Új Szó, 1981. december (34. évfolyam, 284-309. szám)

1981-12-01 / 284. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1981. december 1. KEDD BRATISLAVA XXXIV. ÉVFOLYAM | * 284. szám Ára 50 fillér BÍRÁLAT, ÖNBÍRÁLAT Lapunk hasábjain már nem­egyszer volt szó a párt vezető szerepe érvényesítéséről és az ezzel szorosan összefüggő párt­demokráciáról, a bírálat és az önbírálat jelentőségéről. Ügy tűnhet, hogy e kérdéshez már nincs mit hozzátennünk. Am a gyakorlat mást bizonyít. Ezt erősítik a CSKP XVI. kongresz- szusán elhangzott mondatok is: „Még mindig találkozunk olya­nokkal, akiket semmilyen bírá­lat nem érint, »leráznak« ma­gukról minden észrevételt és az önbírálat teljesen idegen szá­mukra. Megengedhetetlen a bí­rálat elnyomása, vagy pedig megbosszulása.“ E gondolatoknál maradva, ar­ról is szólnunk kell, hogy saj­nos akadnak még olyan veze­tők is, akik saját személyüket a párttal azonosítják. A munká­jukat ért jogos és megalapozott bírálatra eképpen reagálnak: „Ez elvtársak támadás a párt ellen.“ Ahol • ilyen címen el­nyomják a kritikát, ott törvény­szerűen teret kap a pártmunká­ban a szubjektivizmus, az üsz- tönösség, s a problémák nem megoldódnak, hanem halmozód­nak. Az ilyen vezetők megfeled­keznek arról a régi igazságról, hogy: a hibát nem az követi el, aki feltárja. Persze, mi nem a hivatásos bírálókra, az örök panaszkodók- ra gondolunk, akik névtelen le­velek mögé bújnak, azokra sem, akik a szocializmusban nem tudnak semmi pozitívumot ta­lálni. Ezek „bírálatára“ valóban nincs szükség, s nem is igé­nyeljük. De szükség van az olyan becsületes emberek bírá­ló szavára, észrevételeikre, akik megalapozott dolgokat monda­nak, és közös ügyünket őszin­tén kívánják szolgálni. A pártszerveknek és szerve­zeteknek az őszinte, probléma­feltáró légkör megteremtésére kell törekedniük. Egyre mélyeb­ben tudatosítaniuk kell, hogy az elvszerű, segítő szándékú bírálat a fogyatékosságok ki­küszöbölésének egyik módja, a lenini munkastílus egyik ismér­ve. A tapasztalatok bizonyítják, hogy az újnak, az előremutató­nak felszínre hozása, meggyöke­reztetése, általános normaként való elfogadtatása csak a tár­sadalmi önvizsgálat útján lehet­séges. S ennek egyik alapvető eszköze a párton belüli demok­rácia, a lenini normák követ­kezetes betartása. A történelem egyértelműen bizonyítja, hogy pártunk min­dig idejében és jó érzékkel jrea- gált a szocialista építés folya­matában felmerülő problémák­ra. Ezt tette a XVI. pártkong­resszuson is. Voltaképpen nincs a társadalmi életnek egyetlen olyan lényeges területe sem, amely ne képezte volna vizs­gálat tárgyát, ahol ne születtek volna fejlődést előrevivő hatá­rozatok és állásfoglalások. Jó érzékkel reagált egyebek között a mezőgazdaság szocialista fej­lődésében keletkezett problé­mákra. Hasonló bátorsággal nyúlt a gazdaságirányítás rend­szer továbbfejlesztésének és tö­kéletesítésének kérdéséhez. A felismerési és reagálási készség kialakításában megha­tározó szerepe van az alulról jövő bírálatnak. Ez egyben azt a kívánalmat is megerősíti, hogy a felismerés, a reagálás az alsóbb pártszervekben min­dig idejében történjen. Minél hatékonyabb a pártban a de­mokratizmus, a vita, a véle­ménynyilvánítás, annál kedve­zőbbek a feltételek a valóság sokoldalú feltárására. TÖRÖK ELEMÉR Az NDK vezetőinek baráti munkalátogatása Prágában GUSTAV HUSAK ES ERICH HONECKER MASAI Fogadás a Ruzynéi repülőtéren Találkozó a prágai várban (ČSTK) — Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság elnökének meghívására tegnap baráti munka- látogatásra hazánkba érkezett Erieh Honecker, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára, a Német Demokratikus Köztársaság Államtanácsának elnöke. Peter Colotka a nvítrai íárásbao Találkozó a járás vezetőivel £ Látogatás a vráblei szövetkezetben (ČSTK) — Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök tegnap munkalátogatást tett a nyit­rai járásban. Találkozott a já- járás párt- és állami szerveinek tisztségviselőivel, s megtár­gyalta ia CSKP KB 4. és az SZLKP KB legutóbbi ülésén el­fogadott határozatokból eredő feladatok teljesítését. Tájéko­zódott az év végi tennivalók megvalósításáról is. Colotka elvtárs Szlovákia egyik legnagyobb földműves- szövetkezetébe, a vráblei Béke Efsz-be is ellátogatott. A szö­vetkezet tíz mezőgazdasági vál­lalat egyesülésével keletkezett, jelenleg csaknem hétezer hek­tárom gazdálkodik. Vetőterüle­tük felén gabonaneműeket és kukoricát termelnek. Az állat- tenyésztésben főként az inten­zív szarvasmarha-tenyésztésre szakosodtak. Colotka elvtárs tájékozódott arról, hogyan old­ják meg a tömeg takarmány­hiány okozta problémákat és miként használják fel a nem hagyományos takarmány tarta­lék óikat. A szövetkezet telincei gazdaságában megtekintette a marhahizlaldá't. A járás székhelyén Peter Colotka megismerkedett a Nit- ra-szálló építésével. A 280 fé­rőhelyes létesítményt a jövő évben adják át, s ezzel lénye­gesen enyhítik a járásban a szállodai férőhelyek hiányának gondjáit. Gondozzák a réteket és legelőket Túlteljesítették az őszi mélyszántás tervét (Tudósítónktól) — Mire le­esett az első hó, szorgalmas földműveseink a határban már az összes fontos munkákat el­végezték. A színvonalas irányí­tás, a rugalmas szervező mun­ka eredménye minden kerület­ben, járásban megmutatkozik. A mezőgazdasági üzemek a csúcs- munkák idején kölcsönösen ki­segítették egymást kezelő sze­mélyzettel és gépekkel. A patro­náló üzemek, intézmények és a néphadsereg járműveket bocsá­tott a mezőgazdasági üzemek rendelkezésére, hogy a lehető leggyorsabban szállíthassák a terményt a raktárakba és az át­vevő helyekre. Amint Ľudmila Ťapušová, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium növénytermesztési osztályának agronőmusa, tájé­koztatójában elmondotta, no­vember végéig a mezőgazdasági üzemek Szlovákiában befejezték a cukorrépa és a szemes kukori­ca betakarítását. 80 971 hektár­ról felszecskázva a silógödrök­be szállították a kukoricaszárat, hogy ily módon is több takar­mányt biztosítsanak az állatállo­mány számára. Az idei őszön a földművesek nagy figyelmet szenteltek a ta­lajművelési és tápanyagellátási munkáknak. A kimutatások szerint az őszi mélyszántás ter­vét 102,1 százalékra, az istálló­trágya beszántásának tervét 115,1 százalékra, a szántóföld meszezésének tervét 120,2 szá­zalékra, az évelő takarmányok meszezésének tervét 74,6 száza­lékra teljesítették. Számos me­zőgazdasági üzem tovább foly­tatja a rétek és a legelők gon­dozását. Főleg azokra a dűlők­re juttatnak szerves és műtrá­gyát, amelyeken nagy hektárho­zamokat érhetnek el. A szárítóüzemekben a kukori­caszár a takarmányszalma, és _más takarmányfélék felhaszná­lásával készítik a takarmánypo­gácsát. A kimutatások szerint (Folytatás a 2. oldalon) Ugyancsak Prágába érkezett Willi Stoph az NSZEP KB Poli­tikai Bizottságának tagja, az NDK Minisztertanácsának el­nöke, Günter Mittag, az NSZEP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Günter Sieber, az NSZEP KB tagja, a KB nemzet­közi kapcsolatokkal foglalkozó osztályának vezetője és Gerhard Weiss, az NSZEP KB tagja, az NDK Minisztertanácsának elnök- helyettese. A két ország zászlóival feldí­szített Ruzynéi repülőtéren az NDK vezető tisztségviselőinek fogadásán megjelentek: Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök, Ľubomír Štrougal, a CSKP KB Elnökségé­nek tagja, szövetségi miniszter- elnök, Vasil Bifak, Václav Hüla és Miloš Jakeš, a CSKP KB El­nökségének tagjai, valamint más személyiségek. (Folytatás a 2. oldalon J Genfben megkezdődtek a szovjet—amerikai tárgyalások (ČSTK) — Genfben tegnap negkezdődtek a szovjet—ameri­kai tárgyalások az európai atomfegyverek korlátozásáról. Tegnap sor került a két kül­döttség vezetőjének első szemé­lyes találkozójára is. A genfi tárgyalásokon részt vevő szovjet küldöttséget JuliJ Kvicinszkij különleges megbíza­tású nagykövet vezeti, míg az Egyesült Államok küldöttségé­nek élén Paul Nitze nagykövet áll. Külügyminiszterünk Bukarestben (ČSTK) — Bohuslav Chňou­pek külügyminiszter tegnap Bu­karestbe utazott, hogy részt ve­gyen a Varsói Szerződés tagor­szágai külügyminiszterei bizott­ságának december 1-én és 2-án megtartandó ürésén. Csehországi aktívaértekezlet A kultúra szerepe a szocialista életmód formálásain A tanácskozáson Josef Havlín is beszédet mondott (ČSTK) — Csehországi aktívaértekezletet tartottak tegnap Prá­gában a kerületi és a járási nemzeti bizottságok tisztségviselői és dolgozói, a társadalmi szervezetek és a művészeti szövetségek képviselői Csehország kulturális életének fejlesztéséről és a CSKP XVI. kongresszusán kitűzött kultúrpolitikai feladatok megvalósí­tásáról. A tanácskozáson, amelyet a Cseh Kulturális Minisztérium szervezett, részt vett Josef Havlín, a CSKP KB titkára és Miroslav Müller, a CSKP KB osztályvezetője. Vitaindító beszédet Milan Klusák cseh kulturális minisz­ter mondott. Hangsúlyozta, hogy a kulturális és a művé­szeti szervezetek valamint a nemzeti bizottságok előtt sür­gető és igényes feladat áll: fo­kozniuk kell azokat az ösztön­zéseket, amelyek révén a kul­túra hatással van a dolgozók körében a szocialista ideológia és erkölcs megszilárdításának folyamatára, s így kell hozzá­járulniuk társadalmunk gyor­sabb szociális és gazdasági fej­lesztéséhez, a szocialista élet­mód formálásához és szilárdí­tásához. A kultúra ugyanúgy, mint az ideológia egész terüle­te saját eszközeivel hozzájárul és hozzá kell járulnia olyan társadalmi erkölcsi légkör meg­teremtéséhez, amely az elavult szokások és az egészségtelen jelenségek leküzdéséhez szük­séges. A kultúrának elő kell segítenie, hogy az emberek személyes felelősséget vállal­janak a társadalmi haladásért. Az e téren követendő további utat azok az elvek szabják meg, amelyek azonosak a társadalmi fejlődés fő prioritásaival: ez a minőség és a hatékonyság. A miniszter a továbbiakban mű­vészetünk jelenlegi helyzetéről szólt. Nagy megelégedéssel nyugtázta, hogy több száz új művészkollektíva és szakkör ke­letkezett. A jövőben még na­gyobb mértékben akarjuk pro­pagálni és támogatni kulturá­lis intézményeink szocialista munkaformáit — állapította (Folytatás a 2. oldalon I Sikeresen teljesítik kötelezettségeiket a őadeai Tatra üzem dolgo­zói, akik tehergépkocsik egyes részeit és alkatrészeit gyártják. Az elmúlt tíz hónapban 7706 gígajoule villanyáramot, 72 tonna fémet, 450 000 korona anyagi költséget és csaknem 600 000 koro- na bérköltséget takarítottak meg. A képen: Anna Miková és Anna Dubanová (jobboldalt) a Tatra motorokat szerelő ifjúsági brigád tagjai ^Vladimír Gabčo felvétele — ČSTK)' Gustáv Husák tegnap a prágai várban tárgyalásokat folytatott Erieh Honeckerreí (CSTK-felvétel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom