Új Szó, 1983. szeptember (36. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-03 / 208. szám, szombat

'Konáre. 1' krónika (<••*) hírmozaik ♦V*-*$$11 krónikám ?■' A. .'.v. Szombat, 1983. IX. 3. A NAP kel - Kelet-Szlovákia: 5.54, nyugszik 19.14 Közép-Szlovákia: 6.02, nyugszik 19.22 Nyugat-Szlovákia: 6.10, nyugszik 19.30 órakor AHOLD kel - 1.00, nyugszik 17.31 órakor NÉVNAPJUKON SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK HILDA és BELO nevű kedves olvasóinkat • 1813-ban született EÖTVÖS Jó­zsef iró, költő, a magyar realista re­gényírás első nagy mestere (f 1871) • 1863-ban született Hans AANRUÓ norvég író (f 1953) • 1883-ban halt meg Ivan Szergejevics TURGENYEV kiváló orosz elbeszélő és drámaíró (szül. 1818). IDŐJÁRÁS Szlovákia nyugati felén borult idő, helyenként futó eső, néhol zivatar, má­sutt változóan felhős idő. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 24-28 fok között. Gyenge, délnyuga­ton és a hegvidékeken megélénkülő délkeleti szél. Vasárnap és hétfőn felhőátvonulá­sok, sokfelé futó eső, hétfőn nyugaton a felhőzet felszakadozik. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 12-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-23 fok között, a síkságokon 25 fok körül alakul. A Duna vízállása Előrejelzés 1983. szeptember 3-ra: Bratislava: 140, változatlan Medvedóv: 125, változatlan Komárno: 115, árad Štúrovo: 105, árad KÖSZÖNTŐ • A szeretett édesapának, Szitás Ferdinándnak Bacsfára (Báč) 50. születésnapja és a szülőknek há­zasságkötésük 25. évfordulója alkal­mából szívből gratulálnak, jó egészsé­get és hosszan tartó, boldog életet kívánnak szerető fiai: Jenő, lánya: Adri, testvérei: Geraldina, Laci, Miki, Vince családjukkal, sógora: Béla és sógornői: Kati, Erzsi. U-2301 Kiállítás A Vágsellyei (Šaľa) Mezőgaz­dasági Kooperációs Társulás 1983. szeptember 8-án délelőtt 10 órai kezdettel a Sókszelőcei (Seli- ce) Efsz-ben bemutatja azokat a gépeket és eljárásokat, amelye­ket a kooperációs társulás maga is alkalmaz a kukoricabetakarításkor és a betakarítás utáni talajműve­lés során. A bemutatót az iparsze- rü kukoricatermesztésben alkal­mazott gépekből összeállított kiál­lítás egészíti ki. Csallóközi 30-as Az idén szeptember 4-én im­már harmadszor kerül megrende­zésre Dunaszerdahelyen (Dunajs­ká Streda) a Csallóközi 30-as gya­logtúra, melyet a járási turisztikai sportszövetség, a DAC és az eperjesi (Jahodná) turisztikai szak­osztálya és a járási újság - Žitný Ostrov - Csallóköz közös rende­zésében bonyolítanak le. (habán) HELYREIGAZÍTÁS Lapunk tegnapi számában Ľu­bomír štrougal beszámolójába sajtóhiba került. A harmadik oldal utolsó előtti bekezdésének utolsó mondata helyesen így hangzik: Többségükben azonban nagyon importnyersanyag-igényes ágaza­tokról van szó, bár a világ termé­keik iránt állandó érdeklődést ta­núsít. Mi Hol f\ Mikor • SZOMBAT MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Cukor, méz és cseresznye­paprika (olasz) 15.30, 18, 20.30 Jubiláló főiskola (Tudósítónktól) - A Prágai Köz­gazdaságtudományi Főiskola fennállásának 30. évfordulója al­kalmából az intézet rektori kara sajtóértekezletet tartott. Stanislav Hradecký professzor, rektor a harminc év eredményeit méltat­va elmondta, hogy viszonylag rö­vid idő alatt a főiskola 28 000 szakképzett közgazdászt adott társadalmunknak, s ezenkívül egyes karain összesen 1100 kül­földi diák szerzett mérnöki diplo­mát. A hallgatók száma a 30 év alatt megkétszereződött, s különö­sen az idén rendkívüli az érdeklő­dés. Sajnos, meglehetősen nagy­arányú még mindig a lemorzso­lódás is: a nappali tagozaton a je­lentkezők 70-75 százaléka, a le­velezőn pedig csak 50 százaléka fejezi be sikeresen tanulmányait. A sajtóértekezleten szó volt a főiskola tudományos munkájá­nak gyakorlati felhasználásáról is. Ezek közül kiemelkedik a komplex intézkedések kidolgozásában vál­lalt munka, valamint a különböző üzemekkel és vállalatokkal való együttmüködés. Ebbe az együtt­működésbe - szakdolgozataikkal és tudományos diákköri feladata­ikkal - tevékenyen bekapcsolód­nak a hallgatók is. A jubiláló főiskola szoros kap­csolatban áll a szocialista orszá­gok testvérintézményeivel is, ami­ről számos közösen kidolgozott tudományos munka is tanúsko­dik. (jen) ■ Kisiklott egy vonat a brazí­liai Pojucában, az ország északke­leti részén. A szerelvény több ben­zint szállító tartálykocsija felrob­bant. A katasztrófa során 17 sze­mély életét vesztette, kétszázan pedig megsebesültek. A felrob­bant vagonokban 132 ezer liter benzin volt. ■ Súlyos károkat okozott az árvíz Spanyolországban. A ka­tasztrófa több mint 555 milliárd pezeta - ez az egész évi spanyol költségvetés tizede - kárt okozott Baszkföldön. Az áradás 40 ember halálát okozta, az eltűntek száma még nem ismeretes. A legna­gyobb kárt az ipar szenvedte, több száz kis- és nagyüzem bénult meg. Továbbra is nagy gondot okoz az ivóvíz- és élelmiszerellá­tás. Egyes településeket járvány­veszély fenyeget, ezért megkez­dődött a lakosság védőoltása. ■ Háromnapos nyúlkiállítás nyílt tegnap Žilinán. A Szlovákiai Kisállattenyésztők Szövetségének tagjai 600 tapsifülest mutatnak be. A 150 kiállító összesen 32 fajtát vonultatott fel. Az eladással egy­bekötött kiállítás vasárnapig te­kinthető meg. ■ Ausztriai turnéra indult teg­nap a brnói Moravanka együttes. Repertoárján összesen 300 dal szerepel. A kiváló együttes eddig már Európa csaknem minden or­szágában fellépett, kétszer ven­dégszerepeit az Egyesült Álla­mokban és Kanadában. Az idén Hollandiában, az NDK-ban és az NSZK-ban tapsolhatott produkció­jának a közönség. Az együttes Ausztriában négy hangversenyt ad, majd rövid hazai szereplés után szeptember 26-tól december 5-ig az NSZK-ban vendégsze­repei. • HVIEZDA: Talán a harmadik., (olasz) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA- KERMOZI: Morrisville fantomja (cseh) 20 • METROPOL: Piedone Egyiptom­ban (olasz) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Viszlát, Brazília! (brazil) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Kedves Harry (NSZK) 14.30, 17, 19.30 • PRAHA: Kapcsolják be a biztonsági öveket! (amerikai) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Betonon legeltette a lovait (szlovák) 15.30, 18, 20.30 • SZAK­SZERVEZTEK HÁZA: A vadon legen­dája (amerikai-kanadai) 17, 19.30 • TATRA: A tanú (francia) 15, 17.30, 20 KOŠICE • DRUŽBA: Corleonétól Brooklynig (olasz) • SLOVAN: Holnap megmu­tatjuk nekik, drágám (cseh) • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: Zöld jég (amerikai) • TATRA: A gyilkosságtól csak egy lépés a hazugság (cseh) • ÚSMEV: A szervzet (bolgár) SZÍNHÁZAK MŰSORA • SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ: Szerelmi bájital (19) • KIS SZÍNPAD: Homokon épülő ház (19) • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: A szajkó Mo­nodráma (19) • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENÖPARK: Autóbörze (7) • Az Ekonóm folklóregyüttes konvertje (18) • THÁLIA: (Szina - Sena) - Pityuka (19.30) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 8.00: Szombat reggel. 9.00: Nyugdíjasok rádiósklubja. 9 40: Kedvelt dallamok. 10.00: Hírek, sajtószemle. 10.15: Szimfonikus hang­verseny. 11.00: Kiskertészek műsora. 11.20: Tánczene. 12.00: Hírek. 12.10: Régi slágerek. 12.55: Anyanyelvűnk. 13.00 Ifjúsági magazin 14.00: Tíz perc irodalom. 14.10: Szórakoztató ze­ne. 15.00. Napi krónika. 15.30: Nép­dalcsokor. 16.00: Mindig résen (ism.) TV-MUSOR BRATISLAVA 8.25: Hírek 8.30: Pionírok magazinműsora, összeállítás 11.00: A robotgépekről. Ismeretter­jesztő műsor 11.45: V. Barino - F. Enna: A harmadik vendég. Svájci bűnügyi filmso­rozat. 2. rész (ism.) 12.55: Híradó 15.20: Nők magazinműsora 16.00: Lovaglóverseny a Csehszlovák Televízió Nagydíjáért. Közvetí­tés Prágából, az 1. nap verse­nyeiről 17.00: Hokibottal az iskolába. Doku­mentumfilm 17.25: Tévétorna 17.30: ,,Mindnyájan kérdezik, hogy ki­nek muzsikálnak.“ Zenés, szó­rakoztató műsor 18.10: Válaszolunk mézöink leveleire 18.20: Goro, a fehér kutya. Japán ifjú­sági filmsorozat. 1. rész 19.05: Altatódal 19.10: Esti mese (ism.) 19.30: Tv-Hiradó 20.00: A nagy vízválasztón át. Ameri­kai kalandfilm 21.40: Gólok, pontok, másodpercek 22.00: Igazf történetek az életből. Té­véjelenetek. Az adás végén a MATES számainak húzása (ff.) 23.20: Hírek 23.25: Egy kis ráadás! Nemzetközi té- vérevü (ism.) II. MŰSOR 16.50: Híradó 17.05: Ragadozó madaraink. Termé­szetfilm (ism.) 17.35: Nhip, a vietnami lány. Feliratos vietnami film. 2. rész (ff.) (ism.) 18.40: A Német Demokratikus Köztár­saság állatvilága. Természet­film 19.20: Esti mese 19.30: Interarch 83. Dokumentumfilm a szófiai II. építészeti világtalál­kozóról (ism.) 19.55: Szombat esti vers (ism.) 20.00: Ein Kessel Buntes. NDK revü- músor 22.00: Halló, itt a hírszerkesztöség! 22.10: Mortimer őrmester esetei. Új- zélandi bűnügyi tévéfilmsoro­zat. Bírósági nap 23.10: Országúti kerékpáros VB. Köz­vetítés Altenrheinból, felvételről BUDAPEST 8.00: Tévétorna (ism.) 8.05: Naš Ekran. A pécsi körzeti stú­dió szerb-horvát nyelvű nemze­tiségi műsora (ff.) (ism.) 8.25: A nagy kék üveggolyó. Amerikai filmsorozat. 9. rész 8.50: „Kiment a ház az ablakon...'' (ism.) 10.45: Nemcsak nőknek! (ff.) (ism.) 10.55: Peter Lovesey: Viaszfigura. An­gol tévéfilm (ism.) 12.15: Képújság 13.25: Tatabányai Bányász - FTC baj­noki labdarúgó-mérkőzés A szünetben: Beszélgetés Szepesi Györggyel, az MLSZ elnökével 15.20: A rajzfilmek kedvelőinek: 1. Karika. Román rajzfilm 2. Robinson és a repülőgép. Szovjet raizfilm 15.35: Csallóközi aranyásók. Cseh­szlovák-magyar dokumentum­film 16.15: MAFILM-magazin 16.25: Cimboraság. Mándy Iván 16.55: Hírek 17.00: Tigris. NSZK filmsorozat. 2. rész: Az indulás 17.50: Reklám 17.55: Szegedi példázat. Riportmüsor 18.25: Bolondságok 1. rész 18.50: Képújság 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-Hiradó 1 20.00: Vers - mindenkinek. Petőfi Sándor: Első esküm 20.05: Tabi László: A végzet asszo­nya. Tragikomédia 21.05: Nézz rám, és énekeljünk! Korda György műsora 21.35: René Clair-sorozat. Hallgatni arany. Francia film (ff.) 23.15: Tv-Hiradó 3 II. MŰSOR 18.15: Őszi versenyek. Tévéfilm Krúdy Gyula regényéből (ism.) 19.30: Tv-Hiradó 1 20.00: Vers - mindenkinek. Petőfi Sándor: Első esküm 20.05: A postakocsi. Spanyol tévédrá­ma Enrique Mujica Lainez mü­véből (14 éven felülieknek!) 21.05: Tv-Hiradó 2 21.25: Mihályfi Ernő. Portréfilm (ism.) 22.05: Musicalek a Theater an der Wienben. Osztrák műsor 23.35: Képújság TV-MUSOR VASÁRNAP MOZIK MŰSORA BRATISLAVA • DUKLA: Cukor, méz és cseresznye­paprika (olasz) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZDA: Talán a harmadik... (olasz) 15 30, 18, 20 30 • HVIEZDA- KERTMOZI: Morrisville fantomja (cseh) 20 • METROPOL: Piedone Egyiptomban (olasz) 15.30, 18, 20.30 • MIER: Viszlát, Brazília! (brazil) 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Kedves Harry (NSZK) 14 30, 17,19.30 • PRA­HA: Kapcsolják be a biztonsági öveket! (amerikai) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 • SLOVAN: Betonon legeltette a lovait (szlovák) 15.30, 18, 20.30 • SZAK- SZERVEZETEK HÁZA: Filmösszeállí­tás gyerekeknek 14.30 • A vadon legendája (amerikai-kanadai) 17, 19.30 • TATRA: A tanú (francia) 15, 17.30, 20 KOŠÍCE • DRUŽBA: Földönfutók (angol) • MLADÁ GARDA: Fekete tyúk (szovjet) • SLOVAN: Az a fontos, ami otthon van (cseh) • SZAKSZERVE­ZETEK HÁZA: Zöld jég (amerikai) • TATRA: A gyilkosságtól csak egy lépés a hazugság (cseh) • ÚSMEV: A szervezet (bolgár) SZÍNHÁZAK MŰSORA • KIS SZÍNPAD: Homokon épülő ház (19) • MŰVELŐDÉSI ÉS PIHENŐ­PARK: A Kolumbiai Népművészeti Táncegyüttes múra (19.30) • THÁLIA: (Hárskút - Lipovník) - Pityuka (19.30) RÁDIÓMŰSOR BRATISLAVA (magyar adás a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Hírek. 7.10: Vonószenekarok műsorából, közben. 7.30: Barátunk a Szovjetunió. 7.55: Hirek. 8.00: Barangolás Zeneország­ban. 8.30: Mese. 8.45: Country felvéte­lek. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Ope­rettről operettre. 10.00: Egy hazában. 10.20: Az opera kedvelőinek. 11.00: Társadalmunk idöszerá kérdései. 11.10: Vasárnapi randevú, közben 12.00: Hí­rek. 12.30: Magyar nóták és népi mu­zsika. 13.00: Fáklya. 13.40: Balettze­ne. 14.00: Zenés köszöntő. BRATISLAVA 8.25: Hirek 8.30: Gyertek velünk! Gyermek­műsor-összeállítás 10.50: A Športka számainak húzása 11.00: M. Smetana: A mozgás törvé­nyei. Tévéfilmsorozat. 12. rész (ism.) 11.50: A hét tükre. Visszapillantás az elmúlt hét eseményeire 13.40: Híradó 13.55: Közvetítés a prágai repülős­napról 15.30: Mese, zenével 16.00: Lovaglóverseny a Csehszlovák Televízió Nagydíjáért. Közvetí­tés Prágából, a 2. nap verse­nyeiről 17.40: Filmmúzeum. Rendkívüli osz­tály. Cseh film (ff.) (ism.) 19.10: Esti mese (ism.) 19.30: Tv-Hiradó 20.00: Vasárnapi vers 20.10: Rossini: Az arab sejk. Feliratos, olasz nyelvű tévéopera 21.10: A Prágai Nemzeti Színház. Do­kumentumműsor-sorozat. 2. rész 21.45: Gólok, pontok, másodpercek 22.00: Salakmotoros VB A döntők közvetítése Nordenból, felvé­telről 23.00: Hirek II. MŰSOR 17.35: Híradó 17.50: Blyskawica. Riportmüsor a len­gyel haditengerészetről (ff.) (ism.) 18.15: Arany, a Nap könnye. Doku­mentumfilm a perui aranybá­nyákról 18.40: Vojtech Mihálik: Szökés Orfe­usz után. Irodalmi mQsor (ism.) 19.10: Egy hét a képernyőn. Ajánló­műsor 19.30: Kapcsolatok. Pedagógiai maga­zin (ff.) 20.00: Vasárnapi vers 20.05: A Ayckbourn: Hogy félreértés ne essék... Tévéjáték (ff.) (ism.) 21.05: A dokumentumfilm-gyártás tör­ténetéből. 3. rész: Joris Ivens (ff.) 21.55: Bratislavai Líra ’83 A nemzet­közi dalfesztivál műsorából, fel­vételről 22.20: Híradó BUDAPEST 8.25: Tévétorna 8.30: Óvodások filmműsora 8.50: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer...az Ember. Francia rajzfilmsorozat. 9. rész: A Karo- lingok 9.15: Bolondságok. 2. rész 9.45: Reklám 9.50: A cárlány és a hét dalia. Szovjet mesefilm Puskin meséje nyomán 11.05: Hírek 11.10: Tudományos? Fantasztikus! Az árnyék 11.25: ,,Csepú, lapu, gongyola." Vi­dám vetélkedő gyerekeknek. Döntő 14.30: Reklám 14.35: Hej, Duna, kék Duna. Duna menti országok újvidéki folklór­fesztiválja. 4. rész: Ausztria 15.05: Képújság 15.10: Látogatás Czóbel Béla műter­mében. A festő születésének 100. évfordulójára (ism.) 15.40: A kegyelmes úr szárnysegédje Szovjet tévéfilmsorozat. 1. rész (ff.) (ism.) 16.50: Reklám 16.55: „Nekem a szén volt az életem.“ A pécsi körzeti stúdió riportfilm­je (ff.) 17.30: Reklám 17.35: Műsorainkat ajánljuk! 18.00: Delta. Tudományos híradó 18.25: Reklám 18.35: A Közönségszolgálat tájékozta­tója 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A HÉT 20.00: Hírek 20.05: Derrick. NSZK bűnügyi tévé­filmsorozat. A szemtanú 21.10: Kapcsoltam Társasjáték 21.50: Drámaírók műhelyében. Illés Endre 23.05: Hírek II. MŰSOR 20.00: Hirek 20.05: Európa bölcsője. Ismertterjesz­tő filmsorozat. 3. rész: Bizánc 21.05: Telesport (ff.) 21.35: Richard Strauss: Don Ouijote. Szimfonikus költemény (ism.) 22.15: Képújság (Műsorváltozás lehetséges!) #Ú J szó Index 48 011 Kiadia Szlovákia Kommunista Párt|a Központi Bizottsága főszerkesztő Rabay Zoltán, helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János szerkesztőség 815 81 Bratislava. Gorkého 10. telefon 309. 331-252. 332-301. szerkesztőségi titkárság 550-18. gazdasági ügyek: 506-39 Táviró 092308 Adminisztráció: Pravda Kiadóvállalat, 81580 Bratislava. Volgogradská 8 Fényszedéssel készül a Pravda az SZLKP Nyomdaipari Vállalata 02-es üzemében 815 80 Bratislava. Martanovičova 21 Hirdetési iroda magánszemélyeknek 815 80 Bratislava. Jiráskova 5, telefon 337-823. 337-825 Hirdetési iroda a közie­teknek 815 80 Bratislava, Vaianského nábrežie 15 II emelet, telefon 551-83. 544-51 Előfizetési di| havonta - a vasárnapi kiadással együtt - Kčs 14,70 A vasárnapi kiadás előfizetési di|a negyedévenként Kčs 13.-. Terieszti a Postai Hirlapszolgálat. előfizetéseket elfogad minden posta és kézbesítő. Külföldi megrendelések. PNS. Ústredná expedicia a dovoz tlače 813 81 Bratislava. Gottwaldovo námestie 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom