Új Szó, 1980. szeptember (33. évfolyam, 206-231. szám)

1980-09-01 / 206. szám, hétfő

V I L A G PROLETÁRJA), EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1980. szeptember 1. HÉTFŐ BRATISLAVA • XXXIII. ÉVFOLYAM 206. szám Ára 50 fillér ÚJ FELADATOK ELŐTT írta Juraj Busa, az SZSZK oktatási minisztere Az új tanév kezdetén, melyben társadalmunk megemlékezik a párt megalapításának 60. évfordulójáról, érdemes felidézni Bohumír Šmeral szavait: „Többek vagyunk egy politikai párt­nál. Az új élet úttörői vagyunk. Űj viszonyokat kialakítva új embereket akarunk formálni.“ Ez a gondolat évek múltán, a párt küzdelmes harcai után sem veszített igazságából és idő­szerűségéből. Pedagógusaink azzal az elhatározással kezdik az új tan­évet, hogy munkájukban következetesen valóra váltják a párt Központi Bizottsága Elnökségének a csehszlovák oktató-nevelő rendszer továbbfejlesztéséről szóló határozatát. Az oktató-ne­velő rendszer korszerűsítése során az elmúlt négy évben elért eredmények derűlátásra adhatnak okot. Emellett persze tudatosítjuk a fogyatékosságokat is az ifjúság kommunista nevelésében, amint arra a Központi Bizottság 15. ülése is rá­mutatott. Arra kell törekedni, hogy a pedagógusok munkájá­ban az eddigieknél még következetesebben érvényesüljön a szocialista iskola alapelve, az oktatás és a nevelés egysége, hogy az ifjú nemzedék kommunista nevelése formalitásoktól mentes legyen. Eredményeink kedvező feltételeket teremtenek ahhoz, hogy még jelentősebb sikereket érjünk el a fiatalok szocialista ne­velésében. Tanulóink lelkesedése, a nyári építőtáborokban végzett lelkiismeretes munkája arról tanúskodik, hogy ifjú­ságunk alapjában véve helyesen viszonyul társadalmunkhoz; az iskola feladata azonban, hogy megfelelően irányítsa őket. Ez azért is fontos, mert a fiatalok egy része közönyös a munkával szemben, kibújik a felelősség alól, - egyesek pedig magukon viselik a kispolgári erkölcs jegyeit. Persze a maga­tartásbeli fogyatékosságokért nem kizárólag a fiatalok hibáz­tathatok. A helytelen megnyilvánulásokért nemegyszer az is­kola, a szülők is felelősek, sőt, bizonyos mértékig mindenki, akinek köze van az ifjúság neveléséhez. Mert sokszor nem éppen az idősebbek azok, akiktől a fiatalok kispolgári voná­sokat tanulnak? Például azt, hogy életük értelmét egyéni érdekben ás kényelemben lássák. És nem a szülők azok, akik gyakran saját maguktól megvonva a pénzt, gyermekeiknek a legdrágább és legdivatosabb ruhákat, cipőt, magnót stb. vásá­rolják? Mindezt anélkül, hogy gyermekeiktől jobb eredménye­ket követelnének, nagyobb igényeket támasztanának velük szemben. Aztán nemegyszer csodálkozunk azon, hogy gyerme­keink követelőznek, nincs kötelesség- és felelősségtudatuk, fél­vállról beszélnek a munkáról. Hányszor az iskolát hibáztatjuk azért, amit mi szülők a családi nevelésben elmulasztottunk, vagy nem voltunk következetesek. Természetesen az iskola az az intézmény, mely a családdal együtt az ifjú embert formálja. Nagy figyelmet szentelünk ezért a tudományos világnézeti nevelésnek, a szocialista ha* zafiságra és proletár internacionalizmusra nevelésnek. Az is­kola feladatát e téren jelentősen aláhúzza az a tény, hogy még mindig nem egységes a család és az iskola nevelői ráha­tása. Az új tanévben az alapiskolák a kerszerűsítés új szakaszá­ba lépnek. Szeptembertől már a felső tagozaton, vagyis az 5. osztályban is új tervezetet vezetnek be. Az oktatás és a ne­velés tartalma az új koncepció értelmében pulitechnikai jel­legű. A hangsúly a matematikára, a természettudományi és műszaki tantárgyakra helyeződik; ezeket a tantárgyakat az idegen nyelvekkel együtt fokozatosan fakultatív tantárgyak­ként is bevezetik. Mivel a fő cél a személyiség sokoldalú fejlesztése, nagy figyelmet fordítunk a társadalomtudományi tantárgyakra, az esztétikai és testnevelésre s főleg a termelési gyakorlatra. Folytatódik a szakmunkásképzés korszerűsítése is. Az eddigi 2(13 szakmunkásképző 33-mal gyarapszik, így a középiskolának ebben a típusában a szakmunkástanulóknak már 83 százaléka fog tanulni. Változatlanul ügyelni kell eme intézmények anya­gi-műszaki feltételeinek javítására, fejleszteni kell a szakmun­kástanulók társadalmi-politikai aktivitását. Folytatódik a gimnáziumok és szakközépiskolák tartalmi átépítése is. A gimnáziumokban tovább bővül a tanulók szak­mai felkészítése, s a fakultatív tantárgyak közül elsősorban a gép- és villamosipari szakok oktatása kerül előtérbe. A szak- középiskolákban nagyobb hangsúlyt helyeznek a növendékek elméleti és gyakorlati felkészítésére. Az idén az alap- és középiskolákkal egyidejűleg megkezdő­dik az oktatás a felsőoktatási intézményekben is. Az egyete­mek és főiskolák az új felsőoktatási törvény teremtette fel­tételek között kezdik meg munkájukat. Fontos, hogy az okta­tók behatóan megismerjék a törvényt, és mindennapi tevé­kenységükben alkalmazzák is őket. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolását a szocialista iskola alapelvének tekintjük. Ezt kétféleképpen értelmezzük. Egyrészt a főiskolai és egyetemi hallgatókat társadalmi éle­tünk jelenlegi és távlati szükségleteinek megfelelően a tudo­mány és a technika legújabb ismereteivel felvértezve kívánjuk felkészíteni a gyakorlatra. Másrészt azt szeretnénk, ha tovább bővülne a felsőoktatási intézmények és a termelőágazatok együttműködése az időszerű társadalmi feladatok megoldásá­ban, ha a vállalatok bekapcsolódnának az alapiskolák és gim­náziumok termelési gyakorlatainak megszervezésébe, a tanulók szakmai felkészítésébe. Arról nem is szólva, hogy a szakmun­kásképzők feltételeinek javítása, a felsőoktatási intézmények­ben folyó tudományos kutatómunka hatékonyságának fokozása az üzemek, vállalatok és intézmények hathatós segítsége nél­kül elképzelhetetlen. Örvendetes, hogy a tanév kezdetén, melyben oktatásügyekre számos igényes feladat hárul, megállapíthatjuk: a közvéle­ménynek az iskola iránti érdeklődése szüntelenül nő, és pár­tunk vezetésével ez az érdeklődés egyre inkább tettekkel pá­rosul. Ez a pedagógusokat biztonságérzettel tölti el, és arra ösztönzi őkat, hogy akárcsak eddig, a most kezdődő tanév­ben is felelősségteljesen teljesítsék feladatukat az ifjú nemze­dék oktatásában és kommunista nevelésében. A öadeai Slovena szövőipari vállalat dolgozói eredményesen tel fesítik a hazánk felszabadítása 35., és a Szlovák Nemzeti Felkelés 36. évfordulójának tiszteletére tett szocialista vállalásaikat. Hét hónap alatt a vállalások teljesítésével 2 millió korona értéket termeltek. Jól teljesítik exportfeladataikat is. Felvételünkön Má ria Zvardoňová munka közben. (V. GabCo felvétele — ČSTK) ESutaztak zambiai vendégeink KENNETH DAVID KAUNDA SZÓFIÁBAN (ČSTK1 — Kenneth David Kaunda, a Zambiai Köztársa­ság elnöke szombaton befejez­te négynapos csehszlovákiai hivatalos látogatását és Bul­gáriába utazott. A csehszlovák és a zambiai zászlókkal feldíszített repülő­téren a kiváló afrikai állam­férfi és függetlenségi harcos búcsúztatásán megjelentek: Jo­zef Lenárt, a CSKP KB Elnök­ségének tagja, az SZLKP KB első titkára, Viliain Salgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szlovák Nemzeti Ta­nács elnöke, Ignác fanák és Gejza Šlapka, az SZLKP KB Elnökségének tagjai, Miloslav Bod'a, az SZLKP KERB elnöke, Dániel Futej, az SZLKP KB osztályvezetője, Anna Krétává, a Szlovák Nemzeti Tanács al­elnöke és Ján Gregor szlovák miniszterelnök-helyettes. A becses vendégtől eluta­zása előtt búcsút vett Bohus­lav Chnoupek külügyminiszter, František Salda, az elnöki iro­da vezetője és Václav Malý, hazánk zambiai nagykövete. A búcsúztatáson ugyancsak jelen volt Dzsenju Enyev, * Bolgár Népköztársaság bratis lavai főkonzulja. Kenneth Kaunda zambiai el nők Todor Zsivkov bolgár ál lamfő meghívására hivatalos baráti látogatásra Szófiába ér kezett, ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK (CSTK) — Trinidad és To« bagó Köztársaság nemzeti ön* nepe alkalmából Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban üdvözölte sir Ellis Emmanuel Innocent Clark köztársasági el­nököt Gustáv Husák köztársasági elnök ugyancsak táviratban üdvözölte Moamer Kaddhafl ezredest, a líbiai forradalom vezérét, a Líbiai Arab Szocia­lista Népi Állam (Dzsamahirija) nemzeti ünnepe alkalmából. Luboriiír Strougal szövetségi miniszterelnök szintén távirat­ban üdvözölte Abdaszszalám Ahmad Dzsalludot, a Líbiai Arab Szocialista Népi Állam (Dzsamahirija) általános népi kongresszusa főtitkárságának tagját. Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chnoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot ikül dött Ahmed Sehatinak, az ál­talános népi kongresszus fő­titkársága külügyi bizottsága vezetőjének és Ali Ahdaszsza- lám Trikinek, az általános né­pi bizottság külügyi titkáré" nak * «f * (iustav Husák köztársasági elnök Malaysia nemzeti ünne­pe alkalmából táviratban üd­vözölte Haji Ahmad Szhahal Musztain Billah Ibni al Mar- hum Szultán Abu Akar szul­tánt, Malaysia uralkodóját. Ľubomír Strougal miniszter- elnök ugyancsak táviratban üdvözölte Daluk Haji Husszein Bin Onno malaysiai miniszter- elnököt. Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chnoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot kül­dött Tengku Datuk Ahmad Rithauddeen Alhaj Bin Tengku Iszmail malaysiai külügyminisz­ternek A WWW® ISMÉI MEGEDÖSímn mVüláSI HAliANDfiSASAT Leonyid Brezsnyev aima-atai beszédének visszhangja (CSTK) — MOSZKVA — A tegnapi szovjet napilapok rend­kívüli figyelmet szentelted Leonyid Brezsnyev beszédének, amelyet az alma-atai nagy BÉKÉT RAKÉTÁK NÉLKÜL! AZ ENYHÜLÉST SÜRGETŐ NYILATKOZATOK (ČSTK) — A béke világnapjának, vagyis a második világ­háború kitörése mai, 41. évfordulójának előestéjén több olyan nyilatkozat látott napvilágot, melyben neves közéleti személyi­ségek és politikusok sürgetik a leszerelést, a lázas fegyverke­zés korlátozását. Marshall Shulman, Muskie amerikai külügyminiszter szov­jet ügyekben illetékes rendkí­vüli tanácsadója Ohio állam egyik egyetemén elmondott be­szédében sürgette a SALT—II, szerződés mielőbbi ratifikálá­sát. Ha hamarosan nem kerül sor a törvényije iktatásra, a lázas fegyverkezés újabb for­dulója kezdődik meg, tovább éleződik a feszültség a világ­ban. A nyugatnémet békevédők Stukenbrock volt náci koncent­rációs tábor területén nagysza­bású békefelvonulást tartottak a béke világnapjának előesté­jén. Martha Bushmann, a Né­met Kommunista Párt Elnöksé­gének tagja, a Béke-világtanács tagja a felvonulást követő nagy­gyűlésen hangsúlyozta, hogy a leszerelésért vívott faarc vala­mennyi demokrata és antifa­siszta erő közös fellépését kö­veteli meg. „Amire szükségünk van, azok nem az új atomraké­gyűlésen mondott. A szovjet' lapok mindenekelőtt azokat a részieket emelték ki a beszéd­ből, amelyekben Leonyid Brezsnyev megerősítette: a Szovjetunió a nemzetközi hely­zet kiéleződése ellenére a le­szerelés érdekében folytatja következetes békepolitikáját. A moszkvai Pravda leszögez­te: a jelenlegi bonyolult nem­zetközi helyzetet lényegében kél irányvonal politikai harca jellemzi, melyeket egyrészt a békeszerető erők, másrészt az elnyomás, a militarizmus és a reakciós politika hívei képvi­selnek. A szovjet lap figyel­meztet arra, a Szovjetunió a többi szocialista országgal kö­zösen már többször azonnali tárgyalásokat javasolt a lesze­relés és a katonai enyhülés kérdéseiről, s most a Nyuga­ton a sor, hogy válaszoljon errn a tárgyalási javaslatra. (Folyt at ás a 2. oldalon) A LEMP KB 5 ÜLÉSE MEGÁLLAPODÁS SZCZECINBEN ÉS GDANSKBAN (ČSTK) — A PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint, szombaton a kora reggeli órák ban Szczecinben megállapodás született a kormánybizottság és a sztrájkoló munkások között a munkabeszüntetés befejezésé ről. A hírügynökség a továb biakban hozzáfűzte, hogy szom­baton a délelőtti órákban befe jeződött Gdanskban a kormány bizottság és a sztrájkbizottság tanácskozása egy részleges megállapodás para fálásá val. Szombaton este még újabb ta­lálkozóra került sor a kormány- bizottság és a közös sztrájkbi­zottság elnöksége között. Varsóban szombaton megtar­totta 5. ülését a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bi­zottsága Edward Gierek első titkár elnökletével. A Központi (Folytatás a 2. oldalon/ ták, hanem a béke, az enyhülés folytatása és a leszerelés tény leges megkezdése.“ Nyugat-Berlinben a Karl Lieb­knecht Szocialista Ifjúsági Sző vétség tagjai síkraszálltak az enyhülés folytatásáért, és el­ítélték az eurorakéták nyugat­európai telepítésére vonatkozó NATO döntést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom