Új Szó, 1982. március (35. évfolyam, 50-76. szám)

1982-03-01 / 50. szám, hétfő

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA HÉTFŐ 1982. március 1. XXXV. évfolyam 50. szám Ára 50 fillér SZÉP SZAVAK HELYETT Könyhónap kezdődik. Tömegtájékoztatási eszközeinkben az elkövetkező napokban minden bizonnyal többet olvasunk és hallunk a rendszeres olvasás fontosságáról, a könyveknek a mai ember művelődésében és szórakozásában betöltött szerepéről. Országszerte tiszteletet parancsolóan sok könyvkiállítást, író-ol­vasó találkozót rendeznek, csaknem minden kiadó új kiadvá­nyokkal köszönti a könyv ünnepét. Mi is számos adatot és kétségbevonhatatlan tényt sorolhat­nák fel, amelyek azt igazolják, hogy az eltelt évtizedekben szocialista társadalmunkban megkülönböztetett figyelmet szen­teltünk az írott szónak, valóban sok szép eredményt értünk el a kulturális értékek népszerűsítésében, a közművelődés terű létén is. Mindez azonban a jelen és főleg a jövő szempontjából kevés lenne. Éppen ez a hónap alkalmas arra, hogy a felszín mögé nézzünk, megpróbáljuk reálisan felmérni a könyv helyzetét, érté­két napjainkban. Különböző felmérések igazolják, hogy orszá­gos viszonylatban kevesebbet olvasunk, mint tíz, húsz évvel ezelőtt. Kissé megkopott a könyv csillogása, sokak szemében mintha kisebb lenne az erkölcsi értéke. Ennek szerteágozó okozata van. Kétségtelen, hogy napjainkban elsősorban a televízió sokat átvállal a kulturális értékek népszerűsítéséből: A közművelődés egyik jelentős fóruma is lett. A tévéfilmsorozatok révén számos fiatal ismerkedhet meg akár a klasszikus irodalmi alkotásokkal is. Nem egészen alaptalan az az állítás sem, miszerint napjaink rohanó, nemegyszer feszített és olykor idegőrlő tempója sem kedvez az olvasásnak. S jórészt valós megfigyelésen alapul az is, hogyha növekednek a megélhetési költségek, akkor jobban meggondoljuk, milyen könyvre, milyen kulturális rendezvé­nyekre költsünk pénzt. Természetesen ennek az éremnek is két oldala van. A legjobb tévésorozat sem pótolhatja teljes egészében az olvasás élmé­nyét, nem csillanthatja föl egy-egy regény teljes értékét. S tulaj­donképpen életvezetés és még inkább beosztás kérdése, talá­lunk-e időt az olvasásra, mert lehet, például a hétvégeken. Számos környező szocialista ország tapasztalata igazolja, hogy megfelelő választék és propagálás esetén igenis van érdeklődés a könyvek iránt, napjainkban is. Tehát nem lenne helyes, ha különböző objektív és vélt nehézségekre hivatkozva nem pró­bálnánk meg a szép szavak hangoztatásával párhuzamosan cselekedni is a könyv hatékonyabb népszerűsítése érdekében. A már jelzett pozitívumok mellett ugyanis sokáig sorolhat­nánk a gondokat is. Azt, hogy számos olyan kiadvány jelenik meg, amelyből vajmi kevés fogy el, a többi éveken át a raktáron porosodik. Dél-szlovákia könyvesboltjaiban gyakran hiányzik például olyan Madách-kiadvány, amelyből a nagyraktárban több tucat megtalálható. Sürgős orvoslásra várnak a könyvsorozatok körüli gondok is. A postai költségek növekedése miatt megszűnt az a gyakorlat, hogy a sorozat könyveit - például a Magyar Könyvbarátok Körének vagy Versbarátok Körének kiadványait - a házhoz szállították. A jelenlegi gyakorlat, vagyis hogy a megrendelő a könyvesboltban veheti át a könyvet, azért nem jó, mert megszűnt a legnagyobb előny: az, hogy nem kellett beutazni a könyvért. Úgy véljük, a kiadóknak és a könyvterjesztőknek bizonyos fokig változtatniuk kell túlzottan szépirodalom-központú szemléletükön, mert egyre többen érdeklődnek például a tényi­rodalom, a társadalomtudományi könyvek, a műszaki és egyéb szakirodalom iránt - országszerte és szlovákiai magyar vonat­kozásban is. Nyilvánvalóan a véletlen müve, ám akár szimbólumnak is fölfoghatjuk, hogy a könyvhónap másnapján rendezik meg a Szlovákiai írók Szövetségének IV. kongresszusát, a jövő héten pedig az országos tanácskozást, ahol szintén minden bizonnyal felelősségteljesen beszélnek majd a pártosság és népiség elveinek alkalmazásáról itt és most. Nyilván sok szó esik az írók elkötelezettségéről is, amelynek elsősorban a gyakorlatban, vagyis a jó művekben kellene megnyilvánulnia. Nem ünneprontásként, hanem a problémák jelzésének szán­dékával írunk mindérről. Mert az eddiginél összhangoltabb és céltudatosabb munkára van szükség azért, hogy a jó könyv valóban a tudás forrása legyen; hogy a díszítő idézgetéseknél mélyebb értelmét nyerjenek írók, tudósok gondolatai, többek között Gárdonyi Géza szavai is: „A könyvre kiadott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.“ SZILVÁSSY JÓZSEF Befejeződött a szakszervezetek csehországi kongresszusa A PÁRT STRATÉGIAI IRÁNYVONALÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT A GENFI TÁRGYALÁSOK FOLYTATÁSÁNAK NINCS MÁS ÉSSZERŰ ALTERNATÍVÁJA Leonyid Zamjatyin a szovjet-amerikai tárgyalások kilátásairól (ČSTK) - Leonyid Zamjatyin, az SZKP KB tájékoztatási osztá­lyának vezetője a szovjet televízió­ban időszerű nemzetközi kér­désekről nyilatkozott. A Genfben harmadik hónapja folyó szov­jet-amerikai rakétakorlátozási tárgyalásokról szólva hangsú­lyozta, hogy a megbeszélések fő célja: olyan szerződés mielőbbi kidolgozása, amely vonatkozna a közepes hatátávolságú atom­fegyverek korlátozására, beleért­ve az Európában telepített, illetve az európai országok part menti vizein elhelyezett nukleáris eszkö­zöket is. A továbbiakban hozzáfűzte, a Szovjetunió már számtalanszor hangsúlyozta, hogy a Genfben aláírandó bármilyen megállapo­dásnak a korábban már mindkét fél által jóváhagyott egyenlőség és egyenlő biztonság elvén kell alapulnia. Az Egyesült Államok vi­szont a genfi tárgyalásokon nem ilyen értelemben cselekszik, ha- (Folytatás a 2. oldalon) TARTALMAS VITA • MEGVÁLASZTOTTÁK A LEGFELSŐBB SZERVEKET • LEVÉL PÁRTUNK KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK (ČSTK) - Folytatta munkáját szombaton Prágában a szakszerve­zetek csehországi kongresszusa. A tanácskozás második napján is jelen volt a CSKP KB, a Cseh Nemzeti Front KB és a cseh kormány küldöttsége Miloš Jakešnak, a CSKP KB Elnöksége tagjának, a KB titkárának vezetésével és a Szakszervezetek Központi Tanácsának küldöttsége Karéi Hoffmann-nak, a CSKP KB Elnöksége tagjának, az SZKT elnökének vezetésével. A szombati vitában az elsők között szólalt fel Miloš Jakeš, a CSKP KB, a Cseh Nemzeti Front KB és a cseh kormány küldöttsé­gének vezetője. Beszédét to­vábbi felszólalások követték. Vla­dimír Patočka, a Hradec Králové-i Gumokov Vállalat munkása az újítómozgalom problémáival, Li- buše Tesarová pedig azzal fog­lalkozott, milyen eredményeket ért el az Ostravai Közlekedési Vállalat az üzemanyag- és az energiafo­gyasztás ésszerűbbé tétele terén. Jaroslav Zápotocký, a Fémipari Dolgozók Szakszervezete cseh­országi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy nagyobb mér­tékben be kell vonni a dolgozókat a tervek kidolgozásába és megva­lósításuk ellenőrzésébe. Ugyan­csak szombaton szólalt fel Karéi Hoffmann, a Szakszervezetek Központi Tanácsa küldöttségének vezetője. A szombati utolsó fel­szólaló Anna Matysová, a Ná- méšť nad Oslavou-i Alapiskola pe­dagógusa volt, aki az ifjúság neve­léséről szólt. A kongresszusi tanácskozás Miloš Jakeš elvtárs beszéde Bevezetőben Miloš Jakeš elv- tás tolmácsolta a CSKP KB, a kor­mány, a Nemzeti Front és személy szerint Gustáv Husák elvtárs elv­társi üdvözletét a szakszervezetek csehországi kongresszusa küldöt­teinek és vendégeinek. A továb­biakban megállapította: a beszá­moló és a tanácskozás eddigi le­zajlása azt bizonyítja, hogy felelő­sen, bírálóan és önbírálóan érté­kelik a legutóbbi kongresszus óta kifejtett tevékenységüket és meg­vitatják, hogyan lehetne minél ha­tékonyabban tovább emelni mun­kájuk színvonalát. A CSKP XVI. kongresszusa nagyra értékelte a szakszervezetek hozzájárulását a szocialista társadalom fejleszté­séhez, államunk politikájának for­málásához, megvalósításához és ellenőrzéséhez, a népgazdaság­fejlesztési tervek kidolgozásához LENGYEL PÁRT-ÉS. KORMÁNYKÜLDÖTTSÉG ÉRKEZIK MA MOSZKVÁBA (ČSTK) - Wojciech Jaruzelski- nak, a LEMP KB első titkárának, a minisztertanács elnökének a ve­zetésével lengyel párt- és kor­mányküldöttség érkezik ma hiva­talos látogatásra Moszkvába. A TASZSZ hírügynökség a láto­gatással kapcsolatban a szovjet emberek azon meggyőződésének ad hangot, hogy az hozzájárul a szovjet-lengyel barátság, egy­ség és együttműködés további megszilárdításához. és teljesítéséhez. Az idei esztendő a csehszlovákiai szakszervezetek számára rendkívül fofitos. Meg­emlékezünk a Vörös Szakszerve­zetek megalakulásának 60. évfor­dulójáról, amely szakszervezetek kezdettől fogva a CSKP közeli és hű harcostársai voltak. A párt és a szakszervezetek hosszú, sok évtizedes közös útja áldozatokat kívánt, de sikereket és örömöket is hozott. A dicső Februári Győzel­met követően, amelynek 34. év- (Folytatás a 2. oldalon) szünetében Václav Béžel, a Szakszervezetek Csehországi Tanácsának elnöke fogadta az ipari dolgozók képviselőit. Jelen volt a CSKP KB, a Cseh Nemzeti Front KB és a cseh kormány kül­döttsége Miloš Jakeš vezetésével és a Szakszervezetek Központi Tanácsának küldöttsége Karéi Hoffmann vezetésével. Miroslav Kapoun cseh iparügyi miniszter és Jaromíra Masojídková, az érintett szakszervezet csehorszá­gi bizottságának elnöke átadta azt a kötelezettséget, amelyet a textil-, a ruha- és a bőripar dolgozói a szakszervezetek X. országos kongresszusa és az Októberi For­radalom 65. évfordulója tiszteleté­re vállaltak. A kongresszus vasárnap továb­bi vitafelszólalásokkal folytatódott. Ezenkívül a küldöttek megválasz­tották a legfelsőbb csehországi szakszervezeti szerv 121 tagját és póttagját, valamint a Szakszerve­zetek Csehországi Tanácsa Reví­ziós Bizottságának 17 tagját és póttagját. Ugyancsak megválasz­tották a szakszervezetek X. orszá­gos kongresszusának 634 küldött­jét. A tanácskozás szünetében megtartotta alakuló ülését a Szak- szervezetek Csehországi Taná- csa, s megválasztotta elnökségét és titkárságát. A Szakszervezetek Csehországi Tanácsának elnöke ismét Václav Béžel, titkárai Fran­(Folytatás a 2. oldalon) Karel Hoffmann elvtárs beszéde örülök annak, hogy a Szak- szervezetek Központi Tanácsának küldöttségével részt vehetek kongresszusukon, amely fontos lépés a szakszervezetek X. orszá­gos kongresszusának előkészüle­tei során - mondotta bevezetőben Karel Hoffmann elvtárs. - Ha visz- szatekintünk az elmúlt öt eszten­dőre, megállapíthatjuk, hogy a szakszervezetek Csehország­ban és az egész országban ked­vező eredményeket értek el. A szakszervezetek számos aktí­vája végzett áldozatkész munkát, a szakszervezeti tagok tevéke­nyen hozzájárultak szervezetünk feladatainak megvalósításához. Az itt elhangzott beszámolóval azonos hangnemben azt is meg kell állapítani, hogy távolról sem lehetünk mindennel elégedettek, sok a fogyatékosság és a megol­datlan probléma. Ezért helyes, hogy a Szakszervezetek Cseh­országi Tanácsának beszámolója kiemelte: nagy gondot kell fordíta­ni mindarra, ami akadályozza a gyorsabb fejlődést és gyengíti a szakszervezeti munka haté­konyságát. Ennek az irányvonal­nak az egész Forradalmi Szak- szervezeti Mozgalom számára nagy jelentősége van. Meggyőző­désünk, hogy a csehországi szak- szervezeti tisztségviselők is konk­rétan elemzik munkaeredményei­ket, azt, melyik kerület, járás és szervezet járult leginkább hozzá elérésükhöz, s ebből kiindulva dif­ferenciált határozatokat fogadnak el a területegységek és a szerve­zetek helyzete alapján. Nagy fi­gyelmet érdemel például a terme­lési értekezletek színvonala, a fel­használatlan újítási javaslatok száma, az olyan szakszervezeti üzemi bizottságok számaránya, amelyek állást foglalnak a tervja- (Folytatás a 2. oldalon) A VEGYI FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT (ČSTK) - Az európai biztonság és együttműködés szovjet bizott­sága a szovjet közvélemény nevé­ben tiltakozott Reagan amerikai elnök döntése ellen, miszerint megkezdik az újtípusú vegyi fegy­verek gyártását, illetve az amerikai hadsereg ezekkel való ellátását. A szovjet bizottság felhívással fordult az európai közvélemény­hez, hogy segítse megakadályoz­ni a Pentagon hazárdjátékát a vegyi fegyverekkel. Minden bé­keszerető ember kötelessége, hogy felemelje szavát a veszélyes militarista tervek ellen, a vegyi fegyverek betiltása érdekében - hangsúlyozza végezetül a szov­jet bizottság tiltakozó nyilatkozata. ■ A TERMÉKETLEN VITÁKRÓL ÁT KELL TÉRM A KÖLCSÖNÖSEN ELFOGAÜTÓ MEGOLDÁSOK KERESÉSÉRE A SZOVJET KÜLDÖTTSÉGVEZETŐ FELSZÓLALÁSA MADRIDBAN (ČSTK) - A madridi találkozó hétvégi plenáris ülésén felszólalt Konsztantyin Mihajlov szovjet küldöttségvezető. Elítélte az ame­rikai delegációnak a madridi fórum légkörének megmérgezésére és munkájának meggátolására irá­nyuló tevékenységét. A szovjet delegátus kijelentette, az európai biztonság és együttmű­ködés érdekei megkövetelik, hogy a konfrontációról és a terméket­len vitáról át kell térni a konst­ruktív munkára. Teljesen elhibá- zottaknak minősítette az amerikai delegáció által propagált különféle koncepciókat, melyek megpróbál­ják megakadályozni az európai ka­tonai enyhülés kérdéseivel foglal­kozó európai értekezlet összehívá­sát. Azok a nyugati törekvések, hogy az európai leszerelési fórum összehívását más, a madridi talál­kozó napirendjéhez nem kötődő kérdésekkel kapcsolják össze, lé­nyegében lehetetlenné teszik a fontos nemzetközi kérdések megoldását. A szovjet küldöttség vezetője a továbbiakban figyelmeztetett ar­ra, hogy az ilyen gyakorlat egy egész évtizedre lefékezheti szá­mos nemzetközi kérdés megoldá­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom