Új Szó, 1981. május (34. évfolyam, 102-126. szám)

1981-05-19 / 116. szám, kedd

LEVELEZŐINK ÍRJÁK Egy járás — bárom hír Elismerés A Csehszlovák Autóközleke­dési Vállalat vezetősége a ke let- Szlovákiai kerületben a rozsnyói (Rožňava) üzemnek ítélte a balesetek számának csökkenté­sében elért eredményért az el­ismerő oklevelet. Az újítómozgalom értékelése­kor is előkelő helyen végeztek a rozsnyóiak. Ján Mráz és Re- pasky János a Baleset nélkül vezetek szocialista versenyben elért eredményűikért kitüntetést kaptak. Benko Andrásnak az 1 millió 250 ezer baleset nélkül megtett kilométerért adomá­nyoztak érmet. Helytálltak a munkában A Gömörhorkai (Gemerská Hôrka) Papír- és Cellulózgyár dolgozói, akik 41 millió koroná­val túlteljesítették tervüket a hatodik ötéves tervidőszakban, teljesítették a CSKP XVI. kong­resszusa és a párt megalakulá­sának 60. évfordulójára vállalt kötelezettségüket. Az üzem dol­gozói egyenként 18 munkaóra ledolgozásával 160 ezer korona Első látásra Egy ötven év körüli külföldi hölgyet kalau- zoltam hazánk gyönyörű fővárosában, aki először járt ott. Az volt minden vágya, hogy egy bőrön­döt vásároljon. Reggel nyolc óra táj­ban útnak indultunk. A Vencel téren azonnal egy bőröndökkel teli kira­katra bukkantunk. Be­mentünk az üzletbe. A hölgy körülnézett és megkért: vetesse le azt a pepitát. Készségesen kiszolgált az elárusító. A vásárolni szándékozó megtapogatta, kinyilolla, becsukta, aztán sétált egyet a táskával a kezé­ben. Majd ugyanezeket a műveleteket megismétel­te még vagy hat bő­rönddel. Aztán portéka nélkül távoztunk. Nem jegyeztem meg, hány hasonló üzletben jártunk, hányszor ismét­lődött meg a fenti jele­net, azt azonban merem állítani, hogy egy nap alatt egy vásárolni óhaj­tó kedvéért még nem raklak le-föl ennyi bő­röndöt. Délután már holt fá­radt voltam, de még mindig az óhajtott bő­rönd nélkül jártuk a vá­rost. Éppen a Károly- hídnál a műemlékekről akartam beszélni, ami­kor megszólalt a hölgy: — Kérem, gyerünk vissza abba az üzletbe, ahol reggel először jár­tunk. Az a pepita bő­rönd első látásra meg­tel szelt nekem. Hihetetlennek tűnt, de így történt. v Sándor Károly értéket hoztak létre. A szocia­lista munkabrigádok a „16 pél­dás hét ledolgozása a kongresz- szus tiszteletére“ felhívásra tel­jesítményüket 106 százalékra teljesítették ebben az időszak­ban. A 620 tagú kollektíva sikere­sen rajtolt a 7. ötéves tervidő­szak első évében. Az évi tervük első negyedévére előirányzott 27 százalékát túlteljesítették. A gőzkatlan javítását, melyet egy hónapra terveztek, 14 nap alatt elvégezték, így áprilisban 200 ezer koronával csökkentették a hőé n er g ia - te r me lés költségei!. Új rekord A l.ubeiiiki Bányaépitő Válla­latban a Stefan Rusník vezette szocialista munkabrigád a CSKP XVI. kongresszusa tiszteletére két elővájásban száz folyómé­ter nagytérfogatú bányafolyo- sót hajtott. Vállalásukat a terve­zett 22 nap helyett öt műszak­kal előbb teljesítették, s ezzel 17 méterrel megdöntötték az üzemi rekordot. Korcsmáros László Szlovákiában a DT 75 típusú lánctalpas traktorok nagyjaví­tását a Nagykürtösi (Veľký KrtíšI Gép és Traktorállomá­son végzik. A vállalat gépja­vítói 400 ezer koronával túltel­jesítették első negyedévi ter­vüket. Felvételünkön Gubáni László (balról) és Rég Pál lát­ható. Budzsár Gyula Megveszik a takarmányt A Nagyidai (Vefká Ida) Mag- termesztő Állami Gazdaságban ebben az esztendőben is nagy gondot fordítanak a takar­mányfelvásárlásra. A lakosság­tól nemcsak Nagyidán, hanem a környező falvakban is átve­szik a takarmányt. A nem me­zőgazdasági területekről a la­kosságtól tavaly több mint 1200 mázsa szénát gyűjtöttek össze, s ez idén további több száz mázsa szénát sikerült sze­rezniük. Ehhez sokban hozzá­járult Lehoczky András zoo- technikus, aki fáradtságot nem ismerve kereste fel a lakossá­got a környező falvakban is és meggyőzte őket arról, hogy ér­demes eladni a szérűn elkalló­dó szénát. A takarmányt Reste (Rešica), Komaróc (Komarov- ce), Buzita (Buzica), Szeszta (Cestice) és Nagyida község­ben szerezték be. A gazdaság szarvasmarhái újig takarmány­ból nem szenvednek hiányt. Soltész Bertalan A vicsapapáli (Výčapy—O pat ovce / Zobor Efsz-ben a gépek hiba­mentes üzemeléséről többek között a felvételen látható Vízi Sán­dor és Magáth Milan javítók is gondoskodnak. Jól előkészítették a Pneutox permetezőt is, mellyel a paradicsom kártevői ellen vé­dekeznek. A szövetkezetben ez idén 80 hektáron termesztenek parudicsomot. Mikulás Gál Javítják termékeik minőségét A rozsnyói (Rožňava) kenyér­gyár látja el a járás lakosságá­nak kétharmadát és a Kassa (Košice)-vidéki járás egy ré­szét. Naponta 24,3 tonna kö- ménymagós és 1,5 kilogrammos minőségi kenyeret sütnek. Pék­süteményből naponta 70 ezer darab készül. A fogyasztók már többször kifogásolták a kenyér minősé­gét. A szakemberek szerint en­nek a fogyatékosságnak több oka van: a Magyarországról behozott nagy kapacitású gép sorhoz jól képzett szakemberek kellenek, mert csak így lehet egy óra alatt ezer kilogramm jó minőségű kenyeret gyártani. A rimaszombati (Rimavská So­bota) malomból sem kapnak mindig megfelelő minőségű lisztet, pedig a jó kenyér süté­séhez erre is szükség van. A gyár vezetősége már meg­szervezte azoknak a dolgozók­nak a továbbképzését, akik majd az új gépsorokat kezelik, s a pékek szocialista munkabri­gádja vállalta, hogy javítják termékeik minőségét. Gál Edit nn i «aSC Munkaviszony a kitanulás után B. ].: Kitanulása után a ka­tonai szolgálat beszámításával 5 év ledolgozására kötelezte magát. Ez az 5 év ez év jú­niusában jár le. Kérdi, ha meg akarja szüntetni munkaviszo­nyát, fel kell-e mondania, vagy automatikusan megszűnik majd munkaviszonya? A törvénymagyarázatok sze­rint (Pudlik-Hanzlik: Stabiliza- ee pracovníkú a právni pred­pisy, Práce, Praha 1980, 59. és köv. oldal) a Munkatörvény- könyv 227/a §-a szerint az ipari tanulóval a kitanulás utá­ni időre kötött munkaviszonyt nem meghatározott időre kö­tött munka viszonynak kell te­kinteni, tehát ha munkaviszo­nyát meg akarja szüntetni, ezt csak írásbeli felmondással te­heti meg, vagy a Munkatör* vénykönyv 51. §-ánalk 1. be­kezdése szerinti kedvezménye­zett felmondási ok alapján 1 havi felmondással, vagy a fel­mondási ok feltüntetése nél­kül. Az ön esetében valószínű­leg az utóbbi megoldás jöhet csak számításba. Téves parcellaszámok V. M.: Mivel mindkét fél meg akarja szüntetni a téves szá­mozást, a községi igazolás alapján a Geodézián kérheti a bejegyzés hivatalból való kija­vítását. Ha ez elhúzódna, meg­állapítási perben a bíróságon kérhetnék, hogy állapítsa meg a parcellák helyes számozását. Végrendeleti örökös halála Gy. J-né: Az állami jegyzőség magyarázata helyes volt. Az ön férje, aki a végrendelet szerint nővére örököse volt, korábban halt meg, mint az örökhagyó. Sógornője nem írt új végrenedeletet és mivel utót! és testvér nélkül halt meg és érvényes végrendelet sem maradt utána, az örökség az államra szállt át. Az örökha­gyó gondozása címén legfel­jebb az állammal szemben léphetne fel követeléssel a még el nem évült utolsó 3 év ápo­lásáért. Az örökhagyónak he­lyettes örököst is meg kellett volna neveznie végrendeleté­ben. Ápolásért járó követelés P. D.: Mivel az az idősebb bácsi, akiről édesanyja leg­alább 3 éven át gondoskodott, ígérete ellenére sem hagyott végrendeletet édesanyja javá­ra, a törvényes örökös jogo­san az elhunyt bácsi testvére lett. Mivel az örökös önként nem hajlandó az ápolás költsé­geit az örökségből megtéríteni, követelését vele szemben a bí­róságon kellene érvényesítenie. Az örökös a törvény szerint az örökség erejéig felel az örök­hagyó tartozásaiért. Vagonkirakás B. S.: A vagonkirakási szom­baton és vasárnap is el kell végezni az efsz-ben is. Ennek a megszervezése a vezetőség feladata, rendszerint készenléti csoportok bevetésével. Ezért a munkateljesítményért a munka* és prémiumszabályzat értelmé­ben jár díjazás. Telekrendezés S. L.: Ajánljuk, hogy az ügy­re vonatkozó irataival fordulja­nak ügyvédhez, hogy a telek­könyvi adatok, valamint a geo­déziai azonosítás alapján álla­pítsa meg a tényleges és jogi állapotot. Ha a szomszéd telek tulajdo­nosa önként nem hajlandó a kérdéses telket önöknek elad­ni, akkor esetleg a hnb építé­si osztálya az 1976/50 számú építésügyi törvény 108. §-a 2. bekezdése d), illetve g) pontja alapján kisajátíthatná a kér­déses telket és önöknek sze­mélyi használatba juttathatná. Ajánljuk, hogy mindenekelőtt a hnb építési osztályán érdek­lődjék a kérdéses terület be­építési tervéről. Ott kap nyom­tatványt is, melyen az építke­zési engedély kiadását kérheti. Igazolni kell a tulajdonjogot, mellékelni kell a szomszédok beleegyezését és az építkezés terveit. Stabilizációs kölcsön N. N.: Az állami gaz­daság stabilizációs köl­csönt adott szövetkezeti la­kásra. ön a kérdéses lakásból kiköltözködött, de továbbra is az állami gazdaság dolgozó­ja. A kérdéses szövetkezeti la­kás tagrésze felszámolási érté­kének kifizetésére önnek igé­nye van, de a kölcsönt ebben az esetben az állami gazdaság­nak kell visszafizetni, mivel ön a lakásból kiköltözködött. A változott tényállás alapján vi­tatható, hogy stabilizációs szer­ződése továbbra is köti-e önt? Földhasználat N. K.: A földet valószínűleg az ön fivére adta át az efsz- nek. Azóta más szocialista vál­lalat is építkezett a kérdéses területen. Az efsz és a vállala­tok közötti megállapodás isme­retlen. Elvben a kisajátítás esetélmn a kisajátítási ellen­érték a tulajdonosoknak jár­na. Előbb azonban szükséges lenne édesanyjuk után utólag a hagyatékot letárgyalni és így tisztázni, ki a földterület tulajdonosa. Az 1975/122 számú efsz törvény, esetleg a szocia­lista földhasználatról szóló 1975/123 számú törvény alap­ján az önök által nem megmű­velt mezőgazdasági területért haszonbérre igényük nincs. Foglalkozási betegség megítélése Cs. A.: Szembetegsége, mely fokozatosan teljes vakságá­hoz vezeteti, nem minősíthető foglalkozási Inrlegségnek, még akkor sem, ha fellehető, hogy a la pbet egségé t m unka já nak végzése közben szerezte. így teljes rokkantjáradékon és a maga te he te t len ség i p ó llékon kívül nincs igénye elesett ké­résé tkü Iön bűzeiének megtéríté­sére. Igény keresetkiegészítésre S. J.: Ha feltehető, hogy to­vábbdolgozott volna öregségi n y u gd í jko rha tá rának e lé rése után is, akkor erre a feltétele­zett időre elesett kér eset kü­lönbözeiére továbbra is igénye van. Félő azonban, hogy a több mint egy év eltelte miatt igé­nye elévült. DR. F. J. Mindenki ismeri Pozbán Tóth Lidi nénit, aki a napokban ün­nepelte 90. születésnapját. Va­lamikor fiatal korában kisbíró volt a faluban és a posta kéz­besítését is rábízták. Volt nép* bíró is és aktív tagja volt a Vöröskeresztnek. Ma már régi funkcióit nem tudja ellátni s már csak a CSEMADOK tagja. Igen büszke arra, hogy a CSE­MADOK járási bizottságától is eljöttek őt felköszönteni. Lidi néni felett ugyan eljárt lggj az idő, őt azonban még min­den érdekli. Családja, unokái, V. 19 dédunkái szeretete veszi kö­rül. Felvételünkön Lidi néni — egyik dédunokájával. KOVÁCS ÁRPÁD w ÚJ sző Önkéntes véradók A párkányi (Štúrovo) Dél- Szlovákiai Cellulóz- és Papír­gyárban tevékenykedő Vöröske­reszt szervezet Hajdú Béla el­nök vezetésével véradásra hív­ta a tagságot. Az eredmény nem is maradt el, hiszen mintegy 34-en jelentkeztek. Közöttük volt Ivan Staško, aki már har­mincszor és Hajdú Béla, aki huszonegyszer adott vért. Ez idén '\ég két alkalommal szer­veznek ingyenes véradási ak­ciót. Az üzem vezetősége pozi­tívan értékeli a Vöröskereszt szervezetének tevékenységét és Támogatja munkájukat. ' Nagy András író—olvasó találkozó lányokon ()aník) író-olvasó találkozót rendezett a nőszö­vetség helyi szervezetének ol­vasóköre. A találkozóra Gál Sándor írót hívták meg, akinek egyik könyvéről, a Családi kró­nikáról beszélgettek. Az írónak sok-sok kérdést tettek fel a je­lenlevők. A találkozó felejthe­tetlen élményt nyújtott minden irodalomkedvelőnek. Firtko Istvánná

Next

/
Oldalképek
Tartalom