Új Szó, 1982. augusztus (35. évfolyam, 181-206. szám)

1982-08-02 / 181. szám, hétfő

TARJAI, EGYESÜLJETEK! Sikerrel zárták az első félévet a prievidzai Cígeľ Bánya dolgozói. Eddig 6270 tonna barnaszenet hoztak felszínre, s ezzel 4270 tonnával teljesítették túl a tervet. A bányafolyosó-hajtásban is eredményesek voltak, félév alatt 11 244 métert - a tervezettnél 514 méterrel többet - hajtottak. A rekordteljesítmények elérésében jelentős szerepet játszott a Vladimír Remekről elnevezett ifjúsági szocialista munkabrigád, amely a SZISZ III. kongresszusának tiszteletére 34 ezer tonna szén fejtésére kötelezte magát húsz munkanap alatt. A felvételen Jaroslav Šiška brigádvezető és munkatársai a falfejtés minőségét ellenőrzik. (Peter Šimončík felvétele - ČSTK) Békenagygyűlés Tachovban, a husziták győztes csatájának 555. évfordulója alkalmából Tovább visszük a huszita harcosok forradalmi zászlaját SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KPZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Felelősségtudattal a világ sorsáért Immár hagyománnyá vált, hogy az SZKP KB főtitkára nya­ranta a Krím-félszigeten találkozik a testvérpártok vezetőivel. E találkozók a kapcsolatok fejlesztésének fontos állomásai, s hozzájárulnak a szocialista országok összehangolt külpolitikai irányvonalának formálásához. Nem véletlenül kíséri a nemzet­közi közvélemény is megkülönböztetett figyelemmel a Krímben zajló párbeszédeket, különösen napjaink feszült légkörében, hiszen a legfontosabb külpolitikai kérdésekkel kapcsolatban születnek meghatározó jelentőségű megállapodások, állásfogla­lások. Teljes mértékben vonatkozik ez Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák pénteki találkozójára, melyen áttekintették az utóbbi időben kötött egyezmények és megállapodások teljesítését. Visszaemlékezhetünk, hogyan jellemezte Brezsnyev elvtárs - aki a CSKP XVI. kongresszusán résztvevő szovjet küldöttséget vezette - több mint egy évvel ezelőtt a két ország előtt álló feladatokat: „Mindnyájunk számára a gazdasági front a legfon­tosabb. És itt minden a termelés hatékonyságának szükség- szerü növelésére, az irányító munka színvonalának javítására, a jobb gazdálkodás elsajátítására összpontosul. Kijelenthetjük, hogy kongresszusainknak ez a közös határozata.“A Krímben most hangsúlyozták: új lépéseket kell tenni a gyártási kooperá­ciókban, hatékony és tartós ösztönzőket kell találni a kooperá­ciós kapcsolatok fejlesztéséhez. Olyan kapcsolatokról van szó, amelyek mindkét népgazdaság, a vállalatok és munkakollektí­vák számára is előnyösek. Megerősítették: a Szovjetunió és Csehszlovákia nem határolja el magát a tökésországokkal való hasznos gazdasági kapcsola­toktól. Tudjuk, az Egyesült Államok jelenlegi vezetése a Szovjet­unióval és más szocialista országokkal szemben a bojkott és a szankciók politikáját alkalmazza, a Szibéria és Nyugat-Európa közötti gázvezeték építésének meghiúsítására törekedve a nem­zetközi jog szempontjából is elfogadhatatlan módon próbálja rákényszeríteni akaratát más kormányokra, mindenekelőtt szö­vetségeseire. Hátráltatni akarja Kelet- és Nyugat-Európa gazda­sági kapcsolatainak fejlődését, tudván, hogy a gazdasági együttműködés a politikai légkör javításának, az enyhülési politika folytatásának is alapja. A Krímben leszögezték, hogy e feltételek között a Szovjetunió és Csehszlovákia alapvető fontosságúnak tartja a gazdasági kapcsolatok emélyítését a szocialista közösség keretében. Tegnap emlékeztünk meg a helsinki Záróokmány aláírásának hetedik évfordulójáról. Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák megelégedéssel nyugtázták, hogy a helsinki értekezlet eredmé­nyeit az európai és a nemzetközi események alakulása nem mosta el, ellenkezőleg, minél összetettebb a nemzetközi politikai élet, annál inkább kidomborodik a Záróokmány jelentősége. Állást foglaltak amellett, hogy helsinki szellemének méltó folyta­tása lenne a madridi találkozó sikeres befejezése és ha döntés születne az európai biztonság és leszerelés problémáival foglal­kozó konferencia összehívásáról. Mindez hozzájárulna napjaink legégetőbb kérdésének megoldásához: a lázas fegyverkezés megállításához, a leszereléshez, a tartós béke megőrzéséhez. Ezért jelentették ki ismét: értékes lenne minden olyan akció, amely csökkenti a háborús veszélyt, kiterjeszti a bizalmi intézke­déseket, befagyasztja az atomfegyverek állományát, gátat vet a nukleáris és más fegyverek terjedésének. Ismeretes, a Szov­jetunió az ENSZ Közgyűlésének második rendkívüli leszerelési ülésszakán egyoldalú kötelezettséget vállalt: nem veti be első­ként az atomfegyvert. Washington és szövetségesei e kezdemé­nyezésre nem reagáltak úgy, ahogy a békét kívánó emberek százmilliói ezt szeretnék. Az USA-ban nem mondanak le az „első atomcsapás“ eszeveszettelméletéről, s megpróbálják a moszkvai döntés jelentőségét lekicsinyelni. Pedig minden reálisan gon­dolkodó ember számára egyértelmű: történelmi horderejű kez­deményezésről van szó, hiszen ha a többi atomhatalom is követné a szovjet példát, az emberiségnek nem kellene félnie egy atomháború veszélyétől. A nemzetközi politikában pozitív jelként értelmezik, hogy Genfben az európai atomeszközök korlátozásáról folyó tárgyalá­sok mellett megkezdődött a szovjet-amerikai párbeszéd a straté­giai fegyverzet korlátozásáról és csökkentéséről. A tárgyalások ténye önmagában azonban édeskevés, hiszen az Egyesült Államok és NATO-partnerei irreális követeléseket támasztanak, a jelenlegi katonai egyensúlyt a saját javukra szeretnék megvál­toztatni. Közismert az az amerikai doktrína, hogy a béke csak a fegyverkezés utján érhető el, „a félelem egyensúlya“ alapján, azaz a Szovjetunió megfélemlítésével akarják biztonságukat erősíteni. A szocialista országok álláspontja egyértelmű: Min­den leszerelési tárgyalásnak tiszteletben kell tartania az egyen­lőség és egyenlő biztonság elvét, s az országok közötti egyen­jogú és kölcsönösen előnyös kapcsolatok - gazdasági, politikai, kulturális stb. kapcsolatok -fejlesztése teremtheti meg a béke és bizalom légkörét a világban. Természetesen nagy figyelmet szenteltek a krími találkozón a világ békéjére nézve is jelenleg legveszélyesebb tűzfészeknek, a libanoni válság rendezésének. Határozottan elítélték Izrael Washington által támogatott szégyenletes agresszióját, a palesz­tin és a libanoni nép tízezreinek embertelen legyiikolását. Köve­telték, hogy Izrael haladéktalanul vessen véget az agressziónak és szüntesse meg a libanoni főváros elleni blokádot. A közel- keleti válság politikai eszközökkel történő rendezését támogat­ják, melynek során minden nép jogait és jogos érdekeit figye­lembe kell venni. Az emberiség legfontosabb feladata a háborús veszély elhárí­tása. A Krímben hangsúlyozták azt is, hogy a békét súlyos veszély fenyegeti, de még nagyobbak a háborús veszély elhárí­tásának lehetőségei. E lehetőségeket kell a legteljesebb mérték­ben kihasználni. Kellő politikai akarattal, a világ sorsának alakulásáért érzett felelősségtudattal, malinak ISTVÁN HETFO 1982. augusztus 2. XXXV. évfolyam 181. szám Ára 50 fillér Gustáv Husák hazaérkezett a Szovjetunióból (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasá­gunk elnöke, tegnap hazaérkezett a Szovjetunióból, ahol az SZKP KB meghívására idei szabadságát töl­tötte. Üdvözlő távirat (ČSTK) - Gustáv Husák köz- társasági elnök táviratban üdvö­zölte Fritz Honegger elnököt a Svájci Államszövetség nemzeti ünnepe alkalmából. Kijevben a Békemenet ’82 (ČSTK) - A Békemenet '82 résztvevői pénteken indultak út­nak Moszkvából, s Kijeven, Buda­pesten és Bratislaván keresztül érkeznek Bécsbe, ahol augusztus 6-án, a hirosimai tragédia 37. év­fordulóján a nukleáris háború elle­ni tömegtüntetésen vesznek részt. A békemenet szombaton érke­zett Kijevbe. (ČSTK) - Tachovban tegnap nagygyűlést tartottak a huszita seregek keresztesek elleni győztes csatá­jának 555. évfordulója alkalmából. A husziták győz­tes csatájának évfordulója a tachoviak számára nem csupán a nép forradalmi hagyományainak ünnepe, hanem alkalom arra is, hogy kinyilvánítsák büszkeségüket a járás felvirágzása fölött, melyet a náci megszállás idején elpusztítottak és kirabol­tak. A dolgozók békenagygyűlésén részt vett Vasil Biľak, a CSKP KB elnökségi tagja, a Központi Bizottság titkára, Josef Mevald, a CSKP Nyugat- csehországi Kerületi Bizottságának vezető titkára, továbbá a kerület, a járás és a város párt- és társadalmi szerveinek számos képviselője. Jelen volt Sztanyíszlav Minakov, a Szovjetunió Karlovy Vary-í konzulja is. Ünnepi beszédet Vasil Bil’ak mondott. A békenagygyűlés végén a résztvevők nyilatko­zatot fogadtak el s juttattak el a CSKP Központi Bizottságához; ebben tiltakoznak a Reagan-kor­mány fegyverkező politikája ellen. Vasil Biľak elvtárs beszéde Tisztelt elvtársak, kedves bará­taim! Örömmel fogadtam el a meghí­vást, hogy részt vegyek azon a bé- kegyűlésen, amelyet a husziták keresztesek elleni tachovi győz­tes csatájának 555. évfordulója al­kalmából szerveztek. Engedjék meg, hogy átadjam Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának, a CSSZSZK kormá­nyának, a Csehszlovák Nemzeti Frontnak és személy szerint Gus­táv Husáknak, a CSKP KB főtitká­rának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének üdvöz­letét. Megemlékezünk a husziták azon harcban kivívott győzelmé­ről, amelyet a külföldi betolakodók kényszerítettek rájuk. Csodálattal tekintünk a huszita harcosok be­csületes helytállására és katonai tudására, arra, hogy nem ijedtek meg a keresztesek túlerejétől, és hazánk határain túlra űzték őket. A szocialista időszak kezdetéig népünknek nem volt annyira dicső és hősi történelmi időszaka, mint a huszita kor. Ezt a korszakot nagyra értékelte František Pa- lacký, Zdenék Nejedlý és több más jelentős személyiség. A kom­munisták, a legjobb nemzeti ha­Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák krími találkozójának nemzetközi visszhangja Elsőrendű feladat a gazdasági együttműködés szorosabbra vonása (ČSTK) - Leonyid Brezsnyev és Gustáv Husák pénteki talál­kozója a Krímben élénken fog­lalkoztatja a szocialista orszá­gok sajtóját, és a nyugati hír- ügynökségek is nagy teret szentelnek a legfelsőbb szintű szovjet-csehszlovák megbe­széléseknek. MOSZKVA - A szombati szov­jet lapok címoldalon tudósítanak a Brezsnyev-Husák találkozóról, s mindenekelőtt azt emelik ki, hogy a megbeszéléseken a két fél a legnagyobb hangsúlyt a kölcsö­nös gazdasági együttműködés el­mélyítésére helyezte . A megvitatott külpolitikai kérdések közül a szov­jet lapok emlékeztetnek rá, hogy a nemzetközi kapcsolatok kiélező­désének oka a jelenlegi amerikai kormány kalandorpolitikája. BUDAPEST - A Népszabad­ság és a többi magyar lap ugyan­csak azt emeli ki, hogy a legfel­sőbb szintű szovjet-csehszlovák eszmecserén a felek a gazdasági együttmüködés szorosabbra vo­nását tartják elsőrendű feladatnak, és ezzel összefüggésben különös fontosságot tulajdonítanak a szo­cialista országok vezetői közeljö­vőben megvalósuló értekezleté­nek, amelyen gazdasági kérdé­sekkel fognak foglalkozni. A ma­gyar sajtó azt is hangsúlyozza, hogy a Szovjetunió és Csehszlo­vákia a leghatározottabban eiítéli Izrael agresszióját a libanoni és a palesztin nép ellen. BELGRÁD - A jugoszláv Borba című lap a krími találkozóval kap­csolatban megállapítja, hogy a két (Folytatás a 2. oldalon) gyományok örökösei mindig büsz­kén vallhatták magukénak a huszi­tizmus hagyatékát. A történelembe nem azért te­kintünk vissza, hogy a múltra em­lékezzünk. Elsősorban tanulságo­kat keresünk, erőt merítünk a mai küzdelmekhez, megismerjük a hő­siességet és a gyávaságot, a jót és a rosszat. A történelem lehető­vé teszi, hogy tudatosítsuk azon út nagyságát, amelyet a nemzet megtett. Miben rejlik a husziták ereje? Sikereik titka elsősorban az volt, hogy mélyen meg voltak győződve igazukról, eszméik helyességéről, és készek voltak bármilyen áldo­zatot hozni ezekért az eszmékért. A tachovi csatában az igaz­ságos forradalmi eszme győzött. De ez csak eszme volt. Még nem voltak adva a feltételek a szociális és a politikai egyenjogúságon ala­puló társadalom megteremtésé­hez. A cseh és a szlovák népnek még sok osztályharcot kellett vív­nia, vereséget is szenvednie, nagy áldozatokat hoznia, míg hosszan tartó küzdelmét győzelemre vitte, az új, igazságos társadalmi rend­szer megteremtéséig. Népünk azonban a legsötétebb korszakok­ban sem felejtette el a huszitiz­must, amely segített megőrizni és erősíteni nemzeti öntudatát, s tör­ténelmi derűlátással hatotta át. A huszitizmus forradalmi öröksége megvilágította nemzeteink előtt a haladás útját. Bárkinek, aki elfogulatlanul ítéli meg Csehszlovákia fejlődését a szovjet hadsereg által való fel- szabadulása óta, el kell ismernie, hogy a szocializmus építésének éveiben népünk a kommunista (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom