Új Szó, 1980. október (33. évfolyam, 232-258. szám)

1980-10-01 / 232. szám, szerda

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSAQANAK NAPILAPJA 1980. októberi SZERDA BRATISLAVA AZ ÖSSZEFOGÁS JEGYÉBEN A világméretű szakszervezeti mozgalom jelenleg több mint 350 millió dolgozót tömörít soraiba. Ebből közel kétszázmil­lió a Szakszervezeti Világszövetség tagja, annak a világ­szervezetnek, amely október 3-án ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. A Szakszervezeti Világszövetség megalakulása óta eltelt harmincöt év a szakszervezeti mozgalom hatalmas fejlődését is* jelzi. Amíg 1945 októberében Párizsban, az első szakszer­vezeti világkongresszuson a delegátusok 64 millió szerve­zett dolgozót képviseltek, a kilencedik világkongresszuson, 1978-ban Prágában már 210 millió dolgozó véleményét kép­viselték a küldöttek. A harmincöt év alatt a Szakszervezeti Világszövetségbe tömörült szakszervezeti szövetségek gazdag tapasztalatokra tettek szert. Ez a három és fél évtized nagyon fontos szakaszt jelent az emberiségnek a társadalmi hala­dásért vívott küzdelmében. Ebben az időszakban győzött a nemzeti felszabadító mozgalom, ekkor omlott össze a gyar­mati rendszer. Ez az időszak egyban a szocialista világrend­szer létrejöttének időszaka is. A szocialista országokban a termelési eszközök társadalmi tulajdonban vannak, kialakuii az emberek közti egyenlőségen, elvtársi kapcsolatokon ala­puló viszony, a társadalom építéséért vállalt tudatos fele­lősség. A harmincöt év alatt a szakszervezetek is nagy fej­lődést tettek meg világszerte. Elmélyült nemzetközi szere pük. erősödött a szervezett munkásság öntudata és harcos nemzetközi szolidaritása. A tőkés országok és a fejlődő or­száguk szakszervezetei ugyancsak jelentős eredményeket ér* lek el a monopóliumok uralma elleni harcban. A szakszervezetek egybehangolt, egységes akciói napjaink­ban a nemzetközi közvélemény kialakításának egyik fontos tényezője. Ismeretes, hogy a hidegháború következtében a nemzet közi szakszervezeti mozgalom több szervezetre szakadt. Azon- ban a fejlődés tanulságai bizonyítják, hogy a szakszervezetek csakis akkor tölthetik be világméretekben szerepüket a tár «adalmi baladás elősegítése terén, ha egységesek és szolidá­risak a világ valamennyi dolgozóját érintő alapvető kérdé­sekben. Az egység érdekében a Szakszervezeti Világszövet­ség szorosan együttműködik azokkal a szakszervezeti köz­pontokkal is, amelyek nem tagjai az SZVSZ-nek. így volt ez ax 1978. évi prágai szakszervezeti világkongresszuson, s ez a törekvés hatotta át a SZVSZ Főtanácsa Moszkvában ma meg­nyíló ülésének előkészületeit is. A világ szakszervezeti moz­galmának képviselői ezen az ülésen közösen keresik a kive­zető utat korunk égető problémáiból. A SZVSZ Főtanácsának moszkvai ülése felméri azt a hala­dást, amelyet a világszövetség a kilencedik szakszervezeti vi­lágkongresszus óta ért al a munkanélküliség, az infláció, a szakszervezeti jogok elleni támadások elhárításában. Ezek a jelenségek egyre élesebb formákat öltenek a tőkés országok- ban. A szakszervezeti világmozgalomban egyetértés uralkodik abban, hogy e jelenségek elleni harcot elsősorban a nemze­tek közötti monopóliumok veszélyes tevékenysége ellen kell irányítani. Hiszen sok országban kemény harcot kell vívni a legalapvetőbb emberi jogért, a munkához való jogért. A jö­vő évben előreláthatólag 23 millióra emelkedik a munkanél­küliek száma a világon. Ugyanakkor a multinacionális mo­nopóliumuk nyereségei minden eddiginél nagyobbak. Az egész emberiséget érintő kérdés az éhínség leküzdéséért folytatott küzdelem. Földünkön több mint kétmilliárd ember él nyomorban, és sok millió ember jövedelme a létfenntartás­hoz szükséges minimumot sem éri el. Mindez az imperializ­mus, a monopóliumok kizsákmányoláson alapuló politikájá­nak az eredménye. A monopóliumok támogatják a fegyver­kezési hajszát, a tömegpusztító fegyverek gyártását, ezek a monopóliumok állnak a különféle katonai és fasiszta dikta­túrák hatalomra juttatása mögött. A haladás hívei számára nagy jelentőségű a szocialista országok példája. A szocialista országokban törvények biz­tosítják a munkához való jogot, ezekben az országokban a gazdaság tervszerű fejlesztése lehetővé teszi a nemzeti jö­vedelem s ezzel egyidejűleg az életszínvonal állandó növe­kedését. A Szovjetunió és az egész szocialista közösség bé- kepolitikája arra ösztönzi a tőkés és a fejlődő országok dol­gozóit, hogy kövessék a szocialista országok példáját, meri ez a példa a gyakorlatban bizonyltja: a dolgozók által elő­teremtett anyagi javakat valóban az ország, a társadalom, a dolgozók javára lehet fordítani. A SZVSZ Főtanácsának moszkvai ülése egybeesik e fontos nemzetközi szervezet megalakulásának 35. évfordulójával. A harmincöt év tapasztalatai, s az a körülmény, hogy a fő­tanács ülésén a SZVSZ-en kívüli szakszervezetek képviselői is jelen lesznek, kidomborítja az egész nemzetközi szakszer­vezeti mozgalom egységének fontosságát és időszerűségét. SOMOGYI MÄTYÄS Fokozni kel! a fepSdés ütemét (Tudósítónktól) — A Kelet­szlovákiai Kerületi Nemzeti Bi­zottság tegnap megtartott 18. plenáris ülésén — amelyen a központi párt- és állami szer­veiket Viliam Šalgovič, a Szlovák Nemzeti Tanács elnö­ke és Krocsány Dezső, az SZSZK szociális- és munkaügyi minisztere képviselték — a választott szerv tagjai megvi­tatták azokat a feladatokat, amelyekeit a CSKP 15. plenáris ülése határozatának megváló sítása érdekéhen a nemzeti bi­zottságoknak kell telíesíteniük a kerületben. Többek között értékelték a nemzeti bizottsá­gok gazdasági tervének félévi teljesítését, valamint a válasz­tási program eddigi eredmé­nyeit is. A képviselők tanácskozásá­ból kitűnt, hogy az idei első félévben a központilag irányí­tott gazdálkodásnak nincs rossz mérlege, hiszen az ipari termelés 3,5 százalékkal volt jobb, mint az elmúlt év ha­sonló időszakában, s a beruhá­zások terén is haladás tapasz­talható a tavalyi eredmények­hez képest. Ugyanakkor a Jo­(Folyt^tás a 2. oldalonf Az egész Konzorcium gázvezeték befejezése szempontjából fontos sľokaszhoz érkeztek a szilicei fennsíkon folyó munkálatokkal. Er. a szakasz 31,4 km hosszú, az almást (fablonov nad TurňouI kompresszorállomástól a fennsíkon keresztül a rozsnyói (Roiňa oa) járás nyugati határáig vezet. Felvételünkön balról Ľudovít čáni és Juraj Paták, a prágai Sigma cég dolgozót munka közben (A Haščák felvétele - CSTKJ MEGGYORSULT A2 ŐSZI MUNKÁK ÜTEME Az idei termés megmentése és jövö évi megalapozása a tét (Munkatársunktól) Az elmúlt hét óta szaporodtak a tennivalók Közép Szlovákia mezőgazdasági üzemeiben. A nagy tömegeket foglalkoztató burgonyaszedésen kívül — melynek mintegy 42—43 százalékát végezték el napjainkig —- meg kezdődött a cukorrépa betakarítása is. A silókukorica begyűj- ťésénefk eredeti tervét sok üzem teljesítette már, ám a mun­ka még ezekben a gazdaságokban is folytatódik, mivel a ké­sei érés miatt a szemre termesztett kukoricát is tömegtakar­mányként hasznosítják. Amíg a begyűjtésnek szinte egész szeptemberben kedvezett az időjárás, a talajmüvelés — különösen a csapadékban sze­gényebb déli vidékeken — egy­re több gondot okoz. A kemény talaj jobban igénybe veszi a gépeiket, nagyobb az üzem­anyag fogyasztás, lassabban ha­lad a munka. Az elmúlt hét végén közzétett eredmények- ! Folytatás a 2. oldalon/ A sziviel—indiai egviilMködes megfelel a világfáké érdekeinek Leonyid Brezsnyev fogadta Nilam Szandzsiva Reddit (ČSTK) — A moszkvai Kremlben tegnap megkezdőd­tek a szovjet—indiai tárgyalá­sok, amelyeken részt vett Leó* nyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke, Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács el­ső elnökhelyettese, Ivan Arhi­pov, a Minisztertanács elnök- helyettese, Viktor Malcev, a külügyminiszter első helyette Érik a szőlő, hajlik a vessző... (Tudósítónktól) — Érik, duz­zad is a szem, de nagyon las­san. Az érési folyamat itt is ké­sett egy jó hónapot. A szüret mégis megkezdődött, ha nem Is harsogó nótaszóval, de terv­szerű, pontos munkával. A tor­nai vár alatti szőlők benépe­sedtek. Az Újbódvai {Nová Bod- va) Szövetkezethez tartozó sző­lőkben már leszedték a Csaba­gyöngyét, az Irsai-Olivért. Az éréssel folyamatosan kerül sor a Müller, a Zöldszilváni, a Bur­gundi és a Veltlíni szüretelésé­re. Rácz Elemér vincellér szerint mennyiségileg jónak ígérkezik a termés. A cukortartalom az eddigi mérések szerint nem éri el a tavalyit, de a kései virág­záshoz viszonyítva elégedettek a szakemberek. Számítanak a diákok, a patronáló üzemek dolgozóinak segítségére, hogy ne várjanak hiába a katonás rendben sorakozó hordók se és Nilam Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnöke. A tegnapi megbeszélések so* rán a tárgyaló felek véleményt cseréltek a szovjet—indiai kap* csolatokat érintő alapvető kér­désekről. E kapcsolatok alapját az 1971-ben megkötött szovjet —indiai béke-, barátsági és együttműködési szerződésben rögzítették. Nagy figyelmet, szenteltek a béke és a nemzetközi bizton ság megszilárdításával, az im perializmus, a gyarmatosítás és a fajüldözés elleni harccal ősz szefüggő kérdéseknek. Leonyid Brezsnyev kijelentette, hogy a Szovjetunió céltudatosan és ha­tározottan törekszik az enyhü lési folyamat fenntartására. Éremosztás Litoméricében . (ČSTK) —• Litoméricében a „Csehország kertje“ címmel megrendezett országos kiállítá­son tegnap megtartották a gyű mölcstermesztők napját. A bí ráló bizottság a nagyüzemi gyümölcstermelők közölt 105 érmet osztott ki, ebből 23 arany- és 32 ezüstérmet. A kis termelőknek a bizottság 30 ér­met ítélt oda. Miloš JakeŠ, a CSKP KB El­nökségének póttagja, a KB fit kára tegnap megtekintette a kiállítást. Végignézte a bernu tató anyagát, amely tájékoztat ja a látogatókat a csehszlová­kiai gyümölcs- és zöldségtenne* lés jelenlegi helyzetéről és táv­latairól. ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (ČSTK) — Gustáv Hus&k köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Alhaji Sheha Shagarinak, a Nigériái Szövetségi Köztársaság elnöké« nek az ország nemzeti ünnepe, a függetlenség kikiáltása 20. évfordulójának alkalmából. Ugyanebből ax alkalomból Bohuslav Chňoupek küliigymi« niszter üdvözlő táviratot kül­dött Ishaya Audunak, Nigéria külügyminiszterének. Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban köszöntői*,: Szpiros Kiprianut, a Ciprusi Köztársaság elnökét, az ország nemzeti iiunepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Buhuslav Chňoupek kiilügynn- niszter üdvözlő táviratot kül­dött Nikosz Rolandisz ciprusi külügyminiszternek. Ľubomír Strougal szövetségi miniszterelnök táviratban fe< jezte ki jókívánságait Csao Ce< jaugnak, a Kínai Népköztársa’ ság Államtanácsa elnökének ax ország nemzeti ünnepe al* kai máitól. A norvég kormányfő fogadta parlamenti küldöttségünket fdSTK) — A Szövetség* Gyűlés küldöttsége tegnap, nor* végiai látogatása mik második napján folytatta hivatalos meg« beszélésait a norvég parla­ment (képviselőivel. Az Alois tndrának, a CSKP KB Elnöksé­ge tagjának, a Szövetségi Gyű-« lés elnökének vezetésével Os­lóban tartózkodó csehszlovák parlamenti küldöttséget tegnap fogadta Knut Frydenlund ügy* vivő norvég kormányfő és Os- ló polgármestere. A fogadást követően parlamenti küldöttsé­günk a Kon-Tiki Múzeum és a Viking Hajók Múzeumának lá­togatásával fejezte be tegnapi programját. A Met az nemzeti vállalat Üsti nad Labem-i 07 számú üzemé­nek dolgozói 100,3 százalékra teljesítenék az idei év nyo’c hónapjának tervét a gépkocsi­dugattyúk gyártásában. Ez 1425 tonna gyártmány előállítását jelenti 117 millió korona érték­ben. A 7. ötéves tervidőszak első évében 7 új dugattyútípus gyártását kezdik meg. Felvéte­lünkön Jaroslava Rubášová esztergályos munka közben (L. Zavoral felvétele — CSTK) XXXIII ÉVFOLYAM 232. szám Ára 50 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom