékenységét. Az ak­tív. alkotó légkört és a társadalom mély demok­ratizmusát a társadalmi szervezetek és a nemze­ti bizottságok aktivitásának magas színvonala, a dolgozóknak az irányításban és az igazgatás­ban való növekvő részvétele jellemzi. Ez hozzá­járul az államunkra jellemző kedvező, stabil belpolitikai helyzethez. Persze, problémáink és gyengéink is vannak. Különféle területeken sok a nehézség, a fölösle­ges fogyatékosság, nem kielégítő a fegyelem és a felelősség. Minderről nyíltan beszélünk, s az emberek széles körű részvételével igyekszünk javítani a helyzeten. Ha azonban egészében vesszük az eredményeket, felelősséggel kije­lenthetjük, hogy az 1983-as esztendő a szocia­lista Csehszlovákia számára jó év volt. Köszönetét akarok mondani a kommunisták­nak, a pártonkívülieknek, a többi politikai párt tagjainak, a szakszervezeti tagoknak, az ifjúsági szervezet és a Nemzeti Front más szervezetei tagjainak a társadalom fejlesztéséhez való hoz­zájárulásukért. Egyúttal megköszönöm, hogy támogatták a kommunista párt, a Nemzeti Front és a szocialista állam politikáját. E politika célja a nép jóléte, a haza biztonsága és felvirágzása. a világbéke és a nemzetközi biztonság javára végzett munka. Az idei feladatok teljesítése során a már meglevő jó alapból indulunk ki, tovább mélyítjük a pozitív társadalmi és gazdasági irányzatokat, és arra fogunk törekedni, hogy gyorsabban haladjunk előre. A kor növekvő igényei, társa­dalmunk szükségletei és a világgal folytatott verseny nem engedik meg, hogy beérjük azzal, amit elértünk. Megkövetelik a megfelelő lehető­ségek jobb kihasználását, a hatékonyabb gaz­dálkodást és irányítást. Különösen nagy jelentő­séget tulajdonítunk a tudományos-műszaki ha­ladás üteme meggyorsításának és a nemzetközi szocialista integrációban való részvételünk el­mélyítésének. A szocializmusban az egész tár­sadalomra és minden egyénre egyszerű elv vonatkozik: ha jobban akarunk élni, jobban kell dolgoznunk. Kedves barátaim! Az alkotó munka egyúttal a legnagyobb hoz­zájárulás a békének és országunk biztonságá­nak megőrzéséhez. Állampolgáraink döntő (Folytatás a 2. oldalon) i VILÁG PRO LE TARJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom