Új Szó, 1983. november (36. évfolyam, 258-283. szám)

1983-11-01 / 258. szám, kedd

Arjai, egyesüljetek; A Szlovák Tudományos Akadémia Bratislavai Vegyészeti Kutatóköz­pontjának fő célja az alapkutatás állami tervében kitűzött feladatok teljesítése a szacharidok, a faanyagok és más természetes anyagok kémiája és biokémiája terén. A központ sikeresen együttműködik több kutatóintézettel és termelővállalattal. A képen: a ligninkémiai laborató­rium vezető munkatársai, Božena Košíková kandidátus (baloldalt) és Juraj Mlynár mérnök a ligninpárlat molekulasúlyát határozza meg. (Peter šimončík felvétele - ČSTK) A Csehszlovák Tudományos Akadémia közgyűlése Meg kell akadályozni, hogy a tudományt az emberiség ellen használják fel A CSKP KB küldöttségét Josef Havlín vezette SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Hatásosabb ellenőrzéssel Népgazdaságunk intenzív fejlesztésének olyan szakaszához érkeztünk, amelyben kulcskérdéssé vált mindennemű gazda­sági tevékenységünk felelősségteljesebb és koncepciózusabb ellenőrzése. Minduntalan erre hívták fel a figyelmet pártunk utóbbi években tartott központi bizottsági ülése is, nyomatéko­sabban a CSKP KB 8. ülése. Köztudomású, hogy az ellenőrzés elsőbbsége a pártot illeti meg - vezető szerepének egyik fő vonásaként. Természetesen pártunk ezt a jogát bizonyos ese­tekben a különböző állami és társadalmi ellenőrző szervekkel s bizottságokkal együttműködve érvényesíti. Mindamellett a párt legfőbb gazdaságpolitikai törekvéseinek megvalósítására irányuló feladatok sorában az ellenőrzésnek vannak kiemelt ^éljai is. Ezeket az akciókat rendesen a párt erre hivatott szervei - központi, kerületi, járási, városi, városkerületi ellenőrző és revíziós bizottságai - hajtják végre. Tavaly például jó néhány kiválasztott szlovákiai vállalatban és üzemben az ellenőrző és revíziós bizottságok elsősorban azt vizsgálták felül, hogyan élnek ellenőrzési jogukkal a pártszervek és -szerveze­tek, s hogyan aktivizálják a kommunistákat a párt gazdaságpoli­tikájának megvalósítására. Ezzel összekapcsoltan felmérték a tervszerű gazdaságirányítás tökéletesítésére kidolgozott komplex intézkedések érvényesítésének saját feltételeik között elért és elérhető hatékonyságát. Közelebbről: az irányító szférá­ban alkalmazott módszerek és eljárások színvonalát s azok pozitív vagy negatív kihatását a termelőmunka eredményeire. Az ellenőrzés jelentőségét bizonyos tekintetben már az is érzékelteti, hogy 131 üzemi pártszervezetben hajtották végre, amelyekben 57 260 kommunista aktivitását fokozta és gazda­ságpolitikai tájékozottságát növelte, legalábbis mindennapi munkáját valamiképp jobb alapokra helyezte. Mindehhez azon­ban figyelembe kell vennünk a különböző szintű pártszervek korábbi s jórészt általánosítható egyéb tapasztalatait is. Ezek összevetésében előrekívánkozik az az egybehangzó megállapítás, rrtiszerint a pártszervezetek többségében alapo­san áttanulmányozták a komplex intézkedéseket, bevezetése során pedig a szakszervezetekkel együttműködve komoly erőfe­szítéseket tettek a bennük foglalt új alapelvek érvényesítése érdekében. Ugyanakkor az irányítás legkülönbözőbb szintjein szerzett tapasztalatokból az a következtetés vonható le, hogy a gazdasági vezetők s más tisztségviselők tekintélyes hányadá­nak eléggé megosztott volt az érdeklődése a szóban forgó új alapelvek iránt, sok esetben pedig eltérő álláspontokra helyez­kedtek gyakorlati alkalmazásukat illetően is. Ráadásul annak ellenére, hogy pártbizottsági üléseken, párttaggyűléseken, nyil­vános pártgyűléseken és gazdasági konferenciákon az ő bevo­násukkal ismertették és elemezték lényeges tudnivalóit. Feltehetően mindenki tisztában van vele, hogy a komplex intézkedések alapelveinek megvalósítási folyamatát nem tekint­hetjük befejezettnek, mivel fokozatosan és eléggé differenciál­tan megy végbe. E téren kétségtelenül értünk már el bizonyos eredményeket, de az említett és más tapasztalatok mégis azt tanúsítják, hogy sok helyen még mindig alacsony az irányító munka színvonala. Egyik előidézője a már szóvá tett felemás vezetői magatartás, amely kirívóbban a termelés előtti szaka­szokban nyilvánul meg. Például számos helyen megtörtént, hogy az irányító dolgozók a tervek vagy a saját döntéseik előkészíté­séhez a saját használatukba vették a komplex intézkedéseket, miközben a központi direktíváknak ellentmondóan elnagyolták az érvényesítésükkel szorosan összefüggő gazdasági propa­gandát és tömegpolitikai munkát - végeredményben a termelő- munkát végző dolgozók tájékoztatását és közvetlen érdekeltsé­gük megteremtését. Sok vállalatban, üzemben egyebek közt a szóban forgó nemtörődömség tervezési hibákhoz, főleg az előzetes tervezés és az ütemtervek vagy az indokolt s engedé­lyezett tervmódosítások összehangolatlanságához, ebból ere­dően a szállító-megrendelői kapcsolatok megromlásához, a technológiai és a munkafegyelem lazulásához s hasonló rendellenességekhez vezetett - végső soron a tervteljesítés különböző fogyatékosságaihoz. Ilyen anomáliákért pedig olykor elég súlyos árat fizet népgaz­daságunk - kiváltképp, ha beruházási építkezéseken fordulnak elő. S még inkább, amikor az alacsony színvonalú tervezői- szállítói együttműködés növeli a költségkihatást. Ilyesmiről elég tanulságos* tapasztalatokat szereztek a közelmúlt években az illetékes gazdaságirányítók például a dunai vízerőmű építkezé­sén vagy a Slovnaft és a Duslo új üzemrészlegeinek építésénél. Csupán a tervek kényszerű átdolgozása külön-különtöbb milliós költségtöbbletet és százezres nagyságrendű normaóra-veszte- séget okozott. Mindent egybevetve, a párt ellenőrzési jogának, különösen gazdasági ellenőrző tevékenységének igényesebb gyakorlása elörehal idásunk egyik elengedhetetlen feltétele. Jelentőségét különösen növeli a 7. ötéves terv sikeres befejezésében, lénye­gileg a XVI. pártkongresszus határozatainak minél eredménye­sebb teljesítésében egész társadalmunk előtt álló feladatok emeltebb követelményrendszere és sokrétűsége. A mostani időszakban a CSKP KB 8. ülésének irányelveivel összehangol­tan a párt ellenőrző tevékenységének is az intenzív gazdaság- fejlesztéshez kell hozzájárulnia - a maga sajátos eszközeivel. Azáltal, hogy a pártélet minden területén egyre inkább alapvető követelménnyé válik az intenzívebb módszerek alkalmazása, az ellenőrzés intenzitása is fokozódik. Tágabb összefüggésben, a párt és a társadalom viszonyában pedig olyan kölcsönhatás kialakulásához vezet, amely minden munka hatékonyságának és minőségének meghatározó tényezője lesz. MIKUS SÁNDOR KEDD 1983. november 1. XXXVI. évfolyam 258. szám Ára 50 fillér Jókívánságok Algériába (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókíván­ságait Bendzsedid Sadlinak, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökének a Nemzeti Felszabadítás Front főtitkárának az ország nemzeti ünnepe alkal­mából. A távirat nagyra értékeli azokat az eredményeket, amelye­ket az algériai nép a Nemzeti Fel- szabadítási Front vezetésével az algériai forradalom alapokmánya által kitűzött feladatok megvalósí­tásában, az új, szociális szem­pontból igazságos társadalom építésében elért. Kiemeli Algéria aktív hozzájárulását az imperializ­mus agresszív militarista politiká­ja, a gyarmatosítás, az újgyarma­tosítás, a cionizmus és a fajüldö­zés ellen, a béke megőrzéséért, minden nép szabadságáért és függetlenségéért vívott közös harc­hoz. Végezetül kifejezi azt a meggyőződését,, hogy akét párt, ország és nép barátsága és együttműködése minden területen tovább fejlődik és mélyül Cseh­szlovákia és Algéria népe, a világ­béke és a nemzeközi haladás ja­vára. (ČSTK) - Közgyűlést tartott tegnap Prágában a Csehszlovák Tudo­mányos Akadémia. A résztvevők áttekintették azokat a fő feladatokat, amelyek az Akadémiára a tudományos és a műszaki eredmények gyors gyakorlati felhasználása terén hárulnak. A tanácskozáson részt vett Josef Havlín, a CSKP KB titkára, Jan Majcharčík, a CSKP KB osztályvezetője, Karol Laco szövetségi miniszterelnök-helyettes, ott voltak a szövetségi kormány miniszterei, más párt- és állami tisztségvi­selők, valamint több iparvállalat képviselői is. Bohumil Kvasil akadémikus, a Csehszlovák Tudományos Aka­démia elnöke beszédében hang­súlyozta: a jelenlegi időszakban társadalmi életünk fő vonása a tu­dományos-műszaki forradalom vívmányainak minél hatékonyabb kihasználására való törekvés. Részletesen foglalkozott a CSKP XVI. kongresszusát követően tu­dományos életünkre háruló fela­datokkal, főként,,A csehszlovákiai tudomány fejlesztésének és fel- használásának fő irányai a hetedik ötéves tervidőszakban“ című programdokumentum magvalósí­tásával. A továbbiakban a Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöke az Akadémia saját tudományos inté­zetei hálózatának fejlesztéséről s a költséges létesítmények és szolgáltatások hatékony felhasz­nálásáról szólt. Kiemelte a területi és a tudományági közös létesít­mények építésének fontosságát, foglalkozott a felsőoktatási intéz­ményekkel és az ipari üzemekkel fenntartott kapcsolatokkal. A közgyűlés ezután vitával foly­tatódott, amelyben Josef Havlín elvtárs is felszólalt. Egyebek kö­zött megállapította: a CSKP gaz­dasági és szociálpolitikai céljainak elérése elsősorban attól függ, mennyire sikerült a tudományt és a műszaki haladást a népgazda­ság intenzifikálásának fő tényező­A hadsereg parancsnokainak és politikai dolgozóinak gyűlése Növekedett a csehszlovák néphadsereg harcképessége (ČSTK) - Martin Dzúr hadse­regtábornok, nemzetvédelmi mi­niszter vezetésével Prágában teg­nap gyűlést tartottak a csehszlo­vák néphadsereg parancsnokai és politikai dolgozói. Jelen voltak: Josef Haman, a CSKP KB Elnökségének póttag­ja, a KB titkára, a nemzetvédelmi miniszter kollégiumának tagjai és más személyiségek. Ott volt Ivan Volosin vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnokának rangidős csehszlovákiai képvise­lője és Grigorij Boriszov vezér- ezredes, a hazánkban állomáso­zó szovjet középső hadsereg­csoport parancsnoka is. Martin Dzúr a harcászati és a politikai kiképzés múlt évi ered­ményeit elemezve megállapította, hogy a kitűzött feladatokat sike­rült megvalósítani. Növekedett a csehszlovák néphadsereg harc­képessége, a katonák kezdemé­nyezése és aktivitása, tovább fej­lődött a szocialista verseny és szi­lárdult a katonai fegyelem. A gyűlésen Josef Haman is fel­szólalt. Tolmácsolta Gustáv Hu­sáknak, a CSKP KB főtitkárának, köztársasági elnökünknek köszö­netét a kiképzési tervfeladatok si­keres teljesítéséért és a politikai pártmunka céltudatos fejlesztő- ‘ séért. Egyúttal megköszönte azt a se­gítséget, amelyet a csehszlovák néphadsereg katonái a népgazda­ságnak nyújtanak. jévé, a tervező- és az irányító­munka gerincévé tenni. Ez társa­dalmi feladat, amely szükségessé teszi minden gazdasági, szociális, politikai és kulturális erőforrás mozgósítását arra, hogy minél szorosabb legyen a tudomány, a termelés és az egész társadalmi gyakorlat integrációja. E feladat megvalósítása során sokat várunk a Csehszlovák és a Szlovák Tudo­mányos Akadémiától. Nagyra értékelte, hogy a Cseh­szlovák Tudományos Akadémia már eddig is nagyon sokat tett (Folytatás a 2. oldalon) Üdvözlő távirat (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Kenneth David Kaundának, a Zambiai Köztársa­ság elnökének újra megválasztá­sa alkalmából. Nagykövet fogadása (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök tegnap Prágában fogadta Jirí Veselýt, hazánk újonnan ki­nevezett kambodzsai nagykövetét diplomáciai megbízatásának meg­kezdésével kapcsolatban. A politikai szervező munkáról (ČSTK) - Mikuláš Beňónak, a CSKP KB titkárának vezetésével tegnap Prágában országos ülést tartottak a kerületi pártbizottságok, valamint a prágai és a bratislavai városi pártbizottság politikai szer­vező munkával foglalkozó titkárai. Megvitatták a pártalapszervezetek jövő év elején tartandó taggyűlé­seivel kapcsolatban a CSKP KB Elnöksége által október 14-én el­fogadott határozat végrehajtásá­nak menetét, s a XVI. pártkong­resszus határozatainak teljesítése terén végzett politikai és szervező pártmunka időszerű feladatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom