Új Szó, 1982. augusztus (35. évfolyam, 181-206. szám)

1982-08-03 / 182. szám, kedd

Levelezőink írják Határidőre végeztek Az ipolyszalkai (Salka) Új Élet Efsz-ben a tervezett határidőre, tíz nap alatt végeztek a 1007 hektár­nyi gabona betakarításával. Az aratás sikeres elvégzéséhez öt hazai E 512-es és öt Csehország­ból érkezett E 516-os kombájn állt rendelkezésükre. Az időjárás is kedvezett, de főleg a gépek jó műszaki állapota tette lehetővé, hogy határidőre végeztek. Papp József, Izrael József, Dajcs Gyula, Bajcs Béla és Juhász László a cseh kombájnosokkal nyújtott műszakokban naponta több mint 100 hektárt arattak le. A gabona nedvessége 14 százalékos volt. A szemveszteség a megengedett százalékot sem érte el. Az átlagos hektárhozam 4,3^,4 tonna volt. Majerszky Márton TIZEN­NYOLCADSZOR Hodossy László, a hodosi (Vydrany) Dukla Efsz kombájnosa 1964-ben 18 éves fejjel ült először kombájnra. Azóta - tizennyolcad­szor - minden évben részt vesz az aratásban. Csak azt sajnálja, hogy évről évre kevesebb hektár jut egy kombájnosra, mert szaporodnak a gépek. Amikor aratni kezdett, egy aratógépre még 80 hektár ter­mény betakarítása jutott. Ma na­gyon kell hajtania annak, aki lega­lább 70 hektárt akar learatni. De Hodossy László nem kíméli ma­gát, ezért évek óta első helyen végez az Egy szem se vesszen kárba járási versenyen. Sőt, két évvel ezelőtt a SZISZ által meghir­detett országos aratási verseny­ben második, tavaly pedig a har­madik helyen végzett. Szövetke­zetükben már befejezték az ara­tást, pár nap múlva segíteni megy a dél-morvaországi baráti szövet­kezetbe. Ráczné Szelle Beáta A Jednota fogyasztási szövetkezetek maguk gondoskodnak a szak­emberek képzéséről. A komáromi (Komámo) kereskedelmi szakipari iskolában azok a fiatalok kapnak szakképesítést, akik a vegyeskereske­désben kívánják kamatoztatni tudásukat. Az idén tizennyolc végzős tanuló vehette át ünnepélyes keretek között bizonyítványát. Közülük tanulmányi előmenetelével kitűnt Libárdy Márta, aki kitüntetéssel végezte el tanulmányait. Az évfolyam legjobb tanulója kitüntetésben részesült, ezenkívül tavaly a Szlovákiai Fogyasztási Szövetkezetek Szövetsége elnökétől megkapta a Példás kereskedelmi tanuló címet. Mindezekért a Jednota vezetőségétől a kitűnő bizonyítvány mellé ajándékot is kapott (a felvételen). Sztrecskó Rudolf AI kat részel I átás A kenyércsata még javában fo­lyik a lévai (Levice) járásban. A mezőgazdasági üzemek szak­emberei a legtöbbet talán az al­katrészellátásról beszélnek. Saj­nos ezt a problémát az illetéke­seknek az idén sem sikérült teljes mértékben megoldaniuk. Verebes Lajos mérnök, a zselizi (2eliezovce) Agrotechnikai üzem részlegének vezetője. Két járást, a lévait és az érsekújvárit (Nővé Zámky) látják el alkatrésszel, Egy járás életéből A rozsnyói (Roznava) járásban 5000 véradót tartanak nyilván, kö­, zülük 17-en a Jánsky-emlékérem ezüst-, 146-an pedig a brónzfoko­zatának viselői. A napokban a Vö­röskereszt járási bizottsága ünne­pi aktívaértekezleten adta át a Jánsky-emlékérem bronzfoko­zatát további 94 önkéntes véradó­nak. A járásban évente 2750-en adnak vért az arra rászorulóknak. A j_árásban a vadászszövetség 20 alapszervezetének 1139 tagja 108 ezer hektár vadászterületet gondoz; neveli, védi a vadállo­mányt. Vadászterületükön 595 szarvas, 1375 őz, 485 vaddisznó és 30 muflon található. Értékes trófea a muflon, elszaporodására a pelsőci fennsíkon megvannak a kedvező feltételek. Az utóbbi néhány év alatt az állományuk 370-re szaporodott. A vadászszö­vetség az elmúlt évben 29 500 kilogramm vadhúst adott piac­ra. Gál Edit TELJESÍTIK Dinnyeidény VÁLLALÁSUKAT A zöldség és gyümölcsidény kellős közepén a nyugat-szlová­kiai kerület déli járásaiban az ajtón kopog a dinnyeidény is. Orszá­gunk legnagyobb dinnyetermesztő gazdaságai a dunaszerdahelyi (Dunajská Streda) és a galántai járásban vannak. Idén a Zelenina felvásárló üzemei e két járásban 7810 tonna - ebből 30 százalék cukor- és 70 százalék görögdiny­nye - felvásárlására kötöttek szer­ződést a dinnyetermesztőkkel. A dunaszerdahelyi járásban 6360 tonna és a galántai járásban 1450 tonna dinnyét termelnek. A legnagyobb dinnyetermelők kö­zé a Dunatőkési (Dunajsky Klátov) Állami Gazdaság, a Vásárúti (Trhové Myto) és a Dióspatonyi (Orechová Potöií) Efsz-ek tartoz­nak. A galántai járásban a Tallósi (Tomasikovo), a Zsigárdi (Ziha­rec), a Nádszegi (Trstice) és a Vágfarkasdi (Vlcany) Efsz-ek termelik a legtöbb dinnyét. Mind­két járás felvásárló üzemei felké­szültek az idényre: készen állnak a tehergépkocsik, emelőtargon­cák, ládák és magasítódeszkák. A dinnyetermésbőf 3920 tonna a saját járásukban és a senicai, tmavai, trencíni, Bratislava-vidéki járásokban és Szlovákia fővárosá­ban kerül a fogyasztók asztalára. A termés többi részét Szlovákia és Csehország különböző felvá­sárló üzemeibe- szállítják majd a dunaszerdahelyiek és a galánta­iak. Oláh Gyula A battyáni (Bot'any) huszonöt tagú Béke nevet viselő vadásztár­sulat tagjai júliusban lekaszálták a géppel nehezen megközelíthető helyeket és 5 tonna jó minőségű szénát takarítottak be. így vállalá­sukat egy tonnával túlteljesítették. Úgyszintén vállalták, hogy részt vesznek a helyi állami gazdaság­ban a szalma betakarításánál és 15 tonna szalmát gyűjtenek össze. A vállalás teljesítésében Mec Ist­ván és Varga László járt az élen. Eperjessy István s közben garanciális javításokat is végeznek. Több mint 800 kombájn folyamatos üzemeltetéséről kell gondoskodniuk. A részleg vezető­je elmondta, hogy a legkereset­tebb cikkek közé az ékszíjak, a ferde szállítóláncok és a komp­lett kombájnmotorok tartoznak. Sajnos ékszíjtárcsákból és szal­marázókból nem tudják kellőkép­pen kielégíteni az igényeket. Kénytelenek táviratozni a sered'i kerületi raktárba, esetleg a Tynisté nad Orlicíben levő országos rak­tárba s így a legtöbb alkatrész eljut rendeltetési helyére, nem egyszer azonban csupán 4-5 nap múlva. Két szervrzkocsijuk személyze­te Gubín Sándor, Erdélyi Károly, Szivák István és Peter Stanko szinte reggeltől estig a határt járja, hogy a helyszínen távolítsa el a ki­sebb meghibásodásokat. Az idén a gép- és traktorállomásokkal együttműködve a meghibásodott alkatrészeket felújítják, ami nagymértékben meggyorsítja az aratás menetét. Verebes elvtárstól megtudtuk, hogy a gazdaságok már az őszre gondolnak. Egyre többen megvá­sárolták már a répa- és kukorica­betakarító gépekhez szükséges alkatrészeket, melyekből elegen­dő áll rendelkezésükre. Ezek be­szerzéséről idejében kell gondos­kodni azért, hogy a hiányzó alkat­részek jegyzéke idejében eljusson az országos raktárba. Előkészítet­ték már a DT-75, Skoda 180 és szovjet gyártmányú T—4 A típusú gépeket, melyék hozzájárulnak majd az igényes őszi munkák gyors elvégzéséhez. Ábel Gábor A Stará Turá-i Chirana vállalat­nál háromtagú kertészcsoport dolgozik Martin Medhansky irá­nyításával, akik az üzem udvarán társadalmi mun­kában lekaszál­ták a füvet, s a szárított szé­nát tehergépko­csikkal a Dubník Efsz-nek elad­ták. A'felvételen a csoport tagjai kocsirakás köz­ben. Mató Pál Szülési és anyasági segély D. D.: A terhességem negyedik hónapjában megszakítottam mun­kaviszonyomat és lakhelyet vál­toztattam. Munkát nem találok, je­lenleg tehát nem dolgozom. Azt szeretném tudni, hogy jogosult le­szek-e szülési és anyasági se­gélyre? Mivel nem tud munkaviszony­ban elhelyezkedni, jelentkezzen az illetékes nemzeti bizottság mun­kaerőkkel foglalkozó osztályán, hogy munkát közvetítsenek ön­nek, illetve hogy vegyék fel önt a munkát kereső személyek nyil­vántartásába. Munkaviszonyát terhessége negyedik hónapjában szakította meg és így a szülést megelőző negyedik hét kezdete még a mun­kaviszony megszakításától számí­tott hat hónapos védelmi időbe esik. Ezért a szülést megelőző négyedik hét kezdetétől joga lesz szülési, majd később az anyasági segélyre is. Teljesítenie kell vi­szont a törvényben meghatározott feltételeket (hogy a szülést mege­lőző két éven belül legalább 270 napig részese volt a betegségi biztosításnak; hogy terhessége szüléssel végződött, s hogy nincs joga sem bérre, sem pedig más, munkából származó jövedelem­re). Az anyasági segélyt az 1968. évi 88. számú törvény 10 paragra­fusának 2. bekezdése értelmében - mivel egyedülálló - valószínűleg nem 26 hétig, hanem 35 hétig folyósítják majd önnek. A családtag védelme B. I.: Édesapám már hosszabb ideje rendszeresen italozik. Nyug­díját néhány nap leforgása alatt elkölti és az édesanyámnak egy fillért sem ad haza. Lehetne őt valamilyen módon kötelezni arra, hogy hozzájáruljon a háztartás költségeihez? A társadalombiztosításról szóló 1975. évi 121. számú törvény 64. paragrafusa lehetővé teszi, hogy a helyi nemzeti bizottság megtiltsa a nyugdíj kifizetését a nyugdíjas­nak és megbízzon valakit a nyug­díj rendszeres fölvételéhez. Ilyen döntést a nemzeti bizottság általá­ban akkor ad ki, ha a nyugdíjas olyan módon használja fel a pénzét, hogy ezzel veszélyezteti eltartási kötelezettségének teljesítését. Mi­vel édesapja a Családjogi törvény szabályai szerint köteles eltartani feleségét, édesanyja kérheti a he­lyi nemzeti bizottságon, hogy édesapja nyugdíját egy általa meg­jelölt személynek fizessék ki (pél­dául önnek, vagy valamelyik test­vérének), aki köteles lesz ezt a pénzt a nemzeti bizottság felü­gyelete mellett az ön szülei érde­keinek megfelelően felhasználni. A prémium N. N.: Takarítónő vagyok. Nem­rég felrótták nekem, hogy nem tisztítottam meg a főnököm táská­ját, ezért aztán a fizetésemhez járó prémiumot is azonnal meg­vonták tőlem. Azt szeretném tudni, hogy jogosan jártak-e el velem szemben! A prémiumok összegét, megíté­lésének feltételeit stb., különleges előírások szabályozzák. Ezekben az előírásokban határozzák meg azt is, hogy mikor csökkenthetik, illetve vonhatják meg a prémiu­mot. Ha a dolgozó teljesítette a teljesítménykövetelményeket és a prémium megítélésének megha­tározott feltételeit, az üzem veze­tősége köteles a prémiumot kifizet­ni. Ajánljuk, hogy panaszával forduljon a szakszervezet üzemi bizottsága mellett működő döntő­bizottsághoz, vagy a járásbíró­sághoz. Felmondás és vállalati lakás M. L.: Évekkel ezelőtt az állami gazdaságtól kaptunk lakást, mivel mindketten (a feleségem is) a gazdaságban dolgoztunk. A fele­ségem azóta megrokkant és már nem tud dolgozni. Én, mint család­fenntartó, szeretnék munkahelyet változtani, mert jelenleg nem tu­dok annyit keresni, hogy heted­magammal megéljek. A gazdaság igazgatója viszont azt mondta, hogy ha elmegyek más vállalathoz dolgozni, akkor a lakást ki kell ürítenem. A Munka Törvénykönyve 5i. paragrafusának második bekez­dése szerint felmondást adhat be. A felmondás határideje (amely az életkorától függően egytől három hónapig terjed) ebben az esetben hat hónappal meghosszabodik. Mivel vállalati lakásban lakik, valóban számolnia kell azzal, hogy a munkáltatója a Polgári Tör­vénykönyv 184. paragrafusának a) pontja alapján a járásbíróságon beadott indítványában igényli majd, hogy a bíróság szüntesse meg az ön lakáshasználati jogát. A bíróság ezt minden bizonnyal meg is teszi, ön viszont a bí­róság jogerős ítélete ellenére sem lesz köteles kiköltözködni a lakásból mindaddig, míg a nem­zeti bizottság az ön (illetve a csa­ládja) számára megfelelő pótla­kást ki nem utalt. Lakáshasználati joga ugyanis mindaddig nem szűnhet meg, amíg nincs hová elköltözködnie (lásd a Polgári Tör­vénykönyv 186. §-ának 1. és 3. bekezdését). Ha a munkáltatója el akarja majd érni, hogy a jogerős bírósági ítélet alapján a lakást kiürítse, fel­kínálhat a nemzeti bizottságnak egy, az ön számára kiutalható pót­lakást. A teljesség kedvéért meg­jegyezzük, hogy indokolt esetben a bíróság kötelezheti a munkálta­tóját a költözködés költségeinek megtérítésére (ön tehát igényel­heti ezt az esetleges bírósági tár­gyaláson). A dolgozó nőket megillető kedvezmények B. I.: Két gyermekem van. Mi­lyen kedvezmények illetnek meg és a gyermekek hány éves koráig nem vagyok köteles éjszakai szol­gálatot vállalni? A dolgozó nők (különösen a szülő nők és az anyák) védelmé­re vonatkozó jogszabályokat és kedvezményeket, helyszűke miatt nem áll módunkban ismertetni. Ezért csak néhány fontosabb tud­nivalóról nyújtunk tájékoztatást. Az említett jogszabályok egyik csoportja a fiatal anyák munkaidő­beosztásával, kiküldetésével és áthelyezésével foglalkozik. Éjsza­kai műszakba (esti 22 órától, haj­nali 6 óráig) csak 19 évesnél idő­sebb nő osztható be és csak ha teljesítve vannak a törvényben meghatározott feltételek (lásd a Munka Törvénykönyve 152. pa­ragrafusát), amelyek vagy a dol­gozó munkabeosztására, vagy az általa végzett munkára vonatkoz­nak. így például az egészségügyi, a szociális és a művelődési intéz­ményekben dolgozó nők végez­hetnek éjszakai munkát. Éjszakai munkára, sem pedig túlmunkára egyáltalán nem vehető igénybe terhes nő és az egy évesnél fiata­labb gyermekről gondoskodó anya (még a saját kérésére sem). To­vábbi lényeges szabály az, hogy éjszakai munkával csak a szak­szervezet üzemi bizottságának beleegyezésével foglalkoztatha­tók a nők. Ezzel függ össze az a rendelkezés is, hogy a dolgozó részére napi munkája befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább egybefüggő tizenkét óra napi pihenőidőt kell biztosítani. Terhes nő és az egyévesnél fiatalabb gyermekről gondoskodó anya nem küldhető ki szolgálati útra és más munkahelyre csak' beleegyezésével helyezhetik át. A munkáltató köteles eleget tenni a tizenöt évesnél fiatalabb gyer­mekről gondoskodó anya kérésé­nek, ha az rövidebb vagy számára más (megfelelőbb) munkaidő-be­osztást kér, s ha kérése teljesíté­sét nem akadályozzák komoly üzemeltetései indokok. Ha a mun­káltató nem tenne eleget a dolgo­zó nő kérésének, akkor ez a dön­tőbizottságon (esetleg a jársbíró­ságon) kezdeményezhetné a vita eldöntését. (m-n.) ÚJ SZÚ 6 1982. VIII. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom