Új Szó, 1980. augusztus (33. évfolyam, 180-205. szám)

1980-08-01 / 180. szám, péntek

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1960. augusztus 1. PÉNTEK BRATISLAVA • XXXIII. ÉVFOLYAM 180. szám Ara 50 fillér •• a TORTENELMIMERF0LDK0 Történelmi jelentőségű dokumentum született öt esztende­je Helsinkiben, amikor harminchárom európai ország, az Egyesült Államok és Kanada legfelsőbb képviselői aláírták az európai biztonsági és együttműködési értekezlet Záróok­mányát. Ezzel felkerült a pont az i betűre: az enyhülésért, a békéért, az államok közti jó kapcsolatokért folytatott sok­éves harc győzelmét jelentette. A harmincöt állam- és kor­mányfő kézjegyével hitelesítette, hogy ezen elvek és célok mellett kötelezi el magát. A Záróokmány aláírása történelmi szükségszerűség volt: elismerése annak, hogy az enyhüléssel szemben nincs más ésszerű alternatíva. Az enyhüléspolitika, a békés egymás mellett élés politikája pedig a hidegháború fölött aratott győzelmet jelenti. Tudjuk, bonyodalmas fit vezetett Helsin­kiig. A hatvanas években és a hetvenes évek elején a vi­lágban végbement hatalmas változások — elsősorban a szo­cializmus pozícióinak szilárdulása gazdasági, politikai és ka­tonai téren, a haladó, nemzeti felszabadító mozgalmak fel­erősödése a gyarmati országokban és ezzel párhuzamosan az imperializmus térvesztése, a szocializmus és a kapitaliz­mus között létrejött erőegyensúly — összességükben meg­teremtették a megfeleld alapot a tárgyalásokhoz. Lehetőség nyílt az államok közti kapcsolatok normalizálására oly módon, hogy kölcsönösen elismerjék a másik fél jogos érdekeit. A helsinki konferencia legfőbb eredménye és egyben elve, hogy az államok egyértelműen kifejezték közös törekvésü­ket a nemzetközi feszültség enyhítésére. Elismerte a máso­dik világháború utáni határok sérthetetlenségét, kidolgozta a politikai, gazdasági és kulturális együttműködés elveit, melyek kizárják az egymás belügyeibe való beavatkozást. Leegyszerűsítve úgy is fogalmazhatnánk, hogy megszületett a különböző társadalmi rendszerű országok együttműködése fejlesztésének kódexe. A mostani bonyolult nemzetközi helyzetre való tekintettel sokan (elteszik a kérdést, továbbra is uralkodó irányvonal-e a nemzetközi politikában az enyhülés? Ismeretesek a leg­reakciósabb imperialista és hegemonista erőknek — élükön az USA-val — hidegháborús hangulatot keltő, az egyensúly megbontását célzó lépései. Visszaemlékezhetünk, a jelenlegi amerikai vezetés volt az, amely először megsértette a Záró­okmányban lefektetett alapelveket, amikor az emberi jogok ürügyén durván rágalmazta a szocialista országokat, beavat­kozott belügyeikbe. Az ilyen kampányaik rendre kudarcot vallottak. És ebben a szellemben született a Fehér Ház sok más döntése is. Az időszerűség kedvéért elég, ha csak a legutóbbira utalunk: az amerikai elnök saját országában durván megsértette az emberi jogokat, amikor megtiltotta az amerikai sportolóknak az olimpián való részvételt. Tegnapi számunkban pedig beszámoltunk arról, hogy a Záróokmány aláírásának évfordulóját ismét újabb szovjetellenes kiroha­násokra használta fel, cinikusan értelmezve magát a helsinki konferenciát is. Ugyancsak tegnapi számunkban közöltük Leonyid Brezs­nyev interjúját, melyet a moszkvai Pravdának adott a Záró­okmány aláírásának évfordulója alkalmából. A két nyilatko­zatból is világosan kitűnik, ki az, aki őszintén kívánja a bé­két, az enyhülést, aki mindent elkövet, hogy a nemzetközi kapcsolatokban megvalósítsa a Záróokmány szellemét és min­den betűjét, s ki az, aki esztelen döntéseivel újabb fegyver­kezési versenybe akarja rántani a világot, ki veszélyezteti a világbékét. Az enyhüléspolitika sorsát illető kérdésre világos választ adott a közelmúltban nyilatkozatában Bohuslav ChAoupek külügyminiszter, amikor az enyhülést az egyensúly kifejező­jeként értelmezte. Az enyhülésnek ez a bázisa pedig érintet­len maradt. Ez a tény, s az, hogy az enyhüléspolitika mély gyökereket eresztett az emberiség tudatában, választ is ad a kérdésre. Nem kell tehát pesszimistáknak lennünk. A Varsói Szerződés tagállamai a Szovjetunióval az élen arra törekszenek összehangolt külpolitikai lépéseikben, hogy előmozdítsák az enyhüléspolitika sikerét, s Helsinki szelle­mében érvényt szerezzenek a népek békevágyának. S hogy nem sikertelenül, azt bizonyították a legfelsőbb szintű, a kö­zelmúltban lezajlott szovjet—francia és szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozók ls, amelyeken Nyugat-Európa vezető tőkés politikusai szemben a hidegháborús amerikai vonallal kife­jezték akaratukat az enyhüléspolitika eddigi eredményeinek megőrzésére, hajlandóságukat a párbeszéd folytatására. A párbeszédhez pedig a legjobb alapot a legújabb szovjet kez­deményezések adják meg. Ebben a szellemben készülnek a szocialista országok az újabb találkozóra: ez év őszén ülnek össze Madridban •• helsinki konferencián részt vett államok képviselői. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete ez év májusában hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy a madridi talál­kozó figyelmét olyan megállapodások elérésére összpontosítsa, amelyek a helsinki Záróokmány megvalósítása céljából min­denki számára előnyös lépéseket tartalmaznak. Hazánk is ezt tartja egyik legfontosabb feladatának kül­politikai tevékenységében. Amint külügyminiszterünk rámu­tatott: Csehszlovákia azt a nézetet vallja, hogy Madridban dönteni kell az enyhülés stabilizálásának ét az európai béke megszilárdításának olyan fontos kérdéséről, mint amilyen az európai konferencia összehívása a katonai enyhülésről és leszerelésről. Ez valamennyi részt vevő állam népeinek érdekét szol gálja; ez Európa létérdeke. Ehhez teremtettek megfelelő ala­pot, útmutató iránytűt öt évvel ezelőtt Helsinkiben. MALINAK ISTVÁN Több mint 1900 vagon búzát és árpát raktároznak el az idei ter­mésből a felvásárló vállalat légi (Lehnice) üzemének tárolóiban. Felvételünkön: Kálmán Ágnes mintái vesz a beszállított árpából (B. Palkovic felvétele) TELJES ÜTEMBEN 353 kombájn a galántai járás gabonatábláin % Érvé­nyesül a párt politikai és szervező munkája £ Az emberek és a gépek nagy erőpróbája az idei aratás — Az aratás nálunk is mind­egyik mezőgazdasági vállalat­ban teljes ütemben folyik — tájékoztatott STEFAN ZELMAN elvtárs, a galántai járási párt­bizottság titkára. — Járásunk­ban az idén 29 300 hektár ter­mésének betakarítása vár a me­zőgazdasági dolgozókra. Legna­gyobb területen — 18 753 hek­táron őszi búzát és 9485 hektá­ron tavaszi árpát — termesz­tünk. 353 kombájn dolgozik a földeken, ebből százhatvankettő a csehországi és az észak-szlo­vákiai járásokból érkezett," 0 Hogyan haladnak a munkák­kal? — Szerdáig befejeztük a ta­vaszi árpa betakarítását, befe­jezés előtt áll a borsó betaka­rítása is — ezt az idén nagy területen — több mint ezer hektáron — termesztik járá­sunk mezőgazdasági üzemei. Arra összpontosítjuk a mező­gazdasági dolgozók figyelmét, hogy az aratással egyidejűleg a többi soron levő feladatot se mellőzzék. A szalmát már jóval több, mint háromezer hektár­ról begyűjtötték, a tarlóhántást több mint ezerötszáz hektáron elvégezték, a nyári takarmány­keverékeket pedig ezer hektá­ron felüli területen elvetették. Az időjárás, a zivatarok elég gyakran akadályozzák a mun­kák előrehaladását. Azzal szá­moltunk, hogy már jóval túl leszünk a termés betakarításá­nak a felén. A hét első napjai­ban azonban meglehetősen sok volt a csapadék, és az eléggé lefékezte az aratást. Remélhető­leg a következő napok jobban kedveznek majd az aratóknak. ami a gondos felkészüléssel együtt meghozza a sikert. El­mondhatjuk, hogy az idei — elég jónak mutatkozó — termés betakarításának előkészítésére a pártszervezetek és -szervek nagy gondot fordítottak. A jó minőségű, gyors betakarításnak és a termés raktározásának biz­tosítására idejében megtették a politikai és szervezési itttézke­déseket valamennyi mezőgazda­sági vállalatban. Ezeket az in­tézkedéseket megtárgyalták és jóváhagyták az alapszervezeti pártbizottságok. • A pártmunkának tehát az aratás napjaiban is kellő fi­gyelmet szentelnek? — Az alapszervezetek konk­rét feladatok teljesítésével bíz­ták meg a kommunistákat a termésbetakarítás elősegítése érdekében. Lényegében mind­egyik mezőgazdasági vállalat­ban megalakították az ideigle­nes pártcsoportokat, amelyek­ben az aratásban részt vevő kommunisták tevékenykednek, köztük a kooperáló járásokból érkezett kommunista kombájno­sok. A pártcsoportok irányítá­sával pártbizottsági tagokát bíz­IFolytatás a 2. oldalon) Sikeresen földet ért a Szojuz-36 (CSTK) — A Szojuz—36 űr­hajó fedélzetén Viktor Gorbat­ko szovjet és Pham Tuan viet­nami űrhajóssal tegnap moszk­vai idő szerint 18 óra 15 perc­kor a kazahsztáni Dzsezkaz­gantól 190 kilométerre délke­letre, az előre meghatározott térségben sikeresen földet ért. Az űrhajósok jól érzik magu­kat. Leonyid Brezsnyev és Edward Gierek találkozója a Krímben (CSTK) — Tegnap a Krímben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke találkozott a szabadságát a Szovjetunióban töltő Edward Gierekkel, a LEMP KB első tit­kárával. A két politikus kölcsö­nösen tájékoztatta egymást or­száguk helyzetéről, és megtár­gyalták az időszerű nemzetközi kérdéseket. Üdvözlő távirat (CSTK) — Gustáv Husák, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke üdvözlő táviratot küldött Georges-André Cheval­laznak, a' Svájci Államszövet­ség elnökének az ország nem­zeti ünnepe alkalmából. Béke nélktil nincs haladás Befejeződött a nők világkonferenciája Hazaérkezett a csehszlovák küldöttség (CSTK) — „Béke nélkül nincs haladás" — hangzik a dokumentumban, amelyet tegnapra virradó éjszaka jóvá., hagyott a nők koppenhágai vi­lágkonferenciája. A nők évtize­de második felére szóló akció­program, amelyet a világkonfe­rencia végén hagytak jóvá, rá­mutat továbbá, hogy a béke és az .enyhülés világszerte az egyenjogúság megteremtésének' előfeltétele. Az eddiginél na­gyobb mértékben kell ma a 'Folytatás a 2. oldalonf A késő esti órákban is aratnak Hideg levegővel szaVítjók a gabonát (Tudósítónktól) — A nyugat­szlovákiai kerületben az esőzé­sek lassítják a gabona betaka­rításának ütemét. A mezőgaz­dasági üzemek vezetőinek tájé­koztatása szerint a reggeli Munkatársunk jelenti Moszkvából Sikersport a súlyemelés Még sosem szerepeltek ilyen jól olim­piai játékokon a csehszlovák súlyemelők, mint most. Egy arany- és egv bronzérmet nyertek, s ösz­szesen 21 pon tot szereztek. Mi a siker titka? Erről beszél­gettünk Emii Brzoska vezető edzővel. * Mióta irányítja a csehszlo vák válogatottat? — 1979 januárjától foglalko­zom a fiúkkal és nagyon elé­gedett vagyok velük. X 999 * Mi volt az első cselekede­te, amikor átvette a csapatot? — Először ls hétről tizenhá­romra bővítettem a keretet, hogy legyen konkurrencia a fiúk között, másodszor pedig szorosabbra fűztem kapcsola­tunkat MachaC docenssel, a csapat pszichológusával, illet­ve Vladimír Choutka elméleti szakemberrel. *• Milyen céllal jöttek az olimpiára? — Egy érmet akartunk sze­rezni és 10 pontot gyűjteni. Ezt többszörösen túlteljesítettük. * Kivel volt maradéktalanul elégedett? IFolytatás a 6. oldalon] órákban a lassan felszálló köd miatt még nem dolgozhatnak a kombájnok. Ezért úgy szerve­zik a munkát, hogy a betakarí­tok a késő esti órákban dolgoz­hassanak, amíg száraz a gabo­na. A gépeket rugalmasan azok­ra a táblákra csoportosítják át, ahol dolgozni lehet. Az aratók részére rendszeresen biztosít­ják az üdítő italokat és az ét­kezést is. A tárolőhelyekon hi­deg levegővel szárítják a gabo­nát, hogy a nedvesség csök­kentése után elszállíthassák a felvásárló központokba Az érsekújvári (Nővé Zámky) járásban is akadozva folyik az aratás. Karol Jurík mérnök, a járási mezőgazdasági Igazgató ság igazgatója arról tájékozta­tott, hogy bár az árpa betaka­rítását már a napokban befe­jezik, a búza aratása azonban nem elég gyors. Egyes mező­gazdasági üzemekben egyenet­lenül érik. más mezőgazdasági üzemekben viszont az átázott talajon nem haladhatnak a gé­pek. A járásban a betkarítási munkát legjobban a Párkányi lFolytatás a 2. oldalon]

Next

/
Oldalképek
Tartalom