Új Szó, 1980. november (33. évfolyam, 259-283. szám)

1980-11-01 / 259. szám, szombat

VILÁG proletárjai, egyesOljetekv SZ LOVA K IA KOMMU NI ST A PARTJA KÖZPO NT ľ BIZ OTT S ÁGÁNA K NAPI LAPJA 1980. november 1. SZOMBAT BRATISLAVA # XXXIII. ÉVFOLYAM 259. szám Ära 50 fillér Mindig a társadalom érdekében Az év végéig hátralevő napokban minél jobb eredmények elé- résére törekszünk a tervfeladatok teljesítése terén. Ez persze helyes és kívánatos. Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy ez az erőfeszítés a tervteljesítés értékelésének eddig ér* vényben levő kritériumai szerint folyik, s nagyjából két hóna^ pig még minden megy a régiben. Akkor lépnek majd hatályba az új szabályzók, amelyeket a népgazdaság tervszerű irányi* tását tökéletesítő intézkedések tartalmaznak. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk még felhasználni az érvényes, de a gazdasági helyzet és a társadalmi érdekek szempontjából már nem meg- felelő mércét. A tervteljesítés összefügg az anyagfogyasztással, s igy nem egy esetben a terv teljesítését fokozott anyagfogyasztással pro* hálják elérni. Köztudott, hogy az anyag- és az energiafogyasz­tás nálunk mintegy 50 százalékkal nagyobb, mint a fejlett ipari országokban, tehát az anyagokkal és az energiával feltétlenül takarékoskodnunk kell. Ez az egész társadalom érdeke. A mi­nél nagyobb anyagi ráfordítással való tervteljesítés eddig még vállalati érdek. Talán meg sem kell magyarázni, mennyire el- lentéles dolog ez. Lehetséges, hogy a hátralevő két hónapban az egész fogyasztáshoz képest sokat már nem takarítanának neg, csakhogy alapvetően hibás nézet kizárólag nagy megta­karításokat keresni és a kicsit lebecsülni. Nyíltan be kell valla­ni, hogy a hatékonyság növelése szempontjából semmilyen megtakarítás nem annyira kicsi, hogy ne lenne érdemes töre­kedni elérésére. A termékek minőségével kapcsolatos eddigi szabályzók sze­rint a selejttermékek reklamációi és más szankciók költségeit a vállalatok előre tervezett alapjából fedezték, anélkül, hogy hatással lett volna a nyereségképzésre. Az új esztendőtől kezd­ve azonbau ezek a költségek csökkenteni fogják a vállalati nyereséget. Ennek ellenére számos termék minőségét még min­dig felületesen ítélik meg. Ez is ellentétes a társadalmi érde­kekkel, s az ilyen vállalatok vezetői azt sem gondolták végig, hogy ezzel most már saját érdekeikkel is ellentétbe kerülnek. Vagy talán azt hiszik, hogy a most gyártott termékek rossz mi­nőségére vonatkozó reklamációt még a régi módon elintézhe­tik? Ez nyilvánvaló tévedés, ezért már most mindenütt törőd­niük kellene azzal, hogy a vállalati ellenőrzés lényegesen szi­gorúbban bírálja el a minőséget. Vannak még komolyabb okai is annak, hogy átgondoljuk, mi a társadalom érdeke, és mi nem az. Nem titok, hogy szinte minden vállalat és szervezet munkaerőhiányra panaszkodik. Az sem titok, hogy sok vállalatnál és szervezetnél nem használják jól ki a munkaidőt — csak 80—85 százalékban. De a munkát ugyanúgy megfizetik, mintha az egész munkaidőt produktív vagy más munkára használnák ki. Ez azt jelenti, hogy a bérek útján több pénzeszköz kerül forgalomba, mint amennyi a konk­rét munkaeredménynek megfelel, s így ^különbség keletkezik a belső piacon a kereslet és kielégítése között. Az elvégzett mun* ka értékének elnéző elbírálása az említett oknál fogva ellen­tétes a társadalmi érdekekkel, s végső soron antiszociális ma­gatartás. Várható vajon, hogy az új szabályzók javítanak a helyzeten? Üjra kell hangsúlyozni, hogy a szabályzók önmagukban nem, hanem az, hogyan értik meg az emberek, hogyan tudnak segít­ségükkel javítani a helyzeten, éspedig elsősorban a termelés­ben és az adminisztrációs munkában. A helyzet javításának te­hát éppen az a feltétele, hogy minden tevékenység terjedelmét és minőségét igazságosan bírálják el, még azét is, amelyet nem lehet mérni darabszámra, tonnákban vagy kilométerek­ben. Számtalan példát lehetne felsorolni arról, melyek a társadal­mi érdekek és melyek nem. Kevés szó esik azonban arról a szempontról, amely egészen egyszerű, de mégis nagyon igényes, ezért szeretnek megfeledkezni róla. Ez pedig egy konkrét fizi­kai tényező, az idő. Nem szívesen szólnak az időről, amely a döntések meghozatalához és végrehajtásához, bizonyos ügy el­intézéséhez szükséges. Például egyes ügyek intézésére „hivata­losan“ megszabott határidő van. A dolgot postafordultával el lehetne intézni, de az adott intézménynek harminc napja van rá, tehát kényelmesen vár addig. Vagy hogyan bánnak az idővel új termékek gyártásának be­indításakor? A prototípus és a dokumentáció már rendelkezés­re áll, a termelés azonnali beindításával meg lehetne előzni a koukurrenciát vagy legalább lépést tartani vele, de az időt el­fecsérelik azzal, hogy keresik, ki hajlandó a terméket gyár­tani, s ha megtalálják a gyártót, további idő megy el azzal, hogy a gyárnak fel kell készülnie a termelésre. A bevett termelési szervezés és szakosítás oda vezetett, hogy sok termelő monopolhelyzetben van. Ez nem rossz szervezés, mert lehetővé teszi a termelés koncentrálását és növelését, a költségek csökkentését. Sok monopolhelyzetben levő termelő azonban a társadalmi érdekekkel ellentétben jár el, nem igyek­szik termelését úgy fejleszteni, hogy kielégítse a keresletet, inkább hagyja, hogy könyörögjenek neki, és sok megrendelő közül válogat. Ez is helytelen magatartás, mert jogtalanul előnyben részesíti a vállalati vagy az ágazati érdekeket. Helyzetükön az új szabályzók semmit nem változtatnak, ha csak azt fogják keresni, mennyire érintik őket az intézkedé­sek. Csakhogy a népgazdaság tervszerű irányítási rendszerét tökéletesítő intézkedések nem egyszerűen döntések és szabály­zók jegyzékei, hanem olyan lépések, amelyek célja a gondol­kodás és a munkához való viszonyulás megváltoztatása, kieme­lik minden vállalat és szervezet felelősségét azért, hogy maxi­málisan hozzájáruljanak a legtágabb értelemben vett társadal­mi szükségletek kielégítéséhez. Annak tudatában kell hozzá­fogni a problémák megoldásához, hogy az eredménynek össz­hangban kell lennie a társadalom érdekeivel. Az erős népgazdaság a legfontosabb feltétele a CSKP XV. kongresszusán kitűzött és azon célok elérésének, amelyeket a közeljövőben a XVI. pártkongresszus tűz ki. Előfeltétele az egész társadalom létbiztonsága megszilárdításának, ezért any- nyira fontos, hngv minden tevékenységben a társadalmi érde­keket tartsák szem előtt. —Rp — A púchuvi Május 9 Efsz 55 hektáros gyümölcsösében a napokban szüretelik a gazdag alma-, körte- és szilvatermést (V. Gabőo felvétele —= CSTKJ ŐSZI MUNKÁK-ŐSZI GONDOK A kedvezőtlen időjárás miatt késlekedő érés és betakarítás következtében az őszi munkáik is összetorlódtak, egyidejűleg folynak a talajelőkészítő mun­kálatokkal, ezért sok gondjuk van mezőgazdasági üzemeink­nek. Bodnár Ferenc mérnök szerint ez a kép jellemző a Bodollói (Biululov) Egységes Földművesszövetkezetre is. — Nagyon összetorlódtak az őszi mezőgazdasági munkák az időjárás szeszélye miatt — mondja Bodnár mérnök. — A betakarítási és talajelőkészítő munkák során komoly nehéz­ségeikkel kell megküzdeniük a dolgozóknak és vezetőknek egyaránt. A feladatokat csakis Értékes sikerek (ČSTK) — Plenáris ülést tar* tott tegnap a Szlovák Nemzeti Front nyugat-szlovákiai kerü­leti bizottsága. Értékelte azo kát az eredményeket, amelye­ket a Nemzeti Front szervei és szervezetei a CSKP XV. kong­resszusa óta értek el a nyu­gat-szlovákiai kerületben. A résztvevők a közelgő általános választásokról és a népbírák megválasztásáról is tanácskoz­tak. Nagyra értékelték a Nemzeti Front szerveinek, valamint a Nemzeti Frontba tömörült poli­tikai pártoknak, társadalmi és egyéb szervezeteknek hozzájá­rulását a szocialista munkaver­seny kibontakoztatásához. Az elmúlt négy esztendőben a ke­rület lakosai több mint ötmil- liárd korona értékű kötelezett­séget vállaltak. Felajánlásaikat jelentős mértékben túlteljesí­tették, a Z-akcióban több mint 8 milliárd korona értéket hoz­tak létre. A Nemzeti Frooit szervezetei az elmúlt időszak­ban nagy gondot fordítottak a mezőgazdasági üzemek és vál­lalatok megsegítésére, különö­sen a tömegtakarmányok be­gyűjtésére. A plenáris ülés résztvevői végezetül határoza­tot fogadtak el. amelyben még nagyobb kezdeményezésre és aktivitásra szólítják fel a Nem­zeti Front szervezeteinek tag­jait. alapos szervezéssel és ieWkiis meretes munkával tudják tel jesíteni. A kétszáz hektárra tervezett őszi repce vetését be­fejeztük, szintén elvetettük az őszi keveréket százötven bek táron, Őszi búzát 1350 hektár ra terveztünk, ebből kilenc száz hektárt bevetettünk. Saj nos, nem hiszem, hogy az egész tervezett területen sike rül elvetnünk a magot, mert a földeken áll a talajvíz, süp- pedőkes a talaj, gépekkel le hetetlen rámenni, így jó pár hektár a tavaszi vetésre vár, — Cukorrépát 120 hektáron vetettünk. Eddig ötven hektár ról szedtük fel a termést, A betakarítás gépi erővel törté­nik, egy hatsoros és egy há­romsoros répakombájnunk vég­zi a munkát. A beadás folya­(Folytatás a 2. oldalon) Bohuslav Chňoupek az NDK-ba látogat (ČSTK) — Bohuslav Chnou pék, külügyminiszter Oskar Fi- schernek, a Német Demokrati- kus Köztársaság külügyminisz­terének meghívására a közel­jövőben munkalátogatást tesz az NDK-ban. Jókívánságok Algériába jCSTK) — Gustáv Husák, « CSKP KB főtitkára, köztársasá­gi elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Bendzsedid Sadli- nak, az algériai Nemzeti Fel- szahadítási Front párt főtitkár rónak, az Algériai Demokrati­kus és Népi Köztársaság el* nőkének az ország nemzeti ün­nepe alkalmából. A távirat megállapítja: Cseh­szlovákia uépe mély rokon« szenvvel kíséri figyelemmel Al­géria népének a Nemzeti Fel-* szahadítási Front párt IV. és rendkívüli kongresszusán elfo­gadott határozatok teljesítésére, a szocialista alapokon nyugvó áj társadalom felépítésére tett erőfeszítéseit. Nagyra értékeljük országuk következetes impéria- listaellenes és antikolonialista politikáját, amely az Algériai Népi és Demokratikus Köztársa säg fontos helyzetének és nem­zetközt tekintélyének, valamint ax el nem kötelezett országok mozgalmában kifejtett aktív te­vékenységének alapja, úrülünk azoknak az eredményeknek, amelyeket Algéria népe függet­len országának fejlesztése te­rén ért el, és őszintén gratulál lünk hozzájuk. Végezetül kifejezi azt a meg­győződését, hogy a két ország hagyományos barátsága és sok­oldalú együttműködése tovább fejlődik és mélyül Csehszlová­kia és Algéria népe javára, a béke, a nemzetközi enyhülés és a népek közötti együttműködés érdekében tett közös erőfeszí­tések javára. l.ubomfr Štrougal szövetségi miniszterelnök táviratban kő- szöntötte Mohammed Bin Ah­med Abdalghanit, az Algériai Demokratikus és Népi Köztár­saság miniszterelnökét, az or­szág nemzeti ünnepe alkalmá­ból* Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chňoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot knl< dütt Mohammed Szadik Bin jahjantnak, Algéria külügyim- n észterének. Elsők között az építőiparban A Poprádi Magasépítő Válla« hat rozsnyói (Rožňava) 03-as üzeme a vállalaton belül októ­berben elsőnek teljesítette a hatodik ötéves terv feladatait. Az üzem dolgozói szocialista felajánlást tettek, hogy pár­tunk megalakulásának hatva­nadik évfordulója és a XVI. pártkongresszus tiszteletére 20 millió koronával túlteljesítik tervüket, ami összesen nyolc- vanhat lakásegységet jelent. Az építővállalat rozsnyói üze­mének dolgozói jelesre vizs­gáztak. Példájuk követésre méltó. —-cső— Termékfelújítás a Poprádi Vagongyárban Lépést tartanak a fejlődéssel (Tudósítónktól) — A Poprá- di Vagongyárban és a tőkete- rebesl (Trebišov), valamint a Spišská Stará Ves-i üzemben a 6. ötéves tervidőszakban a vas­úti kocsik gyártásában rendkí­vül jó eredmények születtek. A gyár felelős vezetői a hírne­vüket igyekeznek is megtarta­ni, s ezért idejekorán hozzá­láttak a termékfelújításhoz. Ing. Pavol Košík, a Pop rád t Vagongyár műszaki igazgatóhe lyettese elmondotta: a termék- felújítás szükségszerűsége ab­ból adódik, hogy a hat- és nyolctengelyű nagy teljesítmé­nyű villainy mozdonyok a teher­vagonokat az eddiginél gyor­sabban képesek vontatni', s ezért olyan kocsikra van szük­ség, melyeknek szerkezete bír­ja a nagyobb megterhelést, a fokozott tengelynyomást. Oj te­hervagonok gyártása az árü be- és kirakodásának megvál­tozott technológiájából követ­kezően is fontos. Több közpon­ti átrakóállomáson már elké­szítették a vagonok úgyneve­zett forgó, illetve homlokbil­lentőit, melyek arra szolgál­nak, hogy meggyorsítsák a be- és kirakodást. Csakhogy az er­re alkalmas vagonokból ma még kevés van. A Poprádi Vaigongyár figye­(Folytatás a 2. oldalonf

Next

/
Oldalképek
Tartalom