Új Szó, 1980. július (33. évfolyam, 153-179. szám)

1980-07-01 / 153. szám, kedd

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJÉTEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1930. július 1. KEDD BRATISLAVA • XXXIII. ÉVFOLYAM 153. szám Ára 50 fillér EMBERI SZÍNJÁTÉK Prágában mindent felülmúló érdeklődé» kíséretében került «or ax 198(1. évi országos spar­takiád tömeges bemutatóira. A hosszú, alapos és minden rész* letre kitérő felkészülés meg­hozta eredményét, a hazai és a kiüdföldi nézők, megfigyelők elismerését, csodálatát váltotta ki. A legszerencsésebbek azok voltak, akik ez eseménysorozat közvetlen résztvevői lehettek, akár szereplői, akár nézői. Aki csupán a tv mellett ülve figyel­te, mégha színes is a képernyő­je, csak szerény képet alkotha­tott róla, amelyet ugyan segített kiegészíteni, teljesebbé tenni a tv, esetleg a rádió munkatár­sainak kommentálása, ám ők is sokszor percekig hallgattak. Nem azért, mintha nem lett volna mondanivalójuk, hiszen az események, a jelenetek, a képek óriási film gyanánt pe regtek, hanem hagyták, hogy mindenki a maga módján al kössön véleményt arról, amit lát. Ez az az érzés, amely ha­talmába keríti az embert, le­nyűgöz és büszkévé tesz. A mi­eink teljesítménye ejt csodálat ha mindenkit, aki a szépet, a kulturáltat, a bájost, az elraga- dót és a hősiességet kedveli és elismeri. A straliovi stadion hatalmas színterén az egész szocialista haza szíve a gyakorlatotokért dohogott. A mi lányaink és fiaink, hozzátartozóink, ismerő jseink, az arra legérdemeseb­bek juthattak csak el odáig. Ast oktatók ezrei, a gyakorlatozók százezrei közül csak egy, szá­mokban alig kifejezhető hánya­da juthatott el a bemutatókra, hogy azok főszereplője lehes­sen. Itt valóban nem volt más, csak főszerep. A bemutatók szá­mainak mindegyike rendkívül tartalmas volt, a szocialista má­ról szólt. A spartakiád hármas párhu zamosságát: sport-, turisztikai és tömeges bemutató nagysze­rűen időzítették, ennél méltób­ban szocialista testnevelésünk nem is ünnepelhette volna ha zánk felszabadításának 35, év- ' fordulóját, s bizonyíthatta, mennyire szívén viseli a béke, a nemzetek megértése, az élet értelmének ügyét. A nagyszerű rendezvények méreteikben és részleteikben olyan szintűek voltak, amelyek igazi méltatá­sára szinte kevésnek bizonyul minden jelző. A zsenge gyermekkortól kezdve valóban minden korosz­tály képviselőit megtalálhattuk a gyakorlatozók soraiban, s minden tágra nyílt szemnek volt mit látnia. Nem lehet és nem is volna igazságos meg­különböztetni, melyik gyakor­lat, melyik szám volt mutató- sahb, kifejezőbb, hatásosabb. Mind együtt tökéletes képet adott szocialista életünkről, al­kotóképességünkről, tehetsé günkről. Megmutatta, milyen fejlett, rátermett és tettrekész ez a nép, amely pártunk bölcs irányításával önmagának építi, s tovább szépíti hazáját. Az országos testnevelés fele lős vezetői közül többen kije­lentették, hogy ez a felejthetet­len spartakiád nem csupán cél volt, hanem példakép, amely további százezreket, sőt millió kát akar megnyerni — s meg győződésünk szerint eredmé­nyesen — a mindennapi, rend szeres testnevelésnek és spor tolásnak, önmagunk és társa dalműnk további fejlődése és biztonsága érdekében.­ZALA JÓZSEF A Liptovský Mikuláš-i Bőripari Vállalatnál a második negyedévben új bőrfeldolgozó üzemegységben kezdték meg a termelést. Sz a legkorszerűbb ilyen létesítmény hazánkban. Évente félmillió kecske és 300 000 bárány bőrét dolgozza fel. Ezenkívül nemes prémfajták feldolgozására is alkalmas. A képen: Ján DemenČík munka közben (V. Gabčo felvétele — ČSTK| MOSZKVA Szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozó LEONYID BREZSNYEV ÉS HELMUT SCHMIDT TÁRGYALÁSAINAK NAPIRENDJÉN AZ ENYHÜLÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI (ČSTK) Helmut Schmidt nyugatnémet szövetségi kan= cellár, Hans-Dietri eh Genscher alkancellár, kül­ügyminiszter kíséretében a szovjet kormány meghívására hét* főn Moszkvába érkezett. A német Szövetségi Köztársaság és a Szovjetunió állami zászlóival feldíszített repülőtéren a vendégek fogadására megjelent Leonyid B r e z s n y a v, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanacsa Elnökségének elnöke, A lek« »«ej Koszigín, a Minisztertanács elnöke, Nyikolaj T y ä h o n o v. a Minisztertanács első elnökhelyettese, And­rej Gromiko külügyminiszter és más hivatalos szemé* lyiségek. Mindent az uralás sikeréért Ülést tartolt a Szövetkezeti Földművesek Szövetségének Központi Bizottsága (Tudósítónktól | — Hétfőn Prágában ülést tartott a Szövet ikezeti Földművesek Csehszlovákiai Szövetségének Központi Bizottsága. Pavol Jonáš mérnök, a szövetség elnöke főbeszá­molójában a mezőgazdasági terv teljesítés helyzetének és a tavaszi munkák eredményeinek elemzése után az idei aratás­sal kapcsolatos időszerű feladatokkal foglalkozott. Részletesen vázolta a hato­dik ötéves terv utolsó évében a mezőgazdasági termelés előtt álló feladatokat. A többi közt hangoztatta: kulcsfontosságú jelentősége van a növényter­mesztés és az állattenyésztés közti aránytalanságok megszün­tetésének. Rámutatott, hogy a termelési eredményeket tekint­ve nagyok az egyes kerületek, járások, sőt mezőgazdasági üze­mek közti különbségek. Felhív­ta a figyelmet a tömegtakar- mány-tartaléko!k megteremtésé­nek rendkívüli fontosságára. Az idén 2 millió 695 ezer hektár gabonát kell learatni. A terv csaknem 11 millió tort na gabona begyűjtését irányoz­za elő. Az igényes feladat tel­jesítéséhez a termelők megte remtették a kedvező feltétele­ket, mégpedig a sikeres őszi és tavaszi vetéssel, valamint a nö­vények gondozásával a vegetá­ciós időszakban. Ezen kívül be kell takarítani 116 ezer hek­tár hüvelyes növényt, 87 ezer hektár repcét és 39 ezer hek­tár más olajosnövényt. — Az idei termés elsősorban a jól megszervezett aratástól, a gabona minőségének megőr­zésétől, a jól előkészített rak­tározástól függ — hangoztat­ta. Nagy figyelmet kell szen­telni a mezőgazdasági géppark teljes kihasználására. A Szö­vetség sokat tesz az aratás jó előkészítéséért. Több százmil­lió korona az efsz-tagság ara­tási felajánlásainak az értéke. De a széles körű felajánlás- mozgalomból ki kell küszöböl­ni minden formalizmust, bürok­ratikus és adminisztratív eljá­rást. Pavol Jonáš felhívta a fi­gyelmet arra, hogy az össze­vont kötelezettségvállalások szervezésében fel kel! használ­ni a trnavai és a galántai já­rás kooperációs társulásainak tapasztalatait. Az SZFSZ tevé­kenységére utalva aláhúzta a következetes és rendszeres szö­vetségi munka, a szövetkezeti demokrácia céltudatos elme lyítésének fontosságát. Hangoz­tatta, hogy a komplex intézke­dések következetes alkalmazá­sa az irányítómunka valameny* nyl szakaszán elősegíti a hiá­nyosságok felszámolását lsm| üdvözlő távirat (ČSTK) — Gustáv Husák köz­társasági elnök táviratban fe­jezte ki jókívánságait Edward Richard Schreyernek, Kanada főkormányzójának, az ország nemzeti ünnepe alkalmából. A moszkvai Kremlben tegnap megkezdődtek a hivatalos szov jet—nyugatnémet tárgyalások. amelyeken szovjet részről Leo nyid Brezsuyev és Alekszej Ko­szigin, a Német Szövetségi Köztársaság részéről Helmut Schmidt szövetségi kancellár és Hans Dietrich Genscher kül ügyminiszter vesz részt A Szövetségi Gyűlés küldöttsége Mongóliában A delegációt Alois indra vezeti (ČSTKJ — A Mongol Nép köztársaság Nagy Népi Hurál- jának meghívására tegnap hi vatalos baráti látogatásra Mon góllába utazott a Szövetség» Gyűlés küldöttsége Alois Indrá uak, a CSKP KB Elnöksége tag­jának, a Szövetségi Gyűlés el nőkének vezetésével. A Ruzynéi repülőtéren a de legáció búcsúztatásán megje lentek: Václav David, Bohuslu« Kučera, Jaroslav Srb és Michal Žákovič, a Szövetségi Gyűlés alelnökei, a Szövetségi Gyűlés kamaráinak alelnökei, Karol Laco szövetségi miniszeterel nök-helyettes és más személyi ségek. Ott volt Ölzin Dordxs, Mongólia csehszlovákiai nagy követe. Magyar vendég Bratislavában» TAPASZTALATCSERE A PÁRTELLENŐRZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRŐL (ČSTK) — A CSKP Központi Bizottságának meghívására jú­nius 28-a és 30-a között bará­ti látogatást tett hazánkban Bru- tyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnö­ke. Bratislavába való megérke­zése után baráti találkozót tar­tott Miroslav Čapkával, a CSKP Tartósítják a takarmányt Sokat segítenek az idénymunkások (Tudósítónktól) — A Mező- gazdasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium növénytermesztési osztályának kimutatása szerint a mezőgazdasági üzemek a hét elejéig a szántóföldön termesz­tett évelő takarmányok 89,3 százalékát takarították be. A déli járásokban már 5363 hek­táron kaszálták le az évelő ta­karmányokat. Közel 100 ezer tonna lucernalisztet és pogá­csát készítettek. Szlovákia mindhárom kerületében jól szervezik a takarmány szállítá­sát és szárítását Is. A Szlovák Nemzeti Front Központ! Bizott­ságának felhívására a tömeg­szervezetek tagjai, az Ipari üze­mek és intézmények dolgozói, valamint a nyugdíjasok ezrei kaszálják az árokpartokon és az erdei tisztásokon a füvet. Eddig több mint 13 ezer hek­tárról szállították el a jó mi­nőségű szénát. A felhívás min­den községben nagy visszhang­ra talált, és a nemzeti bizott­ságok az első tapasztalatok alapján megszervezik a fű má­sodik termésének begyűjtését Is. A nyugat-szlovákiai kerület­ben dolgozik a legtöbb idény­munkás az árokpartokon. Habár egyes körzetekben a gyakori esőzések lassítják a (Folytatás a 2. oldalon/ KERB elnökével. A felek tájé koztatták egymást a fejlett sző cialista társadalom építésének kérdéseiről. Megtárgyalták az ellenőrző és revíziós bizottsá gok munkájának tapasztalatait Hétfőn Brutyó János találko zott az SZLKP KERB vezető tisztségviselőivel és dolgozóival, s tapasztalatcserét folytatott ve lük a pártellenőrzés hatékony ságának növeléséről és a párt. munka javításáról. Látogatásának végén Brutyó Jánost Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének póttag ja, az SZLKP KB titkára fogad ta. A baráti légkörű találkozó résztvevői tájékoztatták egy mást a CSKP XV. kongresszu sán kitűzött szociális és gaz dasági fejlesztési program meg valósításának eredményeiről és az MSZMP XII. kongresszusán jóváhagyott Igényes feladatok ról. , A találkozókon reszt vett Mi loslav Borfa, a CSKP KERB at- elnöke, az SZLKP KERB elnöke, dr. Kovács Béla, a Magyar Nép köztársaság csehszlovákiai nagykövete és Pataky István, az MSZMP nemzetközi osztályá nak dolgozója. A moszkvai Pravda a látoga­tással kapcsolatos kommentár­jában leszögezte, hogy a szov*= jet nép üdvözli a nyugatnémet vezetők látogatását és azt vár­iák, hogy az hozzájárul a Szov­jetunió és a Német Szövetségi Köztársaság közötti kapcsola­tok további fejlesztéséhez mindkét állam, az európai béke az enyhülés érdekében. Andries van Agt holland mi­niszterelnök vasárnap néhány órás „magánlátogatásra“ Ham­burgba repült, ahol találkoiaott Helmut Schmidt nyugatnémet kancellárral. Noha a felek hangsúlyozták a találkozó „nein politikai“ jel­legét, nyugati hírügynökségek megjegyzik, hogy a megbeszé­lések fő témája Schmidt moszk­vai útja és az új atomrakéták nyugat-európai telepítésének kérdése volt. Hollandia egyike azon NATO-tagállamoknak, amelyek ttnind ez ideig szem­behelyezkedtek a NATO Mi­niszteri Tanácsának decemberi ülésén a közepes hatótávolságú rakétáknak területén való el­helyezésével kapcsolatos dön* tésével A jugoszláv tóliigyminiszter hazánkban (ČSTK) — Bohuslav Chňou­pek külügyminiszter meghívás sára tegnap hivatalos baráti lá­togatásra hazánkba érkezett jfoxsip Vrbovec, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár­saság külügyminisztere. A Ru­zynéi repülőtéren a kedves vendéget Bohuslav Chňoupek fogadta. Jelen volt Miodrag Vlahovícs, Jugoszlávia cseh­szlovákiai nagykövete. Az ideológiai munka javításának kérdései (ČSTK) — Jan Fojtík, a CSKP KB titkára tegnap fogadta Jev- genyij Tyazselnyikovot, az SZKP KB tagját, a KB agitációs- propaganda osztályának veze­tőjét. A szivályes és elvtársi lég­körben lezajlott találkozó részt­vevői tájékoztatták egymást a CSKP és az SZKP által az ideo­lógiai munka javításával kap­csolatban jóváhagyott doku­mentumok megvalósításának tapasztalatairól. Behatóan fog­lalkoztak a propaganda. a pártoktatás és az agitáció kér­déseivel. A rendszeres tapasz­talatcsere és az együttműködés mindkét párt számára lehetővé teszi Ideológiai és polttikal ne­velő munkájának tökéletesíté­sét, a reális szocializmus elő­nyeit kiemelő propaganda ja­vítását, és az antikommunizmus törekvéseinek hatékonyabb le­leplezését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom